Vänsterpartiet verkar glömma fort!

Av , , Bli först att kommentera 12

Vänsterpartiet går ut och kritiserar handläggningen kring de avstängda cheferna på ekonomikontoret och försöker göra billiga politiska poäng. Nu är det en utredning och då ska politiken avvakta tills den är klar. Det är inte heller politikens ansvar att leda en utredning gällande personal i kommunen, det är högsta ansvariga chefs uppgift.

Det blir också pinsamt när Vänsterpartiet går ut i en debattartikel och pratar om en värdig personalpolitik. Man nämner också att arbetsmiljön är viktig för kommunens personal. Ett parti som tidigare har kränkt kommunens personal och orsakat en försämrad arbetsmiljö bland kommunens personal.

Är det så att man har glömt när två kvinnliga tjänstemän i kommunen blev kränkta av en politiker från vänsterpartiet och då tillsattes en utredning som visade att kränkning hade förekommit. På grund av kränkningen var vi politiker också tvungna att ha en obligatorisk utbildning om förtroendevaldas arbetsgivarroll och arbetsmiljöansvar. Det enda parti som inte närvarade på utbildningen var vänsterpartiet, trots att en av deras politiker man var orsaken till kränkningen. Deras försvar att man inte närvarade på utbildningen, var att man inte har någon arbetsgivarroll i kommunen. När det passar så är man arbetsgivare och när man själva kränker personalen så är man inte arbetsgivare.

Bli först att kommentera

FI vill undvika dryckesfrakt i centrum!

Av , , 1 kommentar 4

Idag har vi kommunstyrelsens näringslivs och planeringsutskott godkänt godstrafikprogrammet för Umeå centrum. Slutligen kommer det att tas på kommunfullmäktige. Jag tycker att det är bra att man tar ett sånt här program, som är till för att komma tillrätta med de problem och utmaningar som finns.

Programmet har också varit ute på samråd och även politiska partier har haft synpunkter. Feministiskt Initiativ (FI) är ett av partierna som har haft synpunkter och ett av deras förslag är att man ska undvika att bevilja alkoholtillstånd i centrum, så att dryckesfrakt undvikes. Jag tror inte det är det stora problemet med dryckesfrakterna och att torrlägga centrum. Jag tror däremot det är framtiden att vi får flera mötesplatser och restauranger i centrum. Då behövs det alkoholtillstånd för att få dessa verksamheter att gå runt ekonomiskt. Med ett alkoholtillstånd så får kommunen också kontroll. Om FI får igenom sin politik så kommer vi istället att få ett dött centrum.

1 kommentar

Vilket ansvar har kommunen?

Av , , Bli först att kommentera 3

Tyvärr har rehabiliteringsresurserna i Västerbotten minskat och det slår mycket hårt på personer som har en funktionsnedsättning. Många hamnar också i kläm mellan landstinget och kommunen. Om personer med funktionsnedsättning har bra träningsmöjligheter, så kommer det att betyda mycket för individen. Jag har också ställt en interpellation om det till kommunfullmäktige!

Här kommer interpellationen!

Fysisk aktivitet vid funktionsnedsättning?

I den Nationella Folkhälsorapporten ”Hälsa på lika villkor”, framkommer det att personer med funktionsnedsättning uppger att de har sämre hälsa än övrig befolkning. En betydande del av den försämrade hälsan beror inte på funktionsnedsättningen i sig utan på välkända riskfaktorer för ohälsa kopplade till livsvillkor.

En av de mest betydande riskfaktorerna är minskad möjlighet till fysisk aktivitet främst för att tillgodose den träning som rekommenderats från hälso- och sjukvården och som nu i ökad omfattning förväntas skötas av individen själv som egenvård.
Enligt folkhälsomyndighetens rapport skall samhället ansvara för att informationen om hur viktigt det är med att fysisk aktivitet utformas så att alla kan ta del av den. Minst lika viktigt är att idrottsklubbar gör olika aktiviteter tillgängliga och även erbjuder anpassade former av aktiviteter.
Exempelvis måste idrottshallar och publika gym vara tillgängliga liksom informationen om dem.

Det finns många funktionsnedsättningar som gör att man inte kan motionera på samma sätt som andra. Rörelsehinder, synskador, astma, hjärt- och lungsjukdomar är några exempel. Många hittar egna sätt att hålla sig igång fysiskt, andra Samhället måste ansvara för att informationen om hur viktigt det är med fysisk aktivitet utformas så att alla kan ta del av den.

Med hänvisning till att rehabiliteringsresurserna i Västerbotten har minskat och Västerbottens Landsting har som mål ”Världens bästa Hälsa 2020” och att kommunen har övertagit ett rehabiliteringsuppdrag ställer jag mig följande frågor;

Frågor till Andreas Lundgren (S) ordförande i IFN – nämnden:

1.Har kommunen ett ansvar att skapa träningsmöjligheter för personer med funktionsnedsättning?

2. Finns det anpassade gym för personer med funktionsnedsättning?

3. Finns det kompetens för att bistå och assistera personer med funktionsnedsättning under träningen?

Bli först att kommentera

Smygskattehöjningen på drivmedel fortsätter!

Av , , 2 kommentarer 11

”Det är jättedyrt att tanka bensin som det är. Vi ser inget behov av att höja bensinskatten” så sa nuvarande finansminister Magdalena Andersson (S) före valet. Det blev istället tvärtemot och nu har bensinpriset passerat 16-kronorsnivån. Det innebär också att ca 10 kronor är skatt av dagens bensinpris. För mig är det också en smygskattehöjning med den indexuppräkning man har på drivmedel.

Socialdemokraterna skyller också höjning av bensinskatten att man samarbetar med miljöpartiet och det är att göra det lätt för sig. Dessa partier pratar sig varmt om satsningar på landsbygden och det man gör är att man satsar på järnvägar i södra Sverige och elcyklar i storstäderna.

Man förstår inte heller att den grupp i samhället som kommer att påverkas mest av höjda drivmedelskostnader, är de som inte har tillgång till något annat transportmedel än bil, alltså de som bor på landsbygden. I Norrland har vi av naturliga skäl, inte heller tillgång till ett väl utbyggt kollektivtrafiknät.

Magdalena Andersson

2 kommentarer

Nu måste regeringen agera!

Av , , Bli först att kommentera 6

Nextjets konkurs är ett stort dråpslag för norra Sverige och nu måste regeringen göra allt för att lösa det här. Det här är något som regeringen måste prioritera och då behövs det tillföra ekonomiska medel om hela landet ska leva. Om man ser till Norrland så är fungerande flygförbindelser livsviktigt och vi har inte heller ett väl utbyggt kollektivtrafiknät.

Det går inte heller att skylla på att Nextjet inte skulle ha vunnit upphandlingen, som vissa socialdemokrater gör. För mig handlar det om prioriteringar och det satsas mera på elcyklar i storstäderna än på kollektivtrafik i norra Sverige. Det visar vad man prioriterar.

Tyvärr har regeringen med miljöpartiet i spetsen också visat en norrlandsfientlig politik och det enda man har gjort är att införa straffskatter för Norrland. Nu har regeringen chansen att visa att Norrland finns på deras karta, men då måste man agera omgående och lösa flygkommunikationerna som försvunnit med Nextjets konkurs.

Bli först att kommentera

Förskolan står inför stora utmaningar!

Av , , Bli först att kommentera 5

Igår kväll var det öppet möte med Liberalerna i Umeå, som hade temat ”Förskolans utmaningar nu och i framtiden” Det var ett oerhört intressant möte och många bra föreläsare.

När det gäller förskolan så står man inför stora utmaningar och där är barngruppernas storlek en fråga som har diskuterats under många år. Trots att medel har tillskjutits så har det nästan inte heller hänt något de sista tio åren. Det känns också som majoriteten har styrt frågan framför sig och inte har tagit den på allvar.

Jag förstår också att många föräldrar och förskollärare är oroliga över barngruppernas storlek och vi får heller inte glömma det viktigaste, som är barnens behov. När det gäller små barn ska de inte behöva knyta an till alltför många andra individer och det handlar om att tillsammans med föräldrarna ge barnen en trygg start i livet.

Jag har sagt det förut men från Liberalernas sida i Umeå, kommer vi aldrig att backa från max 15 barn i förskolegrupperna

32545693_10156253395638150_1301279738119061504_n

Bli först att kommentera

Kommunens företagsklimat försämras!

Av , , Bli först att kommentera 5

Idag har Svenskt näringsliv presenterat kommunernas företagsklimat och tyvärr faller kommunen i mätningen. Jag ska analysera mätningen mera ingående, men det man kan konstatera är att det går åt fel. Jag tror att vi måste få en bättre företagarpolitik i kommun som uppmuntrar företagande, istället för att bestraffa det. Sen måste också den negativa attityden till företagande, bli mera positiv. Från företagshåll kommer också ofta synpunkter om att kommunens affärsverksamheter konkurrerar med det privata näringslivet.

Tyvärr är det också så att socialdemokraterna låter vänsterpartiet påverka den praktiska politiken. Det strategiska planen är ett exempel på det. När det gäller vänsterpartiet så finns det ett starkt motstånd mot privat företagsamhet och valfrihet i skola och omsorg, och det har tyvärr också fått stort genomslag i tidigare samarbeten. Vänsterpartiet har heller aldrig förstått, att det är, företagen som bär upp Sveriges välfärd. Det ska nämnas att vänsterpartiet inte heller närvarade, när Svenskt näringsliv presenterade kommmunens företagsklimat

Bli först att kommentera

Vår framtida äldreomsorg!

Av , , Bli först att kommentera 5

Det har varit en intensiv period sista tiden med budgetarbete och många möten på agendan. Det märks också att valet närmar sig och valrörelsen har startat tidigt det här valet. Förra veckan var jag också på debatt med de andra partierna i fullmäktige. Det var VK som arrangerade debatten.

Jag var glad att äldreomsorgen var ett av debattämnena och för oss Liberaler är det en högt prioriterad fråga och det kommer att synas i vårt politiska arbete. Allt för ofta kan man tyvärr också läsa om missförhållanden inom äldreomsorgen. Det talas också ofta om nedskärningar inom äldreomsorgen och det är något som vi Liberaler säger nej till.
Från Liberalernas sida så kan vi inte heller låta de äldre kommuninnevånare lida på grund av dåliga och dyra beslut. Ansvaret för situationen ligger helt och hållet på socialdemokraterna, de måste ta ansvar och inte låta äldre invånare betala priset för en dåligt skött ekonomi.

Sen måste också makten skall flyttas från politikerna till de äldre och deras anhöriga och ingen skall tvingas att bo där politikerna tycker. Valfrihet i äldreomsorgen borde vara en självklarhet, men tyvärr så motarbetas det av de styrande i Umeå. Vi står inför stora utmaningar när det gäller äldreomsorgen och då går det inte att motarbeta privata aktörer som de styrande i Umeå gör. Om vi ska öka kvaliteten inom äldreomsorgen, så är det istället oerhört viktigt att det finns privata utförare. Motståndet mot privata aktörer märktes också i debatten och det var heller ingen överraskning.

Valfrihet är också en självklarhet för mig och det innebär att det inte är politiken som ska styra livet, utan individen måste ha frihet att välja sitt liv själv. Makten måste därför flyttas från politikerna till de äldre och deras anhöriga. Det som måste vara mest viktigt är att verksamheten håller en hög kvalitet, oavsett om det är en kommunal eller privat aktör. Tyvärr har vi också de senaste åren sett många exempel i Umeå där de styrande inte tar hänsyn till de äldre och deras anhöriga. Då tänker jag främst på Skräddaren och Astridgården.

En bild från debatten tillsammans med mina partikamrater Ander Norqvist, Käte Alrutz och Dorothea Liebel

32160827_10156239506078150_5899972338014748672_n

Bli först att kommentera

Media har ett ansvar!

Av , , Bli först att kommentera 4

Valet närmar sig med stormsteg och det märks även i media. Häromdagen var det också en stor partiledardebatt i SVT. Tyvärr börjar dessa debatter bli mera en show än att förmedla partiernas politiska budskap. Jag förstår att media vill ha bra TV, men media har också ett ansvar till väljarna. Tyvärr blir det också för mycket fokus på personer i debatterna, istället för partiernas politik. Jag tycker också att SVT spär på politikerföraktet genom sina debatter. Givetvis ska politiker ifrågasättas, men det får inte bli löjligt.

Här kommer en bra debattartikel som är skriven av Can Savran Centerpartiet!

https://www.svt.se/opinion/article17934007.svt?cmpid=del%3Afb%3A20180507%3Aarticle17934007.svt%3Anyh%3Alp

Bli först att kommentera

Börjar bli en vana!

Av , , Bli först att kommentera 8

Igår var det partiledardebatt på SVT och det märks att det är ett rörigt i svensk politik just nu. Jan Björklund var som vanligt otroligt bra i debatten och det börjar bli en vana.
Det märktes också i debatten att valet närmar sig med stormsteg. Det är inte heller någon debatt som kommer att gå till historieböckerna. Men det man märkte var desperationen hos Stefan Löfven (S) och han blev också debattens stora förlorare. Miljöpartiet visade än en gång att man börjar ha spelat ut sin roll och nu har de övriga partierna kommit ikapp när det gäller miljöfrågor. Det man också kunde se var att Alliansen var mer samspelta än på länge och det var verkligen inte de rödgröna. Den stora frågan på gårdagens debatt var migration och jag håller helt med Moderaternas partiledare att det måste bli en överenskommelse i frågan över partigränserna. Annars kommer det att fortsätta lamslå övrig politiska frågor.

Bli först att kommentera