Skolan behöver mera resurser!

Av , , 1 kommentar 2

I Liberalernas budgetförslag för Umeå kommuns budget 2021, så ville vi satsa 34 miljoner mer på skolnämnderna än den styrande minoriteten Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Vi var också det parti i fullmäktige som ville göra störst satsningar på skolan. Skolan i Umeå behöver mera resurser och tyvärr vill den styrande minoriteten prioritera annat.
En viktig satsning som vi liberaler vill göra inom skolan är att tillsätta resurser till elevhälsan för att motverka den psykiska ohälsan som riskerar att sätta upp stora hinder för många barn och ungdomar. Vi vill bland annat öka resurserna till skolsköterskorna och dessutom införa en elevhälsogaranti i skolan, att man är garanterad en kontakt med elevhälsan inom 24 timmar.

Kommer bil intressant att följa den styrande minoritetens samarbete

Av , , Bli först att kommentera 4

Nu är budgetfullmäktige över och det blev den styrande minoritetens budgetförslag som får styra kommande budgetår. En minoritet som inte verkar förstå att man är i minoritet och behöver andras partiers stöd för att få igenom sin politik. Det kommer också att bli intressant att följa Socialdemokraterna och Miljöpartiets samarbete framöver. Ett samarbete som inte varit bra det senaste året och vid ett flertal tillfällen under sista året, har också miljöpartiet röstat emot Socialdemokraterna i viktiga frågor Gång på gång har också miljöpartiet samarbetat med Vänsterpartiet istället för Socialdemokraterna. Man har också skrivit gemensamma motioner med Vänsterpartiet. Med tanke på hur det sett ut det närmsta året, så skulle det ha varit mera troligt att Vänsterpartiet och Miljöpartiet hade lagt en gemensam budget.

Sen tycker den styrande minoriteten att man satsar på välfärden, men det var många partier som ville ha större satsningar än dom på. Jämfört med den styrande minoriteten S och M ville vi Liberaler öka budgetarna för individ- och familjenämnden med 57 mkr, äldrenämnden med 33 mkr och de båda skolnämnderna med 17 mkr. Vi var också det parti som ville satsa mest på välfärden.

När det gäller deras budget så var det inga större överraskningar och som väntat var det en massa fina ord i talarstolen under budgetfullmäktige och det saknades en självrannsakan. Det som var intressant är att Socialdemokraterna säger att kommunens stora låneskuld är vänsterpartiets fel och att den beror på sviterna efter deras tidigare samarbete. Det säger en hel del när man uttrycker sig så. När det gäller Socialdemokraternas och miljöpartiets budget så bakade man också in gitarrmuseet i anslagen till folket hus och jag har svårt att förstå att det är en kommunal angelägenhet att driva ett gitarrmuseum. Det har redan kostat skattebetalarna över 25 miljoner kronor hittills och jag är inte säker på att det räcker. Notan kommer att stiga med åtskilliga miljoner om Socialdemokraterna får fortsätta styra Umeå. Att göra museet till en kulturfråga är också riktigt löjligt.

Oförutsedda utgifter som redan är förutsedda????

Av , , Bli först att kommentera 4

Intressant att Socialdemokraterna angriper oss Liberaler, för att vi vill minska anslagen gällande kommunstyrelsens oförutsedda utgifter. Talare på talare från Socialdemokraterna går upp på budgetfullmäktige och talar om vilka satsningar som kommer att tappa pengar om anslagen till oförutsedda minskas. Trodde inte att kommunstyrelsens oförutsedda utgifter redan var förutsedda.

En budget som prioriterar barn, äldre och medborgare med funktionsnedsättning

Av , , Bli först att kommentera 2

Idag är det budgetfullmäktige och gruppledarna är precis klara med sina budgetanföranden.

Här kommer mitt anförande!

Tack för ordet

Ordförande, ledamöter, åhörare

Först vill jag ge bifall till Liberalernas budget och uppdrag. Även bifall till dom gemensamma uppdragen tillsammans med M, C och KD

Valfrihet är oerhört viktigt för oss Liberaler och vi tror på människans egen förmåga. Människor kan fatta egna beslut och förväntas också ta ansvar för sina beslut och sitt handlande. Att kunna välja hemtjänstutförare eller vårdcentral, förskola eller skola, är en självklarhet för oss liberaler. Samtidigt ställer vi krav på kommunen, att man noggrant gör kvalitetsuppföljningar.

Bristande kvalitet är oacceptabelt – det gäller oavsett om verksamheten drivs i offentlig eller annan regi. Samtidigt som den enskilda individen har ett ansvar, har samhället ett ansvar att stödja och hjälpa den som av någon anledning behöver det stödet, det kan till exempel på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller arbetslöshet, tillfälligt eller varaktigt.

Att Umeå är Norrlands huvudstad och tillväxtmotor är ingen nyhet. Men vi står inför stora utmaningar i framtiden. När det gäller Umeå som kommun, så får vi ut mindre av våra verksamheter, än jämförbara kommuner. Genom att ta ut två kronor mer i skatt än jämförbara kommuner, så har det satsats över 600 miljoner kr mer varje år i kommunens verksamhet utöver de extra intäkter vi får från vattenkraften. Det har inte heller gett resultat av bättre kvalité och det är ett stort bekymmer

Umeå kommuns låneskuld är också mycket oroande. År 2009 hade vi ingen skuld och i dagsläget är den uppe i 2,3 miljarder kronor. När Umeå växer krävs också investeringar. Samtidigt har låneskulden vuxit kraftigt, vilket innebär att det inte finns några medel till investeringar.

När det gäller Liberalernas budgetförslag så baseras den på ekonomiskt ansvarstagande för Umeå kommun. I vårt förslag är det tydligt att Liberalerna prioriterar samhällets mest utsatta. Genomgående anser vi att kommunen först och främst ska ägna sig åt sitt kärnuppdrag och inte konkurrera med det privata näringslivet eller civilsamhället. Vi vill också upphäva vissa onödiga åtaganden som felprioriterats av majoriteten i kommunfullmäktige. De sociala verksamheterna och skolan är prioriterade och de är också dom nämnderna som får utökade budgetramar.

Jämfört med den styrande minoriteten S och MP sänks kommunstyrelsens budget med 38 mkr och tekniska nämndens med 30 mkr. Vi Liberalerna vill däremot öka budgetarna för individ- och familjenämnden med 57 mkr, äldrenämnden med 33 mkr och de båda skolnämnderna med 17 mkt och det är jämfört med den styrande minoritetens budgetförslag. Vi är också det parti i fullmäktige som satsar mest på välfärden.
När det gäller fritidsnämnden så får man minskade ramar, men inte minskad verksamhet då alla besparingar beror på samordningsvinster. Kommunstyrelsens oförutsedda kostnader, bland annat stödet till Guitars the Museum, får en omfattande besparing tillsammans med Umeå Folkets Hus.

När det gäller välfärden så lider man av resursbrister och behoven av skola och omsorg ökar för varje år. I ett sådant läge måste kommunen prioritera sitt kärnuppdrag. Därför vill Liberaler konkurrensutsätta och privatisera driften av kommunens offentliga badanläggningar. En Samordning av Kvinnohistoriska museet och Västerbottens museum skulle gynna båda verksamheterna ekonomiskt.

Vi Liberaler tar också pandemin på allvar och i vårt budgetförslag anser vi att det är sjukvårdspersonalens kompetens och arbetssituation som kan minska spridningen av corona och smittsamma sjukdomar. Vi liberaler tar också klimatfrågan på allvar och för att rädda klimatet och ge våra barn och barnbarn en framtid måste vi agera nu och här har vi politiker ett stort ansvar.

Vi liberaler vill också att man säljer mer av Bostaden AB:s fastighetsbestånd Den senaste försäljningen av Bostadens fastighetsbestånd har gått alldeles utmärkt och de farhågor som lyftes i debatten har inte besannats. Bostaden AB måste få bättre förutsättningar för att investera i nybyggnationer.

Vi vill också sälja kommunens lägenheter i Hemavan och det finns ingen anledning för kommunen att äga lägenheter vid fritidsanläggningar, som man idag gör i Hemavan.
Vi vill också ha en Generell besparing för tekniska nämnden I prioriteringssyfte vill vi genomföra en generell besparing på tekniska nämnden som exempelvis kan minska på parkunderhåll.

När det gäller kommunstyrelsen så vill vi Liberaler också minska anslaget till kommunstyrelsens oförutsedda utgifter, vilket bland annat finansierat Guitars the Museum med många skattemiljoner genom åren.

Vi vill också ha seriösa insatser för trygghet och därför lägger vi sex miljoner kronor extra till grundskolan och socialtjänsten, istället för att kasta ut dessa pengar för kortsiktiga och potentiellt negativa insatser.

Vi liberaler vill också ha kraftigt minskade anslag till Umeå Folkets Hus Den verksamhet som bedrivs i Umeå Folkets Hus är kommersiell och konkurrerar med den privata marknaden. I huset bedrivs bland annat krogverksamhet med mera. Därför vill vi kraftigt minska anslaget till Umeå Folkets Hus.

Umeå är också en öppen och välkomnande stad med stor mångfald. Här finns ett rikt kulturliv, det vill vi liberaler också att så ska förbli. I Umeå har vi tyvärr fått bevittna antisemitiska, vidriga attacker. Detta visar ett stort behov av att arbeta mot antisemitism specifikt och intolerans generellt.

När det gäller Integration så bygger det på att fler gör ansträngningar att skapa ett bra och gemensamt samhälle. Kommunen ska verka för att alla nyanlända får lära sig svenska, får samhällsinformation om lagar och regler och de värderingar som genomsyrar dessa. Här kan både frivilligsektorn och kommunen bidra och spela en viktig roll.

Vi liberaler tycker också det är viktigt att prioritera arbetet med de nationella minoriteterna för att uppnå de nationella målen som staten satt upp för att garantera de nationella minoriteternas rättigheter.

Ett tillgängligt samhälle är centralt för människors självbestämmande, frihet och delaktighet. Det innebär bland annat att byggnader, gator och parker och andra offentliga platser ska vara tillgängliga för alla invånare. Det handlar också om att kommunens kommunikation måste vara tillgänglig på olika språk och det måste även finnas lättlästa versioner.

Vi liberaler tycker också att kommunen kan göra betydligt mer för att öka jämställdheten och när det gäller Umeå så har man tidigare också utsetts till ”Årets homostad”, en utmärkelse som dock inte längre delas ut. Liberalerna vill fortsätta detta arbete och tillse att Umeå kommun ligger i framkant i dessa frågor.

Vi liberaler tycker också att det brottsförebyggande arbetet ska fortsätta samordnas på UmeBrå och det samarbete som finns mellan kommun, polis och övriga samhällsaktörer ska stärkas. Det brottsförebyggande arbetet ska ske i närområdet och genom god kontakt med invånarna. Civilsamhället kan och vill spela en mycket viktig roll i det brottsförebyggande arbetet, detta måste kommunen stötta.

När det gäller bristen på bostäder i Umeå så är det största hotet mot Umeås tillväxt och den sanna verkligheten är att Umeå inte nått upp till sitt mål för bostadsbyggandet. Byggandet har ökat sista tiden, men det behövs öka mera.
Vi liberaler vill också att det byggs i byar och omland och där vill vi att AB Bostaden i alla lägen ska beakta möjligheten till nyproduktion och bygga lägenheter utanför de centrala stadsdelarna. Det kan handla om kommundelscentra, men även i byar med omland som exempelvis Tavelsjö, Sörmjöle, Bullmark, Botsmark, Yttersjö, Hissjö med flera.

Från Liberalerna vill vi också fortsätta utveckla äldre- och handikappomsorgen så att den kännetecknas av delaktighet, valfrihet och självbestämmande. Vi har som ambition att stärka den enskildes inflytande över den omsorg och vård som varje person är berättigad till. Liberalerna, det socialliberala partiet, ser ett solidariskt samhälle, men också individen som både kan och måste ta ett eget ansvar. Det är inte politiken som ska styra livet utan det är individen som måste ha frihet att välja sitt liv själv.
När det gäller Bemanning inom äldreomsorgen ska människor mötas av kontinuitet och trygghet i det skede i livet när man inte längre klarar sig själv. Det är även viktigt att det måste bli mera attraktivt att arbeta i vården och man måste få mera inflytande och delaktighet i sitt arbete. Det är även viktigt att man även har rätt bemanning och det ska vara den äldres behov som är utgångspunkten

När det gäller skolan så står inför stora utmaningar i framtiden. En av dagens största ofriheter är den ökande psykiska ohälsan, som riskerar att sätta upp stora hinder för många barn och ungdomar. Minskade barngrupper är även ett viktigt problem som måste åtgärdas.

Det finns även andra faktorer som är viktiga för skolans välbefinnande och då tänker jag främst på våra lärare, som har den mest avgörande rollen för resultaten i skolan. Vi får inte glömma att all skolpersonal har stor betydelse för eleverna. Från liberalerna är vi även helt övertygade om att lärarlöner är helt avgörande för att locka duktiga och engagerade studenter till läraryrket. Från Liberalerna ser vi även positivt på friskolor och det viktiga är inte vem som är huvudman för en skola utan det viktiga är hög kvalitet

Än en gång bifall till Liberalernas budget och uppdrag. Även bifall till dom gemensamma uppdragen tillsammans med M, C och KD
Tack

Det parti i Umeå som satsar mest på välfärden!

Av , , Bli först att kommentera 4

Imorgon är det budgetfullmäktige och det kommer bli en intressant dag när alla partier ska plädera för sina budgetförslag. Det som är genomgående i Liberalerna budgetförslag är att Umeå kommunen ska ägna sig åt sina kärnuppdrag. Kommunen ska inte heller konkurrera med det privata näringslivet eller civilsamhället. I Liberalernas budgetförslag ska välfärden och valfriheten också garanteras. När det gäller välfärdsnämnderna var det precis som förra gången vi tog kommunens budget, att det är vi Liberaler som satsar mest av alla partier i kommunen. Om man jämför med den styrande minoriteten S och MP, så vill vi liberaler öka budgetarna för individ- och familjenämnden med 57 mkr, äldrenämnden med 33 mkr och de båda skolnämnderna med 17 mkr.

Här kommer en debattartikel från oss liberaler som man kunde läsa i lördagens VK

L vill satsa på barn, äldre och funktionsnedsatta

Individens frihet är ryggraden i den liberala politik vi vill föra i Umeå kommun. Frihet att välja skola, vård och omsorg, trygghet att röra sig fritt i samhället och slippa socialt utanförskap, men vi vill betona att detta inte bara kan ske genom insatser från socialtjänsten. Det är viktigt att tänka på att när socialtjänsten kommer in i bilden har det ofta gått för långt, det är i skolan vi lägger grunden för ett tryggt samhälle, minskar risken för kriminalitet och för att människor ska hamna på sidan av samhället. Liberalerna vill därför lägga det verksamhetsutvecklingsanslag på 6 miljoner kronor som S och MP föreslagit i sin budget direkt på de nämnder där de verkligen gör skillnad, istället för att begravas under kommunstyrelsens ansvar. Kommunen har en växande grupp årsrika ofta multisjuka och därför behöver kvalificerade hälso-och sjukvårdsinsatser. Därför satsar vi på fler sjuksköterskor, helst med geriatrisk kompetens. Vi ser även behovet av att kommunen får anställa läkare.

Liberalerna är tydliga med att kommunen ska ägna sig åt sina kärnuppdrag med skola och socialt skyddsnät, inte konkurrera med det privata näringslivet och vill därför se fler privata alternativ. Kommunen är inte bäst på att driva egen verksamhet, där behövs istället privat engagemang. I vårt förslag till kommunbudget för år 2021 har vi prioriterat vård och omsorg, men sparat på kommunstyrelsens budget och på tekniska nämnden. När vi måste prioritera mellan välfärden och tekniska nämnden, då är välfärden viktigast. Effektivitet krävs också inom fler förvaltningar. Idag har de två minsta förvaltningarna mycket chefstätt i toppen – vi kräver där effektivisering och vill att kultur- och fritidsförvaltningarna slås ihop och får en gemensam chef, istället för dagens tre chefstjänstemän. Däremot vill vi fortsatt ha två olika politiska nämnder som styr verksamheten.

Med satsningen på vård, skola och omsorg vill vi lägga totalt 124 mkr mer än S och MP. Detta är områden som fått stå tillbaka i många år.

Peder Westerberg (L)
Björn Kjellsson (L)
Marianne Normark (L)
Anders Norqvist (L)

Liberalerna är det parti som satsar mest på välfärden!

Av , , Bli först att kommentera 3

Nu har alla partier lämnat in sina budgetförslag för Umeå kommuns budget 2021. Det var inga större överraskningar i budgetarna och som väntat så vill både Arbetarpartiet och Vänsterpartiet höja skatten. Att föreslå en skattehöjning är att göra det enkelt för sig och det visar att man inte vill tag i dom verkliga problemen. Det som är intressant är att både Vänsterpartiet och Arbetarpartiet vill ta bort stödet till gitarrmuseet Guitars. Så i dagsläget är det bara Socialdemokraterna och Miljöpartiet som vill fortsätta stötta gitarrmuseet. Ett museum som hittills har kostat skattebetalarna över 25 miljoner kronor. När det gäller välfärdsnämnderna var det precis som i förra budgeten, att det är vi Liberaler som satsar mest av alla partier i kommunen. Om man jämför med den styrande minoriteten S och MP, så vill vi liberaler öka budgetarna för individ- och familjenämnden med 57 mkr, äldrenämnden med 33 mkr och de båda skolnämnderna med 17 mkr.

Blundar för de verkliga problemen!

Av , , Bli först att kommentera 4

Nu har Vänsterpartiet presenterat sitt budgetförslag för Umeå kommun och det var ingen överraskning att man vill ha en skattehöjning. Man verkar tro att det är lösningen på alla problem. Att föreslå det är för mig att ge upp och det sänder fel signaler. I dagsläget tar vi ut två kronor mer i skatt än jämförbara kommuner och utöver det så har vi extra intäkter som vi får från vattenkraften. Det har inte heller gett resultat av bättre kvalité och det är ett stort bekymmer. Att då vilja höja skatten är för mig att ge upp problemet och man gör det otroligt enkelt för sig, genom att kräva mera av skattebetalarna. Man borde istället ta tag i det verkliga problemet. I rapport efter rapport sågas även förslag om höjda skatter. Höjda skatter slår hårt mot företagande, jobb, utveckling och tillväxt. Det har också visat sig att skattesänkningar har inneburit ökade intäkterna till välfärden.

Välfärd och valfrihet ska garanteras!

Av , , Bli först att kommentera 3

Det som är genomgående i Liberalerna budgetförslag är att Umeå kommunen ska ägna sig åt sina kärnuppdrag. Kommunen ska inte heller konkurrera med det privata näringslivet eller civilsamhället. I Liberalernas budgetförslag ska välfärden och valfriheten också garanteras.

Förutom att presentera konkreta siffror har vi Liberaler också i vårt budgetförslag lagt 52 uppdrag till det kommande budgetfullmäktige. Vi har även elva gemensamma förslag tillsammans med de övriga borgerliga partierna.

Här kommer några av Liberalernas uppdrag

– Utred hur de medarbetare i kommunala verksamheter som fyllt 65 år ska kunna, vilja och orka fortsätta arbeta.

– Inför eget hemtjänstteam till varje omsorgstagare.

– Var drivande i att ta fram en nationell strategi för bättre bemanning och arbetsvillkor inom äldreomsorgen.

– Säkerställ att val av utförare av hemtjänst alltid respekteras och uppmuntras.

– Utred hur Umeå ska få till en humanistisk linje.

– Införa ett obligatoriskt och aktivt val av skola.

– Inrätta en spetsutbildning för utbildning av personal till äldrevården.

– Genomför upphandlingar i mindre omfattning än idag och öka mångfalden.

– Upprätta pendlarparkeringar runtom i hela kommunen.

– Slå samman kultur- och fritidsförvaltningarna – slimma ledarskapet – men behåll nämnderna.

– Samordna Kvinnohistoriska museet och Västerbottens museum.

– Uppmuntra och skapa möjlighet för en privat byggd och driven gästhamn i centrala Umeå, liksom ställplatser för husvagnar och husbilar.

– Uppmuntra och skapa möjlighet för en privat byggd och driven gästhamn i centrala Umeå, liksom ställplatser för husvagnar och husbilar.

– Underlätta, uppmuntra och skapa möjligheter för att utveckla besöksmålet Norrbyskär.

– Öka tillgången till bra cykelbanor, även utanför de centrala delarna av staden.

– Sälj de kommunägda lägenheterna i Hemavan.

– Minska anslaget till kommunstyrelsen oförutsedda utgifter.

– Minska anslaget till Umeå Folkets Hus.

– Konkurrensutsätt kommunens städ- och verksamhetsservice.

Gemensamma uppdrag Alliansen

– Uppdra till kommunstyrelsen att ta fram ett förslag på hur Umeå kommun kan införa Rättviksmodellen för att förbättra förutsättningarna för framgångsrikt företagande i kommunen och därigenom öka tillväxten.

– Inför utmaningsrätt inom kommunal verksamhet, vilket innebär att enskilt drivna företag kan utmana kommunal verksamhet för upphandling.

– Kommunstyrelsen får i uppdrag att med externt stöd genomlysa all kommunal verksamhet, såväl inom förvaltningarna som de kommunala bolagen, gällande förekomsten av osund konkurrens. Kommunen ska skyndsamt ge förslag för att åtgärda eventuell förekomst av osund konkurrens.

– Avyttra delar av AB Bostadens fastighetsbestånd för att möjliggöra ökad nyproduktion och upprustning av befintligt bestånd.

– Inför ett obligatoriskt och aktivt val av skola samt ett skolpengssystem i Umeå som beslutas av kommunfullmäktige.

– Inför en elevhälsogaranti i skolan – garanterad kontakt med elevhälsan inom 24 timmar.

– Kommunfullmäktige ger för- och grundskolenämnden i uppdrag att stimulera etablering av externa aktörer inom förskoleverksamheten.

– Skapa större fokus på kvalitet och öka valfriheten för brukarna genom att införa Lagen om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende, funktionshinderomsorg och daglig verksamhet.

– Kommunfullmäktige ger äldrenämnden samt individ- och familjenämnden i uppdrag att justera ersättningsnivåerna så att de privata hemtjänstutförarna och den kommunala hemtjänsten får samma ersättning och kan konkurrera på lika villkor.

– Återinför en form av köp/sälj-modellen för att bland annat reducera kommunens lokalkostnader.

– Kommunfullmäktige ger fritidsnämnden i uppdrag att konkurrensutsätta driften av nämndens badverksamhet.

Det parti som satsar mest på äldrenämnden!

Av , , Bli först att kommentera 4

Nu har vi presenterat Liberalernas budgetförslag för Umeå kommun och det är en storsatsning på välfärdsnämnderna. Av alla partier som presenterat sin budget hittills, så är vi också det parti som satsat mest på Äldrenämnden och IFO nämnden.

Här kommer vårt pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE 2020-10-20

Trygghet, pandemi och effektiviseringar för Liberalerna
– Liberalerna är tydliga med att kommunen ska ägna sig åt sina kärnuppdrag med skola och socialt skyddsnät, inte konkurrera med det privata näringslivet.
Det säger Peder Westerberg, gruppledare för Liberalerna i Umeå kommun, med anledning av att partiet presenterar sitt budgetförslag för Umeå år 2021. Liberalerna sparar framförallt på kommunstyrelsens budget och på tekniska nämnden, för att prioritera välfärdsnämnderna.

TRYGGHET I FOKUS

Liberalerna fokuserar, liksom de flesta partier i Umeå, på tryggheten och mot socialt utanförskap, men inte bara genom socialtjänstens insatser.
– När socialtjänsten kommer in i bilden har det ofta gått för långt, det är i skolan vi lägger grunden för ett tryggt samhälle, minskar risken för kriminalitet och för att människor ska hamna på sidan av samhället, säger Björn Kjellsson, vice ordförande i individ- och familjenämnden. Liberalerna säger nej till de verksamhetsutvecklingsanslag på 6 miljoner kronor som S och MP föreslagit i sin budget.
– Vi vill inte ha symbolpolitik, utan lägger pengarna där de verkligen gör skillnad. I det här fallet är det i skolan, säger Anders Norqvist, ledamot i för- och grundskolenämnden.

TAR PANDEMIN OCH SMITTSPRIDNINGEN PÅ ALLVAR

Liberalerna betonar i sitt budgetförslag att det är sjukvårdspersonalens kompetens och arbetssituation som kan minska spridningen av corona och smittsamma sjukdomar.
– Kommunen har en växande grupp årsrika, som ofta är multisjuka och därför behöver kvalificerade hälso-och sjukvårdsinsatser. Därför satsar vi på fler sjuksköterskor, helst med geriatrisk kompetens. Vi ser även behovet av att kommunen får anställa läkare inom vård och omsorg, säger Marianne Normark, sjuksköterska och ledamot i äldrenämnden.

EFFEKTIVISERINGAR
Liberalerna omprioriterar också pengar för fritidsnämnden och kulturnämnden där de anser att de båda förvaltningarna kan slås ihop och ha en gemensam chef, istället för dagens tre chefstjänstemän.
– De är de minsta förvaltningarna, men har mycket chefstätt i toppen – vi kräver effektivisering, säger Peder Westerberg.

I övrigt är det kommunstyrelsens och tekniska nämndens ramar som blir kraftigt reducerade. Jämfört med S och MP sänks kommunstyrelsens budget med 38 mkr och tekniska nämndens med 30 mkr. Liberalerna vill däremot öka budgetarna för individ- och familjenämnden med 57 mkr, äldrenämnden med 33 mkr och de båda skolnämnderna med 17 mkr.

– När vi måste prioritera mellan välfärden och tekniska nämnden, då är välfärden viktigast, avslutar Peder Westerberg.

Sveriges bostadspolitik behöver förändras

Av , , Bli först att kommentera 2

Sveriges bostadspolitik behöver förändras och det behövs bland annat nya lösningar för dagens problem att ta sig in på bostadsmarknaden. Det behövs också en social bostadsreform som utgår från behov. Liberalernas partistyrelse föreslår därför omfattande reformer inom fem områden med bland annat en ny social boendeform och skattefritt bosparande för förstagångsköpare.

Här kommer en debattartikel av Nyamko Sabuni på DN Debatt

Sverige behöver en ny social boendeform för behövande

Bostadspolitiken håller inte måttet. Friheten är kraftigt begränsad samtidigt som den sociala situationen är ohållbar. Liberalernas partistyrelse föreslår därför omfattande reformer inom fem områden med bland annat en ny social boendeform och skattefritt bosparande för förstagångsköpare. Boendesegregationen, hemlösheten och bostadsbristen har ökat de senaste decennierna. Rikspolitikerna, även i mitt eget parti, har inte tagit bostadspolitiken på tillräckligt stort allvar. Som konsekvens har inte kommunerna haft tillräckliga verktyg för att kunna hantera framväxande bostadssociala problem.

Det behövs en bred socialliberal bostadsreform som förbättrar möjligheterna för de mest utsatta, ger kommunerna de verktyg de behöver och som ökar friheten för den enskilda människan. Liberalismen utgår från alla människors frihet, livsmöjligheter och rättigheter. I dag har de som bor i landets utsatta områden färre möjligheter, livschanser och lever ett liv i större otrygghet än andra. Det kan inte vi acceptera. Liberalernas mål är därför tydligt: 2030 ska Sverige inte ha några utsatta områden. Det kommer kräva att vi bryter kriminaliteten, att vi stärker arbetslinjen och kunskapsskolan – men inte minst att vi också lägger om bostadspolitiken, återtar kontrollen av de bostads­områden där kriminella gäng i dag har makten och löser de bostadssociala problem som i dag manifesteras i våra utanförskapsområden.

Sverige är det land i EU där människor födda utan­för EU löper näst högst risk att hamna i hemlöshet och trångboddheten har koncentrerats till de utsatta områdena. För samtidigt som de flesta i Sverige har en god bostadssituation finns en snabbt växande grupp som bor allt trängre och i allt högre grad faller ned i hemlöshet. Sverige är det land i EU där människor födda utanför EU löper näst högst risk att hamna i hemlöshet och trångboddheten har koncentrerats till de utsatta områdena. Det handlar om barn som inte har möjlighet att göra läxorna hemma, äldre som bor i generationsboenden som inte kunnat isolera sig under pandemin och en matchning på bostadsmarknaden där den som är ekonomiskt svag tvingas betala mer för sitt boende än den med stark ekonomi.

Trots att svensk bostadspolitik i många år varit kraftigt subventionerad av staten saknar vi, olikt andra länder som haft subventionerat byggande, ett bestånd av bostäder för personer som med särskilt utsatt läge på bostadsmarknaden. Hyresrätterna med högst standard, bäst läge och lägst hyra går systematiskt till de med högst inkomst. Den som invandrat, flyttat inom Sverige, eller är ung missgynnas av raka bostadsköer och har i realiteten mycket svårt att hitta ett boende i många av våra städer.

Vår uppfattning är tydlig: rådande bostadspolitik håller inte måttet. Friheten är kraftigt begränsad samtidigt som den sociala situationen är ohållbar. Inför söndagens partiråd för Liberalerna föreslår därför partistyrelsen omfattande liberala reformförslag inom fem områden.

1.
Det behövs en social boendeform som utgår från behov. Den som exempelvis riskerar att bli utsatt för våld i hemmet, bli hemlös eller av annat skäl har ett särskilt stort behov av en bostad behöver en väg till ett tryggt hem. Därför föreslår vi en social boendeform där kommunerna kan omvandla kommunala hyresrätter till behovsbostäder som förmedlas till de mest behövande. Vid markförsäljningar ska också kommunerna kunna kräva att privata aktörer bygger behovsbostäder. Sverige är i dag ett av få utvecklade länder som helt saknar någon form av social boendelösning. Vi har i stället tagit inspiration av de bästa exemplen av sociala bostäder i världen och anpassat dessa efter svenska förhållanden. Behovsbostäderna kommer som huvudregel att ha ett hyreskontrakt på fem år, inte ha någon bytesrätt, ha en hyra som knyts till lämpligt index och kommer bara tillåtas utanför utsatta områden. Med det här förslaget är Liberalerna det första svenska riksdagspartiet att föreslå en social boendeform.

2.
Alla bostadsområden ska bli trygga områden. Den som är rädd att gå utanför porten och som är förtryckt i sitt bostadsområde har inte samma möjligheter att forma sitt eget liv som de som bor i ett tryggt område. För att alla ska kunna vara säkra i sitt bostadsområde behövs det kraftfulla åtgärder från hela samhället, som fler poliser, starkare rättssystem, men också hållbar stadsplaneringen och bostadspolitik för att skapa tryggare miljöer. Det behövs tydligare ansvarsfördelningar och hårdare krav på fastighets­ägare. Vi föreslår både att det ska bli lättare att vräka de som använder sin lägenhet för grov kriminalitet och att det tas fram en särskild integrationspakt och handlingsplan som beskriver vilket ansvar vilka aktörer ska ta för att tryggheten ska förbättras i varje utsatt områden.

3.
Den extrema trångboddheten och sociala utsattheten måste minska. Ingen ska behöva leva så trångt att den inte kan studera eller hålla sig frisk. I dag är 56 000 hushåll, enligt Boverket, i en orimlig boendesituation som de saknar möjligheter att ta sig ur. För att ge dessa hushåll en reell frihet och makt över sin situation föreslår vi bland annat att ett nytt mått för extrem trångboddhet tas fram och att särskilda insatser för barnfamiljer som bor trångt sätts in.

4.
En nationell hemlöshetsstrategi. Hemlösheten är en av de mest extrema formerna av social utslagning. Vi har tagit inspiration av Finland, som är det enda landet inom EU som lyckas vända ökningen av hemlösheten och föreslår bland annat ett stärkt stöd till de aktörer i civilsamhället som erbjuder tak över huvudet till hemlösa och en nationell stiftelse som förvaltar bostäder för hemlösa.

5.
Sänk trösklarna till det ägda boendet. Alla ska ha möjlighet att själva kunna bestämma över sin boendesituation. Dagens bostadsmarknad har höga trösklar som stänger ute många från det ägda boendet. Vilket gör att de i stället tvingas bo i dyrare boendeformer. Vi föreslår bland annat ett skattefritt bosparande för förstagångsköpare, hyrköpsbostäder, förenklingar för ombildningar och ett särskilt mål om att öka andelen äganderätter och bostadsrätter i, och omkring, utsatta områden. Så kan vi skapa förutsättningar för en egnahemsrörelse i de utsatta områdena.

Dagens bostadspolitik måste läggas om. Endast då kan vi göra utsatta områden till trygga, minska hemlösheten, och öka valfriheten i val av bostad. Det är dags för en bred socialliberal boendereform.

Nyamko Sabuni (L), partiledare