SD fortsätter att agera konstigt!

Av , , 1 kommentar 11

Sverigedemokraterna fortsätter att agera konstigt och nu vill man lämna in ett budgetförslag för år 2020 i form av en motion till kommunfullmäktige. Man gör det eftersom att man inte hade något eget budgetförslag när kommunens budget togs i juni. Det känns ännu mera konstigt, eftersom budgeten är redan antagen i kommunfullmäktige. Sverigedemokraternas ordförande i länet har också kritiserat företrädarna i Umeå för att man inte gjort någon budget, men samtidigt sitter han själv i deras kommunfullmäktigegrupp i Umeå. Det är det som kallas för att kasta sten i ett glashus. Sen har man också röstat på arbetarpartiets budgetförslag och det gör det ännu mer snurrigt. Hela historien kring sverigedemokraternas agerande i den här frågan är mycket märklig.

1 kommentar

Sverige ska inte vara en fristad för terrorister

Av , , 3 kommentarer 40

Jag är glad att Liberalerna driver frågan om att svenskar som stridit för terrorgruppen IS ska kunna dömas som landsförrädare. Sverige har tyvärr varit en fristad för IS-terrorister och svenska skattepengar har tidigare gått till att vårda terrorister med krigsskador. Terrorister som i sin tur stridit mot en stat, som Sverige stöttar militärt.
Robert Hannah som är integrationspolitisk talesperson för liberalerna har också lagt en motion till liberalernas landsmöte i november, om att svenskar som stridit för terrorgruppen IS ska kunna dömas som landsförrädare. Motionen har stöd av både partistyrelsen och ungdomsförbundet. Som det ser ut så kommer motionen få bifall och sen får vi så fall hoppas att andra partier sluter upp i frågan.

3 kommentarer

Kommer innebära försämrade förutsättningar för Umeå!

Av , , 2 kommentarer 21

Jag är glad att Liberalerna säger nej till förslaget kring ett förändrat utjämningssystem. Man kommer också lämna in en motion till riksdagen där man avslår regeringens proposition. Regeringens förslag innebär att man ställer kommuner mot varandra och när det gäller regionala tillväxtmotorer såsom Umeå och Luleå får man försämrade förutsättningar. Med tanke på det ekonomiska läget i Umeå, så kommer det bli ett hårt slag mot Umeå. Tyvärr skjuter också staten över mera ansvar på kommuner och låter dom ta kostnaderna för det. Jag tycker att regeringen istället borde ta tag i det verkliga problemet och inte bara inrikta sig på kostnadsutjämningssystemet.

2 kommentarer

Aktivister ska blockera gator i Umeå

Av , , 3 kommentarer 31

På lördag ska klimataktivister blockera gator i Umeå vid olika tidpunkter. Jag tycker det är bra att man jobbar för klimatfrågan, men det här helt fel väg att gå. Dels är det olagligt och vad händer när utryckningsfordon som tex ambulans och brandkår ska rycka ut till en brand eller en olycka.

3 kommentarer

Miljöpartiet är inte så aktiva i kommunfullmäktige!

Av , , Bli först att kommentera 35

Miljöpartiet har starka åsikter på vad andra partier tar upp i kommunfullmäktige. Vill man ha åsikter om vilka frågor miljöpartiet tar upp i kommunfullmäktige blir det svårt. Under året har man bara haft 1 motion, två interpellationer och en enkel fråga. Om man räknar procentuellt så handlar 25 procent om deras frågor om extremism.

Om man ser till vi liberaler, så har vi en lika stor kommunfullmäktigegrupp som miljöpartiet. Vi har under året lämnat in 2 motioner, 14 interpellationer och 6 frågor. Vi har haft en interpellation som handlar om extremism och procentuellt blir det 4,5 procent av alla våra frågor.

Här kommer en lista på vad liberalerna och miljöpartiet drivit för frågor under året i kommunfullmäktige. Det är ganska enkelt att räkna ut vilket parti som är mest aktiva i kommunfullmäktige

Miljöpartiet

Fråga: Varför beställde man inte fler platser för rullstol och permobil på de nya elbussarna? Nils Larsen (MP)
Fråga: Våldsbejakande högerextremism i Umeå; Nils Seye Larsen (MP)
Interpellation: Ska vi verkligen riva cykelstället på kvarteret Ymer och bygga ett nytt parkeringshus, Nils Larsen (MP)
Motion Inrätta skolträdgårdar på Umeås grundskolor

Liberalerna
Fråga: Kommer du som kommunstyrelsens ordförande, att vilja utveckla besöksmålet Norrbyskär? Peder Westerberg (L)
Fråga: Är brännbollsyran viktig för Umeå? Peder Westerberg (L)
Fråga: Kommer Äldrenämnden att få kompensation för heltidsarbete? Marianne Normark (L)
Fråga: Är ett gitarrmuseum en kommunal uppgift? Peder Westerberg (L)
Fråga: Kommer äldrenämnden att få ekonomisk kompensation för heltidsinförandet 2019? Marianne Normark (L)
Fråga: Är det försvarbart att köpa in parkbänkar som kostar över 30 000 kronor styck?

Interpellation: När får Umeå sitt första demensboende för unga dementa? Marianne Normark (L)
Interpellation: Vad kommer de fortsatta kostnader för kommunen att bli när det gäller gitarrmuseet? Peder Westerberg (L)
Interpellation: När kan elever i Umeå välja ett humanistprogram på gymnasiet? Dorothea Liebel (L)
Interpellation: Hur rustat är Umeås civila försvar; Anders Nordqvist (L)
Interpellation: När får Äldrenämnden ekonomisk kompensation för heltidsinförandet? Marianne Normark (L)
Interpellation: Kostnader för kvinnohistoriskt museum; Peder Westerberg (L)
Interpellation: Hur ska kommunen kunna behålla redan anställda och rekrytera nya medarbetare nu och för framtiden? Marianne Normark (L)
Interpellation: Hur kontrollerar Umeå kommun, att skattepengar inte går till extremister och kriminella? Peder Westerberg (L)
Interpellation: Kan elever med funktionsnedsättning, delta fullt ut under idrottslektionerna? Peder Westerberg (L)
Interpellation: Hur genomförs utbildningen om FN:s mänskliga rättigheter i Umeås skolor? Anders Norqvist (L)
Interpellation: Krisen i äldreomsorgen; Marianne Normark (L)
Interpellation: Bostadskrisen för studenter; Björn Kjellsson (L)
Interpellation: Hur jobbar kommunen för att minska sjukfrånvaron; Peder Westerberg (L)
Interpellation: Hur jobbar kommunen för att förbättra sina upphandlingar? Peder Westerberg (L)

Motion: Regnbågsboenden Björn Kjellsson (L) Marianne Normark (L)
Motion: Namnändring av ceremonirummet Björn Kjellsson (L)

Bli först att kommentera

Vill miljöpartiet styra debatten i fullmäktige?

Av , , Bli först att kommentera 41

Nu tycker även miljöpartiet att det råder inflation i extremistdebatten. Debatten om extremism verkar vara otroligt känslig för miljöpartiet och man kan undra varför? Sen tycker jag det är oerhört konstigt att miljöpartiet har så starka åsikter på vad andra partier tar upp i fullmäktige. Jag själv kommer aldrig att försöka censurera andra partier och ha åsikter på vilken politik dom vill föra i kommunfullmäktige. Det heter demokrati och yttrandefrihet och det är det som miljöpartiet vill styra.

Man kan också undra vad miljöpartiet driver för frågor i kommunfullmäktige? Igår var det 11 interpellationer och 4 enkla frågor. Inte en enda var från miljöpartiet och vill man nu diskutera andra saker i kommunfullmäktige,varför gör man då inget själva?

Bli först att kommentera

Vill media styra debatten i kommunfullmäktige?

Av , , Bli först att kommentera 24

Ledarsidan på folkbladet tycker att det är för många interpellationer och frågor rörande extremism i kommunfullmäktige. Man kallar debatten för irrationell och skriver att interpellanterna vill locka fram en många gånger rakt igenom rasistisk debatt eller framhäva politisk populism. Tycker det är oerhört intressant att folkbladet vill styra den politiska dagordningen på fullmäktige. Sen att bli anklagad för att jag vill locka fram en rasistisk debatt det känns oerhört lågt.

Min interpellation handlade om hur kontrollerar Umeå kommun, att skattepengar inte går till extremister och kriminella. För mig är det en självklarhet att skattebetalarnas pengar måste hanteras omsorgsfullt. Det förutsätter att kommunen ställer hårda krav på de föreningar som beviljas bidrag, att kraven är lika för alla och att adekvata uppföljningar genomförs.
Från Liberalernas kommer vi också fortsätta kräva krafttag för att skattemedel inte ska gå till organisationer som motverkar demokratiska principer.

Bli först att kommentera

Kommunfullmäktige!

Av , , Bli först att kommentera 12

Idag är det kommunfullmäktige och det är en lång dagordning med många interpellationer och enkla frågor. Från liberalernas sida så har vi fyra interpellationer och en enkel fråga på dagordningen. Marianne Normark (L) har en interpellation som har rubriken krisen inom äldreomsorgen. Den handlar om att de styrande inte prioriterade äldrenämnden i budgeten. Björn Kjellsson (L) har en interpellation som har rubriken bostadskrisen för studenter. En viktig interpellation som tyvärr har varit aktuell under många år. Jag själv har två interpellationer och en enkel fråga. Den första interpellationen handlar om hur kommunen jobbar för att minska sjukfrånvaron. Den andra handlar om hur kommunen jobbar för att förbättra sina upphandlingar. Lundabron är tyvärr ett exempel, som blivit mycket dyrare jämfört med den ursprungliga kostnaden. Den enkla frågan handlar om det är försvarbart att köpa in parkbänkar som kostar över 30 000 kronor.

Bli först att kommentera

Är det försvarbart att köpa in parkbänkar som kostar över 30 000 kronor styck?

Av , , 5 kommentarer 31

Kommunen har köpt in ett stort antal parkbänkar till rådhusesplanaden och priset för dessa bänkar ligger på över 30 000 kr/ bänk i snitt. Det är nog också lågt räknat. Det är ett högt pris för en parkbänk och därför har jag ställt en enkel fråga till kommunfullmäktige om det är försvarbart.

Enkel fråga

Är det försvarbart att köpa in parkbänkar som kostar över 30 000 kronor styck?
Med tanke på Umeå kommuns ekonomiska läge, känns det inte försvarbart att köpa in parkbänkar till rådhusesplanaden som kostar över 30 000 kr. Det rör sig också om ett stort antal parkbänkar.
Fråga till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S)

Är det försvarbart att köpa in parkbänkar som kostar över 30 000 kr styck?

Umeå 2019-09-27
Peder Westerberg
Gruppledare (L)
Umeå kommunfullmäktige

5 kommentarer

Hur jobbar kommunen för att minska sjukfrånvaron?

Av , , Bli först att kommentera 10

Umeå kommun borde, som arbetsgivare, öka insatserna för att skapa en bättre arbetsmiljö och därmed få ned sjukskrivningstalen. Av landets alla kommuner har vi under en rad år hamnat dåligt till när det gäller nivån på sjukfrånvaron. Sjukfrånvaro drabbar självfallet den enskilde, och åtgärder måste vidtas för att arbetstagaren snabbt ska kunna komma tillbaka i arbete. Men hög sjukfrånvaro bland personalen innebär också kostnader för kommunen, såväl direkt som indirekt. En lägre sjukfrånvaro innebär således att pengar frigörs som kan användas till andra ändamål.

För att få ett aktuellt svar när det gäller sjukfrånvaron i kommunen, så har jag ställt en interpellation till personalnämndens ordförande.

Här kommer interpellationen!

Interpellation

Hur jobbar kommunen för att minska sjukfrånvaron?

När det gäller sjukfrånvaron i Umeå kommun, så har den tyvärr legat högt de senaste åren och det är mycket oroande. Det innebär att vår personal är utarbetad, sjuk och icke arbetsföra, något som också leder till stort personligt lidande för den enskilde – men också stora kostnader för kommunen. Umeå kommun har också som arbetsgivare ett stort ansvar för arbetsmiljöfrågor och det innebär en skyldighet att vidta åtgärder för att minska sjukfrånvaron
Frågor till personalnämndens ordförande Tomas Wennström (S)

1. Hur jobbar kommunen för att minska sjukfrånvaron?

2. Vad är Umeå kommuns årliga kostnader för sjukfrånvaron

3. Har sjukfrånvaron i kommunen ökat de senaste åren?

Umeå 2019-09-19

Peder Westerberg
Gruppledare (L)
Umeå kommunfullmäktige

Bli först att kommentera