Det behövs en cykel och gångbana mellan Umeå och Holmsund!

Av , , Bli först att kommentera 5

Något som skulle vara välbehövligt, är en cykel och gångbana mellan Umeå och Holmsund. Eftersom det också är mycket populärt att ta sig mellan Umeå och Holmsund på exempelvis cykel, krävs det att denna trafik skiljs från biltrafiken. I dagsläget är det också en stor trafikfara.

Från Liberalerna ville vi därför att Umeå kommun skulle prioritera frågan i ett yttrande gällande den kommande länstransportplanen för åren 2018 -2029. Men tyvärr fick vi inget stöd av något parti i den frågan. Men vi kommer att fortsätta jobba för att cykel och gångbanan byggs.

Oerhört positiv till en folkomröstning!

Av , , 1 kommentar 8

Jag är glad att Liberalerna ställer sig positiv till en folkomröstning. Vi har också varit det parti som tidigast och tydligast tagit avstånd till en storregion. Jag gick själv också ut i en blogg i juni och var positiv till en folkomröstning.(http://blogg.vk.se/Pederpolitiker/2016/06/10/inte-frammande-for-en-folkomrostning/)

När det gäller folkomröstningar så brukar jag vara emot det, men när det gäller ett eventuellt bildande av en storregion så är jag för. Jag kommer också aktivt jobba för att få in namnunderskrifter.

Den här frågan är också så oerhört stor och den känns inte heller, väl förankrat hos medborgarna. Sen tycker jag att det inte känns bra, att frågan ska avgöras i Stockholm.

Man har tappat kontrollen!

Av , , Bli först att kommentera 9

Tillsammans med mina alliansgruppledare har vi skrivit en debattartikel i VK, om att Socialdemokraterna har tappat kontrollen över ekonomin i Umeå.

När det gäller Umeå kommuns låneskuld så är den snart 2 miljarder och den har byggts upp under de sista sex åren. När det gäller Umeå kommun så har vi också en alldeles för stor kostym och då går det inte bara att gasa på som ingenting har hänt. När det gäller Umeå kommun så har vi också en högre kostnadsnivå i flera verksamheter jämfört med andra jämförbara kommuner. Tyvärr fortsätter den också att öka och med tanke på det så måste vi börja dra åt handbromsen

Vi tar även ut två kronor mer i skatt än jämförbara kommuner har Umeå Det har tillfört över ca 450 miljoner kronor mer varje år för kommunens verksamheter. Vi får också extra intäkter från vår vattenkraft.

Här kommer debattartikeln i sin helhet!

Socialdemokraterna i Umeå har tappat kontrollen över ekonomin

Umeås styrande socialdemokrater, denna mandatperiod tillsammans med miljöpartiet, missar sällan en chans att prata om Umeås fantastiska utveckling och alla de satsningar som görs. De undviker emellertid att nämna att man numera tappat greppet över den kommunala ekonomin. En förutsättning för att säkerställa framväxt av nya jobb och en investeringsvilja är ordning och reda i den kommunala ekonomin. För oss är en stark ekonomi i balans grunden i den ekonomiska politiken. Detta är viktigt för att säkerställa åtaganden i viktiga investeringar och framtida pensioner.

Trots högkonjunktur – och två kr högre skatt än jämförbara kommuner – går kommunen mot ett minusresultat för tredje året i rad, vilket i sig är en bedrift i negativ bemärkelse.  Från Allianspartierna har vi hela tiden haft alternativa budgetförslag för kommunen, som varit betydligt mer ansvarsfulla.  Underskotten från 2014 och 2015 måste återställas och hade redan varit åtgärdade, om Allianspartiernas senaste gemensamma budget hade vunnit bifall förra året. Allt pekar på att Umeå kommun dessutom kommer att göra ett underskott för 2016.

Den budget som gäller stöds av Socialdemokraterna och Miljöpartiet. I juni föreslog vi från Allianspartierna att kommunstyrelsen skulle få i uppdrag att vidta ”åtgärder i syfte att minimera det prognostiserade underskottet för innevarande år samt att vidtagna åtgärder och effekterna av dessa redovisas till kommunfullmäktige i september”. Yrkandet avslogs, då (S) ansåg sig ha läget någorlunda under kontroll. Helt fel. Även om det pågår ett arbete i nämnderna där Allianspartierna medverkar för att begränsa underskottet, så är det inte tillräckligt. Det ekonomiska läget för kommunen är bekymmersamt, och vi får snart nya prognoser för 2017. Av vad vi hört hittills så har situationen för nästkommande år blivit värre.

En sak som Socialdemokraterna skulle kunna göra omedelbart är att försälja lokaler där vi inte har någon egentlig verksamhet. S.k. ”tomma lokaler”. Den årliga kostnaden för kommunala fastigheter som det idag inte finns någon egentlig verksamhet i uppgår till ca 26 mkr. Förvaltningen borde få i uppdrag att genomföra försäljningar så att kommunen kommer ned till en nivå på max sex miljoner kr per år. Det kan finnas ett behov av temporära evakueringslokaler, och därför ser vi det inte som möjligt att komma ned till exakt noll på denna budgetpost. Kommunen skulle därmed snabbt kunna spara omkring 20 miljoner kr på årsbasis. Men ingenting händer!

I ett läge när kommunen går mot ett minus för tredje året i rad, och kommer att tvingas återställa de negativa resultaten kommande år, borde fokus ligga på att hitta möjligheter att minska kommunens kostnader. Försäljning av tomma lokaler är ett uppenbart och enkelt sätt att minska kostnaderna. Det finns en rad andra förslag från våra fyra Allianspartier på hur vi skulle kunna minska kostnaderna utöver det. Ovanstående var bara ett exempel.

Vi är mycket bekymrade över Umeå kommuns ekonomiska utveckling. Kommunen har gått från stabila överskott till att nu riskera att för tredje året i rad göra underskott. Vi anser inte att det är ansvarsfullt gentemot umeåborna att styra kommunen på detta sätt. Men istället rullar det på mer eller mindre som vanligt för de styrande Socialdemokraterna med kommunalrådet Hans Lindberg i spetsen. Att hålla budget verkar inte längre vara högprioriterat. Att inte ta beslut är också ett sätt att styra. Men det är inget framgångsrecept.

Ibland måste man faktiskt våga ta beslut också!

Anders Ågren, kommunalråd, M

Peder Westerberg, gruppledare, L

Mattias Larsson, gruppledare, C

Veronica Kerr, gruppledare, KD

                

Rädslan växer!

Av , , 1 kommentar 4

Nu har frågan om nedskärningar i LSS diskuterats i riksdagen. I debatten fortsatte Stefan Löfven att försvara åtstramningen inom personlig assistans. Stefan Löfven angrep också andra partier och sa att de var populistiska. När det gäller den här frågan så handlar det inte om populism, utan det handlar om en rättighet. Löfven nämnde också att mycket pengar går till jurister och där blottade han en stor okunskap i ämnet. Pengarna till juristerna beror på att många som får avslag av försäkringskassan, på det man har rätt till. Då måste man överklaga till domstol och då behöver man hjälp av jurister. Vi kommer nog tyvärr också att få se en ökning av överklagningar och det på grund av  regeringens direktiv till försäkringskassan.

Nu måste det här få ett stopp och jag märker också hur rädslan växer för att få indragen hjälp, bland personer med funktionsnedsättning. Det enda glädjande i den här frågan, är att det finns ett så oerhört stöd hos många politiker att det här måste få ett stopp. Nu får vi hoppas att det blir slut på dessa nedskärningar och jag är också oerhört glad att Liberalerna vill göra en jättesatsning på LSS.

Fyra sänken blir inte ett flöte!

Av , , Bli först att kommentera 7

VK har gjort en opinionsundersökning om regionbildandet och för mig var det ingen överraskning, att det är ett stort folkligt motstånd mot storregioner. Jag hade faktiskt trott att det skulle vara större.

Det stora motståndet är kanske en anledning varför processen ska gå så fort. För mig känns det mera som en taktik av ja-sidan, för att medborgarna inte ska bli insatta. Sen har jag svårt att förstå att fyra dåliga ekonomier ska lösa den dåliga ekonomin. För mig är det ganska logiskt om man sätter ihop fyra sänken, så får man inte ett flöte.

Det går att läsa mera på VK om opinionsundersökningen!

http://www.vk.se/1834457/massivt-folkligt-motstand-mot-storregionen

 

Måste få ett stopp!

Av , , Bli först att kommentera 6

Nu börjar fler partier vilja dra i nödbromsen, när det gäller den hårdare tolkningen kring personlig assistans och det är glädjande. Skulle det bli en utredning i frågan, så kommer det att fortsätta innebära försämrade levnadsvillkor för många, som har ett funktionshinder.

När det gäller LSS reformen så är den idag, unik i världen och många länder tittar på hur vi utvecklat assistansmodeller för att stärka den enskildes villkor och rätt till goda levnadsvillkor. LSS är också en rättighetslagstiftning, men det verkar inte Regeringen ha förstått.

Jag är också oerhört glad att Liberalerna står upp för denna reform. I sin vårbudget avsätter också Liberalerna en miljard mer än regeringen, för att värna den personliga assistansen.

Nej till storregioner!

Av , , 1 kommentar 10

Motståndet fortsätter att växa mot bildandet av storregioner och jag är oerhört glad över att Liberalerna säger nej till bildandet av storregioner!

I dagsläget finns det också för många frågetecken kring en storregion och det saknas även en konsekvensanalys. Vad som behövs är resurser, och det trollar man inte fram genom att rita om kartor. För det behövs företag som skapar arbetstillfällen och skatteunderlag. Och varför ska man lägga tid och pengar på nya regioner när krafttag krävs för att skapa jobb, bostäder och en bättre skola

Hellre en kritisk liberal än en kommunist till Ryssland!

Av , , Bli först att kommentera 8

Vänsterpartiet tycker att det är för mycket ”nöjesresande” i kommunen och kallar vårt besök i ryska Petrozavodsk för just detta. Kanske det är de kommunistiska rötterna som gör att partiet klassificerar officiella resor till Ryssland som ”nöjesresor”, något jag inte tror skulle få medhåll från barnen på Umeås hjälte Anna Kristensens barnhem Lavda. För det är just sådana kontaktmöten som dessa som underlättar för biståndsorganisationer att bedriva verksamhet i sådana länder.

Flera gånger har jag besökt forna sovjetstater och blivit smärtsamt påmind om förtryck och lidande. Genom vår demokratistiftelse Swedish International Liberal Centre har vi deltagit i flera projekt för att bygga upp nätverk och organisationskunskap i dessa områden, så många att våra egna medlemmar belagts med inreseförbud till vissa stater.

För mig är det viktigt att en diktaturkritisk liberal representerar Umeå i Ryssland, istället för att en kommunist gör det. Det blir lite absurt att ett parti försöker vinna billiga politiska poänger på att förhindra återuppbyggnad av sådant deras egen ideologi förstört. Det hade varit mera klädsamt om vänsterpartiet hade yrkat avslag på samarbetet mellan Umeå och Petrozavodsk. Nu har vi ett samarbete och då måste vi fullfölja det. Sen kastar också vänsterpartiet sten i glashuset genom sin motion att göra Gaza till vänort. Går motionen igenom kommer det att utöka antalet resor i kommunen.

 

Nu måste man dra i nödstoppen!

Av , , 1 kommentar 6

Nu har försäkringskassans hårdare tolkning av regelverket när det gäller assistans börjat skörda dödsoffer. Jag hoppas nu att regeringen omedelbart kommer att dra i nödstoppen, efter den tragiska händelsen när en kvinna med MS – diagnos dog på en handikapptoalett i Malmö. Ansvarig minister Åsa Regner har nu ett ansvar att en sådan här tragisk händelse inte upprepas

Regeringen med Magdalena Andersson i spetsen har tidigare sänt ut direktiv att strama åt ytterligare inom personlig assistans och även minska assistanstimmarna oavsett hur behoven ser ut.

Den här tragiska händelsen visar också att Sverige har tagit ett stort kliv tillbaka, när det gäller rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Den här är en åtstramning som slår mot de svagaste och det kommer också att innebära försämrade levnadsvillkor för många, som har ett funktionshinder.

Här kommer en bra blogg från Neuroförbundets ordförande!

http://neuroforbundet.se/opinion/bloggen/nar-hetsjakten-pa-sekunder-skordar-manniskoliv/

Man måste få vara anonym om man vill!

Av , , Bli först att kommentera 8

Jag tycker att man ska stå för sina åsikter och det kommer jag också alltid att göra. Men vill man vara anonym, så måste man få vara det. Jag har också full förståelse att man vill vara anonym ibland när man skriver insändare och det med tanke på det hårda debattklimatet, som man kan se efter många insändare.

Som liberal är yttrandefrihet viktigt för mig. Det är en viktig grundpelare i den liberala ideologin och den ger människor möjligheter att framföra sina åsikter och tankar i skrift. Den förbjuder censur och är en garant för den Svenska offentlighetsprincipen

För mig är yttrandefrihet viktigt och det är en mänsklig rättighet och en absolut förutsättning för det öppna demokratiska samhället