Ska landsbygden leva?

Av , , 1 kommentar 7

Länsrådet Lars Lustig skrev en intressant debattartikel i ämnet i V-K 2016-03-30. Se länken nedan. Jag håller i stort sett med. Folkminskningen i glesbygdskommunerna i inlandet är i princip lagbunden och jag tycker inte att det är värt att gråta sig till sömns varje kväll för det. Glesbygdskommunerna får uppåt hälften av kommunalskatten via skatteutjämningen från staten. De pengarna ska garantera en acceptabel, helst bra, standard för skola och omsorg.

Vi har dels det stora gapet mellan antal födda och antal döda i våra inlandskommuner och dels ett flyttningsunderskott. Våra ungdomar föredrar att flytta till större städer efter gymnasiet för att studera eller jobba. Möjligheterna upplevs väl mycket större i den urbana miljön. Här finns också ett varierat nöjes- och kulturliv. Rent nationalekonomiskt är det till fördel för vårt välstånd att människor flyttar från lägre betalda jobb till bättre betalda jobb.

Ibland ser jag diskussioner i våra kommuner som handlar om att ”försöka få ungdomarna att stanna”. Här uppstår frågan om ungdomar och skolelever är till för lokal lokaliseringspolitik eller om ungdomarna äger sin egen framtid. Jag menar att den unga människans personliga utveckling står över vuxnas behov av att bibehålla folkmängden i kommunerna.

Professorn i regional utveckling, Anders Westin, har kommenterat ett förslag som ventileras då och då, nämligen att vattenkraften ska betala ett större antal miljoner varje år till kommuner som fått sina älvar förstörda och sina sjöar uppdämda. Westin säger bl a att det blir en orättvisa mellan kommuner som har mycket vattenkraftsutbyggnad och sådana som knappt har någon alls. Eftersom staten skatteutjämnar mellan landets rika och fattiga kommuner kan man mycket väl tänka sig att hänsyn då tas till hur mycket pengar som kommer från vattenkraften i olika kommuner.

Ett antal extra miljoner till kommunpolitikerna utöver skatteutjämningsbidraget att leka med riskerar att hamna i olika förlustprojekt. T ex förlustbringande flygbolag, förlustbringande elförsäljning till Syd- och Mellansverige, förlustbringande hotellverksamhet, snedvridande bidrag till det lokala näringslivet etc etc. Kanske ett svällande enormt gubbdagis! Efter över 40 år i kommunalpolitik har jag sett så mycket inkompetent kommunalt företagande att jag inte har minsta förtroende för kommunpolitikers opererande på marknaden.

Så hur är det tänkt att en massa vattenkraftsmiljoner ska användas? Jag tvivlar starkt på att miljonerna skulle hamna i skola-kultur, fritid och omsorg.

Vi har också sett en folkomröstning om vindkraft i Sorsele som visar att kanske hälften av glesbygdens människor föredrar en oförändrad visuell miljö framför produktion och jobb för befolkningen. Ingenting ska förändras! Basta! Jamen då så! Då är det bara att vi dör i frid, lugnt och stilla och utan åthävor!

http://www.vk.se/1680471/urbaniseringen-sker-ej-pa-landsbygdens-bekostnad

Vindkraftsomröstningen

Av , , 13 kommentarer 17

Omröstningen om vindkraft i Sorsele slutade med en liten övervikt av de röstande som inte vill ha vindkraftsutbyggnad med de många fasta jobb som tekniker mm som det skulle innebära. Antalet som röstade mot vindkraft motsvarar drygt 32 % av de röstningsberättigade så någon folkopinion mot vindkraft kan man inte tala om. Ungdomarna i Sorsele går miste om framtidsmöjligheter  i vindkraftsindustrin om fullmäktige skulle böja sig för ”folkopinionen” på 32 %. Ett klokt fullmäktige fattar ett självständigt beslut när opinionen emot är så liten.

Men ungdomarna i Sorsele kommun får väl göra som vanligt. Större delen av de studiebegåvade sticker som ett lämmeltåg ut ur kommunen. Att sitta och titta på utsikten ger inga löner och pensioner och ingen personlig utveckling heller.

Jag märker redan på kommentarer till omröstningen att felaktigheter och överdrifter lever kvar. Det handlar om argumentkataloger mot vindkraft som valsar runt på Internet. Markägarna eller kommunen kommer att få bekosta nedmontering och bortforsling av uttjänta verk. Det blir mindre älgkött i frysboxarna eftersom älgarna flyr. Älgjakt kommer mer eller mindre att omöjliggöras. Genom överdrivna perspektiv syns verken mycket större och närmare än de kommer att göra i verkligheten. Oväsendet kommer att bli förskräckligt. Flygande isbitar kommer att döda människor (trots att lösningar på problemet isbildning redan finns). Det mesta i eländeskatalogen är felaktigheter och grova överdrifter som levt ett eget liv i ett årtionde.

I verkligheten har älgar och renar setts ligga och idissla under vindkraftverk. Men det är så det är. Många människor som finns kvar i glesbygd ser ut att vara emot varje förändring av av det invanda och stillastående. Glesbygden blir glesare genom inbyggda mekanismer.  Vi äldre blir fler men dör ändå. Ungdomen sticker till centra som inte ser stillaståendet och det ödsliga som livets högsta. Barnafödandet sjunker och skolan har svårigheter att  få till en enda klass per årgång. Mitt i denna utveckling vill 32 % av de röstberättigade Sorseleborna säga nej till alla de jobb som Vattenfall utlovar. Sorsele hör till de kommuner som förlorat i särklass flest flest invånare i vårt land. Vill 32 % av Sorseleborna att den utvecklingen ska fortsätta? Jag hoppas att fullmäktige i Sorsele är klokare än så.

F d kommunalrådet Lennart Holmlund i Umeå har skrivit om folkomröstningen i Sorsele och han skräder inte orden. Jag håller med och rekommenderar läsning av det han skrivit. Klarspråk!

Rökning uteservering

Av , , 1 kommentar 8

Liberalerna har efter namnbytet  från Folkpartiet varit i hetluften ett par gånger. Först var det en lokalavdelning av ungdomsförbundet som kom med de galna förslagen att t ex göra samlag med lik lagligt. Moderpartiet tog genast ungliberalerna i fråga i örat men  beteckningen Liberal drogs i smutsen.

Måndag kväll kunde vi så bevittna hur Erik Ullenhag i SVT tillkännagav att Liberalerna tog avstånd från den nyligen publicerade tobaksutredningen eftersom den stod för ”förmynderi”.  Stint stirrande in i kameran förkunnade Erik Ullenhag att t ex rökning på uteserveringar inte var någon olägenhet för annan person. Man måste vara en modig person för att kunna påstå någonting så korkat.

Är nu Erik Ullenhag en modig person? För 3 år sedan hade han att som statsråd ta ställning till ett förslag att förbjuda omskärelse av gossar (bebisar ca en vecka gamla) i enlighet med det redan gällande förbudet att könsstympa flickor.  Enligt de mänskliga rättigheterna  borde det ha varit självklart att förbjuda karvande med kniv i nyfödda gossars könsorgan. Nu väntade ett antal religiöst spränglärda på vilket beslut Ullenhag skulle ta. Ullenhag fegade ur och sålde spädbarnens rättigheter för några röster från fundamentalister. Det blev inget lagförslag om förbud.

Beträffande tobaksutredningens förslag innebär de i stort sett bara en anpassning till förhållandena i jämförbara länder.  Rökförbud på uteserveringar har  utomlands funnits i flera år. I detta fall är det uppenbarligen populism och röstfiske som är bakgrunden till Ullenhags uppenbarelse i SVT. Konstigt eftersom en stor folkmajoritet står bakom förslaget på förbud mot rökning på uteserveringar.  Rökning är även här ett arbetsmiljöproblem och ett folkhälsoproblem. Och vad säger ”den modige Ullenhag” till astmatiker och andra som  kan drabbas av allvarliga anfall där det röks.

Liberalism är en alldeles förträfflig politisk modell för blomstrande  stater. Liberalismen har gett många länder i världen framåtskridande, fred och hög levnadsstandard. Liberalismen som politisk idé innebär dock inte att var och en har frihet att bete sig så att man skadar andra eller sänker livskvaliteten för andra.  Att  utforma  trafikregler och miljölagar strider inte mot liberalismens idé. Liberalism är inte detsamma som frihet att bli sjuk och dö på grund av andra människors rökning.

Ullenhag kommer troligen att få applåder från en och annan tidningsredaktion som för bara ett par årtionden sedan liknade rena gaskammaren. En snabbt minskande skara som försvinner av både medicinska och moraliska skäl. 

Trist att populism ska börja vara ett kännetecken för mitt f d parti.

 

Ingen kommunal butiksbyggnad i Storuman

Av , , 3 kommentarer 12

Kommunfullmäktiges beslut 17 juni 2014, med ett antal reservanter, att bygga ny butikslokal åt XL-Bygg för minst 17 miljoner har upphävts också av Kammarrätten. I både Förvaltningsrätt och Kammarrätt är beslutet enhälligt. Vi som överklagat beslutet har alltså fått klockrent rätt i båda instanserna. Beslutet var olagligt.

Det finns möjlighet begära prövningstillstånd i Högsta Förvaltningsdomstolen men med enhälliga domar i båda underrätterna är det slöseri med tid att ens försöka. Prövningstillstånd är utomordentligt sällsynta när underrätterna är helt eniga. Fortfarande saknar skattebetalarna socialdemokraternas motiv för att gå med på butiksbygget. Tystnaden inför och efter fullmäktiges beslut har varit öronbedövande! Dags för centeralliansen att ägna sig åt annat än ”Hitte-På-Politik”! Utmaningar inom skola, kultur, fritid och omsorg saknas inte!

Kanske läge att t ex börja fundera över slukhålet Storuman Energi och beslutet i fullmäktige för 3 år sedan att kommunens aktieinnehav i bolaget skall avvecklas. Jag återkommer inom kort med en analys av de senaste 4 årens stora förluster och det prekära finansiella läget. Ännu ett aktieägartillskott vinkar om hörnet.

Folkets fiende

Av , , Bli först att kommentera 5

Matti Putkinen står bakom en nyutgiven bok med titeln ”Fånge, spion, partisan”. Han skrev manuskriptet 1953 efter Stalins död men först efter Putkinens död 2001 har det hittats och tryckts. Matti Putkinen, född 1920, växte upp i Ingermanland tillhörande Ryssland men hade finska som modersmål. Pappan och mamman dog tidigt och Matti blev placerad hos en moster. Läshuvud hade han och utbildade sig till folkskollärare. Efter examen blev han haffad av NKVD och anklagades för att vara folkfiende på angivelse av en klasskamrat. En s k ”legend” skapades som var rena fantasifostret i sjuka hjärnor i en sjuk kommunistisk diktatur. Han genomgick förhör medelst tortyr och erkände precis alla galna anklagelser och satt i fängelse i Leningrad tills han plötsligt blev ”frigiven” efter 13 månader. Han placerades i en arbetsbataljon som förflyttades till Estland för att bygga ett sovjetiskt  flygfält enligt  Molotov-Ribbentroppakten som beseglade Finlands och Baltstaternas öde 1939. Efter Tysklands överfall på Sovjetunionen i juni 1941 blev det brådstörtad flykt till Leningrad för bataljonen. Därefter blev det Gulagläger för Matti eftersom han i likhet med andra folkminoriteter ansågs farlig av Stalin. Ryssland behövde i samband med det finska fortsättningskriget spioner och sabotagegrupper i Finland bakom fronten och Matti blev antagen p g a att han talade ryska och finska flytande. Han överlämnade sig till finnarna genast efter att ha landat med fallskärm på Karelska näset. Det kan vara intressant att läsa vad han tyckte om sitt hemland Ryssland år 1953. Jag citerar ordagrant nedan.

 

”Ryssland är ett vidsträckt och rikt land, men det har ingen ordning som utgår från sunt förnuft. Och  kommer inte heller att ha det så länge några få mäns vilja är lag, eller egentligen står över alla lagar skrivna av människor. Ryssland är ett land för despoter, hycklande fjäskare, hysteriska fanatiker, viljelösa slavar och listiga tjuvar. Har varit – och kommer att vara. Och det får det vara för mig! Jag tänker söka mig till en plats där de flesta människorna tänker och känner ungefär på samma sätt som jag. —- En plats där en liten man som jag, med inga större krav än det dagliga brödet, kan leva utan att varje stund frukta för sitt liv och sin frihet. Bråka och härja, gnag på varandras halsar som ni brukar! Jag är trött på det här!”

 

När Matti Putkinen dog år 2001 trodde han kanske att Ryssland var på väg att bli ett normalt land men idag stämmer hans vidräkning med Ryssland på pricken. Igen! Sorgligt. I ett TV-program har en engelsk journalist undersökt förhållandena för homosexuella och för demokratin i Ryssland idag. Fasansfullt att ta del av. Knivattacker mot homosexuella kvinnor på öppen gata och polisen gör ingenting. Putin har en arme på flera tusen ligister som rycker ut till ”nationens försvar” så fort det osar opposition. Regimen i Ryssland har idag stora likheter med kriminella mc-gäng som ju också titulerar gangsterledaren president. Det är nu 1 år sedan oppositionspolitikern Nemtsov mördades på öppen gata ett stenkast från Kreml. I alla mord på politiker och journalister har endast utförare lagförts men aldrig beställaren. I London mördades Litvinenko med polonium av den ryska säkerhetstjänsten. Mördarnas identitet har bestämts av brittisk domare men mördarna utlämnas inte och har höga och lönsamma befattningar under Putin. Domaren anser att beställningen av mordet gjorts av den högsta statsledningen i Ryssland, alltså beställaren anses vara den förre chefen för säkerhetstjänsten och nuvarande presidenten Putin.

Det är detta Ryssland vi har att förhålla sig till, ett land som är på erövringsstråt och som styrs av ligisthjärnor och som överfallit Georgien som erövrat Krim och en del av östra Ukraina. Fler områden står på tur för att återställa ”den store Stalins” erövringar. Stalin för övrigt en gangsterledare redan i ungdomen. På tur står t ex Baltikum och det är där Sverige kommer in. Gotland är Östersjöns ”lås” och Putin kan slå till när vi minst anar det för att förekomma ”väst”. Eftersom vi inte har resurser att försvara oss överhuvudtaget måste vi söka medlemskap i Nato. Putin respekterar bara rå styrka, det visar han övertydligt.