Höjning av bensinpriset

Av , , 6 kommentarer 16

Enligt en rapport från konjunkturinstitutet så måste bensinpriset höjas drastiskt om Sverige ska nå regeringens vision om en fossil-oberoende bilpark år 2030. Det innebär att om 17 år ska alla bilar drivas av el eller miljöbränslen och om visionen ska uppfyllas kommer bensinpriset år 2030 vara 42 kronor per liter.

Nu tror jag inte att vi år 2030 kommer att ha en fossil-oberoende bilpark, för många av dagens bilar kommer att finnas kvar då.

Jag håller med om att våra klimatmål är viktiga, men den grupp i samhället som påverkas mest är de som inte har tillgång till något annat transportmedel än bil, alltså de som bor i landsbygden. I Norrland har vi av naturliga skäl inte tillgång till ett väl utbyggt kollektivtrafiknät. För många Norrlänningar kan det få stora konsekvenser, om bensinpriset höjs och det kan innebära att färre människor vill bosätta sig där.

Det är bara att inse att Sverige är stort och består av mycket långa avstånd. Bilen kommer alltid att behövas och arbetet med miljövänligare drivmedel är viktigt, men innan det finns ett fullgott alternativ kan man inte höja bensinskatten till extrema nivåer och bidra till att avfolka Norrlands inland

Dyrt för näringslivet

Av , , 2 kommentarer 1

Det är ganska logiskt att ju fler som jobbar gör att ekonomin växer och det blir mer pengar till välfärden. Det är även viktigt att det ska löna sig att arbeta.

När det gäller att skapa åtgärder mot arbetslösheten i Sverige, så är det viktigt att vi har ett bra företagsklimat i Sverige. Det ska vara enkelt att starta nya företag och det är även viktigt att det måste kunna löna sig att driva företag och ta risker.

Stefan Löfven Socialdemokraternas partiledare har ambitiösa mål när det gäller arbetslösheten och att Sverige på drygt fem år ska nå EU:s lägsta arbetslöshet genom aktiv näringspolitik.

Jag har svårt att tro att man löser det genom att höja skatterna för landets företagare och då tänker jag främst på höjning av restaurangmomsen och arbetsgivaravgiften för unga.

Man vill även införa en ny kilometerskatt som innebär att tunga transporter beskattas hårt. Baserat på Socialdemokraternas budgetförslag skulle kostnaden för varje lastbil öka med 70 000 kronor. Ett litet åkeri, med tre till fyra lastbilar, kommer få ökade kostnader med ungefär en kvarts miljon kronor per år om skatten skulle införas. Resurser som skulle kunna ha gott till nya anställningar eller ökade investeringar.

Att transportera något idag är inte billigt och med en kilometskatt så höjs transportkostnaderna. I Norrland är vi beroende av våra basnäringar som skogs och gruvnäringen och utan lastbilar skulle deras transporter inte fungera.

 

Bra med ett samarbete

Av , , Bli först att kommentera 2

Jag tycker att det är bra att det förs samtal mellan UFC och samtliga division II-klubbar i Umeåområdet om ett samarbete. Som det ser ut i dagsläget finns det inte ekonomi för klubbarna att betala dyra pengar för spelarna.

När det gäller det så kallade utbildningsbidraget så har det blivit ett problem. Om en spelare flyttar från tex Boden till Umeå för studier eller arbete och han vill fortsätta spela fotboll, så kan det bli svårigheter om spelarens klubb har rätt till utbildningsbidrag och som i sin tur kan leda till att spelaren måste sluta med fotbollen. Självklart ska klubbarna ha ersättning för sina spelare som man har utbildat, men det måste finnas lite rim och reson när det gäller summan på ersättningen.

Utbildningsbidrag

Tränings- och utbildningsbidrag i samband med nationella övergångar utbetalas till och med det år en spelare fyller 23 år. Detta gäller ej vid lån av spelare.

När en spelare skriver sitt första professionella kontrakt ska ersättning utgå till samtliga klubbar som medverkat i spelarens utbildning mellan 12 och 21 års ålder.

Går spelaren därefter vidare till en ny klubb skall ersättning endast betalas till spelarens senaste klubb.

Om spelaren inte erbjudits ett nytt avtal minst 60 dagar innan det gamla löpt ut behöver utbildningsbidrag inte betalas ut till spelarens tidigare klubb.

Detta gäller dock bara spelare som haft professionella kontrakt och det nya avtalet får inte innehålla sämre villkor än det föregående.

Viktigt att skapa förutsättningar

Av , , Bli först att kommentera 2

Det är viktigt att det skapas förutsättningar för unga att komma in på arbetsmarknaden och som ung är det viktigt att ha ett eget jobb och man får även mening och struktur i livet. Och det allra viktigast är att man kan försörja sig själv.

Det är även viktigt att man även fortsätter satsningar på yrkes– och lärlingsutbildningar, men jag tror inte heller att man löser alla problem, med att sätta unga utan jobb i skolbänken. Det är ännu mera viktigt att det skapas inkörsportar in till arbetsmarknaden för unga och där är sänkningen av restaurangmomsen ett bra exempel.

Man tror inte att det är sant

Av , , 1 kommentar 2

Man tror inte att det är sant, att det år 2014 finns 37 länder i Afrika som har lagstiftning mot homosexualitet. Senaste land i Afrika med en antihomolag är Uganda, där man nu kan få 14 års fängelse för homosexualitet och livstid i vissa fall.

Länder som kränker de mänskliga rättigheterna ska inte ha bistånd från Sverige och det är viktigt att Sverige nu markerar kraftigt mot Uganda och drar in biståndet till landet omgående. Norge och Danmark var två länder som markerade omgående efter lagen infördes och drog in biståndet.

Oseriösa fastighetsägare

Av , , 6 kommentarer 3

Idag på kommunfullmäktige var det en livlig debatt i frågan, om att sälja ut delar av det kommunala bostadsbolaget AB Bostadens fastighets och lägenhetsbestånd.

Från Alliansen har vi tidigare haft en gemensam motion i frågan. Uppdraget i motionen var att Umeå Kommun Företag, via ägardirektiv skulle uppdra AB Bostaden att försälja 1/3 av hyresfastighetsbeståndet under den kommande treårsperioden. Grunden för den gemensamma motionen var att skapa förutsättningar för en snabbare takt på nybyggnation av hyresrätter, samt ge bättre förutsättningar för att klara renoveringsbehovet av kvarvarande bestånd.

Jag tycker att det är bra, att styrelsen i Bostaden gett sina tjänstemän i uppdrag att utreda möjligheten att sälja ut mellan 600 och 1000 lägenheter. Den sanna verkligheten är att Bostaden inte har pengar i dagsläget för att bygga och sen är det precis som Berndt Andersson ordförande i Bostaden säger, att Bostadens styrelse också måste agera affärsmässigt för att få en ekonomisk stabilitet i bolaget.

När det gäller själva debatten, blir man nästan mörkrädd när det gäller Vänsterns syn på privata fastighetsägare. Vänstern hävdar att de är oseriösa och inte sköter sina fastigheter, och att det även finns kackerlackor i deras lägenheter. En skrämmande syn på kommunens privata fastighetsägare.Sen har även Vänsterpartiet ingen lösning på hur man ska lösa problemet med tillgången till bostäder i Umeå

Ny vecka med nya möjligheter!

Av , , Bli först att kommentera 2

Efter en helg full med idrott och OS på TV, så är det dags för kommunfullmäktige och det är inga direkta kioskvältare på dagordning. En intressant interpellation är den som handlar om orsaken till att Bostaden utreder möjligheten att sälja 600 till 1000 lägenheter.

Den känns oerhört intressant med tanke på att vi från Alliansen tidigare, har haft en gemensam motion i frågan. Uppdraget i motionen var att Umeå Kommun Företag, via ägardirektiv skulle uppdra AB Bostaden att försälja 1/3 av hyresfastighetsbeståndet under den kommande treårsperioden. Grunden för den gemensamma motionen var att skapa förutsättningar för en snabbare takt på nybyggnation av hyresrätter, samt ge bättre förutsättningar för att klara renoveringsbehovet av kvarvarande bestånd.

Att tillgången till bostäder är viktigt för Umeås tillväxt är ingen nyhet och där är AB Bostaden, den i särklass viktigaste aktören på bostadsmarknaden i Umeå. Om vi ska förbli Norrlands huvudstad så behövs mera hyresrätter och då måste Bostaden öka nyproduktionen av hyresrätter.

 

Staten får inte abdikera

Av , , 4 kommentarer 1

I gårdagens VK kan man läsa en debattartikel som jag har skrivit med två andra FP-politiker, om att det är dags att staten tar över ansvaret över skolan.

Förslaget att förstatliga skolan stöds även av en stor majoritet av väljarna samt har ett brett stöd bland många lärare, fackförbund och forskare

(Kommunaliseringen av skolan genomfördes 1991 efter att socialdemokraterna fått stöd från Vänsterpartiet. I 2010 års valmanifest presenterade Folkpartiet ett förslag om att åter förstatliga skola och det är jag mycket glad över.)

Staten får inte abdikera

Folkpartiet leder sedan 2006 en total omläggning av svensk skola. En ny läroplan har drivits igenom, med nya kursplaner och med tydliga och tidiga mål, fler och tidigare nationella prov, betyg från årskurs 6 och ny betygsskala med fler steg. Elevers rätt till särskilt stöd har stärkts och den speciallärarutbildning Socialdemokraterna avskaffade har återinförts.

Det här är långsiktiga, viktiga reformer som kommer att förbättra resultaten i svensk skola. Men vi vill mer. Det är dags för kommunerna att lämna tillbaka ansvaret för skolan till regering och riksdag.

Skolan i Umeå är bra, men med tanke på förutsättningarna borde den vara mycket bättre. Lärarförbundets senaste rankning och SKL:s öppna jämförelser är en bra värdemätare. Visserligen klättrade Umeå i rankingen 2013, men att ligga 230:e i den så kallade SALSA mätningen som just tar hänsyn till kommunernas förutsättningar, som utbildningsbakgrund, är inte acceptabelt.

Umeå satsar betydande resurser (38:e plats i landet), vilket dock inte avspeglar sig i lärarlönerna där man ligger 168:a. Och trots att Umeå kommun på ett bra sätt satsar på samarbete med universitetet, bland annat kring matematik och läsinlärning kan en lärare som satsar på forskning efter tjänstledighet hamna långt ner i lönelistan.

Det är mycket bekymmersamt att ett stort antal elever i Umeå inte avslutar sina gymnasiestudier. Piteå och Luleå ligger till exempel mycket bättre till.

Det känns också problematiskt att Umeå kommun inte är beredd att satsa på spetsutbildning. Man är också negativ till profilklasser inom högstadiet. Luleå, som också har socialdemokratiskt styre, har en helt annan inställning när det gäller att även ta hand om särbegåvade och högpresterande elever. Rätt till stöd är inte bara stöd till elever som har svårigheter att få godkända studieresultat utan enligt Skollagen ska alla elever ges möjlighet att utvecklas fullt ut.

Anmärkningsvärt är också att Umeå trots fullmäktigebeslut om 15 barn per grupp i förskolan inte har nått det målet. Umeå ligger 135:a i landet, medan en jämförbar kommun som Lund ligger på 23:e plats.

I dag kan det skilja över 50 000 kronor per elev mellan de kommuner som satsar mest på sin grundskola och de som satsar minst. Andelen behöriga lärare varierar också. Den bristande likvärdigheten syns också i skolans resultat. Eleverna får olika förutsättningar beroende på var de bor.

Det är tyvärr tydligt att alltför många kommuner inte tar sitt ansvar för skolan på allvar. Och även där viljan finns, kan det vara svårt för en liten kommun att ha tillräckliga resurser eller tillräcklig kompetens för att skapa en bra skola.

Många av reformerna som drivit igenom har syftat till att öka det statliga inflytandet i skolan, och kompensera på en del av de områden där en del kommuner brustit i ansvar. Skollagen har skärpts och en skolinspektion har inrättats. Kravet på lärarlegitimation har införts och regeringen har satsat flera miljarder kronor på fortbildning av lärare – något som egentligen är ett ansvar för deras arbetsgivare kommunerna, men som nästan hade upphört. Och sedan i fjol bidrar regeringen till rejäla löneökningar för särskilt duktiga lärare, eftersom lärarnas löner har släpat efter sedan de blivit ett kommunalt ansvar.

Det är angeläget att varje elev ska få bästa möjliga förutsättningar att lyckas i skolan. Ska vi lyfta skolresultaten i hela Sverige behöver staten ta tillbaka huvudansvaret, så att det blir likvärdiga villkor över hela landet och lärarna får bättre villkor.

2012 fick professor emeritus Leif Lewin i uppdrag att utreda kommunaliseringens effekter för likvärdigheten i skolsystemet, för läraryrkets status och för studieresultaten. Den 10 februari la han fram sina resultat.

Den övergripande slutsatsen av utredaren är att staten inte får abdikera. Leif Lewin anser att kommunaliseringen för drygt 20 år sedan varit för ”brutal”. Implementeringen misslyckades och konsekvensen blev så småningom att studieresultaten i Sverige som helhet försämrats drastiskt, att lärarnas löner sjunkit i förhållande till andra yrken och att likvärdigheten mellan kommunerna har minskat konstaterar Lewin.

Att utredningen – som Ibrahim Baylan hävdade – skulle vara ett ”beställningsverk” avvisar han bestämt. – Det är ett oförskämt påstående sa han vid pressträffen då utredningen överlämnades-

Maria Lundqvist Brömster
riksdagsledamot (FP), Nordmaling
Peder Westerberg
gruppledare (FP) i Umeå
Peter Sedlacek
vice ordförande (FP) i för- och grundskolenämnden i Umeå

 

Omvärlden måste markera

Av , , 3 kommentarer 1

Det som händer i Ukraina känns inte bra och imorgon har EU ett extra utrikesministermöte för att diskutera situationen i Ukraina.  EU:s medlemmar uppges även vara överens om att införa sanktioner mot ledande företrädare för Ukraina. Jag tycker att det är bra att man gör kraftiga markeringar från omvärlden för att få stopp på våldsamheterna.

Nordkorea är ett annat land som omvärlden borde markera skarpt mot. Den senaste FN-rapporten som offentliggjordes om skräckväldet i Nordkorea är inte rolig läsning. Enligt rapporten förekommer det systematiska människobrott i landet och jag håller med om att Nordkoreas ledare måste ställas inför rätta, för brott mot mänskligheten.

 

Umeå växer!

Av , , Bli först att kommentera 1

Det är glädjande att Umeå växer och aktuella befolkningssiffror visar att Umeå ökade sin befolkning med 1 055 personer under 2013. Det känns ändå inte riktigt bra och den sanna verkligheten är att Umeå inte når upp till sina mål varken för bostadsbyggandet eller befolkningstillväxten

När det gäller bristen på bostäder i Umeå, så är det största hotet mot Umeås tillväxt. Jag känner även en stor oro över andra kommuner i regionen, med tanke på befolkningsutvecklingen sista åren och det känns inte främmande med framtida kommunsammanslagningar i länet.

(Det officiella befolkningstalet i Umeå vid årsskiftet 2013/14 var 118 349 personer)