Bloggare utan verklighetsförankring!

Av , , 8 kommentarer 43

Har fått många synpunkter när det gäller min motion, om att det behövs mera professionell styrning i de kommunala bolagen. Den mest intressanta synpunkten kommer från en bloggare, som verkligen visar sin okunskap hur det fungerar i kommunen och de kommunala bolagen. En bloggare som skriver en massa fina ord, utan att veta hur verkligheten ser ut. Det är inte heller första gången som bloggaren beskriver något som inte stämmer. Det som också är intressant är att jag har fått medhåll när det gäller min motion från några i hans partitillhörighet. Sen tycker jag också att man ska läsa motionen och reportaget i VK i sin helhet, innan man uttalar sig felaktigt och börjar spekulera hejvilt. Men som sagt var det är inte första gången det har hänt.

 

 

Bro vid Bölesholmarna!

Av , , Bli först att kommentera 6

Från Liberalernas sida så har vi i många år drivit att en gång- och cykelbro skall byggas mellan Lundåkern och Bölesholmarna. Därför är vi oerhört glada att bygget har startat och tanken är att bron ska vara klar nästa sommar.

När det gäller Bron så kommer det att bli en oerhörd tillgång för det rörliga friluftslivet, också den kommer också att underlätta för en bilfri kommunikation mellan de västra stadsdelarna och arbetsplatser som Volvo Umeverken och IKEA. Bron finns dessutom med som en av de åtgärder för bättre luftkvalitet i Umeå centrum.

Sista tiden har jag också fått en massa frågor hur det går med brobygget och det går att följa bygget på nätet. På kommunens hemsida kan man få veckoinformation om hur arbetet med Lundabron fortlöper.

http://www.umea.se/umeakommun/trafikochinfrastruktur/trafikochgator/gator/gatuarbeten/lundabron.4.57b91f50142c25734345f91.html

Man kan även se via en webbkamera hur bygget går!

http://www.webbkameror.se/byggkameror/veidekke/veidekke_10_640.php

 

Behövs mera professionell styrning!

Av , , 1 kommentar 14

När det gäller kommunala bolags styrelser så består de av politiker. När man sitter i en bolagsstyrelse ska man verka för bolaget bästa och inte efter politiska värderingar. Tyvärr finns det många styrelsemedlemmar i de kommunala bolagen som inte har förstått sin roll och det har även synts den sista tiden. Partitillhörighet är inte heller svårt att gissa. Från Liberalernas sida så vill vi ha mera professionell styrning av de kommunala bolagen och har därför lämnat in följande motion.

MOTION TILL UMEÅ KOMMUNFULLMÄKTIGE

Styrning av kommunala bolag

Kommunala verksamheter som exempelvis skola, kultur, äldre- och handikappomsorg styrs och ska styras av värderingar – alltså av förtroendevalda politiker, inte av experter, experterna är tjänstemän, lärare, sköterskor med flera. För att reglera detta finns kommunallagen, men också särskilda lagar för olika lagreglerade verksamhetsområden.

Kommunala bolag däremot, som verkar kommersiellt på en konkurrensutsatt marknad, regleras av aktiebolagslagen. Där stadgas att bolagsstyrelsen ska verka för bolagets bästa – således inte efter politiska värderingar. De politiska värderingar som ska vara vägledande för bolaget, formuleras i ägardirektiv.

En förtroendevalds beslut fattas normalt på grund av dennes värderingar. Därför är dessa sällan rätt personer på rätt plats i bolag. Vi ska styra genom ägardirektiv – företaget ska sedan skötas av professionella styrelseledamöter. Kommunfullmäktige skulle kunna fatta beslut om riktlinjer för en valberedning som får i uppdrag att rekrytera lämpliga ledamöter. Fullmäktige skulle exempelvis kunna ställa önskemål om hur styrelsen ska sättas samman.

För att säkerställa den professionella styrningen av kommunala bolag yrkar vi att kommunfullmäktige med ändring av tidigare fattade beslut snarast beslutar:

att kommunfullmäktiges presidium får i uppdrag att föreslå en extern valberedning med kommunal medverkan. Valberedningens uppdrag ska vara att rekrytera styrelseledamöter till de kommunala bolagen under Umeå kommunföretag. Ledamöterna ska föreslås av affärsmässiga kriterier och således inte efter politiska maktförhållanden. Styrelseledamöter ska ha dokumenterad erfarenhet av bolagsstyrning och kan rekryteras även bland personer som inte är bosatta i kommunen.

 

 

Umeå behöver en särskild plats för husbilar och husvagnar!

Av , , 2 kommentarer 7

Jag tror att turistnäringen är framtiden för både Umeå och länet och vi från politiken måste skapa förutsättningar för en ökad turism. Det är viktigt att vi satsar ekonomiskt på turistnäringen för det är väl investerade pengar.

Igår i min blogg skrev jag om att vi behöver en gästhamn i centrala Umeå och att det är en fråga som vi driver i Liberalerna. (http://blogg.vk.se/Pederpolitiker/2017/06/26/umea-saknar-en-central-gasthamn/) En annan fråga som vi driver är att Umeå behöver en Truck stop. Vi har också lämnat in en motion i frågan. Något Umeå saknar är ett ställe ett truckstop, som är ett köpcentrum för lastbilar, bussar och chaufförer, med all typ av service från bilbärgning och reparationer till boende och mat. Ett truckstop skulle även, vara bra för turistnäringen och då tänker jag främst på turistbussar, husbilar och husvagnar.

 

Umeå saknar en central gästhamn!

Av , , 1 kommentar 9

Är det något Umeå saknar så är det en gästhamn i centrala Umeå. Under många år har vi i liberalerna också drivit frågan och redan 2007 föreslog vi att kommunen skulle satsa på en gästhamn centralt i Umeå.

När det gäller en gästhamn i centrala Umeå skulle det skapa goda förutsättningar, för en betydande ökning av antalet gästnätter och även vara positivt för såväl båtlivet i kommunen som Umeås möjligheter att utvecklas som turiststad. Det skulle även innebära ett lyft för handeln och givetvis för båtfolket. Båtturismen är något vi måste utveckla i Umeå och självklart måste det göras i samråd med båtfolket.

Vi tror inte heller på att placera en gästhamn vid Strömpilen och från Liberalernas sida så förespråkar vi ett centralt läge

Vänsterpartiets beteende är pinsamt!

Av , , Bli först att kommentera 12

Än en gång angriper en politiker från vänsterpartiet kommunens tjänstemän. Under fullmäktige i måndags så kallade en av vänsterpartiets ledamöter kommunens kommunikationsavdelning för propagandaavdelningen. Under debatten om Bostaden så angrepp man också tjänstemän på bolaget och det blev otroligt grova anklagelser. Det är inte heller första gången som man angriper kommunens tjänstemän och under mina år som politiker går listan att göra lång.

Vänstern går också ut och säger att Kommunen ska vara stadens bästa arbetsgivare. Det är riktigt pinsamt med tanke på deras beteende mot kommunens tjänstemän.

 

 

Otroligt dålig journalistik!

Av , , Bli först att kommentera 11

Enligt Folkbladet så vill Liberalerna höja skatten i Umeå kommun, men så är inte fallet. Jag tycker det är otroligt dåligt av Folkbladet att ta ut ett citat i en debatt och tolka det som att vi vill höja skatten. Vår kritik var riktad mot vänsterpartiet som ville höja skatten och att vi inte tycker att man tar tag i det verkliga problemet.

Från Liberalernas sida vill vi ha en oförändrad skattesats och vi tycker att det är viktigt att kommunen istället ser över varför man har så mycket dyrare verksamheter än jämförbara kommuner. Att höja skatten är att blunda för det problemet.

 

Lång dag!

Av , , Bli först att kommentera 4

Idag är det budgetkommunfullmäktige och det kommer att bli en oerhört lång dag. Den stora frågan under dagen kommer att bli beslutet om Bostadens försäljning av sitt fastighetsbestånd. En eventuell försäljning kommer också innebära att Bostaden får ett nödvändigt kapitaltillskott. Det kommer också att innebära att vi får en ny stor bostadsaktör, som vill investera kapital i kommunen.

Som jag nämnt tidigare, skulle jag bli mycket överraskad om beslutet inte går igenom. Det här är också en fråga som vi drivit länge i Liberalerna tillsammans med allianspartierna.

Tyvärr sprids det falska rykten!

Av , , Bli först att kommentera 8

På måndag är det kommunfullmäktige och då ska det beslutas om Bostaden ska sälja av en del av sitt fastighetsbestånd. Jag skulle bli mycket överraskad om det inte går igenom.  Tyvärr sprids det också en massa falska rykten när det gäller det här ärendet och vissa partier försöker även göra billiga politiska poäng. Den sanna verkligheten är att Bostaden har inget val, det med tanke på sin lånesituation.

Igår var jag också med på ett möte med Heimstaden, som är den tänkta köparen och jag fick en oerhört seriös bild av de under mötet. Det här är också en fråga som vi har drivit länge i Liberalerna tillsammans med de övriga Allianspartierna. Äntligen finns det också en politisk majoritet och jag ser fram emot det formella beslutet på kommunfullmäktige

 

Enda partiet som satsar på föreningslivet!

Av , , Bli först att kommentera 7

Från Liberalernas sida så tycker vi det är viktigt att stödja föreningslivet i Umeå. Som enda parti tillför vi också pengar i budgeten till föreningslivet. Sammanlagt är det två miljoner som tillförs i vårt budgetförslag till fritidsnämnden och kulturnämnden. Pengar som ska vara riktade mot föreningslivet, eftersom det är i stor del bidragande till Umeås invånares folkhälsa, fritidsnöje och allmänna välbefinnande. I Umeå finns idag ca 800 föreningar av olika slag och en stor del av dessa är ungdomsidrottsföreningar.