Bölesholmarna ska utvecklas!

Av , , Bli först att kommentera 5

Bron mellan Bölesholmarna och Lundåkern har blivit ett oerhört lyft för det rörliga friluftslivet och det knyter också ihop staden. Känns extra kul eftersom vi Liberaler drev frågan om brobyggandet. Nu kommer också området kring Bölesholmarna tas hand om och utvecklas på grund av ett kraftigt ökat besökstryck. Tekniska nämnden har tagit fram en utvecklingsplan med skötselåtgärder och det kommer bland annat innebära ett utegym och en större badplats.

Här kommer tekniska nämndens pressmeddelande!

Så ska Bölesholmarna tas omhand och utvecklas

Fler sittplatser, utegym, större badplats och träd- och naturvård. Nu finns en plan för hur Bölesholmarna ska utvecklas och skötas fram till 2030. I takt med att Umeå utvecklas och förtätas blir tillgång till miljöer för rekreation än viktigare. Bölesholmarna är en tyst oas mitt i staden och i och med Lundabron har fler fått tillgång till Bölesholmarnas fina miljöer och vackra, trafikfria promenader. Områdets användning har mångdubblats sedan bron kom på plats vilket ställer högre krav på skötsel och utveckling av området.

Tekniska nämnden har beslutat om en utvecklingsplan med skötselåtgärder för Bölesholmarna, Böle strandpark och Bölesstrandens naturområde.
– Utvecklingsplanen tar hänsyn både till ett ökat besökstryck och de nya rörelsemönster som bildas till följd av bron. Hållbarhet, tillgänglighet och trygghet är vägledande för alla åtgärder som planeras, säger Lena Karlsson Engman (S), tekniska nämndens ordförande.Tanken är att ta tillvara på befintliga kvaliteter och funktioner och utveckla dessa. Skogen, som främst utgörs av värdefulla och artrika lövskogar, har en nyckelroll i bevarandet av hotade växter och djur. Området har ett rikt fågelliv och här trivs även fladdermöss och bäver.

Utveckla badplatsen, allmänna bryggor och utegym

Åtgärder som planeras är exempelvis att:

• Skapa nya sittplatser och grillmöjligheter samt förbättra tillgängligheten till grillplatserna

• Anlägga ett utegym på Gröna Oxen

• Se över skyltning och informationstavlor för att öka tillgängligheten och underlätta vistelsen för besökarna

• Anlägga allmänna bryggor på väl valda platser längs med älven (som även ska möjliggöra för besökande båtar att angöra till Bölesholmarna)

• Flytta och utveckla lekplatsen vid stranden

• Tillföra mer sand så att strandens totala yta blir större

• Installera utomhusduschar i anslutning till badet

• Skapa cykelparkeringar i olika utformning

• Vidareutveckla mossträdgården och naturstigen

• Se över och komplettera belysning

• Sätta upp fågel- och fladdermusholkar bland annat

• Genomföra olika aktiviteter för träd- och naturvård, ta bort sly på utvalda platser för att skapa utblickar mot vattnet

Planen är att genomföra åtgärderna under perioden 2020–2030, i den takt som ekonomin tillåter.

Är det en taktik från socialdemokraterna?

Av , , Bli först att kommentera 4

Tycker det är mycket anmärkningsvärt att många motioner till Umeå kommunfullmäktige inte är färdigberedda trots att flera år har gått sedan de lämnades in. Det finns tex två motioner från 2015 och att det ska ta över fem år att få upp en motion är helt obegripligt. Trots att det styrande partiet socialdemokraterna påpekat under många år, att man jobbar hårt med frågan så händer det inte mycket. Vi har också sett genom åren att det har kommit upp motioner som är inaktuella när dom väl kommer upp till fullmäktige. Man börjar också undra om det är en taktik att inte släppa fram oppositionens motioner till kommunfullmäktige.

Man kan läsa följande på kommunens hemsida

Motioner är förslag från kommunfullmäktigeledamöter. En motion bereds av berörd verksamhet innan den kommer till kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige tar alltid ställning till förslaget i en motion, men det kan ta tid innan kommunfullmäktige tar beslut, om utredning och beredning är omfattande. Kommunfullmäktige bör fatta beslut senast ett år efter att motionen har väckts.

Det här är något som verkligen inte stämmer och här har det styrande partiet socialdemokraterna ett stort ansvar som man inte klarar av i dagsläget.

Varför tar man inte åt sig kritiken?

Av , , Bli först att kommentera 6

Igår på kommunfullmäktige fanns det på ärendelistan en motion som handlade om att motverka osund konkurrens i Umeå. Det var en gemensam motion från L, M, C och KD. Tyvärr ville de styrande socialdemokraterna och miljöpartiet inte bifalla motion utan man ville bara besvara den. Det visar att man inte tar frågan på allvar, trots all kritik från näringslivet i Umeå. Vikten av ett bra företagsklimat är också oerhört viktigt för kommunen och tyvärr är den enkla sanningen. att det inte ser bra ut för Umeå. Enligt rankingen av svenska kommuners företagsklimat så ligger vi bland de sämsta i landet och det är alarmerande. Istället för att det på allvar målas det upp en bild av det styrande, att företagsklimatet är bra i Umeå. Man borde kanske istället ta åt sig vad företagarna tycker och det är ju de som är experter på sina områden och kan berätta vad de har för behov. Det är det som man borde fokusera på, istället för att lyssna på sig själv. När det gäller osund konkurrens så blev också Umeå kommun nyligen anmälda av svenskt näringsliv för osund konkurrens och det gällde ersättningen till de privata företagen inom hemtjänsten. I ett skarpt uttalande säger man också att kommunen trampar på det privata näringslivet på ett osunt sätt. Vill de styrande bevisa för företagarna och ta dom på allvar så hade bifall till motionen varit en bra början.

Här kommer motionen

Motverka osund konkurrens i Umeå

Svenskt Näringsliv har släppt sin årliga rankinglista över kommuners företagsklimat i Sverige. Umeå fortsätter att tappa och hamnar på plats 194 av landets 290 kommuner. Det är ett bekymmer och vittnar om behovet av åtgärder. En kommun med ett bra företagsklimat är en attraktiv plats att starta och driva företag och att anställa personal. Ett växande lokalt näringsliv stärker kommunens skattebas och därför är ett bra företagsklimat grunden för en god välfärd. Ett bekymmer som många företagare lyfter fram från sin dagliga verksamhet är att offentlig sektor snedvrider konkurrensen. Idag bedriver många kommuner och regioner affärsverksamhet som snedvrider konkurrensen på marknaden. I Umeå har företagare ofta påtalat detta som ett problem. I den nya rankingen från Svenskt Näringsliv för 2019, så hamnar Umeå kommun riktigt dåligt till. När det gäller området ”konkurrens från kommunen”, så hamnade Umeå kommun på plats 280 av landets 290 kommuner. Nästan sämst i landet alltså, när de lokala företagarna tillfrågas. I samband med antagande av budget den 17 juni lade de borgerliga partierna i Umeå ett särskilt uppdrag om detta. Vi föreslog att Kommunstyrelsen med externt stöd skulle genomlysa all kommunal verksamhet, såväl inom förvaltningarna som de kommunala bolagen, gällande förekomsten av osund konkurrens. Samt att kommunen skyndsamt skulle ge förslag för att åtgärda eventuell förekomst av osund konkurrens. Tyvärr förlorade vi i voteringen och det är beklagligt, eftersom det uppenbarligen är ett problem i Umeå med osund konkurrens. Ett problem som metodiskt borde åtgärdas.

På kort sikt är det den enskilde näringsidkaren eller företaget som utsätts för snedvriden konkurrens från kommunen som är förlorare. Men osund konkurrens försvagar näringslivet och hämmar tillväxten. I det långa loppet är det samhället och umeåborna som är de verkliga förlorarna.

Mot bakgrund av ovanstående yrkar undertecknade

att kommunfullmäktige beslutar att med externt stöd genomlysa all kommunal verksamhet, såväl inom förvaltningarna som de kommunala bolagen, gällande förekomsten av osund konkurrens.

att kommunen skyndsamt ska ge förslag för att åtgärda eventuell förekomst av osund konkurrens.

Umeå 2019-10-09

Anders Ågren (M)
Mattias Larsson (C)
Peder Westerberg (L)
Veronica Kerr (KD)

Som vanligt!

Av , , Bli först att kommentera 5

Idag är det kommunfullmäktige och det är en lång dagordning. Men tyvärr kommer vi inte hinna med allt och det på grund av att fullmäktige är nerkortat till tre timmar på grund av coronapandemin. Antalet ledamöter är också minskat till hälften. När det gäller interpellationer och enkla frågor så kommer dom inte hinnas med och man får skriftliga svar istället. Det känns tråkigt att det inte blir en debatt, men nu är det som det är med coronan och det är bara att acceptera och ha förståelse för. Som vanligt är vi Liberaler aktiva på kommunfullmäktige och här kommer listan på våra motioner, interpellationer och enkla frågor

Interpellation: Kommer det skapas bättre
förutsättningar för turismen? Peder Westerberg (L)

Interpellation: Hur har det gått med kommunens
mål, att Umeå ska vara Sveriges tillgängligaste
kommun år 2020? Peder Westerberg (L)

Interpellation: Hur kommer kommunen stötta dom
lokala företagen? Peder Westerberg (L)

Interpellation: Hur vill (S) möta att så många elever
inte uppnår gymnasiebehörighet? Anders Norqvist (L)

Interpellation: Varför satsar inte (S) på innovationer
inom välfärden? Anders Norqvist (L)

Motion 24/2019: Motverka osund konkurrens i
Umeå; Anders Ågren (M), Mattias Larsson (C), Peder
Westerberg (L) och Veronica Kerr (KD)

Motion 20/2019: Namnändring av
ceremonirummet; Björn Kjellsson (L)

Umeå kommun klarar inte av att uppfylla sina mål

Av , , Bli först att kommentera 5

Trots att man har beslutat i riksdagen att samhället skulle vara tillgängligt för alla senast år 2010 är det inte så. Det som man kan konstatera nu, är att den målsättningen är långt ifrån uppnådd. Nu är det år 2020 och det finns tyvärr fortfarande mycket att göra. Riksdagen, regioner och kommuner har också en benägenhet att sätta upp fina mål när det gäller tillgänglighet och det är bra att man sätter ribban högt. Men tyvärr blir mycket bara fina ord på papper.

Det är också en fråga som berör många och minst 1,8 miljoner människor i Sverige antas ha någon form av permanent funktionsnedsättning. Så när vi diskuterar tillgänglighetsfrågor är det ingen liten grupp det handlar om. När det gäller Umeå så hade vi målet, att vi skulle vara Sveriges tillgängligaste kommun år 2020. För att få klarhet hur det gick med det målet så har jag ställt en interpellation till måndagens kommunfullmäktige. I det skriftliga svaret kan man konstatera, att Umeå fortfarande har mycket att göra. I mätningar som myndigheten för delaktighet (MFD) gör så bekräftas det också.

Från Liberalernas sida så kommer vi att fortsätta jobba hårt när det gäller frågan om bristande tillgänglighet och vi vill inte bara ha fina ord på papper.

Idag har jag nåtts av det tråkiga beskedet att min partikamrat Lennart Degerliden har avlidit

Av , , Bli först att kommentera 6

Idag har jag nåtts av det tråkiga beskedet att min partikamrat Lennart Degerliden har avlidit. Saknaden och sorgen är stor hos mig och det är ett stort tomrum. Lennart betydde otroligt mycket för mig som människa och politiker. Han var en mentor åt mig när jag började mitt engagemang i dåvarande folkpartiet och han stöttade mig i ur och skur. Man fick även många goda råd av Lennart. Han var själv en fantastisk politiker och han var även länsombudsman för partiet. Listan på hans politiska uppdrag går att göra lång. Han gjorde också ett starkt intryck inom politiken och var även mycket uppskattad av politiker från andra partier. Lennart hade ett stort intresse och det var hans katter. Valaffischen med han och katterna symboliserar Lennnart väl. Mina tankar går till hans familj och sorgen och saknaden är stor. Vila i frid Lennart

Politiken måste skapa bättre förutsättningar för turismen!

Av , , Bli först att kommentera 3

Coronapandemin har slagit hårt mot turismnäringen i Sverige och man behöver allt stöd man kan få. Som det ser ut nu, så är det också en stor ovisshet kring sverigesemestrar i sommar på grund av pandemin. Men det kommer en tid efteråt och då kommer vi nog få se en kraftigt ökad turism inom sverige. Turism och besöksnäring med olika evenemang och upplevelser har i dag också stor betydelse för samhällsekonomin. Därför måste politiken skapa bättre förutsättningar för en ökad turism i kommunen efter pandemin. Något som skulle stärka Umeå är en central gästhamn och fler centrala ställplatser för husvagnar och husbilar. Det är heller ingen stor investering för att ordna det, jämfört med vad man får tillbaka ekonomiskt. Sen behöver heller inte kommunen driva det, utan det finns många duktiga entreprenörer som vi kan ge bra förutsättningar.

Det här är frågor som vi liberaler drivit länge och lyft vid ett flertal tillfällen i kommunfullmäktige. På måndag har vi också en interpellation till kommunfullmäktige som handlar om det kommer att skapas bättre förutsättningar för turismen. Vi har fått det skriftliga svaret och det är bara tyvärr att konstatera att det finns inga planer på en central gästhamn i Umeå. Det finns inte heller några planer på att utveckla ställplatser för husvagnar och husbilar centralt. Man verkar helt ha glömt att alla turister inte kommer med tåg eller flyg och om man ser till övriga sverige så är det också många städer som gör stora krafttag för att utveckla ställplatser centralt.

Tycker det är otroligt dåligt att en stad i Umeås storlek inte ser möjligheten i med husvagnar och husbilar och det med tanke på den kraftiga ökningen av dom i sverige. Sen har jag också svårt att förstå varför man inte kan ha en central gästhamn mitt i staden. Det skulle också gynna handeln och restaurangnäringen. Trots de styrandes motstånd så kommer vi Liberaler fortsätta driva frågorna om att utveckla centrala ställplatser och att det ska tillskapas en central gästhamn.

Skattehöjning?

Av , , Bli först att kommentera 2

Corona slår hårt mot den svenska ekonomin och det kommer att få långtgående effekter. Alla pengar som regeringen också delar ut i stöd i olika former, kommer inte heller att räcka i all evighet. Med tanke på det finns det en stor risk, att vi kommer att få se framtida skattehöjningar och det flaggar även finansminister Magdalena Andersson för. Jag skulle inte heller bli överraskad om de styrande i Umeå kommer med ett förslag på skattehöjning när budgeten ska tas i höst. Man flaggade också redan förra året på en skattehöjning i Umeå och det var före pandemin. Det är också svårt att få en klar bild av de ekonomiska konsekvenserna för kommunen när det gäller pandemin. Men det får inte bli så att de styrande utnyttjar coronatider för att få till en skattehöjning. Regeringen kommer också täcka upp det mesta som är coronarelaterat. Man får inte heller glömma att Umeå har högre kostnader än jämförbara kommuner och man borde ta tag i det först. Sen brukar också skattehöjningar vara enda lösning för röda politiker. Men om verksamheterna inte sköts förståndigt, ska politikerna verkligen få mer att slarva bort.

Det går inte bara att skylla på regeringen

Av , , Bli först att kommentera 8

Tyvärr får vi se nedskärningar på vårdpersonal både inom regionen och kommunen och det är helt fel väg att gå. Något som också sker under coronatider och det gör det ännu mer obegripligt. Umeå kommun har också en stor hemläxa att göra som arbetsgivare när det gäller vårdpersonalen. Bland annat måste arbetsmiljön bli bättre och lönerna vara konkurrenskraftiga. Arbetstiderna måste också ses över. Men det behövs tillföras resurser till det och det går inte bara att skylla på att regeringen inte tillför pengar. De styrande i Umeå måste bli bättre på att prioritera inom den befintliga budgeten och tyvärr väljer man där att inte prioritera vårdpersonalen. För vi Liberaler är det en självklarhet att det är välfärden som måste vara i fokus och när vi tog budgeten förra året i Umeå kommun ville vi Liberaler satsa 32 miljoner mer än de styrande på äldrenämnden och på individ och familjenämnden ville vi satsa 42,5 miljoner mer än de styrande. Tyvärr fick vi inte bifall till det och de styrande partierna socialdemokraterna och miljöpartiet valde andra prioriteringar.

Skjuts upp till hösten!

Av , , Bli först att kommentera 3

Det var ett väntat beslut att socialdemokraterna och miljöpartiet skulle skjuta upp budgetfullmäktige till hösten. Med tanke på all den osäkerhet som råder på grund av corona så hade man inget val. Det blev också stora påtryckningar från andra partier i kommunfullmäktige om att skjuta upp budgetfullmäktige. Jag tror inte det ekonomiska läget kommer att ha förbättrats till hösten, men de ekonomiska förutsättningarna har nog klarnat lite till hösten. Sen när väl budgeten tas i höst så kommer det att handla om att prioritera och då får vi hoppas att de styrande väljer Liberalernas linje från förra årets budgetförslag. Där vi Liberaler i vårt budgetförslag hade 32 miljoner mer än de styrande till äldrenämnden och på individ och familjenämnden hade vi 42,5 miljoner mer än de styrande.