Kommunfullmäktige!

Av , , Bli först att kommentera 3

Idag är det kommunfullmäktige och det är en lång dagordning med många interpellationer och enkla frågor. Från Liberalerna sida så har vi en motion som handlar om upprättandet av tillfälliga bostäder i moduler, för att klara kommunens åtagande gällande mottagande av flyktingar. Vi har även en interpellation som handlar om behovet av en särskild enhet/boende för döva/dövblinda. Ulrica Westerlund har också en mycket bra interpellation som handlar om ensamkommande barns situation i Umeå?

På dagordningen har vi också två enkla frågor. Den första frågan har Peter Sedlacek  Hur hanteras mitt förslag att utnämna Lars Lystedt till hedersmedborgare? Den andra frågan handlar om att Umeå behöver en fullstor fotbollshall.

På dagordningen finns också en motion skriven av vänsterpartiet som har rubriken inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen. När det gäller sex timmars arbetsdag, så tror jag man inte förstår konsekvenser av ett sådant förslag. Det är oerhört kostsamt och vart finns personalen för att genomgöra det.

Ett införande av sex timmars arbetsdag med heltidslön skulle få enorma konsekvenser för vår gemensamma välfärd. Bara att lägga fram ett förslag som innebär enorma kostnadsökningar är totalt ansvarslöst.
Något som gör förslaget än mer obegripligt är att Umeå kommun har brist på personal i framtiden och det här är en ekvation som jag inte får ihop.

Konjunkturinstitutet har också analyserat konsekvenserna av arbetstidsförkortning med bibehållen lön. Det skulle leda till sådant som ”lägre löner, försämrade trygghetssystem och lägre offentlig konsumtion. Servicenivån i skola, vård och omsorg och pensionerna skulle försämras och en stor del av den potentiella tillväxten skulle gå till att betala ökad ledighet i stället för till exempel ökade resurser till välfärden.

Ska vår framtida äldreomsorg inte gå under så behövs det fler händer och inte färre.

Alla måste ta sitt ansvar!

Av , , 2 kommentarer 4

Jag tycker det är bra Liberalerna, inte stödjer delar av regeringens nya flyktingpolitik. Sen tycker jag att det är bra att Liberalerna stödjer de flesta åtgärderna, för man måste också ta sitt ansvar. Den flyktingsituation som Sverige har idag är extraordinär och det behövs mera samarbete över blockgränserna i frågan. Men ska man samarbeta över blockgränserna, så måste man också kompromissa mellan partierna. Det går inte bara för regeringspartier, att lägga fram förslag utan att vilja kompromissa. Sen tycker jag också att det är oerhört viktigt att man värnar om asylrätten. Sen måste också alla EU-länder ta sitt ansvar när det gäller flyktingkrisen.

 

Det var verkligen på tiden!

Av , , 2 kommentarer 8

Idag har inrikesminister Anders Ygeman (S) haft möte med oppositionspartierna för att diskutera en skärpt terrorlag. Men jag förstår inte, varför det tar så lång tid att få fram ett lagförslag för att stoppa terrorresor. Det går inte bara att samtala, det måste bli mer action. Nu kommer troligtvis ett lagförslag före jul och det var verkligen på tiden.

Jag tror också att de finns en bred majoritet i riksdagen, att skärpa lagstiftningen mot terrorresor. Skulle vi få en lagstiftning mot terrorresor, så skulle den tyvärr gälla tidigast sommaren 2016. Fram till dess är Sverige en fristad för terrorister.

Reflektioner!

Av , , Bli först att kommentera 6

Nu är Folkpartiets landsmöte över och den stora händelsen på mötet blev namnbytet till Liberalerna. Namnbytet sker omgående och min nya titel är gruppledare för Liberalerna i Umeå.

När det gäller landsmötet så är jag oerhört glad att man biföll min motion om Kvarkentrafiken. Folkpartiet Liberalernas landsmöte, beslutade att stödja motionen fullt ut då Kvarkentrafiken är inte bara en regional fråga utan såväl en nationell som europeisk fråga av stor betydelse.

Nu är landsmötet är avklarat, så är det dags att sluta leden och lägga all vår kraft på att få ut vår politik till väljarna. Jag tror också, att vi inom en snar framtid kommer att få se en rejäl ökning i opinionssiffrorna.

När det gäller besluten på landsmöten, så blev det många kloka beslut och jag är extra förtjust i beslutet att reseavdraget ska höjas i glesbygd och sänkas i kollektivtrafiktäta områden. Sen tycker jag också beslutet att sänka bolagsskatten är viktig. Bra villkor för nya och växande företag är en förutsättning för fler jobb. Det är även viktigt att regelkrånglet minskar för företagen. Det som behövs i Sverige är en företagarpolitik som uppmuntrar eget företagande, istället för att bestraffa det. Sen måste också den negativa attityden till företagande, bli mera positiv.

Det är också företagen som bär upp Sveriges välfärd. Om det inte fanns företag, så skulle vi inte ha råd med skolor, äldreomsorg och sjukvård.  Bra villkor för företag är också en förutsättning för fler jobb. Tyvärr förstår inte alla politiker, företagens betydelse för Sverige

Vi får inte heller glömma, att det är småföretagarna som utgör basen av företagandet i Sverige. När det gäller företag som har noll till nio anställda, så utgör de ca 95 procent av alla företag i Sverige. Om man ser till enmansföretag så är siffran hela 74 procent.

 

Här kommer en lista på några beslut som togs på landsmötet!

Partiet ska verka för en ny skattereform, som är fullt finansierad

Värnskatten ska slopas och brytpunkten för statlig skatt höjas

Det första steget i den statliga skatten ska dessutom sänkas

Bolagsskatten ska sänkas

Ränteavdraget kan fasas ut under en längre period

Reavinstbeskattningen kan sänkas

Miljö- och klimatskatter kan öka

Partiet vill ha gårdsförsäljning av egenproducerad alkohol

Partiet ska verka för att försvarsanslagen ökar till minst två procent av BNP på sikt.

Byggherrar ska få utarbeta detaljplaner som ska kunna prövas av kommunen

Generösare beräkning av skälig hyra vid uthyrning av villor och bostadsrätter

Taket för skattefria hyresinkomster vid andrahandsuthyrning ska höjas

Strandskyddet bör mjukas upp vid lokalt behov av bostadsbyggande

Ämnesbetyg i gymnasiet ska återinföras

Rätt till 30 timmars förskola för barn till arbetslösa från ett års ålder

Reseavdraget ska höjas i glesbygd och sänkas i kollektivtrafiktäta områden.

Vigselförrättare som diskriminerar ska fråntas rätten till vigselförrättning

Ingen lätt fråga!

Av , , 1 kommentar 6

Under förhandlingspasset migration och integration på vårt landsmöte blev det en livlig diskussion om migrationsöverenskommelsen. Den stora frågan i debatten var de tillfälliga uppehållstillstånden (TUT), som upprörde många ombud.

Många ombud ville också att partiet skulle besluta, om att behålla de permanenta uppehållstillstånden, men partistyrelsens linje vann till slut.

Det är ingen lätt fråga, men Sverige befinner sig i ett svårt läge och jag tycker det är viktigt i dessa tider, att man hittar blocköverskridande överenskommelser som tex migrationsöverenskommelsen.

http://www.expressen.se/nyheter/politik/partistyrelsens-vadjan–behall-uppgorelsen/

 

 

 

Folkpartiet byter namn till Liberalerna!

Av , , 1 kommentar 5

Nu är det klart! Folkpartiets landsmöte har nu beslutat att Folkpartiet byter namn till Liberalerna! Namnbytet sker omgående och från med idag så heter vi Liberalerna. Vårt partinamn blir Liberalerna, som alltid skrivs med versalt L och förkortningen blir (LIB).

Vår hemsida får omgående adressen liberalerna.se. Under följande vecka namnändras även det i sociala medier.

IMG_0042

 

 

Kvarkentrafik prioriteras av Folkpartiet!

Av , , Bli först att kommentera 5

Jag är oerhört glad att Folkpartiet liberalernas landsmöte biföll min motion om Kvarkentrafiken. Maria Lundqvist Brömster min partikamrat motionerade också i samma fråga.

Här kommer vårt pressmeddelande!

Kvarkentrafik prioriteras av Folkpartiet

Maria Lundqvist-Brömster och Peder Westerberg har i en motion föreslagit att Folkpartiet Liberalerna ska arbeta för att hitta en gemensam lösning för en hållbar Kvarkentrafik mellan Sverige och Finland. Folkpartiet Liberalernas landsmöte, som äger rum under helgen, har beslutat att stödja motionen fullt ut då Kvarkentrafiken är inte bara en regional fråga utan såväl en nationell som europeisk fråga av stor betydelse.

Jag är väldigt nöjd att partistyrelsen instämmer i att de öst-västliga förbindelserna är viktiga för näringslivet, för kulturen och för samhället i stort och att Folkpartiet Liberalerna ska verka för att förbindelserna fungerar och hitta en gemensam lösning, säger Maria Lundqvist-Brömster (FP)

Kvarkentrafiken är inte bara en regional fråga, utan i högsta grad en nationell och europeisk fråga. Det är därför viktigt att Folkpartiet nu ligger på regeringen och EU-kommissionen att uppskatta värdet av en hållbar färjetrafik och att man också tar ansvar för eventuellt investeringsstöd, säger Peder Westerberg (FP)

Här kommer min motion till Landsmötet!

Motion – Bind ihop Europaväg 12!

Kommunikationer är en förutsättning för den fria rörligheten av såväl mäniskor som varor och tjänster. Inom Europa finns ett Europa-vägnät som bidrar till den fysiska rörligheten, inte minst av människor och varor. Europaväg 12 är den sådan väg, som går i väst-östlig riktning, från Mo-i-Rana i Norge till Pedrozavodsk i ryska Karelen. Samfärdsel i väst-östlig riktning har historiskt haft en mycket stor betydelse för de nordligaste delarna av Europa.

Det allt överskuggande problemet är Europaväg 12 är att den är avskuren mellan Umeå i Västerbotten och vår närmaste grannstad, Vasa i Österbotten. (Notera landskapsnamnen: Västra och Östra Bottnen – landskapen på vardera sidan av Bottenviken.) Förbindelsen över Kvarken – denna del av Bottenviken – har under långa tider skett med båt; ibland också över isen, när vintrarna varit hårda.

Kommunerna Umeå och Vasa har bildat ett gemensamt färjebolag som idag trafikerar rutten, framför allt för att underlätta godstransporter, som annars skulle behöva ta vägen runt Bottenviken (alltså via Haparanda – Tornio). En ny, modernare, snabbare färja projekteras nu. Finansieringen av denna kräver en samverkan mellan EU och de två nationerna, Finland och Sverige. Hittills har framför allt den svenska staten varit synnerligen avvaktande, medan tongångarna varit mer positiva i Finland. Nu finns dock en svag ljusning, eftersom nuvarande regering antytt att ett stöd skulle kunna vara tänkbart.

Jag yrkar, att Folkpartiet liberalerna kraftfullt stöder ett initiativ till finansiering av färjan Umeå – Vasa, för att åstadkomma en modern, miljövänlig lösning av trafiken på Europaväg 12.

 

 

 

 

 

Sista resan som Folkpartist?

Av , , Bli först att kommentera 5

Med tanke på att Folkpartiet troligtvis kommer att byta namn till liberalerna, så är det också troligtvis min sista resa som Folkpartiets gruppledare. Imorgon avgörs namnbytet och jag är helt säker på att det blir ett namnbyte. Om så fallet blir, så byter partiet omgående namn till Liberalerna. I så fall blir min titel Liberalernas gruppledare i Umeå i fortsättningen.  Det kommer att kännas lite konstigt i början, men man kommer nog att vänja sig.

Det som har hänt på landsmötet idag, var att Jan Björklund blev omvald som partiledare. Det var ingen större överraskning med tanke på att det inte fanns några andra kandidater. Nu är det upp till bevis för Jan Björklund.

 

 

Vilken färdriktning kommer det bli?

Av , , 1 kommentar 5

Idag börjar Folkpartiets landsmöte och det kommer att bli intressant att se vilken färdriktning partiet kommer att ta. Som jag har skrivit tidigare, så hoppas jag på en mera socialliberal inriktning i partiet. När det gäller bytet av partinamnet till Liberalerna, så är det ingen stor fråga för mig, det som är viktigt är vår politiks innehåll.

Det som var intressant med Björklunds inledningstal, var att han är beredd att förhandla med regeringen om partiets skattereform, även om inget annat borgerligt parti ställer upp.

Själv är jag ombud på landsmötet, men kunde tyvärr inte närvara idag på grund av en begravning. Men imorgon kommer jag att närvara och jag ser verkligen fram emot morgondagen och alla förhandlingspass.

Terrorresor måste stoppas omgående!

Av , , 4 kommentarer 4

Sverige måste omgående ta steget att kriminalisera om man deltar i strider med IS. Just nu är Sverige en fristad för terrorister och det måste stoppas. Nu är det ett lagförslag på gång, men jag förstår inte varför det har tagit så lång tid. I dagsläget är det så att Svenska skattepengar kan gå till att vårda terrorister med krigsskador, för att de sedan ska åka resa tillbaka och strida med IS. Skulle vi få en lagstiftning mot terrorresor, så skulle den tyvärr gälla tidigast sommaren 2016.

Sen är det en självklarhet för mig, att Sverige ska bidra med hjälp till Frankrike i kampen mot terrorister.