Storuman lyfter

 När en del grannkommuner står inför stålbad pga stora underskott klarar Storuman målen för en kommunal ekonomi i balans. Men vi ska inte ropa hej för tidigt. En god del av överskottet kommer från reglering av pensionskostnader och liknande, d v s plusposter av engångskaraktär. Tittar vi på budgetresultatet har kommunen gått back med 1 milj. Därför gäller det att hålla i hatten under kommande år.

Storuman Development AB,  ungefär detsamma som Storuman Energi AB, är hälftenägt av Storuman Kommunföretag AB. Storuman Energi gjorde 2011 en förlust på  14,4 miljoner. År 2012 är resultatet en förlust på 3,4 miljoner. Till detta kommer satsade kommunala pengar på 18 miljoner och borgensåtagande på upp till 30 miljoner. Detta kommunala högriskprojekt helt utanför det kommunala uppdraget ska kommunen enligt fullmäktigebeslut avyttra till Helgelandskraft enligt hembudsklausul och det lär inte bli någon lysande affär för kommunen. Jag bidrog starkt till att fullmäktige fattade detta beslut törs jag påstå. Beslutet att avyttra skulle fattats för minst 15 år sedan! Kommunens uppgift är inte att sälja el till Stockholmare med förlust.

Fritids- Kultur- och Utbildningsnämnden gick med 3,2 milj i underskott mest beroende på höga kostnader för särskilt stöd och löneökningar som alla visste vad de skulle bli. Åt skolstrukturen görs ingenting och vi har en dyr skolstruktur som måste göras någonting åt! Pengarna ska främst gå till undervisning och stödinsatser i st f till små skolor med enstaka elever per klass.

Omsorgsnämnden gick med 2,3 milj i underskott och största förlustsiffrorna kommer från individ- och familjeomsorg och äldreomsorg. Underskottet skulle ha blivit avsevärt större om inte stora rationaliseringar ägt rum inom hemtjänsten och omfattande övergång till delade turer ägt rum inom hemtjänst och särskilda boenden. Löneökningarna blev större än budgeterat och den sjukan har vi även 2013 genom att 1,5 % löneökning budgeterats och vi får räkna med minst 1 % till. Jag varnade i fullmäktige för att hemtjänsten redan är rationaliserad – inga mer pengar finns att hämta här. Delade turer är införda och inga mer pengar finns att hämta här heller. Finns det ytterligare någon försämring i de anställdas villkor som kan spara pengar åt kommunen?

Vi har redan svårt att rekrytera omsorgspersonal och med stora pensionsavgångar de närmaste åren blir problemen akuta. Ungdomarna som väljer yrkesbana tittar på arbetsförhållanden och löneläge. Delade turer, deltidstjänster och låg lön är inte rekryteringsbefrämjande. Att göra något åt detta problem kostar pengar.

Ska omsorgsnämnden spara mer måste personalminskningar och vårdplatsindragningar ske som slår mot dem som kommunen är skyldig att vårda. Risken är också stor att kommunen får böta stora belopp om platser saknas i boendena. Några små strukturgrepp kan finnas men det mesta är gjort på det området. Tänker vi framtid bör Tranans och Sibyllagårdens brukare-gäster rymmas i ett nytt stort boende vilket sparar personalkostnader. Lämplig plats är i närheten av vårdcentralen.Tranan kan användas som trygghetsboende för äldre som inte behöver särskilt boende vilket kan minska behovet  av platser i särskilt boende något.

Till Storumans flygplats skyfflas 2 milj varje år. Vet inte vad vi får igen där. Sparobjekt? Allt för mycket skattepengar har redan gjort sin himlafärd i Gunnarns skogar.

Frågan om demensplatser på Vikbacka avd Fjällvråken bordlades. Här kommer frågan tillbaka med förhoppningsvis den miljon som fattas till junifullmäktige.

En annan glad nyhet är att Storuman kraftigt bättrat  sin placering i Svenskt Näringslivs ranking, nu 189 av 290 kommuner. Men mer finns att hämta här och då måste en och annan kommunal verksamhet konkurrensutsättas och andelen i Storuman Energi avyttras.Kommunen måste även jobba med attityderna till företagande.

Etiketter: , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.