Vart tog pengarna vägen?

Av , , Bli först att kommentera 13

I dagens VK kam man läsa att Umeå kommun inte ger skolan de statsbidrag som skickats ut till kommunerna för att bland annat stärka undervisningen i mattematik, en återkommande nonchalans från den styrande majoriteten i kommunen. Man kan även läsa i VK om ett samverkansmöte med fackliga organisationer som inträffade den 21 augusti i år gav ledningen för Umeås skolor information om att statsbidragen för den utökade matematikundervisningen inte kommer att nå lågstadieskolorna den här hösten. Skolorna har, enligt informationen vid detta möte, fått i uppdrag att lösa finansieringen på annat sätt.

På kommunfullmäktige den 17 juni ställde Folkpartiets Ulrica Westerlund frågan till Lennart Holmlund om vart pengarna som staten utbetalat i början av 2011 tagit vägen. Summan 11, 2 miljoner var en kompensation för tidigare indraget statsbidrag i samband med gymnasiereformens införande, då kostnaderna på kort sikt inte minskade. Lennart Holmlund var mycket tydlig i sitt svar, pengarna kommer inte tillbaka till gymnasieskolan och kommunen kan själv bestämma vart pengarna behövs bäst. Ulrica Westerlund som själv är ledamot i Gymnasieskolan har vid många tillfällen beskrivet de hårda och icke nådiga ord som vissa ledamöter från den styrande majoriteten fäller över regeringen och bristen på statsbidrag. För oss i Folkpartiet är det inte trovärdigt att först protestera högljutt när pengar dras in men sen inte bry sig när kompensationen kommer. För oss är det självklart att statsbidrag kopplat till skolan och ska gå till skolan. Folkpartiet vill att Umeå verkligen ska vara en kommun som på allvar prioriterar ungas utbildning.

 

Tamaras taktik är att anfall är bästa försvar

Av , , Bli först att kommentera 13

Jag tänker först inte kommentera de nya uppgifterna om att det är konstaterat att Tamara Spiric (V) har utsatt två av kommunens högsta chefer för kränkande särbehandling.  Men när Tamara i VK påstår att flera andra politiker betett sig illa under sammanträden i samband med budgetarbetet var jag tvungen att uttala mig.  Nu har jag varit med på alla möten i budgetarbetet och det Tamara säger stämmer inte. Att anfalla andra politiker för att försvara sina egna handlingar är verkligen dålig stil.

Det är min första budgetberedning som ny gruppledare och jag måste säga att underlagen samt dragningarna vi har fått från tjänstemännen har varit kanonbra. Jag har ett stort förtroende för vår Kommundirektör Mikael Öhlund och tjänstemännen på vår ekonomiavdelning samt ekonomidirektör Madelaine Gustafsson-Sjölin.

Det här handlar inte om politik, utan det handlar om att två kvinnor har blivit utsatt för kränkande särbehandling på sin arbetsplats Att två kvinnliga tjänstemän anmäler en politiker för kränkning är inte vanligt. Sen att resultat av utredningen visar att kränkning har förekommit, det är allvarligt. Det har gjorts en oberoende utredning och där alla intervjuade som även varit vittnen till det inträffade har samstämmiga uppgifter, om att Tamara har kränkt de två kvinnliga tjänstemännen. Att sen att Tamara försvarar sig och säger att hon inte har kränkt någon, då blir jag mycket bekymrad.

En intressant aspekt i dagens VK är att den gamla partiledamoten i Vänsterpartiet Åsa Gunnarsson försvarar den nya partiledamoten Tamara Spiric. Sen att Åsa Gunnarsson ställer den dumma frågan vart kommunen vill komma. Det borde vara ganska självklart att kommunens tjänstemän omfattas av arbetsmiljölagen och att kommunen som arbetsgivare måste följa den

Det viktigast nu är vidta åtgärder för att se till att detta inte händer igen och att vår personal i Umeå kommun ska känna sig trygga på sin arbetsplats.

 

 

Det går inte bara att gnälla på Regeringen

Av , , Bli först att kommentera 4

Vår motion från Alliansen i gårdagens kommunfullmäktige är viktig för Umeås tillväxt och AB Bostaden är den i särklass viktigaste aktören på bostadsmarknaden i Umeå och därför har vi från Allianspartierna föreslagit att AB Bostaden ska ta ett ännu större ansvar och öka nyproduktionen av hyresrätter

Genom att försälja 1/3 av hyresfastighetsbeståndet i AB Bostaden under den kommande treårsperioden skapar vi förutsättningar för en snabbare takt på nybyggnation av hyresrätter samt ger bättre förutsättningar till Bostaden för att klara renoveringsbehovet av kvarvarande bestånd.

Bristen på bostäder i Umeå är det största hotet mot Umeås tillväxt och den sanna Verkligheten är att Umeå inte når upp till sina mål varken för bostadsbyggandet eller för befolkningsökningen.  Om vi ska förbli Norrlands huvudstad och få en befolkningstillväxt behövs fler hyresrätter och då måste nyproduktionen av hyresrätter öka. Det går inte bara att låta den privata marknaden ta hela ansvaret.

God tillgång till hyresrätter bidrar också till en ökad flexibilitet och rörlighet på såväl bostads- som arbetsmarknaden. Detta visas i en rapport från Boverket, som också poängterar att utifrån ett tillväxtperspektiv är det just hyresrätter som är det mest akuta behovet

Varför det byggs för få hyresrätter är inte bra och det känns inte heller bra när Bostaden, i VK kritiserar den kommunala byråkratin för de långa handläggningstiderna. Man hävdar även att det skulle kunna byggas betydligt mer i kommunen om processtiderna var kortare.

Sveriges byggindustrier kritiserar också kommunen och hävdar att man måste ta sitt ansvar för att inte hindra utvecklingen i Umeå. Från studentorganisationer ute i landet höjs även ett varnande finger för att bristen på boende kan minska ungas vilja och möjlighet att studera vid universitet i tillväxtregioner.

Jag kan ärligt erkänna att det finns andra bromsklossar för bostadsbyggandet och ett exempel är lagkrav på buller där två stora byggprojekt i Umeå på kvarteren Focken och Mården, har kört fast under det senaste året på grund av detta

Vissa partier i fullmäktige anser att det är Regeringens fel att det inte byggs bostäder i Umeå. Det går inte bara att gnälla på Regeringen, att det byggs för lite utan kommunen måste även ta sitt ansvar. Vänsterns retorik om att det skulle bli kackerlackor i lägenheterna om man sålde ut en del av beståndet är rent löjligt. Politik ska man heller inte bedriva i kommunala bolag, men det verkar vänstern ha glömt. Att vänstern även har en snedvriden syn på privata aktörer är heller ingen nyhet. Det som kom fram i fullmäktigedebatten, var att inget annat parti kunde presentera en lösning på hur bostaden ska förhålla sig i framtiden.För att klara ett fortsatt högt tempo i byggandet, kommer det nämligen att behövas ytterligare 750 miljoner kr till investeringar fram till 2020.

Det finns några alternativ till lösningar säger Ann-Sofi Tapani, VD för AB Bostaden i Umeå. Det ena är att öka intäkter – dvs höja hyrorna, eftersom det är den enda intäkt vi har. Det andra är att låna mer pengar, och därmed öka sin lånestock och räntekostnader. Det tredje är att sälja en del fastigheter för att få in nytt kapital. Det fjärde är att ägaren (kommunen) går in med aktieägartillskott

Jag tror att en hög skuldsättningsgrad kommer att påverka Bostadens möjligheter att bygga nya hyresrätter i kommunen. Det är även ganska logiskt att ju mindre lån som behöver tas, desto lägre blir chansen till hyreshöjningen för Bostadens hyresgäster. En stor risk med en utebliven försäljning kan innebära högre hyror eller sämre renoveringar av det befinliga bostadsbeståndet

 

 

 

Tillgången till bostäder är viktigt för Umeås tillväxt

Av , , Bli först att kommentera 2

Idag är det kommunfullmäktige och många intressanta ärenden på dagordning. Från Folkpartiets har vi en motion som har innebörden att ett utsmyckningsprogram för Umeås rondeller snarast tas fram för att förverkligas inför 2014. Lennart Degerliden är regissören bakom denna motion.

Tillsammans med de andra Allianspartierna har vi en gemensam motion, där uppdraget är till Umeå Kommun Företag, att via ägardirektiv uppdra till AB Bostaden att försälja 1/3 av hyresfastighetsbeståndet under den kommande treårsperioden. Detta för att skapa förutsättningar för en snabbare takt på nybyggnation av hyresrätter samt bättre förutsättning för att klara renoveringsbehovet av kvarvarande bestånd

Tillgången till bostäder är viktigt för Umeås tillväxt och AB Bostaden är den i särklass viktigaste aktören på bostadsmarknaden i Umeå. Om vi ska förbli Norrlands huvudstad behövs mera hyresrätter och då måste Bostaden öka nyproduktionen av hyresrätter.

.Här kommer motionen i sin helhet!

AB Bostaden måste öka nyproduktionen av hyresrätter i Umeå

Umeå har under lång tid varit tillväxtmotorn i norra Sverige. Befolkningsmässigt ökar vi stadigt och under förra året pekades Umeå ut som en av de snabbast växande städerna i EU. Men för att den positiva utvecklingen ska kunna fortsätta krävs det att vi får fart på byggandet av bostäder. Tillgången på nya jobb tillsammans med nya bostäder är en förutsättning för att befolkningsutvecklingen ska kunna fortsätta. De senaste åren har vi emellertid hämmats av en för låg nivå på bostadsbyggandet. I dagsläget är det bostadsbrist.

Från kommunens sida ska vi skapa förutsättningar för att tillräckligt många bostäder byggs. Detta sker genom en god- och planberedskap. Kommunen ska också ta fram planer och markanvisningar som är anpassade för att möjliggöra för mindre byggherrar i syfte att öka konkurrensen och underlätta för nya aktörer på bostadsmarknaden.

AB Bostaden, Umeås kommunala bostadsbolag, är med ca 15.400 hyreslägenheter en viktig och framgångsrik aktör för Umeås tillväxt och bostadsförsörjning. Bolaget drivs affärsmässigt med marknadsmässiga avkastningskrav samtidigt som man tar sitt samhällsansvar, etiskt, miljömässigt och socialt. Genom såväl köp, försäljningar som nyproduktion kan en större mångfald uppnås samtidigt som sambandet mellan hustyp och boendeform kan fortsätta att förändras. Genom försäljning av en tredjedel av hyresbeståndet skapas ett större utrymme för nyproduktion. Vi vill genomföra försäljningar, för att i nästa steg kunna använda AB Bostaden för att öka takten på såväl nödvändiga renoveringar som nyproduktion.

Därigenom blir AB Bostaden en strategisk aktör för att kunna fortsätta byggandet av nya hyresrätter och öka tillgången på de bostäder som vi verkligen behöver för Umeås fortsatta tillväxt.

Med anledning av ovanstående yrkar Allians för Umeå att kommunfullmäktige beslutar

att uppdra till UKF att via ägardirektiv uppdra till AB Bostaden att försälja 1/3 av hyresfastighetsbeståndet under den kommande treårsperioden. Detta för att skapa förutsättningar för en snabbare takt på nybyggnation av hyresrätter samt bättre förutsättning för att klara renoveringsbehovet av kvarvarande bestånd.

Anders Ågren Moderaterna
Peder Westerberg Folkpartiet liberalerna
Mattias Larsson Centerpartiet
Veronica Kerr Kristdemokraterna

Ett bra förslag

Av , , Bli först att kommentera 8

Tidigare i år har Folkpartiet föreslagit ett systemskifte för lärlingsutbildningar i Sverige. Där grunden är att utbildningen ska äga rum på en arbetsplats i stället för som i dag i skolans lokaler. Eleven ska också kunna vara anställd under den tiden i form av lärlingsanställningar

Jag tycker att det är ett bra förslag och det har redan visat sig vara en framgångsfaktor främst i Tyskland och även i andra europeiska länder med låg ungdomsarbetslöshet

I dagens VK kan du läsa denna debattartikel som vi har skrivit i VK

Bra yrkesutbildningar är nödvändiga. Arbetet med att utveckla det arbetsplatsförlagda lärandet är viktigt, frågan om anställning av lärlingar måste få en lösning. Sverige behöver ett lärlingssystem fullt jämförbart med länder där det sedan länge varit den ordinarie vägen till gedigna och av samhället önskade yrkeskunskaper. Det skriver tre fullmäktigeledamöter (FP) i Umeå.

Ungdomsarbetslösheten i Sverige är mycket hög. Alldeles för hög! Måste det verkligen vara så? Thomas Nordvalls debattartikel i VK (27 juli) pekar på ett förtjänstfullt sätt på en del möjligheter att komma tillrätta med problemet.

Han anser att det finns ”strukturella problem med en rigid arbetsrätt och höga ingångslöner som har en sammanpressad lönestruktur till följd”, vilket – som han menar – skapar i sin tur höga trösklar för de människor som står längst från arbetsmarknaden.

Nordvall citerar också källor inom OECD samt uttalanden från Lars Calmfors, professor i internationell ekonomi som hävdar att höga ingångslöner är en viktig förklaring till den mycket höga ungdomsarbetslösheten i Sverige.

Vi menar att en mindre sammanpressad lönestruktur inte är enda botemedlet mot ungdomsarbetslöshet. För många yrkeselever på gymnasiet skulle väl fungerande lärlingsutbildningar vara en stor framgångsfaktor på vägen mot kraftigt minskad arbetslöshet för unga.

Det visar med all önskvärd tydlighet siffrorna från de länder som sedan länge haft ett väl utbyggt lärlingssystem såsom till exempel Tyskland och Österrike. Vän av ordning frågar sig: har vi inte i samband med gymnasiereformen 2011 även infört just lärlingsutbildningar? Utbildningar där eleven är minst hälften av utbildningstiden på en arbetsplats, som ska resultera i en verklighetsförankrad utbildning samtidigt som den ger arbetslivserfarenhet och möjligheter att knyta kontakter med eventuella framtida arbetsgivare.

Visst har vi gjort det. Men utbildningarna har hittills inte fått det lyft som många hade förväntat sig. Vad beror det på?

Skolinspektionen har i maj i år presenterat en gedigen kvalitetsgranskning av gymnasial lärlingsutbildning som omfattat 35 skolor, både kommunala och fristående, spridda över hela landet. Granskningen resulterar i både ris och ros. Bristerna handlar bland annat om samverkan skola – arbetslivet. Ansvarsfördelningen måste tydliggöras. Skolorna brister också i sin information om innehållet i utbildningen till arbetsplatserna.

Sammanfattningsvis konstaterar Skolinspektionen att det krävs en uttalad och tydlig strategi från huvudmannen för att etablera kontakter med arbetslivet samt en medvetenhet om arbetslivets kompetensbehov. Tid och resurser måste avsättas för regelbundna besök av yrkeslärarna och arbetsplatsen måste vara medveten om sitt åtagande. De handledare som ska leda eleven under den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen måste vara väl införstådda med sin uppgift och ha fått utbildning för sitt uppdrag.

Jan Björklund – medveten om att lärlingssystemet inte är ”i mål” än – har tillsatt en utredning som ska se över just den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen.

Om Sverige ska klara den globala konkurrensen måste vi ha bra yrkesutbildningar. Därför fortsätter vi arbetet med att utveckla det arbetsplatsförlagda lärandet säger Jan Björklund som i sitt tal i Almedalen också påpekade att även frågan om anställning av lärlingar måste få sin lösning. Björklund kom med förslaget att en särskild lärlingsanställning (som i länder med stor lärlingstradition) införs som innebär att lärlingen får en anställning och avtalsenlig lön när eleven är på arbetsplatsen. För att uppmuntra arbetsgivare att anställa en lärling föreslår Björklund att det införs ett anställningsstöd.

Skolverket kommer att under hösten anordna konferenser om strategier för skolans utveckling av den arbetsplatsförlagda delen av utbildningarna. Så det händer mycket positivt just nu. Även Yrkes SM som nästa år arrangeras i Umeå kommer att sätta fokus på yrkesutbildningar och det viktiga samspelet med branscherna.

Vi är säkra på att det utvecklingsarbete som är i gång kommer att ge oss ett lärlingssystem fullt jämförbart med de länder där det sedan länge varit den ordinarie vägen till gedigna och av samhället önskade och behövda yrkeskunskaper. Även Socialdemokraterna har tydligen numera insett att lärlingssystemet också kan vara ett botemedel mot ungdomsarbetslöshet. Socialdemokraternas nytillsatta jobbkommitté som leds av Mårten Palme specialstuderar lärlingssystemet i Österrike där ungdomsarbetslösheten ligger på cirka åtta procent, lägst i hela EU.

Peter Sedlacek
vice ordförande (FP) i för- och grundskolenämnden
Ulrica Westerlund
ledamot (FP) i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Peder Westerberg
gruppledare för Folkpartiet i Umeå

 

Reflektioner

Av , , Bli först att kommentera 4

I dagens blogg blir det lite allmänna reflektioner. Först måste säga att jag blev överraskad över vänsterns utspel om, att man vill vänta med att bygga ett badhus i Umeå. Tidigare har man gjort ett utspel om att man kan tänka sig att skjuta upp kvinnohistoriskt museum. Det kommer att bli en oerhört intressant tid tills budgetbeslutet tas och att vänstern och socialdemokraterna kommer att komma överens när beslutet tas i oktober känns inte troligt.

Om man ser till sportens värld, så gillar jag UIKs drömmar om att värva Ramonna Bachmann. Det är bara hoppas att man får de ekonomiska musklerna för att genomföra en värvning. Som basket fantast är jag oerhört glad över damlaget Udominate satsning och det är bara hoppas att den håller. Att Northland spelaren Frida Aili valde Norrköping istället för Udominate kommer nog att inte spela så stor roll. KFUM Umeås herrar har också ett intressant lag och har ambitioner med att nå basketligan.  Men jag tror att det kommer att bli svårt de närmsta åren. UFC seger mot IFK Luleå var imponerande och jag hoppas att man kommer tillbaka till superettan inom en snar framtid. (Allsvenskan skulle vara en dröm) Umeå fotbollen behöver verkligen ett herrlag i super ettan och kvaliten på spelarna i Umeå är bra.

Om man ser till mitt favoritlag Teg så vann A-laget i hockey mot Övik och man fick hålla nollan. Teg har ett bra lag på pappret, men det är på isen det ska bevisas. A-laget i fotboll gör en bra säsong och leder serien. Man har problem med skador i truppen och man har gjort några intressanta värvningar på slutet. Det ser mycket lovande ut inför slutspurten och det som är mest glädjande är att man spelar en bra anfallsglad fotboll som ger utdelning

 

Mindre än en månad kvar

Av , , Bli först att kommentera 9

Nu är det mindre än en månad till den omtalade folkomröstningen om sjukvården i länet. Precis som många bloggare har skrivit så är det här en viktig fråga för länets medborgare att få säga sitt om hur sjukvården fungerar.

Jag hoppas nu att valdeltagande blir stort den 8 september, men jag känner en oro över att det kan bli otroligt lågt. Det bästa hade varit om valdagen hade sammanfallit med valet i september 2014 och då hade även kostnaden för valet blivit billigare.

Man kan säga vad man vill om folkomröstningar, men nu har vi en lagstiftning som gör det möjligt att genomföra lokala folkomröstningar och då ska man följa lagen. Nu är folkomröstningar bara rådgivande och endast har valdeltagandet bara vid ett tillfälle överskridit 50 procent. Nu har väljarna en chans till och det är i valet 2014 och där man kan rösta bort de politiker och partier som man anser har gjort ett dåligt jobb.

Om man ser till miljöpartiet så har man tidigare sagt nej till denna folkomröstning i länet och det känner jag mig mycket frågande till. Miljöpartiet är det parti som har drivit direktdemokrati och folkomröstningar, men man kan undra om det bara gäller där partiet inte styr. Partiet har tidigare sagt nej till folkomröstning om trängselskatter i Göteborg och där är även Miljöpartiet med och styr. Det kanske är en slump, men det tror jag inte på. Det är bara att konstatera att miljöpartiet säger nej till folkomröstningar där man styr och där man inte har majoritet säger man ja till folkomröstningar.

Här kommer Frågeställningen som man säga till ja eller nej till: Som en del i att nå balans i ekonomin beslutade landstinget 2011 att minska antalet vårdplatser i Dorotea och ersätta den stationerade ambulansen i Åsele med en akutbil. Vill du ge Västerbottens läns landsting i uppdrag att utforma ett åtgärdspaket för hela länet som innebär att Dorotea får vårdplatser med läkarjourkedja som 2011 och att Åsele får en stationerad ambulans?

Ett hot mot demokratin

Av , , 2 kommentarer 13

I allmänhet så är vi i Umeå toleranta mot människor av annan härkomst, men tyvärr finns det undantag. Jag har själv varit engagerad i en förening med över 30 nationaliteter och fått uppleva dessa undantag. Rasism och all form av diskriminering är ett stort hot mot demokratin och det måste bekämpas. Det finns tyvärr mycket att göra och det är viktigt att vi politiker tar ett stort ansvar.

I dagens VK kan vi läsa om att en berusad person förnedrade en kvinna genom att försöka slita av hennes niqab och skrika rasistiska saker. Det var ett flertal människor där och ingen försökte stoppa det utom en person som ingrep och lyckades avbryta det. Det som är skrämmande är att många vänder ryggen till.

Jag blir precis som Anders Ågren förvånad över Ingvar Näslunds krönika där han kritiserar lokala partiföreträdare för att vi inte snabbt klivit fram och markerat. Precis som Anders skriver så är det svårt att kommentera något som man inte har läst.

Idrotten är en viktig del i mitt liv!

Av , , Bli först att kommentera 3

Idrotten är en viktig del i mitt liv och jag är oerhört stolt över Umeås föreningssliv.Vi har ett fantastiskt föreningsliv i Umeå, med hårt engagerade föreningar och engagerade ledare. I Umeå kommun har vi även hårt arbetande tjänstemän inom fritid som verkligen brinner för sitt arbete

Men det som är viktigt är att vi politiker ger föreningarna förutsättningar för att kunna bedriva sin verksamhet; det behövs bland annat genom bra anläggningar och ekonomiskt stöd.

Något som verkligen behövs i Umeå är Gymnastikens Hus och det är något som vi i Folkpartiet kommer att driva så att det verkligen blir av!

Snart är tyvärr VM i friidrott över och som sportintresserad känns det tråkigt. Det har inte varit så många framgångar för det Svenska laget tills Abeba Aregawi sprang hem VM-guldet på 1500 meter. Det är bara att gratulera till en säker seger för Abeba, men jag blev ändå lite nervös på upploppet.

Jag har alltid haft stavhoppstjärnan Jelena Isinbajeva som favorit, men efter hennes uttalande om Emma Green Tregaro är jag bara glad att hon inte kommer till DN-galan. Nu har Jelena efter sitt uttalande gjort en halv pudel, men det kom efter en enorm kritik mot henne. Som Svensk är jag oerhört stolt över att Emma Green Tregaro målade sina naglar i regnbågsfärger i protest mot Rysslands nya lag som förbjuder homosexuell propaganda.

Jag läste Lennart Holmlunds blogg,  där han skrev om att Ishockeyn är folkets sport i Umeå och jag kan bara hålla med. Jag är oerhörd glad över det stora intresset för hockeyn som även kommer att gynna andra klubbar som tex Tegs SK.  Jag hoppas även att Löven inom en snar framtid når Elitserien, en stad som Umeå med så stort hockeyintresse ska bara ha ett lag i Elitserien

Jag är oerhört imponerad och stolt över, vad Emma Grenn Tregaro har gjort!

Emma

Det märks att valet närmar sig och jag längtar verkligen till valrörelsen.

Av , , Bli först att kommentera 6

Valet närmar sig och det märks bland annat genom att partiernas nomineringsarbete har börjat. Jag kommer inte ha synpunkter på andra partiers kandidater och då tänker jag främst på vem som ska efterträda Lennart Holmlund i Socialdemokraterna. Det enda jag kommer att ha synpunkter på är Socialdemokraternas samarbete med Vänstern. Samarbetet mellan S och V har inte varit bra för Umeå och inte heller för Umeås näringsliv.

Det finns många frågor som är viktiga i valet, men jag tror att mest fokus kommer att hamna på tillväxt, äldreomsorgen och skolan.

Vi står inför stora utmaningar i Umeå kommun och en av de viktigaste frågorna för Umeås tillväxt är tillgången till bostäder. Vårt kommunala bostadsbolag AB Bostaden är den i särklass viktigaste aktören på bostadsmarknaden i Umeå. Om vi ska förbli Norrlands huvudstad behövs mera hyresrätter och då måste Bostaden öka nyproduktionen av hyresrätter.

Äldreomsorgen är en annan viktig fråga och eftersom jag i grunden är socialliberal så kommer den att få ett stort utrymme i mitt politiska arbete.Som jag skrivit tidigare i min blogg tidigare känner många idag oro över den vård, man kommer få när man blir gammal. En bra äldreomsorg är en rättighet som har betalts genom skatten under den yrkesverksamma perioden av livet och därför har man rätt att kräva en bra äldreomsorg.

Om man ser till skolan, så tror jag att det är dags att staten tar över ansvaret för skolan för att få en likvärdig skola i landet. Många kommuner gör idag ett bra jobb med skolan, men på många håll fungerar det inte alls. Många lärare och rektorer har även olika förutsättningar, beroende på vilken kommun man tillhör.