Petter Nilsson(SD)

Etikett: arbetsrätt

Diktatoriskt att inte få utesluta SD-are ur fackförbund, menar transportförbundet!

Av , , 21 kommentarer 28

I transportarbetareförbundets överklagande till hovrätt så menar de att staten endast i diktaturer tar sig rätt att ingripa i en ideell förenings inre rättigheter.

Det efter att Stockholms tingsrätt ifjol slog fast att förbundet inte haft stöd i sina stadgar för uteslutningen av Mats Fredlund (SD).

Man menar på att SDare skulle vara emot fackets grundvärderingar. Man menar vidare att SD på något vis skulle agera för att arbetare inte skulle få det bättre.
Sverigedemokraterna är emellertid partiet som verkat i särklass mest för bättre förutsättningar för arbetare inom transport. Vissa frågor där SD drivit på inom EU, och också uppmärksammats för, på ett sätt som andra partier inte har. Även i riksdagen.

Lämnar dessa frågor och svar kring partiernas politik, vid ungefärliga tidpunkten Mats Fredlund blev utesluten. Finns det någon som på allvar menar att särskilt SD skulle verka för något annat än bättre villkor för transportarbetare? Särskilt i ljuset av vad de andra partierna svarar?

Greta, kyrkan och gruvan

Av , , 14 kommentarer 27


Nej. Jag läser inte högt ur en barnbok – även om titeln för inlägget kan ge en skäl att tro det. Jag tänkte snacka om Kallak, en malmfyndighet  i Jokkmokk som på Luleåsamiska har namnet Gállok.

Som de flesta av er säkert har hört så pågår en kamp om en gruva i Kallak.

Svenska kyrkan har gett sig in i striden, där Luleå stifts biskop tillsammans med Ärkebiskopen förklarat att en gruvetablering inte är andligt hållbar.

Därtill har aktivister förkunnat etableringen i strid med samiska intressen. 

Som ni sett är greta på plats. Greta snackar om nykolonialism.
Det vill säga hur rika i-länder genom kapitalism utövar fortsatt kontroll över – vad vi få förmoda är Kallak.


Jag har – i vanlig ordning – åsikter.

Mina tankar om regional utveckling i Västerbotten är att vi behöver satsa på att få till stånd satsningar i glesbygd. Jättebra om näringar etablerar sig – jättebra om övriga partier också är redo att på riktigt satsa på infrastruktur och service i glesbygd.

För när näringar etablerar sig, exempelvis gruvnäring, så öppnar det upp för stärkta välfärdstjänster. Vård och skola med mer.
Man bör även hålla i minne att det ger bättre möjligheter för inlandsbanan – med eventuella synergieffekter – oavsett gynnar det tågtrafik.
Ni, vet, den där miljövänliga trafiken som ofta talas väl om av miljörörelsen.

Jag har ytterst svårt att se att samer i gemen far illa av Stärkt infrastruktur, stärkt välfärd, och så vidare.
Ytterst svårt att se hur stärkta välfärdstjänster, och att service börjar närma sig nivåerna vi ser i centralorterna – inte skulle vara andligt hållbara.

Det finns säkerligen några samer som kommer få bekymmer att bedriva rennäring, men långt ifrån alla samer bedriver rennäring. Samtidigt får även samer som bedriver rennäring bättre tillgång till välfärdstjänster och service.

Visst kan man argumentera för att de samerna som bedriver rennäring och berörs av gruvnäringens ekonomiska intressen väger tyngre än deras välfärdsintressen övriga samers, ortsinnevånares och Norrlands intressen över huvud.
Men man måste förstå att ens argument haltar.

Ytterst måste man se till vad som är bäst för folket över huvud.

Att svenska kyrkan ger sig in i politik, och knappast någon nyhet.
Minns hur jag själv blivit bemött i Kyrkomötet när jag påtalat att Svenska kyrkan inte ska ge sig in i politiken – samt att man inte bör använda sig av det gamla 68-vänsterteoremet att allt är politik (vilket knappast är en grundpelare inom kristemdomen) så har jag fått repliker som istället försöker rikta om min problemställning och avsikt.
Exempelvis Åke Bonnier försökte under kyrkomötet i höstas få det till att jag skulle ha invändningar endast mot politiska ställningstaganden som jag själv är emot.
Har varit tydlig med att kyrkan inte ska driva politik, oavsett avsikt. Allt är inte politik.

Det sagt har jag absolut förståelse för att Greta är på plats. Det ger henne en chans att synas mer i media, och fortsätta vara relevant.
Men nog var hennes insats i SVT… i bästa fall… virrig.

På frågan vad hennes medverkan kan leda till i frågan, svarar Greta att: ”vi är bara aktivister bland andra, och jag anser att det är alla vår moraliska skyldighet att ta upp de problem som uppstår”.

Vilket kanske säger mer om hennes bevekelsegrunder inom Fridays for Future än hennes engagemang i gruvfrågan.

MP och L: under riksdagsspärren i SVT/Novus

Av , , 10 kommentarer 26


Liberalerna har erfarit en serie implosioner. På olika plan.

Partiledaren skickade ett SMS som sedan läkte ut till media, vilket är anmärkningsvärt – utifrån att partistyrelsen rimligen bör ha tillräckligt många erfarna politiker för att förstå att det knappast gynnar partiet framöver – än mindre den som sprider SMS:et.

I SVT kommenterar en statsvetare att partierna behöver förtydliga varför just de behövs i svensk politik.

Jag skulle nog säga att det nog i ett första steg är att få klart vad lagarbetet innebär. Att de ser till att skapa en trygghet med varandra – och se till att de verkar för partiets väl, istället för den enskilde individen.

Men tiden är väldigt knapp nu. Har faktiskt svårt att se att liberalerna klarar utav den uppgiften. Ifall man inte kan hantera den osunda kulturen i partiet, så kommer det helt enkelt bli kärvt för dem ha en klar politisk inriktning innan valet.
Att arbeta med en sund organisationskultur tar tid.
Mer troligt är att liberalerna även fortsättningsvis kommer ha en splittrad politik, där väljarna svårligen vet vad de får.

Nu personligen har jag haft turen att representera ett parti som har en ordentligt kompetent partiledning. Låt vara att jag inte vid varje tillfälle instämmer i beslut som fattas, för kontinuerligt upp mina synpunkter när jag upplever mig behöva det. Det har, om än relativt sällan, resulterat i större mediala prylar.

Självklart vinner man inte alla politiska strider. Men det viktiga är att det finns ett förtroende internt för att kunna lyfta konstruktiva och alternativa förslag. Men också att man sluter upp bakom beslut som fattats av majoriteten.

Just det. MP. Ptja. Tror de vinner mest på att inte alls påminna väljarna om varför de upplever sig behövas i svensk politik. För att skapa tvivelaktiga miljölösningar som olyckligtvis drabbar medborgare mer än vad de bidrar till att lösa problemen, samt allmän godhetssignalering som bidrar till försämringar är knappast något som säljer.

Förnuft och sans kring Covidrestriktionerna.

Av , , 9 kommentarer 22

Nu har folkhälsomyndigheten valt att gå ut och lyfta covidrestriktionerna.
Regionerna har ett fortsatt relativt högt tryck, och begränsade mängder vårdplatser.
Inte bara omikron, utan även delta förekommer.

Som jag alltid förordat – se till proportionalitetsprincipen. Det vill säga, de åtgärder som minst begränsar människors frihet – men samtidigt tillåter en trygg och tillgänglig vård är rimligast att fokusera på i första skedet.

Den offentliga kulturen som Region Västerbotten idag prioriterar över vård, exempelvis Opera, museiverksamhet etc kan och bör begränsas. Dels frigör det mer medel till vård, och dels undviker man att fullskalig verksamhet bidrar till större smittspridning.

Samma regel – proportionalitetsprincipen – går att tillämpa kring champagneprojekt, och även inom förtroendemannaorganisationen.

Även om folkhälsomyndigheten lyfter restriktionerna så är det viktigt att regionerna prioriterar rätt. Detta gäller inte minst Region Västerbotten!

LO – Inte bara för Socialdemokrater!

Av , , 22 kommentarer 29

Tar upp ämnet i en debattartikel med Jimmie Åkesson i VK.
Har tagit upp ämnet en aning mer utförligt tidigare i bloggen, och även genom ett par gamla livesändningar. Slänger in en här.

Såg därtill att en tyngre röst inom pappers uttalat sig i ämnet, där han säger att det är odemokratiskt att porta SD-politiker från fackligt uppdrag. ”Ett fackförbund kan inte gå emot medlemmarnas val”, säger Aleksandar Srndovic, avdelningsordförande inom Pappers.

Kontroversiell fråga: Varför ska inte facket verka för arbetarnas bästa, utan en given partiideologisk inriktning?

Godhetssignalering – viktigare än sina barn för MP?

Av , , 5 kommentarer 30

”– En förälder kanske tänker – oj, det är bara mitt barn som har svenska som modersmål på den här skolan. Men stimulerar man dem istället att göra skolvalet i grupp, då blir de inte lika oroliga”, säger Karin Pleijel(MP). Detta ur gp.

Vissa partier har ett slags godhetsklingande och snällt namn, vilket gör det lätt för den oinsatte att lägga sin röst på partiet.
Exempelvis miljöpartiet, eller folkpartiet.

I realiteten har de som allt rätt bra förspänt, och kan få hyggligt bra förtroende trots att de inte för en vidare bra politik.

Ett sånt här utspel tenderar bara att göra att man förlorar röster trots att man har ett snällt namn. Trots att media stöttar upp partierna. Begriper inte alls taktiken i det.

På tal om godhetssignalering, kosta vad det kosta vill. Övriga partier i Region Västerbotten vill prompt ha igenom administrativt betungande satsningar såsom genderbudgeting, jämställdhetsintegrering, hbtq-diplomering m m.
Alejandro Caviedes(S) tycks ha tagit på sig ledartröjan för godhetssignalerande frågorna som de övriga partierna vill prioritera över vård och vårdpersonal.

För det första är jag någonstans tacksam över att han lyfter regional politik. Det är ett område som alltför ofta hamnar i skymundan. Vill tro att det också är en av anledningarna varför övriga partiers positiva inställning till stigande administration också inte synas i sömmarna.

Men. Precis som jag skrivit innan så har vi klar lagstiftning och föreskrifter kring hur region Västerbotten ska bedriva vård. Vi har kompetent personal. Jag har förtroende för vår personal.
Att som övriga partier säger, att hbtq-diplomering skulle lösa problemet man identifierat: att personalen aktivt diskriminerar människor på grund av sexuell läggning – är inget kort om misstänkliggörande. Därav rubriken i mitt tidigare inlägg: ”Varför saknar övriga partier förtroende för personalen”.

Rimligen hade pengarna gjort större nytta i form av satsningar på sjukvård och vårdpersonal.

Kanske inget nytt i argumentationslinjen, och kanske lite utanför ämnet för dagens inlägg – men hade tid svar nu på morgonen, så varsågod Alejandro. 😊

Avseende rapporten ”Hbtq-personers upplevelser av Region Västerbottens hbtq-diplomering” av Ida Linander och Maria Nilsson, ska sägas att det är en kvalitativ studie(tematisk analys) med 13 deltagare (vilket sedan kom till att bli 12 – varav två av personernas svar viktas mindre de tio kvarstående). Intervjupersonernas berättelser står i fokus (induktiv ansats – det vill säga att slutsatsen kommer först, och därefter generaliseras premissen i efterhand) för analysen.

I ingressen i sammanfattningen går att läsa följande: ”Intervjuerna representerar olika erfarenheter av regionens hbtq diplomering, men också olika åsikter och perspektiv. Vissa menar att hbtq diplomering är bra och viktigt, något alla kliniker bör genomgå medan andra har en mer avvaktade hållning och delvis problematiserar fenomenet”(sid 3).

Genusvanvettet!

Av , , 4 kommentarer 35


”women are not afraid of places, they are mainly afraid of men, and highlighting that and combating that is a work that can never stop”

Min bästa översättning är alltså att “kvinnor inte är rädda för platser, de är rädda för män, att tydliggöra det och bekämpa det är ett arbete som aldrig kan sluta”.

Självklart ska man känna sig trygg i Umeå. Och visst finns det bra politiska åtgärder för att stärka tryggheten. Ordningsvakter behövs på vissa platser. Kameraövervakning, Bättre belysning, med mer.
övriga partier i Umeå kommun tycks mena att Kvinnor inte är rädda för platser, utan män. Åtgärden nu således att…
Fokusera på genusstadsplanering.
”Det könade landskapet”.

Vi fick en längre rapport och dragning från Jämställdhetsutskottet under gårdagen. Jag frågade ordföranden för utskottet (S) uttryckligen vad de har för syfte.
Något egentligt svar tycker jag inte alls att jag fick. Däremot fick jag en uppsjö repliker från andra politiker – bland annat ett par av presidiets 2:e vice ordförande(C).
Något genmäle beviljades jag emellertid inte, med hänvisning till att detta inte var fråga om någon debatt.

Personligen tycker jag absolut att dessa saker måste diskuteras. Vi kan ogärna ha ett utskott som både självt kostar pengar, men också verkar för en massa fördyringar som i värsta fall leder till mindre än ändamålsenliga investeringar eller förhöjda driftkostnader.

Det är alltså pengar som istället kan gå till riktiga trygghetssatsningar såsom ordningsvakter, kameraövervakning, stärkt belysning och stärkta kommunala välfärdsdtjänster.
Skola, Äldreomsorg, dagis etc.

Kritiserade arvodena i regionen fortsätter betalas ut till S och M!

Av , , 3 kommentarer 31

Sverigedemokraternas initiativ om att skärpa arvodesreglementet avslogs tyvärr.

De olagliga arvodena fortsätts betalas ut(VK-artikel).

Nu, kommunpolitikerna kommer väl knappast tacka nej till arvodet. 28 000 kr per månad för Hans Lindberg(S) och 21 000 kr per månad för Anders Ågren(M).

Däremot regionpolitikerna som också var med och avslå vårt initiativ kan jag tycka lämnade väldigt spännande citat. Inte minst Niklas Sandström som vid frågan om arvodena var skäliga för 7 möten per år svarade:
”– Jag tycker att arvodena speglar det ansvar och den vikt av det uppdraget som man har i den här beredningen, säger Nicklas Sandström.”

Tycker ändå citaten de ger till VK lämnar utrymme till följdfrågor till Nicklas Sadström(M). Exempelvis: Vilken arbetsuppgift anser du är värd 20 000kr per månad, och hur rättfärdigar moderaterna budgetsatsningarna på politiken på bekostnad av sjukvården?

Och rimligen bör Peter Olofsson(S) förklara hur arbetsuppgifterna skiljer sig för en kommunalförbundsordförande/vice ordförande, och de arvoderade inom S respektive M – när han näbbigt säger till journalisten att ”Om vi skulle jämföra med en kommunförbundsordförande i ett annat län så tror jag att du skulle få en liten annan bild utav de”.

LO-toppen är inte alls vidare värst demokratiska

Av , , 4 kommentarer 30

Jepp, dagens inlägg rör den ordföranden som fackpamparna petade bort. Alltså ordföranden som valdes av medlemmarna.
Bortpetad av LO-topparna… sann ”demokratisk” ordning.

Det rör också det omfattande stödet LO-toppen ger S. Ja, LO-toppen.
Ni vet, det som bara var femte medlem(22%) tycker LO-toppen ska använda fackliga pengar till. Vilket jag personligen tycker verkar alldeles för högt.

Och nej, jag använder mig inte av begrepp som fascist/neofascist eller liknande om det inte verkligen krävs. Ska dock säga att det absolut historiskt har funnits ideologier som varit mot oberoende fackföreningar.

Att LO-toppen slänger bort fackliga medel på sossarnas valrörelse, att man petar bort SD:are (som blir fler och fler inom LO), gör det jäkla svårt för SD att utgöra en större grupp inom arbetarrörelsen. Självfallet är det inte oavsiktligt.

Har tidigare påpekat att värna om svenska arbetstagare är Sverigedemokratiskt fokus, däremot är det tveksamt huruvida LO-toppen delar det.

De som lägger 30 miljoner kronor till Socialdemokraterna, och ytterligare 20 miljoner kronor på utbildning inför valet.
För er som varit med på de fackliga opinionsutbildningarna, så vet ni nivån.

Man ska alltså skicka cirka 50 miljoner av de fackliga medlen för S, anti SD – trots att S infört marknadshyror, något man lögnaktigt anklagade SD för att vara för under valrörelsen 2018. Trots att S luckrat upp LAS, trots allt S sabbat för svenska arbetstagare. Trots att S infört minimilöner i EU – rakt mot den svenska modellen.

LO Ordföranden har sagt några märkliga saker. Dels har hon sagt att allt fler LO-anslutna lämnar SD för S. Något som bekant är verklighetsfrånvänt. Tvärtom är Socialdemokraterna en minoritet inom LO.

Hon har sagt att vinster i välfärden, är ett tydligt exempel hur Sverigedemokraterna inte skulle stå upp för alla människors lika värde.

Hon har sagt att LO inte gör skillnad mellan arbetare. Någon skillnad mellan arbetare finns det fler som inte gör, även om arbetaren är efterlyst illegal invandrare. Kanske städar.

Lokalt lyfter den Socialdemokratiska politikern Ulf Björk kongressmotioner som är väl i linje med SD:s värdegrund i en debattartikel.
Debattartikeln signerad ”IF metallare”. Debattartikeln är titulerad ”Rimligt att SD are inte kan vara fackordförande”.

…aaahh… erfarna politiker, och förstår att de kan använda det mediala utrymmet för att försöka vinna opinion åt LO-toppen och S. Men inte är det vidare värst hedersamt.

Samtidigt har man inte kunnat förklara vad som inte anses vara ”stå upp för alla människors lika värde”.

Agerandet är skamlöst. Idag begränsas inte information på det viset som det gjorde förr. Internet finns.

Det blir huvudsakligen en bubbla för toppen inom IF-metall, där man inbördes beundrar varandras agerande. Kanske får man behålla sina uppdrag. Kanske vinner man några väljare med mindre intresse för politik.

Intresserade väljare ser igenom dravlet.

Blir mest beklämd över att tänka på den delen av min fackavgift som gått till den här skiten i stället för medarbetare och medmänniskor.

Toppen av isberget!

Av , , 4 kommentarer 22


Tänker mig att de flesta av er hört om SVT-journalisten som ertappades att försöka skapa en story utifrån dennes egna politiska narrativ.

Jag är rätt övertygad om att många enskilda personer har ett mindre ädelt uppsåt inom bland annat SVT, även lokalmedia förstås. Man vill få fram ett politisk agenda.

Lokaltidningar, som exempelvis VK, har det ju lite lättare. De är en liberal tidning helt enkelt. Narrativet har väl flyttat från L till M på senare tid av strategiska skäl, men liberalism och nyliberalism är inte så dramatisk en förändring.

Nåväl. Journalisten sökte en sjuksköterska från England att kommentera när Boris Jonsson inte följt pandemirestriktionerna (var dock inte fråga om någon julhandel i hans fall, utan var festande). SVT journalisten sökte då inte en sjuksköterska, vem som helst – utan berörd ville ha en förbannad sjuksköterska.
.
Mina tankar? Ordentligt klantigt av honom söka öppet på facebook.
Samtidigt bör man fråga sig om han inte på någon nivå är offer för organisationskulturen.

Det var emellertid ett fall. Sossarnas nämndsordförande i Region Västerbottens Hälso- och sjukvårdsnämnd uppdagades som bekant peta i tjänstemannaunderlag. Samma historia, men klantigheten var förstås att hon gjort det genom att skicka mail, istället för att ta det i korridoren.

Det är enormt klantigt att avslöjas genom att man gör något offentligt. Jag tänker mig att det måste vara snöflingan överst på isberget vi talar om.

För varje enskilt fall som uppdagas – hur mycket skit förekommer inte under ytan?