Viktigt att fortsätta stötta våra lokala företag!

Av , , Bli först att kommentera 3

Coronapandemin har slagit hårt mot den svenska ekonomin och det kommer att få långtgående effekter bland annat för företagen. Många har det oerhört tufft och man vet inte hur man ska överleva. Restriktioner från regeringen som är nödvändiga och förståeliga, gör det inte heller enklare för våra lokala företag. Många företag har fått stöd under pandemin, men det kommer att ta en lång tid för våra lokala företag att komma tillbaka ekonomiskt efter pandemin. Därför skulle det vara välbehövligt att kommunen även fortsätter stöttar våra lokala företag när pandemin är över. Att stötta våra lokala företag är rätt väg att gå om man vill värna om arbetstillfällen och välfärden.

Tyvärr saknar dom styrande ambitioner

Av , , Bli först att kommentera 3

Turism och besöksnäring har i dag stor betydelse för samhällsekonomin och man behöver allt stöd man kan få. Därför måste politiken skapa bättre förutsättningar för en ökad turismen i kommunen och det känns ännu viktigare nu med tanke på pandemin. Det går inte heller bara stå i en talarstol och prata väl om turismen utan det måste bli verkstad.

Något som skulle stärka Umeå är en central gästhamn och fler centrala ställplatser för husvagnar och husbilar. Det är heller ingen stor investering för att ordna det, jämfört med vad man får tillbaka ekonomiskt. Sen behöver heller inte kommunen driva det, utan det finns många duktiga entreprenörer som vi kan ge bra förutsättningar. Det här är frågor som vi liberaler drivit länge och lyft vid ett flertal tillfällen i kommunfullmäktige. Tyvärr kan man konstatera att de styrande partierna socialdemokraterna och miljöpartiet inte har några planer på en central gästhamn i Umeå. Man har hellre inga planer på att utveckla ställplatser för husvagnar och husbilar centralt. Man verkar också helt ha glömt att alla turister inte kommer med tåg eller flyg.

Om man ser till övriga Sverige, så är det också många städer som gör stora krafttag för att utveckla ställplatser centralt.Tycker det är otroligt dåligt att en stad i Umeås storlek inte ser möjligheten i med husvagnar och husbilar och det med tanke på den kraftiga ökningen av dom i Sverige. Sen har jag också svårt att förstå varför man inte kan ha en central gästhamn mitt i staden. Det skulle också gynna handeln och restaurangnäringen. Så småningom kanske socialdemokraterna och miljöpartiet vaknar upp och inser vilken betydelse en gästhamn och centrala ställplatser har för en stad som Umeå. Trots de styrandes motstånd så kommer vi Liberaler hur som helst fortsätta driva frågorna om att utveckla centrala ställplatser och att det ska tillskapas en central gästhamn.

Kommer bli negativa effekter

Av , , Bli först att kommentera 3

Årets budgetberedning för Umeå kommun har startat och i juni skall budgeten fastställas. Pandemin gör att de ekonomiska förutsättningarna är extremt svåra att förutspå och det kommer att ta en lång tid tills läget blir någorlunda normalt. Som det ser ut nu så verkar kommunen ha klarat sig någorlunda bra och statsbidragen har varit välbehövliga. Men vi måste vara beredda på att det kommer bli negativa effekter av pandemin. Något som kommer att påverka kommuns ekonomi i framtiden är vår starka befolkningsutveckling som kommer att innebära stora investeringsbehov. Kommunens stora låneskuld är en annan stor utmaning i kommunen. Från Liberalernas sida så kommer vi som vanligt i vårt budgetförslag att fokusera på välfärdsnämnderna.

Viktigt att stötta föreningslivet

Av , , Bli först att kommentera 3

Umeå har en låg brottslighet jämfört med jämförbara kommuner. För att bibehålla det, så är det viktigt att fortsätta med det brottsförebyggande arbetet och här har vi politiska partier ett stort ansvar. Bristen på meningsfulla fritidsaktiviteter och sviktande resultat i skolan är något som måste satsas på. Det brottsförebyggande arbetet ska också ske i närområdet och då måste man också se till att det skapas resurser för det. Det finns också många föreningar som är viktiga i det förebyggande arbetet och därför är det viktigt att stödja föreningslivet. Föreningslivet har även en viktig och stor betydelse, för att integrera människor från olika samhällsgrupper

Upp till bevis!

Av , , Bli först att kommentera 3

För att Umeå kommun ska klara äldreomsorgen behövs det tillföras mera resurser. Självklart behövs det statliga medel, men det går inte heller bara att skylla på att regeringen inte tillför pengar. De styrande i Umeå måste också bli bättre på att prioritera inom den befintliga budgeten och tyvärr väljer man där att inte prioritera vårdpersonalen. I juni kommer vi att ta nästa budget och då är det upp till bevis för de styrande partierna. Förra gången vi tog budgeten var det vi Liberaler som satsade mest av alla partier i kommunen. Om man jämför med den styrande minoriteten, så ville vi då liberaler öka budgetarna för individ- och familjenämnden med 57 mkr och äldrenämnden med 33 mkr. Tyvärr fick vi inte bifall till det och den styrande minoriteten Socialdemokraterna och Miljöpartiet valde andra prioriteringar.

Finns ett stort behov

Av , , Bli först att kommentera 5

Idag på minnesdagen för förintelsen så har det på ett flertal ställen i Linköping förekommit antisemitiska budskap. Det känns helt overkligt och obehagligt att det förekommer och tyvärr har också Umeå drabbats av det tidigare. Detta här visar att det finns ett stort behov av att arbeta mot antisemitism specifikt och intolerans generellt. Något som vi Liberaler i Umeå också har lyft vid ett flertal tillfällen i vårt budgetförslag.

https://www.expressen.se/nyheter/antisemitiska-attacker-mot-mediehus-och-stadshus/

Vi får aldrig glömma

Av , , Bli först att kommentera 5

I dag är det Förintelsens minnesdag och vi får aldrig glömma vad som hände. Det är viktigt att det fruktansvärda som hände, fortsätter att uppmärksammas. Trots det som uppmärksammas idag, så växer antisemitismen i världen och något som vi tyvärr även kan se i Sverige. Det som behövs nu, är en kraftsamling för att komma tillrätta med antisemitismen och där har vi alla ett stort ansvar.

Dags att ta ansvar!

Av , , Bli först att kommentera 4

Självklart ska vi politiska partier hjälpas åt under pandemin, men demokratin får inte försvagas. Det måste få finnas utrymme för alla politiska partier att få driva politik under pandemin och även kritisera åtgärder som tas i krisen. Senast kommunfullmäktige är ett exempel på att demokratin inte fungerar. Av tio motioner hann vi bara med tre och det blev heller ingen debatt när det gällde interpellationer och enkla frågor. Som läget är nu som borde vi ha ett extra kommunfullmäktige för att hinna ikapp alla ärenden. Självklart ska det vara digitalt med tanke på pandemin. Vi liberaler kommer lyfta frågan, men det är dom styrande som har ett stort ansvar och det är dags att man tar det.

Är det en kommunal uppgift?

Av , , Bli först att kommentera 9

På kommunfullmäktige hade Moderaterna en bra motion som handlade om att avsluta samarbetet med fairtrade. Från Liberalernas sida så håller vi med och vi tycker inte att kommunen ska lägga skattepengar på fairtrade. Sedan kan man undra om det här är något som kommunen ska hålla på. Skellefteå är tex en kommun som har lämnat fairtrade och än en gång så verkar Socialdemokraterna i Umeå ligga ett steg efter sina kamrater i norr.

När det gäller fairtrade så ställs det otroligt höga krav på producenter och det innebär att långt ifrån alla bönder vara med. Det här innebär att det här slår hårt mot många bönder som redan har dåliga villkor och låga löner. För mig är det inte rättvist. Det här innebär att certifieringen då faller i sitt syfte och våra skattemedel ska väl inte gå till att skapa dåliga förhållanden för odlare i utsatta områden. En studie från Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds universitet visar också att de minsta och fattigaste producenterna faktiskt inte gynnas av Fairtrade. Forskare från London University har också kommit fram till att lönerna för arbetarna i områden där Fairtrade-certifiering råder var lägre och arbetsförhållandena sämre. Inte heller kom de sociala insatserna de fattigaste till del. Jag vet att det finns annan forskning som pekar åt andra hållet, men är det verkligen en kommunal uppgift att ha en halvtidstjänst i kommunen som jobbar med fairtrade. Det tycker inte vi Liberaler.

Ingenting är gratis!

Av , , Bli först att kommentera 6

Idag på kommunfullmäktige har vi debatterat en motion från Vänsterpartiet, som handlade om ett införande av gratis kollektivtrafik upp till 13 år. Det är något som är oerhört kostsamt och det är inte heller avgiftsfria resor som bidrar till en ökning av resor. Den viktigaste satsningen man kan göra på kollektivtrafiken är en ökad turtäthet och vill man satsa på ungdomar finns det andra saker att satsa på. Då tänker jag bland annat på fritidssatsningar för unga. Sen får vi inte heller glömma att kollektivtrafiken har utvecklats oerhört mycket senaste åren och vi har också haft en otrolig reseökning. Nu är det svårt att tolka sista året på grund av pandemin. Jag hade haft mera förståelse om man hade lyft den här motionen, om vi hade haft en dålig resandeutveckling. Sen är ingenting gratis, utan det handlar om att prioritera. Det ska nämnas att motionen fick avslag med stor majoritet.