Vill media styra debatten i kommunfullmäktige?

Av , , Bli först att kommentera 26

Ledarsidan på folkbladet tycker att det är för många interpellationer och frågor rörande extremism i kommunfullmäktige. Man kallar debatten för irrationell och skriver att interpellanterna vill locka fram en många gånger rakt igenom rasistisk debatt eller framhäva politisk populism. Tycker det är oerhört intressant att folkbladet vill styra den politiska dagordningen på fullmäktige. Sen att bli anklagad för att jag vill locka fram en rasistisk debatt det känns oerhört lågt.

Min interpellation handlade om hur kontrollerar Umeå kommun, att skattepengar inte går till extremister och kriminella. För mig är det en självklarhet att skattebetalarnas pengar måste hanteras omsorgsfullt. Det förutsätter att kommunen ställer hårda krav på de föreningar som beviljas bidrag, att kraven är lika för alla och att adekvata uppföljningar genomförs.
Från Liberalernas kommer vi också fortsätta kräva krafttag för att skattemedel inte ska gå till organisationer som motverkar demokratiska principer.

Kommunfullmäktige!

Av , , Bli först att kommentera 14

Idag är det kommunfullmäktige och det är en lång dagordning med många interpellationer och enkla frågor. Från liberalernas sida så har vi fyra interpellationer och en enkel fråga på dagordningen. Marianne Normark (L) har en interpellation som har rubriken krisen inom äldreomsorgen. Den handlar om att de styrande inte prioriterade äldrenämnden i budgeten. Björn Kjellsson (L) har en interpellation som har rubriken bostadskrisen för studenter. En viktig interpellation som tyvärr har varit aktuell under många år. Jag själv har två interpellationer och en enkel fråga. Den första interpellationen handlar om hur kommunen jobbar för att minska sjukfrånvaron. Den andra handlar om hur kommunen jobbar för att förbättra sina upphandlingar. Lundabron är tyvärr ett exempel, som blivit mycket dyrare jämfört med den ursprungliga kostnaden. Den enkla frågan handlar om det är försvarbart att köpa in parkbänkar som kostar över 30 000 kronor.

Är det försvarbart att köpa in parkbänkar som kostar över 30 000 kronor styck?

Av , , 5 kommentarer 33

Kommunen har köpt in ett stort antal parkbänkar till rådhusesplanaden och priset för dessa bänkar ligger på över 30 000 kr/ bänk i snitt. Det är nog också lågt räknat. Det är ett högt pris för en parkbänk och därför har jag ställt en enkel fråga till kommunfullmäktige om det är försvarbart.

Enkel fråga

Är det försvarbart att köpa in parkbänkar som kostar över 30 000 kronor styck?
Med tanke på Umeå kommuns ekonomiska läge, känns det inte försvarbart att köpa in parkbänkar till rådhusesplanaden som kostar över 30 000 kr. Det rör sig också om ett stort antal parkbänkar.
Fråga till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S)

Är det försvarbart att köpa in parkbänkar som kostar över 30 000 kr styck?

Umeå 2019-09-27
Peder Westerberg
Gruppledare (L)
Umeå kommunfullmäktige

Hur jobbar kommunen för att minska sjukfrånvaron?

Av , , Bli först att kommentera 12

Umeå kommun borde, som arbetsgivare, öka insatserna för att skapa en bättre arbetsmiljö och därmed få ned sjukskrivningstalen. Av landets alla kommuner har vi under en rad år hamnat dåligt till när det gäller nivån på sjukfrånvaron. Sjukfrånvaro drabbar självfallet den enskilde, och åtgärder måste vidtas för att arbetstagaren snabbt ska kunna komma tillbaka i arbete. Men hög sjukfrånvaro bland personalen innebär också kostnader för kommunen, såväl direkt som indirekt. En lägre sjukfrånvaro innebär således att pengar frigörs som kan användas till andra ändamål.

För att få ett aktuellt svar när det gäller sjukfrånvaron i kommunen, så har jag ställt en interpellation till personalnämndens ordförande.

Här kommer interpellationen!

Interpellation

Hur jobbar kommunen för att minska sjukfrånvaron?

När det gäller sjukfrånvaron i Umeå kommun, så har den tyvärr legat högt de senaste åren och det är mycket oroande. Det innebär att vår personal är utarbetad, sjuk och icke arbetsföra, något som också leder till stort personligt lidande för den enskilde – men också stora kostnader för kommunen. Umeå kommun har också som arbetsgivare ett stort ansvar för arbetsmiljöfrågor och det innebär en skyldighet att vidta åtgärder för att minska sjukfrånvaron
Frågor till personalnämndens ordförande Tomas Wennström (S)

1. Hur jobbar kommunen för att minska sjukfrånvaron?

2. Vad är Umeå kommuns årliga kostnader för sjukfrånvaron

3. Har sjukfrånvaron i kommunen ökat de senaste åren?

Umeå 2019-09-19

Peder Westerberg
Gruppledare (L)
Umeå kommunfullmäktige

Är det rimligt att kostnaderna har ökat så markant?

Av , , Bli först att kommentera 9

Idag har jag lämnat in en interpellation som handlar om hur kommunen jobbar för att förbättra sina upphandlingar. I Umeå har vi också det senaste året sett två upphandlingar som skenat iväg i kostnader och det är Lundabron och Maja Beskowskolan. Nu kan det finnas förklarliga skäl till ökade kostnader, men det känns ändå oroväckande att kostnaderna har ökat så markant för dessa projekt.

Här kommer interpellationen

Hur jobbar kommunen för att förbättra sina upphandlingar?

Den offentliga sektorn i Sverige förlorar oerhört mycket pengar på grund av slarv i upphandlingarna och enligt Dagens samhälle så slösas 10 procent av skattebetalarnas pengar bort genom dåliga upphandlingar. I Umeå har vi också det senast året sett två upphandlingar som skenat iväg i kostnader och det är Lundabron och Maja Beskowskolan. Nu kan det finnas förklarliga skäl till ökade kostnader, men det känns ändå oroväckande att kostnaderna har ökat så markant för dessa projekt.
Frågor till kommunstyrelsens ordförande
1. Hur jobbar kommunen för att förbättra sina upphandlingar.
2. Är det rimligt att kostnaderna har ökat så markant under byggandet av Lundabron och Maja Beskowskolan?

Umeå 2019-09-19
Peder Westerberg gruppledare Liberalerna Umeå

Miljöpartiet och vänsterpartiet är storstadspartier!

Av , , Bli först att kommentera 16

Igår på kommunstyrelsen tog vi ett beslut om ett remissvar till trafikverket. Remissen handlade om trafikverkets förslag till nya föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg E4, E12, 363, 364 och 531 i Västerbottens län. Alla partier utom miljöpartiet och vänsterpartiet var negativa till trafikverkets förslag. Det var ingen överraskning att dessa partier var negativa och att dom vill göra allt för att stoppa bilismen. Tyvärr verkar man inte heller förstå att vi i Norrland är beroende av bilar och det är bara att konstatera att miljöpartiet och vänsterpartiet är storstadspartier.

När det gäller Trafikverket så flyr man det verkliga problemet, med sitt förslag att sänka hastigheterna och det som istället skulle behövas är en upprustning av länets vägnät. Nu kommer deras förslag att beröra många vägsträckor i länet och väg 363 är också en sträcka som kommer att drabbas. Man glömmer också bort att det är många som arbetspendlar och de behövs bättre vägar istället för hastighetssänkningar.

Umeå behöver ett nytt styre!

Av , , Bli först att kommentera 20

Det är ingen nyhet att Umeå kommun står inför stora ekonomiska utmaningar och det är bara att konstatera att de styrande i Umeå inte har lyckats. Politik handlar om att prioritera och de har de styrande partierna socialdemokraterna och miljöpartiet inte lyckats med. För Umeås bästa så behöver vi ett nytt styre och Umeå har inte heller råd att fortsätta med nuvarande styre. Jag har skrivit om kommunens ekonomi förut i min blogg men det tåls att upprepas.

När det gäller Umeå som kommun, så får vi ut mindre av våra verksamheter, än jämförbara kommuner. Genom att ta ut två kronor mer i skatt än jämförbara kommuner, har det satsats över 600 miljoner kr mer varje år i kommunens verksamhet utöver de extra intäkter vi får från vattenkraften. Det har inte heller gett resultat med bättre kvalité, och det är ett stort bekymmer.

Trots att vi tar ut högre skatt än de flesta kommunerna i landet så räcker inte pengarna till i Umeå kommun. Vi får inte heller glömma att vi får ut nästan 100 miljoner per år från vattenkraften. Kommunens ekonomiska läge är i dagsläget mycket allvarligt och bland annat växer kommunens låneskuld rekordsnabbt. Den ökade 2018 med över 400 miljoner. 2009 var låneskulden 0 kronor och nu är den uppe i långt över 2 miljarder.

Trafikverket undviker det verkliga problemet!

Av , , 1 kommentar 11

Trafikverket vill sänka hastigheterna på många av länets vägar. Man borde istället se till att investera i vägnätet, så att vi får bättre vägar. Att sänka hastigheterna på vägarna är helt fel väg att gå. Trafikverket flyr istället det verkliga problemet med sitt förslag. Det som istället skulle behövas är en upprustning av länets vägnät. Nu kommer deras förslag att beröra många vägsträckor i länet och väg 363 är också en sträcka som kommer att drabbas. Man glömmer också bort att det är många som arbetspendlar och de behöver bättre vägar istället för hastighetssänkningar.

Stor satsning på rättsväsendet!

Av , , Bli först att kommentera 14

Jag tycker det är bra att det blir en stor satsning på rättsväsendet och det är något som liberalerna också haft som krav i budgetförhandlingarna med regeringen. Men vi får inte glömma det brottsförebyggande arbetet och där behövs också en satsning.

Debattartikel från Liberalerna!

https://www.expressen.se/debatt/har-ar-satsningen-for-att-ateruppratta-rattsstaten/

Bensinskatten måste också sänkas!

Av , , 1 kommentar 10

Jag tycker det är bra att skatterna sänks för dem som bor i de nordligare kommunerna och det är en bra signal till dem som bor i norra Sverige. Jag tycker också man ska sänka bensinskatten och den grupp i samhället som påverkas mest av en hög bensinskatt, är de som inte har tillgång till något annat transportmedel än bil, alltså de som bor på landsbygden. I Västerbotten har vi också av naturliga skäl, inte tillgång till ett väl utbyggt kollektivtrafiknät. I Norrland är vi också beroende av våra basnäringar som skogs och gruvnäringen och en hög bensinskatt innebär dyra transportkostnader.