Proletariatet, vart tog det vägen?

Av , , 21 kommentarer 8

 I morgon demonstreras det över en stor del av världen, särskilt om vi räknar in Kinas 1,5 miljarder invånare. Och Nordkoreas. Och den sång som sjungs runt världen är "Upp till kamp"..  Världen ser ganska annorlunda ut nu än fram till 1960-talet. Före de årtalen var det ofta en verklig kamp mellan kapital och arbete och man kunde tala om de arbetande massorna. I Sverige var det en fredlig kamp men i andra länder urartade det hela i "Proletariatets diktatur" vilket innebar att arbetarna fick nya synnerligen otrevliga herrar i st f de gamla.

Det ekonomiska framåtskridandet i Sverige gjorde att ett folkhem växte fram med hyfsade villkor för arbetarna. Ett problem som då uppstod för arbetarrörelsen var att det blev svårt att få ihop folk under fanorna på 1. maj. Ett trick som försöktes var att ordna mobila demonstrationståg, man körde helt sonika bil i procession, Volvo PV 444 och Volkswagen 1200. Nu är det tack och lov slut med sådana demonstrationståg.

Efter folkhemsperioden fortsatte mekaniseringen av produktionen och vi fick en tjänstemannaklass som växte på bekostnad av forna tiders arbetaryrken. Numera har processtekniker ersatt manuellt arbete. Så vad är arbetarklass? Vad är proletariat? Som jag fattar det finns numera de  fysiskt  påfrestande jobben företrädesvis  inom offentliga sektorn och det är kvinnor som slits ut i förtid. Arbetarklassens politiska gren i Sverige är socialdemokratin. Kommunistpartiet, sedermera  Vänsterpartiet kommunisterna, förde länge en tynande tillvaro som Moskvas marionetter. I kommunerna finns en organisation som kallas Arbetarkommun och dess representantskap. En facklig samorganisation. Den organisationen bestämmer vilka som får förtroendeposter i kommun och landsting.

Nu när fattigdom och umbäranden hör till historien handlar 1. majtalen om annat. Riksdagsmän, statsråd,politiska ombudsmän, fackliga ombudsmän, kommunalråd etc åker ut till landets större orter och håller tal. De flesta av föredragshållarna tjänar två- och tredubbelt mer än en gymnasielektor plus ytterligare förmåner som en offentliganställd inom skola, vård och omsorg bara kan drömma om.

Upp till kamp mot vem och om vad? Jag tycker personligen att firandet av en fackföreningsdag kunde ske t ex 1:a söndagen i maj så är risken att sjunga Internationalen tillsammans med Nordkorea och Cuba bara en på sju. Och är inte Internationalen förbrukad som facklig sång?

 

Rädda byskolor?

Av , , 2 kommentarer 2

 Detta är ett hett ämne som exploderar i media allt oftare. Orsakerna till skolnedläggningar är flera.

1. Utvecklingen inom skolan med bl a större valmöjligheter och läsning av språk allt tidigare gör det svårt att skaffa behöriga lärare till glesbygdsskolor och dessutom dyrt.

2. Ekonomin. Det är väldigt dyrt att ha undervisning i små klasser.

3. Social träning. Större vikt läggs numera vid social träning och samarbete. Svårt om man är ensam elev i klassen eller har ett litet fåtal klasskamrater.

4. Glesbygdens pågående avfolkning. Avfolkningen fortskrider lagbundet. Under 1950-60-talen tvingades folk flytta. Nu flyttar folk helt frivilligt till en tillvaro man finner bättre än att stanna kvar. 

Uttunningen av glesbygden är så snabb att föräldrar som slår sig ned i en by när barnen är små plötsligt finner att underlaget för byskolan minskar i så snabb takt att tankar på skolnedläggning börjar diskuteras i kommunen. Av och till diskuteras distansundervisning som ett sätt att "rädda byskolor". För vuxna kan distansundervisning fungera alldeles utmärkt. Lapplandsvux är ett exempel på hur distansundervisning kan bedrivas för elever som inte kan åka dagligen till en skola i centralorten. För grundskola och gymnasium måste ovillkorligen distanslärarna kompletteras med pedagogiskt kunnig personal på ort och ställe. För att klara detta behövs utbildning i distanslärande. Den som tror att distansundervisning i grund- och gymnasieskola är en sparmöjlighet tror fel – vet inte vad hen talar om. Men det är fullt möjligt att studera på distans till rimlig kostnad! Många glesbygdsskolor måste ändå läggas ned. Jag är inte mannen att ange något riktmärke men en gräns vid 35-40 elever  klass 1 – 6 är rimlig i dag.

Man ska ha klart för sig att om penningpungen för skolan är X antal kronor så innebär satsning på flera små byskolor mindre pengar till stöd för elever med särskilda behov. Skolstrukturen ska också vägas mot kommunens övriga åtaganden, äldreomsorg, familjeomsorg, underhåll etc etc. Politik är att prioritera och störst hänsyn kan inte alltid tas till den som skriker högst. Våra gamla på äldre- och demensboenden hör inte till dem som travar gata upp och gata ned i demonstrationståg för att ta ett enkelt och begripligt exempel.

Andra aspekter på detta ämne kan vara definitionen på byskola. Det är en enorm skillnad på problemställningen i t ex Slussfors och Tavelsjö. Slussfors är en glesbygdsby som ligger 6-7 mil från Storuman och kännetecknas av kontinuerlig elevminskning och folkminskning. Tavelsjö kan sägas vara förort till storstad.

Jag hänvisar till länken nedan och till erfarenheterna i Norge av verklig distansundervisning. Det finns exempel på skolor där större delen av eleverna kommer från en familj.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/byskolor-kan-raddas-med-fjarrlarare

Proppskåpet har brunnit.

Av , , 4 kommentarer 3

 Så drastiskt uttrycker sig PJ Anders  Linder i SVD om försvarsministerns oro över "läckorna" i försvaret och Försvarsmaktens inledda utredning.

På militärt språk kallas försvarsministerns oro och åtgärder för avledningsmanöver. Vi förväntas vända blickarna från det faktum att JAS börjat uppträda som markstridsfordon och i stället intressera oss för "spionjakten" som startat.

Klart som korvspad att det är fullkomligt oerhört att vi skattebetalare får reda på det Putin sedan månader tillbaka redan vet om vår bevakning av luftrummet. Sanningen är lögnarens största fiende.

"Vår beredskap är god" har vi ju hört förr, t ex 1939.

Storuman lyfter

Av , , Bli först att kommentera 6

 När en del grannkommuner står inför stålbad pga stora underskott klarar Storuman målen för en kommunal ekonomi i balans. Men vi ska inte ropa hej för tidigt. En god del av överskottet kommer från reglering av pensionskostnader och liknande, d v s plusposter av engångskaraktär. Tittar vi på budgetresultatet har kommunen gått back med 1 milj. Därför gäller det att hålla i hatten under kommande år.

Storuman Development AB,  ungefär detsamma som Storuman Energi AB, är hälftenägt av Storuman Kommunföretag AB. Storuman Energi gjorde 2011 en förlust på  14,4 miljoner. År 2012 är resultatet en förlust på 3,4 miljoner. Till detta kommer satsade kommunala pengar på 18 miljoner och borgensåtagande på upp till 30 miljoner. Detta kommunala högriskprojekt helt utanför det kommunala uppdraget ska kommunen enligt fullmäktigebeslut avyttra till Helgelandskraft enligt hembudsklausul och det lär inte bli någon lysande affär för kommunen. Jag bidrog starkt till att fullmäktige fattade detta beslut törs jag påstå. Beslutet att avyttra skulle fattats för minst 15 år sedan! Kommunens uppgift är inte att sälja el till Stockholmare med förlust.

Fritids- Kultur- och Utbildningsnämnden gick med 3,2 milj i underskott mest beroende på höga kostnader för särskilt stöd och löneökningar som alla visste vad de skulle bli. Åt skolstrukturen görs ingenting och vi har en dyr skolstruktur som måste göras någonting åt! Pengarna ska främst gå till undervisning och stödinsatser i st f till små skolor med enstaka elever per klass.

Omsorgsnämnden gick med 2,3 milj i underskott och största förlustsiffrorna kommer från individ- och familjeomsorg och äldreomsorg. Underskottet skulle ha blivit avsevärt större om inte stora rationaliseringar ägt rum inom hemtjänsten och omfattande övergång till delade turer ägt rum inom hemtjänst och särskilda boenden. Löneökningarna blev större än budgeterat och den sjukan har vi även 2013 genom att 1,5 % löneökning budgeterats och vi får räkna med minst 1 % till. Jag varnade i fullmäktige för att hemtjänsten redan är rationaliserad – inga mer pengar finns att hämta här. Delade turer är införda och inga mer pengar finns att hämta här heller. Finns det ytterligare någon försämring i de anställdas villkor som kan spara pengar åt kommunen?

Vi har redan svårt att rekrytera omsorgspersonal och med stora pensionsavgångar de närmaste åren blir problemen akuta. Ungdomarna som väljer yrkesbana tittar på arbetsförhållanden och löneläge. Delade turer, deltidstjänster och låg lön är inte rekryteringsbefrämjande. Att göra något åt detta problem kostar pengar.

Ska omsorgsnämnden spara mer måste personalminskningar och vårdplatsindragningar ske som slår mot dem som kommunen är skyldig att vårda. Risken är också stor att kommunen får böta stora belopp om platser saknas i boendena. Några små strukturgrepp kan finnas men det mesta är gjort på det området. Tänker vi framtid bör Tranans och Sibyllagårdens brukare-gäster rymmas i ett nytt stort boende vilket sparar personalkostnader. Lämplig plats är i närheten av vårdcentralen.Tranan kan användas som trygghetsboende för äldre som inte behöver särskilt boende vilket kan minska behovet  av platser i särskilt boende något.

Till Storumans flygplats skyfflas 2 milj varje år. Vet inte vad vi får igen där. Sparobjekt? Allt för mycket skattepengar har redan gjort sin himlafärd i Gunnarns skogar.

Frågan om demensplatser på Vikbacka avd Fjällvråken bordlades. Här kommer frågan tillbaka med förhoppningsvis den miljon som fattas till junifullmäktige.

En annan glad nyhet är att Storuman kraftigt bättrat  sin placering i Svenskt Näringslivs ranking, nu 189 av 290 kommuner. Men mer finns att hämta här och då måste en och annan kommunal verksamhet konkurrensutsättas och andelen i Storuman Energi avyttras.Kommunen måste även jobba med attityderna till företagande.

Tsar Putin visar musklerna

Av , , 6 kommentarer 4

 Återigen har en försvarsdebatt blossat upp efter ryska krigsflygplans övningsanfall mot Sverige. När sådant händer brukar en rote jaktplan sändas upp för att bevaka landets territoriella integritet. Men under påskhelgen var besättningarna lediga och Putins grabbar fick leka ostört i luften ovanför Gotska Sandön. Däremot höll sig NATO vaket och sände upp en rote som skuggade de övande ryska flygplanen Tack snälla NATO för att ni försvarar Sverige när vi själva inte orkar hålla oss vakna!!!

När Juholt ville ta hem JAS från Libyen var det med motiveringen att JAS skulle försvara Sverige i stället för att hjälpa Libyens folk från massakrer. Nu har vi alla JAS hemma men det måste också finnas pengar för att flyga och det är väl där skon klämmer. Den moderatledda anorexian för svenska försvaret har sitt pris. Priset är att ett upprustande Ryssland kommer att bli alltmer närgånget och ingen vet hur Ryssland ser ut om 10 år. Färdriktningen där är mot allt större begränsningar för demokratin.

Efter 11. september borde vi också ha lärt oss att det inte alltid är en illasinnad makts stridsflygplan som kan hota fred och säkerhet. Men min slutsats blir även denna gång att vi bör vara med i NATO. Endast då har vi ett avskräckande försvar som dessutom blir avsevärt billigare än om vi ska betala allt själv. Den här gökungen JAS är ett mångmiljardslöseri om vi ser till effekt och kostnad. Det svenska militärindustriella komplexet har förmodligen all anledning att motarbeta ett svenskt NATO-medlemsskap. Där kan S, V, MP och SD gå hand i hand och M famlar med sina händer så man inte vet var de står.

forsvarhttp://www.dn.se/ledare/huvudledare/ett-helgstangt-

Långsittande kommunalråd och därtill sur.

Av , , 18 kommentarer 12

 Jag har i tidigare blogg beskrivit nackdelarna med långsittande politiska makthavare med utgångspunkt i Åke Ortmarks bok "Ja-sägarna". Den boken är så värdefull att jag inte hittar en enda på www.svaf.se! Alla behåller sina exemplar.  I ett antal kommuner och landsting finns och har funnits kommunalråd och landstingsråd som suttit mer än 3 valperioder som styrelsens ordförande. I en del fall sitter de tills de nästan ramlar av pinn. I Umeå har enligt uppgift Lennart Holmlund hittills suttit som kommunstyrelsens ordförande i 19 år.

Enligt Ortmark börjar långsittandet vara till skada redan efter 8 år. Efter 8 år börjar ett antal nickedockor och ja-sägare flockas runt makthavaren och de som vågar ifrågasätta saker och ting sparkas nedåt utåt. Följden blir att det inte finns lämpliga kandidater till hands när långsittaren äntligen förstår att lämna, alternativt avsätts under buller och bång. Exempel på hög nivå är Margaret Thatcher och i Sverige har jag erfarit neslig sorti för åtminstone några kommunalråd-landstingsråd  som blivit en belastning för  sin kommun – och sig själva. Jag har också bevittnat famlandet efter bra ersättare vilket varit till skada för aktuella partier och kommuner i åratal.

Det som fick mig att återigen aktualisera denna fråga är kommunalrådet Lennart Holmlunds smaklösa utfall mot en medborgare i Umeå som i årtionden engagerat sig i utvecklingen av dagis-förskoleverksamhet och i badhus-simhallsfrågan. Mycket dessutom på ideell basis långt ifrån kommunalrådets löneläge. Den engagerade och samhällsnyttige medborgarens namn är som de flesta insett Urban Bengtsson. Kommunerna försöker bredda demokratin med bl a införandet av medborgarförslag i stället för att tysta medborgarna. Lennart Holmlunds utfall mot en av sina medborgare är obildat och inte värdigt ett kommunalråd. Skamligt är ordet! Ska Holmlund själv eller socialdemokraterna i Umeå be om ursäkt?

Onödig monarki

Av , , 9 kommentarer 4

Vårt statsskick reformerades senast 1974. Kungen (drottningen) fråntogs all makt och all makt kommer från folket som väljer en riksdag som väljer en regering. Talmannen sköter angelägenheterna kring regeringsbildningen. Kungen är helt bortkopplad från allt detta, tack och lov. På sätt och vis är vi redan en republik men utan president. Kungen har bara ceremoniella funktioner med undantag av att han presiderar vid utrikesnämndens sammanträden, verkligen en anomali. Dessvärre kallas kungen fortfarande statschef vilket innebär att statschefer, oftast presidenter, som besöker vårt land måste föra nonsenssamtal med kungligheter som är kompetensmässigt totalt underlägsna och inget bestämmer.  Waste of time, som de gamla grekerna sa. De verkliga samtalen sker med vårt lands statsminister och andra ministrar.

Vi skulle kunna bli en fullvärdig demokrati med några enkla strykningar i regeringsformen och successionsförordningen, ja den senare kan ju förpassas i sin helhet i papperskorgen. I en demokrati ärver man inte officiell ställning  genom aktiviteter i sänghalmen. Vårt nuvarande kungahus skulle på så sätt befrias från kväljande omfamning från troende monarkister dygnets alla timmar och tvånget att bekänna sig till viss religion och samfund skulle avskaffas. Tvånget för kommuner att ställa upp med stor ståt och fullmäktiges ordförande när kungen får för sig att göra sina eriksgator skulle bortfalla. Naturligtvis måste en del etikettsregler försvinna som gäller bordsplacering, hälsningsharanger osv när nuvarande kungligheter blir privatpersoner. För att bli general i detta land måste man efter reformen på vanligt sätt meritera sig för uppgiften och inte som nu kunna ärva en sådan titel och leka julgran med epåletter och gradbeteckningar.

Det finns många varianter på hur en republik kunde utformas. Det enklaste sättet har beskrivits ovan, att  helt lugnt och stilla överföra allt vad kungahus heter till privatlivet. Visst vore det stimulerande med allmänt presidentval men president kan även utses av riksdagen i likhet med val av talman. Presidentens maktbefogenheter kan utformas på hur många sätt som helst. Andra varianter handlar om att statsministern också benämns statschef eller att talmannen får titeln president.

För att troende monarkister, för det är verkligen fråga om tro, inte ska känna att marken rämnar och jordens undergång närmar sig kan kungahuset omvandlas till en privat stiftelse som försörjer sig själv och klär ut sig till generaler och amiraler enligt samma regler som gäller för teatrar och varietéer. Staten skulle vara helt bortkopplad. Media skulle därmed inte behöva göra hovreportrar och hovnissar arbetslösa utan fjäsket kan fortgå som tidigare med det undantaget att medlemmar av kungahuset kan be påträngande journalister dra åt skogen. F d kungligheter kunde söka in på högskolor och universitet helt enligt samma premisser som gäller för övriga svenskar.

Vad jag med dessa enkla rader menar är att vi kan bli en fullvärdig demokrati och ändå behålla kungahuset som en privat stiftelse helt utan officiell ställning. På detta sätt tillfredsställs alla trosuppfattningar och smakriktningar. Alla som vill slå pannan i marken med djupa bugningar för överheten kan fortsätta med det.

Vinterkräksjukan Nordkorea

Av , , 6 kommentarer 1

Vart tog spyorna från Kim Jong Un vägen? Det är ju alldelses tyst, inte minsta ulkning så långt örat kan nå! Kanske min dåliga hörsel spelar in. Men snart börjar det väl igen. "Ooouuörrrktjjiöhh"!

Annars har världen annat att tänka på, t ex terrorismen från enskilda galningar och små grupperingar som anser sig sitta på "den stora sanningen" och därför ger sig rätt att urskillningslöst mörda män, kvinnor och barn som inte har ett vitten med saken att göra. Inte att förtiga det religionskrig som pågår i Irak där sunnimuslimer och salafister massmördar shiamuslimer i en omfattning som får Bostondådet att blekna.

Guldet på väg neråt

Av , , Bli först att kommentera 1

Guldpriset på väg nedåt från en historiskt sett mycket hög nivå. Många tror att nedgången kan fortsätta ett tag till. Det är dåliga nyheter för "guldbältet i Västerbotten och södra Lappland. När guldmiljardärer som t ex George Soros ser denna utveckling säljer de guld och påskyndar fallet. Det återstår att se hur prisfallet på guld påverkar projektörerna i vårt län men troligen kommer ett och annat projekt att läggas i malpåse. Tyvärr kan man tycka. Andra kan bli glada.

http://www.svd.se/naringsliv/branscher/energi-och-ravaror/guldet-ar-pa-vag-ner_7997310.svd

Respekt för Thatcher

Av , , 6 kommentarer 6

 Margaret Thatchers död har rivit upp en massa känslor i GB men även i länder som inte "drabbades" av hennes hårda nypor. När Thatcher blev premiärminister levde enl uppgift 14 miljoner britter under fattigdomsgränsen och fackföreningarna höll på att förstöra landet. Det strejkades hejvilt av allehanda orsaker, löner, arbetstider och politiska orsaker. Strejkerna och eländet var på den tiden ett vanligt ämne för komiker av alla sorter. Strejkar de nu igen? Varför strejkar de, någon som vet? Facket i GB var inte organiserat som i Sverige med branschförbund utan mer efter yrkesprincipen. Det medförde att från löpande bandet kom det ut bilar som saknade väsentliga delar eftersom just det facket var det som strejkade den dagen.

Thatcher var marknadsliberal och avskydde kommunismen vilket det fanns (och finns) mycket goda skäl för. Tillsammans med Ronald Reagans USA bidrog Thatchers Storbritannien avsevärt till att knäcka det kommunistiska korthuset  Sovjetunionen inkluive lydstater. Slutet på det skräckväldet kunde bara bli ett men det hände betydligt tidigare än någon kunde hoppas på. Den insatsen av USA och GB är av historiska dimensioner. Falklandskriget var i världsperspektiv en bisak men bidrog till Thatchers ryktbarhet som tuffing.

Om man uppskattar Thatcher för det goda hon gjorde sitt land och världen behöver man inte gilla allt hon stod för. Hennes nationalism var obsolet, som den alltid är. Därför motarbetade hon bl a  framväxten av det EU vi ser i dag. Nationalismen har historiskt medfört enormt lidande på vår planet. Hennes accepterande av monarki som statsskick hör väl också till historiens skräpkammare. Okänsligheten i hanterandet av politiska motståndare och människor av annan åsikt var många gånger inte tilltalande. Jag tycker dock att Thatcher är värd respekt för mycket av det hon uträttat när hon nu avlidit. Pöbelfasonerna mot henne i dessa dagar fyller mig med avsmak.