Stärk framtidens äldreomsorg!

Av , , Bli först att kommentera 3

Det är viktigt att stärka framtidens äldreomsorg och jag är glad att vi Liberaler driver den frågan. Idag har vi Liberaler också presenterat flera viktiga förslag för att stärka framtidens äldreomsorg. Bland annat vill vi avsätta 100 miljoner kronor för forskning om stärkt kvalité i äldreomsorgen. Vi vill också ha ett språkkrav för personalen. Sen när det gäller hemtjänsten föreslår vi att varje person bör få ett eget hemtjänstteam och att personalen även bör vara fast anställd. För vi Liberaler är det en självklarhet att det är välfärden som måste vara i fokus och den frågan driver vi också lokalt. När vi tog budgeten förra året i Umeå kommun ville vi Liberaler satsa 32 miljoner mer än de styrande på äldrenämnden och på individ och familjenämnden ville vi satsa 42,5 miljoner mer än de styrande. Tyvärr fick vi inte bifall till det och de styrande partierna socialdemokraterna och miljöpartiet valde andra prioriteringar.

Bli först att kommentera

Det finns mycket mera att göra

Av , , Bli först att kommentera 2

Idag har jag haft ett givande möte med Umeå studentkår. När det gäller universitetet så är det oerhört viktigt för Umeå. Dels är det en av Umeå stora arbetsplatser, och det är även viktigt för kompetensförsörjningen i kommunen. Men utan studenter så skulle vi inte ha ett universitet och därför är det viktigt att studenter känner sig välkomna till Umeå. Vi får inte heller glömma att studenter bidrar till stora skatteintäkter för kommunen. Därför är det också oerhört viktigt att få studenterna att skriva sig i Umeå och här har kommunen ett stort jobb att göra. Jag vet att kommunen jobbar med studentfrågan, men det finns mycket mer att göra. Från politikens sida så måste vi jobba mera med att göra Umeå attraktivt för studenter och då pratar jag inte bara om bostadsbristen. Den är oerhört viktig, men studenterna ska också känna att det är här man vill stanna efter att studierna är klara. Vi får inte heller ta det för givet att studenterna kommer välja Umeå som studieort. Kan inte låta bli att nämna brännbollsyran som har motarbetats av de styrande. Här har vi ett exempel på något som kommunen kan hjälpa till att utveckla istället för att motarbeta

Bli först att kommentera

Tyvärr har inte alla möjligheten att bada

Av , , Bli först att kommentera 4

Badsäsongen är snart här och det innebär att många samlas vid landets badplatser. Men tyvärr har inte alla möjligheten att bada och det på grund av att många badplatser inte är tillgängliga. Umeå kommun som vill vara den mest tillgängliga kommunen i landet, borde vara ett föredöme när det gäller tillgänglighetsanpassade badplatser. För att få ett klargörande hur det ser ut i Umeå kommun med tillgänglighetsanpassade badplatser, har jag ställt följande enkla fråga till kommunfullmäktige.

ENKEL FRÅGA

Tillgängligheten vid kommunens badplatser

När det gäller tillgängligheten för landets badplatser så är den inte bra och i många kommuner finns det ingen tillgänglig badplats alls. I flertalet av de kommuner som det finns tillgängliga badplatser, så är det endast en liten andel av badplatserna som är tillgängliga. Umeå kommun som vill vara den mest tillgängliga kommunen i landet, borde vara ett föredöme när det gäller tillgänglighetsanpassade badplatser.

Fråga till Ari Leinonen fritidsnämndens ordförande (S):

Är Umeå kommuns badplatser tillgänglighetsanpassade?

Umeå den 2020-06-03

Bli först att kommentera

Förväntar mig att det blir en utvärdering

Av , , Bli först att kommentera 5

Idag på kommunstyrelsen hade vi ett ärende som handlade om att sätta avgiften för torghandel, både fast och tillfällig, på de platser som upplåtits för ändamålet i Umeå kommun till noll kronor för perioden 1 maj till 30 september 2020. Förslaget fick bifall och det kommer även finnas möjligheter för en eventuell förläggning till årsskiftet. Nu ska förslaget vidare till kommunfullmäktige för beslut den 15 juni. Tidigare har vi också beslutat om att ta bort avgifter för uteserveringar och det här beror på att näringsidkare ska få stöd under pandemin. När väl pandemin är över så förväntar jag mig att det blir en utvärdering, hur kommunen har agerat med allt under pandemin.

Bli först att kommentera

Trycket blev för stort

Av , , Bli först att kommentera 4

Trycket blev för stort för Stefan Löfven (S) och nu kommer en coronakomission före sommaren. Det kanske också fanns en rädsla över att regeringens arbete under pandemin skulle granskas. Nu kommer riktlinjer tas fram och det i samarbetet med övriga partier. För mig är det en självklarhet at det ska granskas och det är bättre att man gör det medans pandemin pågår. Då kan man kanske göra tidiga förändringar. Men som jag skrev tidigare så är en sak klar att beredskapen inte var tillräckligt bra. Sen måste också självförsörjningsgraden i Sverige förbättras oerhört

Bli först att kommentera

Dags att börja utvärdera

Av , , 1 kommentar 2

Just nu har vi en positiv vändning av allt färre dödsfall och smittade av corona i Sverige. Enligt experter så är också det värsta bakom oss. Men det är dags att börja utvärdera om hur det har agerats för att dra lärdomar inför framtiden. Det måste också utvärderas om de ekonomiska reformerna har gett rätt effekt. Sen kan det också vara bra att den kommer på plats snarast möjligt, så vi kan se om vi kan agera annorlunda så länge pandemin pågår. Något som man redan kan se nu, är att beredskapen inte har varit bra. Löfven (S) vill ha en coronakommission efter krisen och det tycker jag är fel väg att gå. De flesta partierna vill också ha en coronakomission så fort som möjligt och det för att kunna agera rätt så länge pandemin pågår. Liberalerna är ett av dessa partier.

1 kommentar

Bölesholmarna ska utvecklas!

Av , , Bli först att kommentera 5

Bron mellan Bölesholmarna och Lundåkern har blivit ett oerhört lyft för det rörliga friluftslivet och det knyter också ihop staden. Känns extra kul eftersom vi Liberaler drev frågan om brobyggandet. Nu kommer också området kring Bölesholmarna tas hand om och utvecklas på grund av ett kraftigt ökat besökstryck. Tekniska nämnden har tagit fram en utvecklingsplan med skötselåtgärder och det kommer bland annat innebära ett utegym och en större badplats.

Här kommer tekniska nämndens pressmeddelande!

Så ska Bölesholmarna tas omhand och utvecklas

Fler sittplatser, utegym, större badplats och träd- och naturvård. Nu finns en plan för hur Bölesholmarna ska utvecklas och skötas fram till 2030. I takt med att Umeå utvecklas och förtätas blir tillgång till miljöer för rekreation än viktigare. Bölesholmarna är en tyst oas mitt i staden och i och med Lundabron har fler fått tillgång till Bölesholmarnas fina miljöer och vackra, trafikfria promenader. Områdets användning har mångdubblats sedan bron kom på plats vilket ställer högre krav på skötsel och utveckling av området.

Tekniska nämnden har beslutat om en utvecklingsplan med skötselåtgärder för Bölesholmarna, Böle strandpark och Bölesstrandens naturområde.
– Utvecklingsplanen tar hänsyn både till ett ökat besökstryck och de nya rörelsemönster som bildas till följd av bron. Hållbarhet, tillgänglighet och trygghet är vägledande för alla åtgärder som planeras, säger Lena Karlsson Engman (S), tekniska nämndens ordförande.Tanken är att ta tillvara på befintliga kvaliteter och funktioner och utveckla dessa. Skogen, som främst utgörs av värdefulla och artrika lövskogar, har en nyckelroll i bevarandet av hotade växter och djur. Området har ett rikt fågelliv och här trivs även fladdermöss och bäver.

Utveckla badplatsen, allmänna bryggor och utegym

Åtgärder som planeras är exempelvis att:

• Skapa nya sittplatser och grillmöjligheter samt förbättra tillgängligheten till grillplatserna

• Anlägga ett utegym på Gröna Oxen

• Se över skyltning och informationstavlor för att öka tillgängligheten och underlätta vistelsen för besökarna

• Anlägga allmänna bryggor på väl valda platser längs med älven (som även ska möjliggöra för besökande båtar att angöra till Bölesholmarna)

• Flytta och utveckla lekplatsen vid stranden

• Tillföra mer sand så att strandens totala yta blir större

• Installera utomhusduschar i anslutning till badet

• Skapa cykelparkeringar i olika utformning

• Vidareutveckla mossträdgården och naturstigen

• Se över och komplettera belysning

• Sätta upp fågel- och fladdermusholkar bland annat

• Genomföra olika aktiviteter för träd- och naturvård, ta bort sly på utvalda platser för att skapa utblickar mot vattnet

Planen är att genomföra åtgärderna under perioden 2020–2030, i den takt som ekonomin tillåter.

Bli först att kommentera

Är det en taktik från socialdemokraterna?

Av , , Bli först att kommentera 4

Tycker det är mycket anmärkningsvärt att många motioner till Umeå kommunfullmäktige inte är färdigberedda trots att flera år har gått sedan de lämnades in. Det finns tex två motioner från 2015 och att det ska ta över fem år att få upp en motion är helt obegripligt. Trots att det styrande partiet socialdemokraterna påpekat under många år, att man jobbar hårt med frågan så händer det inte mycket. Vi har också sett genom åren att det har kommit upp motioner som är inaktuella när dom väl kommer upp till fullmäktige. Man börjar också undra om det är en taktik att inte släppa fram oppositionens motioner till kommunfullmäktige.

Man kan läsa följande på kommunens hemsida

Motioner är förslag från kommunfullmäktigeledamöter. En motion bereds av berörd verksamhet innan den kommer till kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige tar alltid ställning till förslaget i en motion, men det kan ta tid innan kommunfullmäktige tar beslut, om utredning och beredning är omfattande. Kommunfullmäktige bör fatta beslut senast ett år efter att motionen har väckts.

Det här är något som verkligen inte stämmer och här har det styrande partiet socialdemokraterna ett stort ansvar som man inte klarar av i dagsläget.

Bli först att kommentera

Varför tar man inte åt sig kritiken?

Av , , Bli först att kommentera 6

Igår på kommunfullmäktige fanns det på ärendelistan en motion som handlade om att motverka osund konkurrens i Umeå. Det var en gemensam motion från L, M, C och KD. Tyvärr ville de styrande socialdemokraterna och miljöpartiet inte bifalla motion utan man ville bara besvara den. Det visar att man inte tar frågan på allvar, trots all kritik från näringslivet i Umeå. Vikten av ett bra företagsklimat är också oerhört viktigt för kommunen och tyvärr är den enkla sanningen. att det inte ser bra ut för Umeå. Enligt rankingen av svenska kommuners företagsklimat så ligger vi bland de sämsta i landet och det är alarmerande. Istället för att det på allvar målas det upp en bild av det styrande, att företagsklimatet är bra i Umeå. Man borde kanske istället ta åt sig vad företagarna tycker och det är ju de som är experter på sina områden och kan berätta vad de har för behov. Det är det som man borde fokusera på, istället för att lyssna på sig själv. När det gäller osund konkurrens så blev också Umeå kommun nyligen anmälda av svenskt näringsliv för osund konkurrens och det gällde ersättningen till de privata företagen inom hemtjänsten. I ett skarpt uttalande säger man också att kommunen trampar på det privata näringslivet på ett osunt sätt. Vill de styrande bevisa för företagarna och ta dom på allvar så hade bifall till motionen varit en bra början.

Här kommer motionen

Motverka osund konkurrens i Umeå

Svenskt Näringsliv har släppt sin årliga rankinglista över kommuners företagsklimat i Sverige. Umeå fortsätter att tappa och hamnar på plats 194 av landets 290 kommuner. Det är ett bekymmer och vittnar om behovet av åtgärder. En kommun med ett bra företagsklimat är en attraktiv plats att starta och driva företag och att anställa personal. Ett växande lokalt näringsliv stärker kommunens skattebas och därför är ett bra företagsklimat grunden för en god välfärd. Ett bekymmer som många företagare lyfter fram från sin dagliga verksamhet är att offentlig sektor snedvrider konkurrensen. Idag bedriver många kommuner och regioner affärsverksamhet som snedvrider konkurrensen på marknaden. I Umeå har företagare ofta påtalat detta som ett problem. I den nya rankingen från Svenskt Näringsliv för 2019, så hamnar Umeå kommun riktigt dåligt till. När det gäller området ”konkurrens från kommunen”, så hamnade Umeå kommun på plats 280 av landets 290 kommuner. Nästan sämst i landet alltså, när de lokala företagarna tillfrågas. I samband med antagande av budget den 17 juni lade de borgerliga partierna i Umeå ett särskilt uppdrag om detta. Vi föreslog att Kommunstyrelsen med externt stöd skulle genomlysa all kommunal verksamhet, såväl inom förvaltningarna som de kommunala bolagen, gällande förekomsten av osund konkurrens. Samt att kommunen skyndsamt skulle ge förslag för att åtgärda eventuell förekomst av osund konkurrens. Tyvärr förlorade vi i voteringen och det är beklagligt, eftersom det uppenbarligen är ett problem i Umeå med osund konkurrens. Ett problem som metodiskt borde åtgärdas.

På kort sikt är det den enskilde näringsidkaren eller företaget som utsätts för snedvriden konkurrens från kommunen som är förlorare. Men osund konkurrens försvagar näringslivet och hämmar tillväxten. I det långa loppet är det samhället och umeåborna som är de verkliga förlorarna.

Mot bakgrund av ovanstående yrkar undertecknade

att kommunfullmäktige beslutar att med externt stöd genomlysa all kommunal verksamhet, såväl inom förvaltningarna som de kommunala bolagen, gällande förekomsten av osund konkurrens.

att kommunen skyndsamt ska ge förslag för att åtgärda eventuell förekomst av osund konkurrens.

Umeå 2019-10-09

Anders Ågren (M)
Mattias Larsson (C)
Peder Westerberg (L)
Veronica Kerr (KD)

Bli först att kommentera

Som vanligt!

Av , , Bli först att kommentera 5

Idag är det kommunfullmäktige och det är en lång dagordning. Men tyvärr kommer vi inte hinna med allt och det på grund av att fullmäktige är nerkortat till tre timmar på grund av coronapandemin. Antalet ledamöter är också minskat till hälften. När det gäller interpellationer och enkla frågor så kommer dom inte hinnas med och man får skriftliga svar istället. Det känns tråkigt att det inte blir en debatt, men nu är det som det är med coronan och det är bara att acceptera och ha förståelse för. Som vanligt är vi Liberaler aktiva på kommunfullmäktige och här kommer listan på våra motioner, interpellationer och enkla frågor

Interpellation: Kommer det skapas bättre
förutsättningar för turismen? Peder Westerberg (L)

Interpellation: Hur har det gått med kommunens
mål, att Umeå ska vara Sveriges tillgängligaste
kommun år 2020? Peder Westerberg (L)

Interpellation: Hur kommer kommunen stötta dom
lokala företagen? Peder Westerberg (L)

Interpellation: Hur vill (S) möta att så många elever
inte uppnår gymnasiebehörighet? Anders Norqvist (L)

Interpellation: Varför satsar inte (S) på innovationer
inom välfärden? Anders Norqvist (L)

Motion 24/2019: Motverka osund konkurrens i
Umeå; Anders Ågren (M), Mattias Larsson (C), Peder
Westerberg (L) och Veronica Kerr (KD)

Motion 20/2019: Namnändring av
ceremonirummet; Björn Kjellsson (L)

Bli först att kommentera