Etikett: Storuman Energi

Finfina kommunala affärer??

Av , , 2 kommentarer 12

Efter kommunens bokslut år 2015 finns anledning fråga fullmäktiges ledamöter hur de sover om nätterna. Jag ska återkomma senare med försök till analys men följande siffror för Storuman Development borde göra en och annan sömnlös.

2015

Bundet eget kapital                        14,040 miljoner (Antar att det mesta är aktiekapital nom värde)

Villkorat aktieägartillskott                11,947 miljoner  (efter brakförlusten på 16 miljoner)

Fritt eget kapital                             -25,679 miljoner  (Minussiffror!!!)

Summa eget kapital                          0,3 milj

 

När hälften av aktiekapitalet förbrukats är ett aktiebolag i princip konkursmässigt. Ingår aktiebolaget i en koncern räknar man på hela koncernen och i detta fall är hela koncernen Storuman Kommunföretag AB inte på obestånd. Tack och lov! När hela egna kapitalet är förbrukat och likviditeten i botten måste ägarna tillskjuta rörelsekapital så att verksamheten kan fortsätta. . Det fullmäktige borde frågat om är om och när ytterligare kapital måste tillföras Storuman Energi för att klara likviditeten.  Kommunens bokslut finns på kommunens hemsida. http://www.storuman.se/contentassets/6baf5f014b62493d849824071bf78f32/arsredovisning-2015.pdf

Kommunen äger hälften av Storuman Development och den andra hälften ägas av Helgelandskraft som i sin tur ägs av Nordland Fylke vilket motsvarar vårt begrepp ”landsting”. Storuman Development äger Storuman Energi. Med andra ord är bolagen ägda av medborgarna i respektive kommun och fylke och varje medborgare i vår kommun bör intressera sig för hur kommunens företrädare sköter den gemensamma egendomen.

Dessutom borde skattebetalarna få information om när kommunens andel i Storuman Energi ska säljas enligt ett tre år gammalt fullmäktigebeslut.  Titta gärna på mina tidigare inlägg om Storuman Energi där mera siffror finns från åren 2012 – 2014. Vad är kommunens bokförda värde på aktierna i Storuman Development? Är aktierna bokförda till nominellt värde så riskeras en förlust i mångmiljonklassen. Undersköterskorna lär nog få finna sig i att ha Sveriges näst lägsta löner ett tag till!

Storuman Energis bokslut för 2015 blir offentligt i juni.

 

Jag är rädd för att jag får anledning återkomma till detta ämne!

 

Största möjliga tyssstnad i Storuman

Av , , Bli först att kommentera 22

Efter att ha raderat ett hundratal kommentarer från bl a [email protected] skrivna med något som liknar kinesiska tecken (är Putins nättroll i farten?) kan jag konstatera  att det svarta hålet Storuman Energi inte fick kommunfullmäktige att visa något intresse. Den enda som ställde frågor var Erold  Westman KL på senaste fullmäktige. Jag väntar på att protokollet från fullmäktiga ska vinna laga kraft och därefter ta del av kommunens bokslut. Enligt vad jag hört ska ägarna till Storuman Energi, som är Storumans kommun och Helgelandskraft hälften vardera ha tillskjutit villkorat ägarkapital till Storuman med mycket stora belopp med ett års mellanrum under 2015. Som jag tidigare redovisat var Storuman Energi på obestånd 2014 och ägarna har då bara två alternativ, ägartillskott eller konkurs.

Alla betydande satsningar ska enligt kommunallagen beslutas i kommunfullmäktige oavsett om det gäller nämnder eller kommunala bolag och mig veterligen har inte några stora kapitaltillskott  till Storuman Energi  beslutats i fullmäktige. Kommunens ägande i Storuman Energi sker via   Storuman Kommunföretag AB som äger 100 % av Storuman Development AB som äger 50 % av Storuman Energi AB. I kommunens årsredovisning kan fullmäktigeledamöterna inte bilda sig en uppfattning om tillståndet i det företag de är satta att styra över eftersom årsredovisningen i kommunen endast innehåller Storuman Kommunföretag AB och Storuman Development AB och inga noter i årsredovisningen förklarar vad de olika posterna står för. Är det medveten mörkläggning?

Jag är pensionär med full sysselsättning men måste nog  tyvärr gå till botten med det här och återkommer när årsredovisningarna för 2015 redovisas. Om nu inte kommunens revisorer helt plötsligt försöker bringa klarhet i de här affärerna inför allt folket och inför kommunfullmäktige.

Erold Westman har i fullmäktige begärt en genomlysning av kommunens satsningar och förluster i Storuman Energi men röstats ned av majoriteten som inget vill veta och inget vill höra. Häpnadsväckande!

 

Kommuner som företagare

Av , , 1 kommentar 6

Lika med bocken som trädgårdsmästare! Spåren förskräcker! På den privata marknaden fungerar det förenklat på följande sätt. Kapitalägare satsar pengar i aktiebolag och tillsätter styrelse som i sin tur tillsätter VD. Ägarna fastställer avkastningskrav på sitt satsade kapital som styrelsen skall leverera. Styrelsen fastställer i sin tur avkastningskrav som VD:n skall leverera.  Styrelsen har ägarna i hälarna och VD:n har styrelsen i hälarna.

En VD som  inte levererar det styrelsen kräver åker ut med omedelbar verkan och ny VD tillsätts. LAS (Lagen om Anställningsskydd)  är inget för VD:ar.  En styrelse som inte levererar enligt avkastningskraven åker ut med omedelbar verkan och ny styrelse tillsätts.

Är hela affärsidén fel avvecklas bolaget så snart som möjligt för att rädda åtminstone en del av pengarna. En privatkapitalist som satsat sina 20 miljoner i ett företag  kan ju inte bara sitta på ändan och se hur årliga förluster på 5 miljoner på bara 4 år förbrukat allt kapital.

Men se det kan kommuner som aktieägare. Det är bara att taxera ut miljon efter miljon från oss skattebetalare i all oändlighet. Kommuner drabbas ofta av en sjuka som kallas för syltburksgrävande och kameraderi vilket ytterligare försämrar ett vettigt hanterande av de av medborgarna levererade skattepengarna.

Vi skattebetalare är alltså aktieägare i kommunala bolag men företräds av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige borde då åtminstone fungera som bolagsstämma men i praktiken utses ett par stycken ur kamratgänget att utgöra bolagsstämma. Denna miniminibolagsstämma utser bl a styrelse för de kommunala bolagen enligt partiuppgörelser  och ska väl i teorin bevaka att inte satsat kapital går upp i rök genom förluster.  Men tyvärr bara i teorin!

Denna politikerstyrelse utser och avsätter VD samt sätter upp mål för verksamheten, t ex avkastning på satsat kapital mm. Med utgångspunkt i det komunala bolaget Storuman Energi kan konstateras att ingenting fungerat.  VD:n och styrelsen har levererat stora förluster.  T ex åren 2011 – 2014.

2011 – 16,5 milj

2012 – 6,5 milj

2013 – 4 milj

2014 – 3,5 milj

VD:n sitter kvar och ännu har ingen i styrelsen tvingats avgå!!!!

  1. Ägarna via fullmäktige har inte uppfyllt sitt ansvar!
  2. Styrelsen har inte uppfyllt sitt ansvar. Mest anmärkningsvärt är att uppgiften att avsätta och tillsätta VD har misskötts.
  3. VD:n har inte levererat de överskott som krävts utan i stället stora förluster.

Storuman Energi ägs av Storumans kommun 50 % och Helgelandskraft 50 %. Till saken hör att Helgelandskraft också är politikerstyrt eftersom bolaget ägs av Helgelands Fylke. Jag har lång politisk erfarenhet från Arvidsjaurs  och Storumans kommuner men har även bott och verkat i Vilhelmina där jag var kommunrevisor och även var ledare för en utbildning av företagare i styrelsearbete. Vad jag lärt mig är att kommuner inte ska syssla med företagande på marknaden. T ex försäljning av elström, skidstavar, fritidskläder etc etc. Allt sådant har erfarenhetsmässigt gått åt fanders inklusive några kommuners drift av hotell- och restaurangverksamhet. Bocken som trädgårdsmästare som det heter!

Tror någon att fullmäktige ska göra något åt Storuman Energi i morgon tisdag 19 april? Eller bara svälja bokslutet och gå vidare?

 

Fullmäktige 19 april

Av , , 1 kommentar 5

Fullmäktige Storuman 19 april

Frågor som borde ställas angående hälftenägda aktiebolaget Storuman Energi:

  1. Fullmäktige beslutade för 3 år sedan att aktieinnehavet i Storuman Energi ska avyttras. Hur stor andel av aktieinnehavet har avyttrats?
  2. I bokslutet för verksamhetsåret 2014 hade fleråriga mångmiljonförluster gröpt ur egna kapitalet så att bolaget var på obestånd. Hur löstes den krisen? Visade en kontrollbalansräkning att man kunde köra vidare eller har ägarna tillskjutit ännu mera kapital? Om ja på den senare frågan har kapitaltillskottet varit uppe i fullmäktige för beslut enlig kommunallagen?
  3. Vad händer om kommunen måste sälja aktieinnehavet och det i övrigt satsade egna kapitalet till ett pris som understiger det totalt satsade kapitalet med t ex 10 miljoner kronor? Ska underskottet pressas in i driftsbudgeten?

Fullmäktiges ledamöter har all anledning att intressera sig för detta förlustbolag.  Enligt mitt minne är jag den ende som vid varje fullmäktige ställt frågor om förlustbolaget fram t o m 2014 när jag pensionerade mig från vidare kandidatur i politiken. Förhoppningsvis har det varit många fler under 2015-16. Erold Westman KL har i alla fall begärt en utredning om kommunens engagemang i Storuman Energi men blev nedröstad, föga förvånande!

Det blir spännande att se om  kommunens bolag, ledda av enbart män, framkallar något intresse på tisdag!

Den som vill veta detaljer om förlustbolaget kan studera min blogg 2016-04-08 eller söka själv på t ex www.allabolag.se

Kommunens riskkapitalbolag

Av , , 1 kommentar 13

För tre år sedan beslöt kommunfullmäktige att kommunen skulle avyttra sitt aktieinnehav i Storuman Energi. Ännu har inte en enda aktie avyttrats! Erold Westman (KL) fick vid senaste fullmäktige avslag på sitt förslag att en utredning skulle tillsättas för att kommunmedborgarna skulle information om tillståndet i bolaget och de risker som finns med att skattebetalarna är engagerade i ett företag som slukar alltmer pengar.

Kommunen har köpt aktier i Storuman Energi för 7,4 milj kr nominellt värde. Efter brakförlusten år 2011 på  16,5 milj kr tillsköt aktieägarna 12,5 milj kr (kommunen och Helgelandskraft hälften vardera).

Kommunens satsning är alltså totalt ca 14 miljoner. Därtill kommer borgen hos elhandelsföretaget Norpool på upp till 20 milj kr. Här gamblar ett litet gäng politiker med upp till 34 milj av skattebetalarnas pengar. Dags kanske att ALLA i kommunfullmäktige sätter sig in i vad de håller på med!

Efter aktieägartillskottet 2013 på totalt 12,5 milj skulle allt bli frid och fröjd igen.

Följande sammanställning visar något annat! Siffrorna gäller bolaget totalt.

    År                                          2012                    2013                    2014

Omsättning                                  174 milj              146 milj              122 milj

Vinstmarginal                              -2,71 %              -2,01 %              -2,18 %

Kassalikviditet                               81,13 %              70,87 %              65,06 %

Soliditet                                         19,09 %              19,08 %              10,36 %

Årets resultat                              -6,5 milj             -4 milj                 -3,5 milj

Eget kapital                                   12,5 milj            8,5 milj               5 milj

Som synes pekar alla siffror åt fanders!

Enligt för mig tillgängliga siffror borde Storuman Energi ha haft ett nominellt aktiekapital på 15 milj. Aktieägarna har tillskjutit extra 12,5 milj, alltså totalt ägarkapital 27,5 milj. Nu återstår 5 milj.

Storuman Energi ägs av Storuman Development 50 % och Helgelandskraft 50 %.

Av Storuman Developments årsredovisningar kan följande noteras.

År                                               2012                    2013                    2014

Vinstmarginal                              – 0,97 %             + 0,04 %            – 5,91 %

Soliditet                                        + 13,05 %          + 13,3 %            – 1,91 %

Årets resultat                                – 3,43 milj          – 1,15 milj          – 7,97 milj

Eget kapital                                   8,2 milj               7,1 milj               – 0,9 milj

Alla siffror från allabolag.se.  År 2014 ser Storuman Delelopment  att vara på ruinens brant. Löstes det med ytterligare kommunala miljoner för att slussas vidare till Storuman Energi? Det är svårt att jämföra moderbolaget Storuman Developments siffror med hälftenägda Storuman Energis siffror med tillgänglig information. Förklaringar till alla poster borde framgå av åtminstone Storuman Kommuns årsredovisning. Noter till alla poster i årsredovisningarna borde finnas tillgängliga för alla inklusive kommunfullmäktige.

 

Kommunen har haft 3 år på sig att avyttra aktierna. Nu väntar i stället ytterligare tillskott i ägarkapital från Storumans skattebetalare. Värre oduglingar på att leka företagare på marknaden än kommunpolitiker får man leta efter. Det är mina erfarenheter från 45 år i  politiken. Jag har under ca 17 år i Storuman  varnat för riskerna med att vara ägare i Storuman Energi, men för döva öron. Partier som hyllar marknadsekonomi har varit bland de mest  ivriga att sälja el till hela Sverige i konkurrens med ett stort antal elhandlare som har egen elproduktion i ryggen. Samma borgerliga partier var ivrigt inblandade i att driva flygbolag med 25 milj i förlust på 1½ år. Här kan nämnas Tomas Mörtsell C, Patrik Persson C  och i varierande grad politiker från övriga partier.  Dessa politiker ville till och med fortsätta skyffla ytterligare mångmiljonbelopp till flygande när beslut om nedläggning togs med knapp majoritet.

På senaste kommunfullmäktige ville Erold Westman KL ha en oberoende utredning av kommunens engagemang i Storuman Energi men röstades ned. Efter att ha tittat på siffrorna i årsredovisningarna förstår jag mycket väl att majoriteten i fullmäktige inte vill veta något om det företag i vilket kommunen riskerar 10-tals miljoner! Bäst stoppa huvet i sanden och fingrarna i öronen!

Min fråga är. När tänker kommunstyrelsen ta sitt ansvar och genomdriva fullmäktiges beslut? Helgelandskraft har hembudsrätt till aktierna och vad vill man betala för dem?  Jag har en värdering av detta bolag  som innebär att kommunen inte får många korvören av de satsade 14 miljonerna. Men att fortsätta riskerar att bli etter värre.  Ska kommunen fortsätta slänga goda pengar efter de dåliga? Ytterligare aktieägartillskott väntar när som helst.

 

 

Storumans svindlande affärer

Av , , 2 kommentarer 29

Enligt trovärdig information från bl a ””Allabolag” och kommunens årsredovisning 2014 har kommunens hälftenägda bolag Storuman Energi återigen gjort en storförlust på nära 8 miljoner. Vi kan då beundra följande uppställning för de senaste fyra åren:

År                  Förlust

2011              -17,7 milj Enl Allabolag

2012              -6,5 milj  Enl Allabolag

2013              -4,0 milj  Enl Allabolag

2014              -8,0 milj  Enl kommunens årsredovisning

Kommunens andel är hälften av dessa förluster och förlusterna drabbar naturligtvis kommunens service till de egna invånarna inom skola, omsorg mm. Vi kan säga att kommunen säljer el till förlustpriser till Skåningar och Stockholmare. Är det en kommunal uppgift för Storumans kommuns skattebetalare? Svaret är naturligtvis NEJ! Kommunens politiska ledning spelar alltså hazard med våra pengar. Att för ett litet elhandelsföretag konkurrera på en elmarknad där de stora aktörerna har egen elproduktion och konkurrensen hårdnat är snarast mission impossible. Den lilla kommunen Storuman är dessutom en alldeles för kapitalsvag (och kompetenssvag!) ägare för dylik verksamhet. Om försäljningen måste ökas följer som ett brev på posten behov av kapitaltillskott till rörelsekapitalet. Det har jag lärt mina elever i företagsekonomi under 25 års verksamhet i gymnasieskolan.

Jag har fått igenom ett beslut i kommunfullmäktige för ett par år sedan att kommunen ska sälja sin ägarandel i Storuman Energi. Till dags dato har inte en enda aktie sålts till Helgelands Kraft som har hembudsklausul. Jag har ända sedan 1997 hävdat i mitt dåvarande parti Folkpartiet och i kommunpolitiken att kommunen ska avveckla ägarandelen i Storuman Energi. Hade kommunledningarna följt mina råd hade uppåt 20 miljoner sparats under det senaste årtiondet.

Till förlusterna kommer även det förhållandet att kommunen tecknat borgen hos Nord Pool på upp till 20 milj kr. Tippa på trav och leva rullan på denna nivå kan man göra för egna pengar men inte skattebetalarnas. Jag tycker att fullmäktige ska besluta om en opartisk utredning av det kommunala engagemanget i Storuman energi. Genomlysningen bör omfatta alla aspekter och risker inklusive ersättningar till kommunens representanter i styrelsen och eventuella fallskärmar och pensionsavtal för VD. För den som vill leta information i kommunens papper om Storuman Energi bör nämnas att kommunens andel av Storuman Energi döljer sig under ett moderbolag ”Storuman Development”. Ett kanske inte särskilt lyckat bolagsnamn i sammanhanget!!

Vad tänker den centerledda kommunledningen göra åt detta problem som är lika hemlagat och dumt som att leka flygbolag i 1½ år för den nätta summan 25 miljoner kr i förlust?? Där var det nuvarande centergarnityret synnerligen drivande för att få igenom beslutet.

Till sist ansluter jag mig till Vilhelminabloggare som beklagar att länstidningen VK lämnat bevakningen av inlandskommunernas politiska liv. Vi skulle behöva ett program ”Uppdrag granskning ” av inlandskommunerna med kvalificerade journalister som kan mer än att skriva notiser och alldagliga reportage.

 

 

 

Skandalen SEKAB och kommunpolitiker

Av , , Bli först att kommentera 22

Uppdrag granskning hade festföreställning när Elvy Söderström, kommunalråd i Örnsköldsvik, försökte slingra sig undan ansvar för att låtit sig grundluras av SEKAB:s ledning. I samma båt, fast mindre nedlastad, sitter många andra kommuner i Norrland vars politiker genom engagemanget i SEKAB svindlade skattebetalarna på hundratals miljoner. På onsdag kväll kommer visst en uppföljare i SVT som borde bli intressant.

Kommunpolitiker har en osviklig förmåga att syssla med annat än huvuduppdraget, som är skola, omsorg och en del annan service till sina invånare. Storumans kommun är väl för liten för att intressera Uppdrag Granskning och andra media men under årens lopp har massor med miljoner försvunnit upp i världsrymden.

1. Tärna Fjällpark i Hemavan – 45 miljoner. (Nu försöker man dessutom jäklas med nye ägaren).

2. Borga bort ett större antal miljoner på hyreshus i bondbyar. Att bankerna inte ville låna ut pengar skapade inga vibbar i politikerhuvudena.

3. Start av elhandelsbolaget Storuman Energi på 1990-talet som säljer el till hela Sverige med inte ringa affärsrisker. Här har kommunen skyfflat in pengar med jämna mellanrum. Senast skulle kommunen täcka en förlust på 16 miljoner tillsammans med den andra hälftenägaren Helgelands Kraft. Kommunledningen borde inför valet redovisa för skattebetalarna vad avyttring av aktierna, som Kommunfullmäktige beslutat, kostar. Om Storuman Energi vill öka försäljningen uppstår motsvarande rörelsekapitalbehov som ägarna, bl a kommunen, förväntas ställa upp med. Varför inte avyttringen av aktierna sätter igång beror naturligtvis på att då avslöjas ansvariga politikers rentvättade halsar. Till förlusten av satsade mångmiljonbelopp sitter kommunen med borgensåtaganden upp till 30 miljoner hos Norpol som är det ställe där köp och försäljning av el sker. Fullständigt oanständigt av kommunens politiker att fortsätta denna cirkus.

4. Kommunalt flyg i Gunnarn kostade under enbart 1½ år 25 miljoner. Ändå var det på håret att kommunfullmäktige beslutat fortsätta med vansinnet. Jag har ännu inte mött en politiker som rodnat när penningbränningen kommer på tal.

5. Det senaste i cirkusen är beslutet att bygga en butikslokal för 17 milj åt en butikskedja inom byggvaror, XL-bygg. Och detta i en centralort där alltfler butikslokaler gapar tomma. Det ingår inte i det kommunala uppdraget att bygga butikslokaler åt visst företag i kapitalvarubranschen.  Vi har behov av nytt badhus, trygghetsboenden för pensionärer, utbyggnad av Vårdcentralen för Glesbygdsmedicinskt centrum, Kulturcentrum i Tärnaby, rationalisering av äldreboendebeståndet i östra kommundelen,  utbyte av gamla VA-ledningar etc etc. Men vad gör man istället? Jo, bygger butikslokaler åt en stor butikskedja! Man tar sig för pannan. Hur socialdemokraterna kunde gå med på detta är en gåta. Kanske förklaringen dyker upp EFTER valet i höst

Nu stundar val. Nya namn finns högt upp på listorna men en god prognos är att samma gubbgäng som ställt till med ovan nämnda tokaffärer kommer att dominera kommunpolitiken även kommande valperiod. Gamlingarna på våra boenden får väl dra åt svångremmen ytterligare ett snäpp?

Storuman lyfter

Av , , Bli först att kommentera 6

 När en del grannkommuner står inför stålbad pga stora underskott klarar Storuman målen för en kommunal ekonomi i balans. Men vi ska inte ropa hej för tidigt. En god del av överskottet kommer från reglering av pensionskostnader och liknande, d v s plusposter av engångskaraktär. Tittar vi på budgetresultatet har kommunen gått back med 1 milj. Därför gäller det att hålla i hatten under kommande år.

Storuman Development AB,  ungefär detsamma som Storuman Energi AB, är hälftenägt av Storuman Kommunföretag AB. Storuman Energi gjorde 2011 en förlust på  14,4 miljoner. År 2012 är resultatet en förlust på 3,4 miljoner. Till detta kommer satsade kommunala pengar på 18 miljoner och borgensåtagande på upp till 30 miljoner. Detta kommunala högriskprojekt helt utanför det kommunala uppdraget ska kommunen enligt fullmäktigebeslut avyttra till Helgelandskraft enligt hembudsklausul och det lär inte bli någon lysande affär för kommunen. Jag bidrog starkt till att fullmäktige fattade detta beslut törs jag påstå. Beslutet att avyttra skulle fattats för minst 15 år sedan! Kommunens uppgift är inte att sälja el till Stockholmare med förlust.

Fritids- Kultur- och Utbildningsnämnden gick med 3,2 milj i underskott mest beroende på höga kostnader för särskilt stöd och löneökningar som alla visste vad de skulle bli. Åt skolstrukturen görs ingenting och vi har en dyr skolstruktur som måste göras någonting åt! Pengarna ska främst gå till undervisning och stödinsatser i st f till små skolor med enstaka elever per klass.

Omsorgsnämnden gick med 2,3 milj i underskott och största förlustsiffrorna kommer från individ- och familjeomsorg och äldreomsorg. Underskottet skulle ha blivit avsevärt större om inte stora rationaliseringar ägt rum inom hemtjänsten och omfattande övergång till delade turer ägt rum inom hemtjänst och särskilda boenden. Löneökningarna blev större än budgeterat och den sjukan har vi även 2013 genom att 1,5 % löneökning budgeterats och vi får räkna med minst 1 % till. Jag varnade i fullmäktige för att hemtjänsten redan är rationaliserad – inga mer pengar finns att hämta här. Delade turer är införda och inga mer pengar finns att hämta här heller. Finns det ytterligare någon försämring i de anställdas villkor som kan spara pengar åt kommunen?

Vi har redan svårt att rekrytera omsorgspersonal och med stora pensionsavgångar de närmaste åren blir problemen akuta. Ungdomarna som väljer yrkesbana tittar på arbetsförhållanden och löneläge. Delade turer, deltidstjänster och låg lön är inte rekryteringsbefrämjande. Att göra något åt detta problem kostar pengar.

Ska omsorgsnämnden spara mer måste personalminskningar och vårdplatsindragningar ske som slår mot dem som kommunen är skyldig att vårda. Risken är också stor att kommunen får böta stora belopp om platser saknas i boendena. Några små strukturgrepp kan finnas men det mesta är gjort på det området. Tänker vi framtid bör Tranans och Sibyllagårdens brukare-gäster rymmas i ett nytt stort boende vilket sparar personalkostnader. Lämplig plats är i närheten av vårdcentralen.Tranan kan användas som trygghetsboende för äldre som inte behöver särskilt boende vilket kan minska behovet  av platser i särskilt boende något.

Till Storumans flygplats skyfflas 2 milj varje år. Vet inte vad vi får igen där. Sparobjekt? Allt för mycket skattepengar har redan gjort sin himlafärd i Gunnarns skogar.

Frågan om demensplatser på Vikbacka avd Fjällvråken bordlades. Här kommer frågan tillbaka med förhoppningsvis den miljon som fattas till junifullmäktige.

En annan glad nyhet är att Storuman kraftigt bättrat  sin placering i Svenskt Näringslivs ranking, nu 189 av 290 kommuner. Men mer finns att hämta här och då måste en och annan kommunal verksamhet konkurrensutsättas och andelen i Storuman Energi avyttras.Kommunen måste även jobba med attityderna till företagande.

Storuman måste ändå spara

Av , , Bli först att kommentera 11

 Trots det överraskande goda bokslutet 2012 för Storumans kommun står hårda tider för dörren. Mycket av plussiffrorna är tillfälliga och inte något att räkna med för framtiden. Kommande år innehåller stora utmaningar. Skolstrukturen är absolut inte optimal och samarbete med Vilhelmina om mellanbygden saknas trots allt fagert tal om samarbete med andra kommuner.  Omsorgsnämnden har varit ständigt underbudgeterad med flera miljoner i över ett årtionde. Enda undantaget var den korta tid som Gunnar Åström och Bengt-Göran Burman var kommunalråd! Varför det kunnat fortgå beror på kommunstyrelsens ovilja att ta konsekvenserna av sina prioriteringar och t ex lägga ned boendeplatser eller hela boenden. Underskotten i bokslutet har därmed varit mer eller mindre planerade. En tillfällig lindring i underskotten har varit rationaliseringar inom hemtjänsten men den möjligheten finns inte kommande år. För år 2013 finns inte ens pengar till löneökningar och den i dag utlovade 1½ miljonen räcker inte.

Kommunen bör snarast rensa i floran av onödiga och verksamhetsfrämmande utgifter. Flygplatsbolaget i Gunnarn som blåste iväg 25 milj rakt upp i luften till obehövligt flygande för 3 år sedan (inte ens vinddraget finns kvar) lär få tillskott på 2 milj årligen. Avveckla detta drömmarnas projekt en gång för alla. Kommunen subventionerar hyror i industrihus helt utan politisk diskussion och det handlar fortfarande om miljonbelopp. Den nybyggda omlastningscentralen går med stora underskott. Den byggdes utan att ett enda bindande kontrakt med stor kund fanns undertecknat. Kan man spara pengar genom att lägga den i malpåse bör detta göras tills man har de stora bindande kontrakten som erfordras.

Kommunen har tidigare använt budgeteringsmetoden att ranka budgetposterna i 3 kategorier. Lagstadgade utgifter, nödvändiga utgifter för att klara kommunens huvudåtaganden t ex skola och omsorg och utgifter som inte är helt nödvändiga och som kan strykas. Här skulle kunna tilläggas en fjärde kategori, utgifter som saklöst kan och bör strykas eftersom de ligger helt utanför det kommunala uppdraget. Praktexempel på det kan vara aktieägartillskott och förlusttäckning till Storuman Energi som säljer el till hela Sverige. Ett annat exempel är utgifter för att upprätthålla drömmen om Gunnarn som flygmetropol. Släpp taget om politikersnuttefiltarna!

Kommunens engagemang i Storuman Energi genom hälftenägande är en gökunge som sedan många år är ett stort hot mot kommunens ekonomi. Kommunen har enlig uppgift i senaste fullmäktige hittills satsat 17,5 milj i aktiekapital och förlusttäckning till företaget som inte kunde gå med förlust. Dessutom har kommunen borgensåtaganden på enligt uppgift 15 milj. Av tidigare uppgifter att döma växlar borgensåtagandet i storlek och det kan då röra sig om betydligt mycket mer än 15 milj vissa perioder. Enkla ekonomiska samband pekar på att kommunen inte kommer att få ett öre i aktieutdelning de närmaste årtiondena. Varför i fridens namn då hålla på med dessa enorma risker på flera 10-tals miljoner för skattebetalarna? Fartblindheten har varit total. Jag började ifrågasätta dessa affärer redan 1996 i kraft av folkpartiets syn på företagande med skattebetalarnas pengar som riskvilligt kapital och blev då synnerligen impopulär hos vissa i mitt eget parti. Jag hade tydligen svurit i kyrkan! Med bl a undertecknad som pådrivare lyckades fullmäktige i juni 2012 samla sig till ett beslut om att kommunens ägarengagemang i Storumans Energi skall successivt avvecklas de närmaste åren. Helgelandskraft har förklarat sig villig att ta över i kraft av hembudsklausul så det är ju bara att sätta igång men ännu har inte en enda aktie bytt ägare vad jag förstår. Men det kommer väl likt en vårflod så småningom.

Mitt råd är alltså att göra som förr i tiden. Gå igenom och granska kritiskt varenda post i kommunbudgeten och stryk helt det som är utanför det kommunala uppdraget. Kanske det redan är på gång inför 2014?