Etikett: Storuman Development

Finfina kommunala affärer??

Av , , 2 kommentarer 12

Efter kommunens bokslut år 2015 finns anledning fråga fullmäktiges ledamöter hur de sover om nätterna. Jag ska återkomma senare med försök till analys men följande siffror för Storuman Development borde göra en och annan sömnlös.

2015

Bundet eget kapital                        14,040 miljoner (Antar att det mesta är aktiekapital nom värde)

Villkorat aktieägartillskott                11,947 miljoner  (efter brakförlusten på 16 miljoner)

Fritt eget kapital                             -25,679 miljoner  (Minussiffror!!!)

Summa eget kapital                          0,3 milj

 

När hälften av aktiekapitalet förbrukats är ett aktiebolag i princip konkursmässigt. Ingår aktiebolaget i en koncern räknar man på hela koncernen och i detta fall är hela koncernen Storuman Kommunföretag AB inte på obestånd. Tack och lov! När hela egna kapitalet är förbrukat och likviditeten i botten måste ägarna tillskjuta rörelsekapital så att verksamheten kan fortsätta. . Det fullmäktige borde frågat om är om och när ytterligare kapital måste tillföras Storuman Energi för att klara likviditeten.  Kommunens bokslut finns på kommunens hemsida. http://www.storuman.se/contentassets/6baf5f014b62493d849824071bf78f32/arsredovisning-2015.pdf

Kommunen äger hälften av Storuman Development och den andra hälften ägas av Helgelandskraft som i sin tur ägs av Nordland Fylke vilket motsvarar vårt begrepp ”landsting”. Storuman Development äger Storuman Energi. Med andra ord är bolagen ägda av medborgarna i respektive kommun och fylke och varje medborgare i vår kommun bör intressera sig för hur kommunens företrädare sköter den gemensamma egendomen.

Dessutom borde skattebetalarna få information om när kommunens andel i Storuman Energi ska säljas enligt ett tre år gammalt fullmäktigebeslut.  Titta gärna på mina tidigare inlägg om Storuman Energi där mera siffror finns från åren 2012 – 2014. Vad är kommunens bokförda värde på aktierna i Storuman Development? Är aktierna bokförda till nominellt värde så riskeras en förlust i mångmiljonklassen. Undersköterskorna lär nog få finna sig i att ha Sveriges näst lägsta löner ett tag till!

Storuman Energis bokslut för 2015 blir offentligt i juni.

 

Jag är rädd för att jag får anledning återkomma till detta ämne!

 

Största möjliga tyssstnad i Storuman

Av , , Bli först att kommentera 22

Efter att ha raderat ett hundratal kommentarer från bl a [email protected] skrivna med något som liknar kinesiska tecken (är Putins nättroll i farten?) kan jag konstatera  att det svarta hålet Storuman Energi inte fick kommunfullmäktige att visa något intresse. Den enda som ställde frågor var Erold  Westman KL på senaste fullmäktige. Jag väntar på att protokollet från fullmäktiga ska vinna laga kraft och därefter ta del av kommunens bokslut. Enligt vad jag hört ska ägarna till Storuman Energi, som är Storumans kommun och Helgelandskraft hälften vardera ha tillskjutit villkorat ägarkapital till Storuman med mycket stora belopp med ett års mellanrum under 2015. Som jag tidigare redovisat var Storuman Energi på obestånd 2014 och ägarna har då bara två alternativ, ägartillskott eller konkurs.

Alla betydande satsningar ska enligt kommunallagen beslutas i kommunfullmäktige oavsett om det gäller nämnder eller kommunala bolag och mig veterligen har inte några stora kapitaltillskott  till Storuman Energi  beslutats i fullmäktige. Kommunens ägande i Storuman Energi sker via   Storuman Kommunföretag AB som äger 100 % av Storuman Development AB som äger 50 % av Storuman Energi AB. I kommunens årsredovisning kan fullmäktigeledamöterna inte bilda sig en uppfattning om tillståndet i det företag de är satta att styra över eftersom årsredovisningen i kommunen endast innehåller Storuman Kommunföretag AB och Storuman Development AB och inga noter i årsredovisningen förklarar vad de olika posterna står för. Är det medveten mörkläggning?

Jag är pensionär med full sysselsättning men måste nog  tyvärr gå till botten med det här och återkommer när årsredovisningarna för 2015 redovisas. Om nu inte kommunens revisorer helt plötsligt försöker bringa klarhet i de här affärerna inför allt folket och inför kommunfullmäktige.

Erold Westman har i fullmäktige begärt en genomlysning av kommunens satsningar och förluster i Storuman Energi men röstats ned av majoriteten som inget vill veta och inget vill höra. Häpnadsväckande!

 

Kommunens riskkapitalbolag

Av , , 1 kommentar 13

För tre år sedan beslöt kommunfullmäktige att kommunen skulle avyttra sitt aktieinnehav i Storuman Energi. Ännu har inte en enda aktie avyttrats! Erold Westman (KL) fick vid senaste fullmäktige avslag på sitt förslag att en utredning skulle tillsättas för att kommunmedborgarna skulle information om tillståndet i bolaget och de risker som finns med att skattebetalarna är engagerade i ett företag som slukar alltmer pengar.

Kommunen har köpt aktier i Storuman Energi för 7,4 milj kr nominellt värde. Efter brakförlusten år 2011 på  16,5 milj kr tillsköt aktieägarna 12,5 milj kr (kommunen och Helgelandskraft hälften vardera).

Kommunens satsning är alltså totalt ca 14 miljoner. Därtill kommer borgen hos elhandelsföretaget Norpool på upp till 20 milj kr. Här gamblar ett litet gäng politiker med upp till 34 milj av skattebetalarnas pengar. Dags kanske att ALLA i kommunfullmäktige sätter sig in i vad de håller på med!

Efter aktieägartillskottet 2013 på totalt 12,5 milj skulle allt bli frid och fröjd igen.

Följande sammanställning visar något annat! Siffrorna gäller bolaget totalt.

    År                                          2012                    2013                    2014

Omsättning                                  174 milj              146 milj              122 milj

Vinstmarginal                              -2,71 %              -2,01 %              -2,18 %

Kassalikviditet                               81,13 %              70,87 %              65,06 %

Soliditet                                         19,09 %              19,08 %              10,36 %

Årets resultat                              -6,5 milj             -4 milj                 -3,5 milj

Eget kapital                                   12,5 milj            8,5 milj               5 milj

Som synes pekar alla siffror åt fanders!

Enligt för mig tillgängliga siffror borde Storuman Energi ha haft ett nominellt aktiekapital på 15 milj. Aktieägarna har tillskjutit extra 12,5 milj, alltså totalt ägarkapital 27,5 milj. Nu återstår 5 milj.

Storuman Energi ägs av Storuman Development 50 % och Helgelandskraft 50 %.

Av Storuman Developments årsredovisningar kan följande noteras.

År                                               2012                    2013                    2014

Vinstmarginal                              – 0,97 %             + 0,04 %            – 5,91 %

Soliditet                                        + 13,05 %          + 13,3 %            – 1,91 %

Årets resultat                                – 3,43 milj          – 1,15 milj          – 7,97 milj

Eget kapital                                   8,2 milj               7,1 milj               – 0,9 milj

Alla siffror från allabolag.se.  År 2014 ser Storuman Delelopment  att vara på ruinens brant. Löstes det med ytterligare kommunala miljoner för att slussas vidare till Storuman Energi? Det är svårt att jämföra moderbolaget Storuman Developments siffror med hälftenägda Storuman Energis siffror med tillgänglig information. Förklaringar till alla poster borde framgå av åtminstone Storuman Kommuns årsredovisning. Noter till alla poster i årsredovisningarna borde finnas tillgängliga för alla inklusive kommunfullmäktige.

 

Kommunen har haft 3 år på sig att avyttra aktierna. Nu väntar i stället ytterligare tillskott i ägarkapital från Storumans skattebetalare. Värre oduglingar på att leka företagare på marknaden än kommunpolitiker får man leta efter. Det är mina erfarenheter från 45 år i  politiken. Jag har under ca 17 år i Storuman  varnat för riskerna med att vara ägare i Storuman Energi, men för döva öron. Partier som hyllar marknadsekonomi har varit bland de mest  ivriga att sälja el till hela Sverige i konkurrens med ett stort antal elhandlare som har egen elproduktion i ryggen. Samma borgerliga partier var ivrigt inblandade i att driva flygbolag med 25 milj i förlust på 1½ år. Här kan nämnas Tomas Mörtsell C, Patrik Persson C  och i varierande grad politiker från övriga partier.  Dessa politiker ville till och med fortsätta skyffla ytterligare mångmiljonbelopp till flygande när beslut om nedläggning togs med knapp majoritet.

På senaste kommunfullmäktige ville Erold Westman KL ha en oberoende utredning av kommunens engagemang i Storuman Energi men röstades ned. Efter att ha tittat på siffrorna i årsredovisningarna förstår jag mycket väl att majoriteten i fullmäktige inte vill veta något om det företag i vilket kommunen riskerar 10-tals miljoner! Bäst stoppa huvet i sanden och fingrarna i öronen!

Min fråga är. När tänker kommunstyrelsen ta sitt ansvar och genomdriva fullmäktiges beslut? Helgelandskraft har hembudsrätt till aktierna och vad vill man betala för dem?  Jag har en värdering av detta bolag  som innebär att kommunen inte får många korvören av de satsade 14 miljonerna. Men att fortsätta riskerar att bli etter värre.  Ska kommunen fortsätta slänga goda pengar efter de dåliga? Ytterligare aktieägartillskott väntar när som helst.

 

 

Storumans svindlande affärer

Av , , 2 kommentarer 29

Enligt trovärdig information från bl a ””Allabolag” och kommunens årsredovisning 2014 har kommunens hälftenägda bolag Storuman Energi återigen gjort en storförlust på nära 8 miljoner. Vi kan då beundra följande uppställning för de senaste fyra åren:

År                  Förlust

2011              -17,7 milj Enl Allabolag

2012              -6,5 milj  Enl Allabolag

2013              -4,0 milj  Enl Allabolag

2014              -8,0 milj  Enl kommunens årsredovisning

Kommunens andel är hälften av dessa förluster och förlusterna drabbar naturligtvis kommunens service till de egna invånarna inom skola, omsorg mm. Vi kan säga att kommunen säljer el till förlustpriser till Skåningar och Stockholmare. Är det en kommunal uppgift för Storumans kommuns skattebetalare? Svaret är naturligtvis NEJ! Kommunens politiska ledning spelar alltså hazard med våra pengar. Att för ett litet elhandelsföretag konkurrera på en elmarknad där de stora aktörerna har egen elproduktion och konkurrensen hårdnat är snarast mission impossible. Den lilla kommunen Storuman är dessutom en alldeles för kapitalsvag (och kompetenssvag!) ägare för dylik verksamhet. Om försäljningen måste ökas följer som ett brev på posten behov av kapitaltillskott till rörelsekapitalet. Det har jag lärt mina elever i företagsekonomi under 25 års verksamhet i gymnasieskolan.

Jag har fått igenom ett beslut i kommunfullmäktige för ett par år sedan att kommunen ska sälja sin ägarandel i Storuman Energi. Till dags dato har inte en enda aktie sålts till Helgelands Kraft som har hembudsklausul. Jag har ända sedan 1997 hävdat i mitt dåvarande parti Folkpartiet och i kommunpolitiken att kommunen ska avveckla ägarandelen i Storuman Energi. Hade kommunledningarna följt mina råd hade uppåt 20 miljoner sparats under det senaste årtiondet.

Till förlusterna kommer även det förhållandet att kommunen tecknat borgen hos Nord Pool på upp till 20 milj kr. Tippa på trav och leva rullan på denna nivå kan man göra för egna pengar men inte skattebetalarnas. Jag tycker att fullmäktige ska besluta om en opartisk utredning av det kommunala engagemanget i Storuman energi. Genomlysningen bör omfatta alla aspekter och risker inklusive ersättningar till kommunens representanter i styrelsen och eventuella fallskärmar och pensionsavtal för VD. För den som vill leta information i kommunens papper om Storuman Energi bör nämnas att kommunens andel av Storuman Energi döljer sig under ett moderbolag ”Storuman Development”. Ett kanske inte särskilt lyckat bolagsnamn i sammanhanget!!

Vad tänker den centerledda kommunledningen göra åt detta problem som är lika hemlagat och dumt som att leka flygbolag i 1½ år för den nätta summan 25 miljoner kr i förlust?? Där var det nuvarande centergarnityret synnerligen drivande för att få igenom beslutet.

Till sist ansluter jag mig till Vilhelminabloggare som beklagar att länstidningen VK lämnat bevakningen av inlandskommunernas politiska liv. Vi skulle behöva ett program ”Uppdrag granskning ” av inlandskommunerna med kvalificerade journalister som kan mer än att skriva notiser och alldagliga reportage.