Etikett: kommunfullmäktige

Finfina kommunala affärer??

Av , , 2 kommentarer 12

Efter kommunens bokslut år 2015 finns anledning fråga fullmäktiges ledamöter hur de sover om nätterna. Jag ska återkomma senare med försök till analys men följande siffror för Storuman Development borde göra en och annan sömnlös.

2015

Bundet eget kapital                        14,040 miljoner (Antar att det mesta är aktiekapital nom värde)

Villkorat aktieägartillskott                11,947 miljoner  (efter brakförlusten på 16 miljoner)

Fritt eget kapital                             -25,679 miljoner  (Minussiffror!!!)

Summa eget kapital                          0,3 milj

 

När hälften av aktiekapitalet förbrukats är ett aktiebolag i princip konkursmässigt. Ingår aktiebolaget i en koncern räknar man på hela koncernen och i detta fall är hela koncernen Storuman Kommunföretag AB inte på obestånd. Tack och lov! När hela egna kapitalet är förbrukat och likviditeten i botten måste ägarna tillskjuta rörelsekapital så att verksamheten kan fortsätta. . Det fullmäktige borde frågat om är om och när ytterligare kapital måste tillföras Storuman Energi för att klara likviditeten.  Kommunens bokslut finns på kommunens hemsida. http://www.storuman.se/contentassets/6baf5f014b62493d849824071bf78f32/arsredovisning-2015.pdf

Kommunen äger hälften av Storuman Development och den andra hälften ägas av Helgelandskraft som i sin tur ägs av Nordland Fylke vilket motsvarar vårt begrepp ”landsting”. Storuman Development äger Storuman Energi. Med andra ord är bolagen ägda av medborgarna i respektive kommun och fylke och varje medborgare i vår kommun bör intressera sig för hur kommunens företrädare sköter den gemensamma egendomen.

Dessutom borde skattebetalarna få information om när kommunens andel i Storuman Energi ska säljas enligt ett tre år gammalt fullmäktigebeslut.  Titta gärna på mina tidigare inlägg om Storuman Energi där mera siffror finns från åren 2012 – 2014. Vad är kommunens bokförda värde på aktierna i Storuman Development? Är aktierna bokförda till nominellt värde så riskeras en förlust i mångmiljonklassen. Undersköterskorna lär nog få finna sig i att ha Sveriges näst lägsta löner ett tag till!

Storuman Energis bokslut för 2015 blir offentligt i juni.

 

Jag är rädd för att jag får anledning återkomma till detta ämne!

 

Kommuner som företagare

Av , , 1 kommentar 6

Lika med bocken som trädgårdsmästare! Spåren förskräcker! På den privata marknaden fungerar det förenklat på följande sätt. Kapitalägare satsar pengar i aktiebolag och tillsätter styrelse som i sin tur tillsätter VD. Ägarna fastställer avkastningskrav på sitt satsade kapital som styrelsen skall leverera. Styrelsen fastställer i sin tur avkastningskrav som VD:n skall leverera.  Styrelsen har ägarna i hälarna och VD:n har styrelsen i hälarna.

En VD som  inte levererar det styrelsen kräver åker ut med omedelbar verkan och ny VD tillsätts. LAS (Lagen om Anställningsskydd)  är inget för VD:ar.  En styrelse som inte levererar enligt avkastningskraven åker ut med omedelbar verkan och ny styrelse tillsätts.

Är hela affärsidén fel avvecklas bolaget så snart som möjligt för att rädda åtminstone en del av pengarna. En privatkapitalist som satsat sina 20 miljoner i ett företag  kan ju inte bara sitta på ändan och se hur årliga förluster på 5 miljoner på bara 4 år förbrukat allt kapital.

Men se det kan kommuner som aktieägare. Det är bara att taxera ut miljon efter miljon från oss skattebetalare i all oändlighet. Kommuner drabbas ofta av en sjuka som kallas för syltburksgrävande och kameraderi vilket ytterligare försämrar ett vettigt hanterande av de av medborgarna levererade skattepengarna.

Vi skattebetalare är alltså aktieägare i kommunala bolag men företräds av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige borde då åtminstone fungera som bolagsstämma men i praktiken utses ett par stycken ur kamratgänget att utgöra bolagsstämma. Denna miniminibolagsstämma utser bl a styrelse för de kommunala bolagen enligt partiuppgörelser  och ska väl i teorin bevaka att inte satsat kapital går upp i rök genom förluster.  Men tyvärr bara i teorin!

Denna politikerstyrelse utser och avsätter VD samt sätter upp mål för verksamheten, t ex avkastning på satsat kapital mm. Med utgångspunkt i det komunala bolaget Storuman Energi kan konstateras att ingenting fungerat.  VD:n och styrelsen har levererat stora förluster.  T ex åren 2011 – 2014.

2011 – 16,5 milj

2012 – 6,5 milj

2013 – 4 milj

2014 – 3,5 milj

VD:n sitter kvar och ännu har ingen i styrelsen tvingats avgå!!!!

  1. Ägarna via fullmäktige har inte uppfyllt sitt ansvar!
  2. Styrelsen har inte uppfyllt sitt ansvar. Mest anmärkningsvärt är att uppgiften att avsätta och tillsätta VD har misskötts.
  3. VD:n har inte levererat de överskott som krävts utan i stället stora förluster.

Storuman Energi ägs av Storumans kommun 50 % och Helgelandskraft 50 %. Till saken hör att Helgelandskraft också är politikerstyrt eftersom bolaget ägs av Helgelands Fylke. Jag har lång politisk erfarenhet från Arvidsjaurs  och Storumans kommuner men har även bott och verkat i Vilhelmina där jag var kommunrevisor och även var ledare för en utbildning av företagare i styrelsearbete. Vad jag lärt mig är att kommuner inte ska syssla med företagande på marknaden. T ex försäljning av elström, skidstavar, fritidskläder etc etc. Allt sådant har erfarenhetsmässigt gått åt fanders inklusive några kommuners drift av hotell- och restaurangverksamhet. Bocken som trädgårdsmästare som det heter!

Tror någon att fullmäktige ska göra något åt Storuman Energi i morgon tisdag 19 april? Eller bara svälja bokslutet och gå vidare?

 

Ingen kommunal butiksbyggnad i Storuman

Av , , 3 kommentarer 12

Kommunfullmäktiges beslut 17 juni 2014, med ett antal reservanter, att bygga ny butikslokal åt XL-Bygg för minst 17 miljoner har upphävts också av Kammarrätten. I både Förvaltningsrätt och Kammarrätt är beslutet enhälligt. Vi som överklagat beslutet har alltså fått klockrent rätt i båda instanserna. Beslutet var olagligt.

Det finns möjlighet begära prövningstillstånd i Högsta Förvaltningsdomstolen men med enhälliga domar i båda underrätterna är det slöseri med tid att ens försöka. Prövningstillstånd är utomordentligt sällsynta när underrätterna är helt eniga. Fortfarande saknar skattebetalarna socialdemokraternas motiv för att gå med på butiksbygget. Tystnaden inför och efter fullmäktiges beslut har varit öronbedövande! Dags för centeralliansen att ägna sig åt annat än ”Hitte-På-Politik”! Utmaningar inom skola, kultur, fritid och omsorg saknas inte!

Kanske läge att t ex börja fundera över slukhålet Storuman Energi och beslutet i fullmäktige för 3 år sedan att kommunens aktieinnehav i bolaget skall avvecklas. Jag återkommer inom kort med en analys av de senaste 4 årens stora förluster och det prekära finansiella läget. Ännu ett aktieägartillskott vinkar om hörnet.

Delade turer i fullmäktige

Av , , 9 kommentarer 7

I V-K kan man läsa att flera tusen undersköterskor måste rekryteras  i Västerbotten inom några få år pga pensionsavgångar. Samtidigt lockar vårdutbildningar väldigt få sökande. Samtidigt kommer inlandet att lida stor brist på personal till övriga sektorer. Men det är inom vård och omsorg problemen väntas bli störst.

Viktiga orsaker till att vård och omsorg inte lockar unga människor i dag är enkla att upptäcka om man inte vill låtsas vara blind. De politiker som inte upptäckt hur det är ställt kan tyvärr ha andra problem än blindhet. För att beslutsfattarna själva ska förstå problemen föreslår jag att fullmäktige har följande arbetstider (delade turer) under en fullmäktigedag: Kl 0700 – 1100 och 1600 – 2000. Vi kan även införa delade turer för kommunstyrelsen och övriga nämnder. I fortbildningssyfte.

Problembild:

1. Lönen är usel. Storuman ligger här dåligt till.

2. Arbetet är stundtals tungt och stressande.

3. Arbetstiderna är obekväma, nätter och helger. Naturligtvis svårt att helt undvika.

4. Dagsverkena delas upp i block med mellanliggande ledighet på flera timmar. S k delade turer.

5. De anställda får i stort sett betala arbetskläderna själva.

6.  Heltidsanställningarna är få.  Alla varianter förekommer, 75 % är vanligt. Den anställde förväntas alltså leva tillsammans med någon som har full lön.

Vad kan man göra då? Sorsele försöker importera ryssar. Jag tror att alla inlandskommuner  måste stimulera arbetskraftsinvandring i stor skala. För att locka svenska ungdomar måste lönen vara attraktiv och heltidstjänster det vanliga. Personalen måste ha tid till huvuduppgiften vård och omsorg. Brukarens rätt till utevistelse måste det finnas personal till. Delade turer ska inte vara ett tvång utan en rättighet som den anställde har om den anställde VILL ha delade turer av någon anledning. Arbete varannan helg skall undvikas, det borde införas en rätt till arbete högst var tredje helg. I de fall den anställde VILL arbeta varannan helg eller kanske alla helger ska det inte läggas hinder i vägen. Lönen under obekväm tid, nätter och helger,  skall vara så hög att det gör skillnad och upplevs lockande. Arbetsgivaren skall bekosta arbetskläder som är snygga och som kan bäras med stolthet.

Med andra ord. Omsorgen av gamla kan mot bakgrund av ovanstående inte vara ett i årtionden återkommande sparbeting varje år samtidigt som vårdtyngden ökar i och med att vi lever längre och att medelåldern i våra äldreboenden ökar kontinuerligt. Jag såg en uppgift om att varannan 80-åring har minst 10 mediciner.

Jag har under flera år föreslagit att en rekryteringsplan för skola, vård och omsorg skall upprättas i kommunen och även gemensamt i den s k 10-kommungruppen men har hittills talat för döva öron. Det är tur för mig att jag, när jag rekryterar ny älghund, inte bär mig lika korkat åt. Jag har insett att för att få ett bra älghundsämne gäller det först och främst betala vad ett bra älghundsämne kostar och inte ha valpköpet som familjens sparobjekt. Man måste ha en målsättning och en plan för rekryteringen.

Karin Malmfjord redogjorde för rekryteringsproblemen och vårdyrkets bristande attraktivitet under gårdagens fullmäktige. I övrigt en generande tystnad. T o m jag var tyst för inget behövde tilläggas till det Karin sa och jag har tidigare berört frågan åtskilliga gånger.

Kommunen lånar pengar

Av , , 7 kommentarer 13

I morgondagens kommunfullmäktige i Tärnaby verkar inte finnas några kontroversiella punkter på dagordningen. Bra, eftersom jag inte har möjlighet närvara. En punkt gäller upptagande av lån på 20 miljoner kronor. Kommunen har tidigare lånat upp 20 miljoner så upplåningen blir tillsammans 40 miljoner. En hel del av dessa pengar gäller förskottering av utgifterna för inlandsterminalen och en annan post är byggandet av lokaler för demensboende.

Man kan undra över hur stort upplåningsbehovet varit om den politiska majoriteten låtit bli att kasta bort 20-30 miljoner på en egen hemlagad flygverksamhet i Gunnarn som i slutändan slutade med totalt fiasko och en kommunal likviditet som var på väg mot grekisk nivå. Det var på fullmäktige i Hemavan hösten 2008 som vansinnet startade mitt i den dåvarande globala bankkrisen. Dessa pengar skulle ha behövts nu så hade lånebehovet varit minimalt. Ännu har jag inte sett någon ansvarig som rodnat!

KF:s beslut idag om flygplats

Av , , 7 kommentarer 11

Fullmäktiges beslut idag om tillskott av medel till "öppen flygplats" fram till 30 juni innebär INTE återupptagande av kommunalt bekostad flygtrafik. Om Trafikverket inte upphandlar trafik på Gunnarn i slutet på maj eller om inte något bolag trafikerar Gunnarn på egen bekostnad skall Gunnarn kallställas efter 30 juni. Klart uttryckt i fullmäktiges beslut.

Beslutet idag gäller möjligheter att få hit ett företag som tänker utföra test av maskiner för snöröjning och annan service på landningsbanor. Det ska ske en demonstration av maskiner för personal från andra flygplatser under 3 dagar i mitten på mars. Nettosumman för öppen flygplats under tiden fram till 30/6 är ca 400 000 jämfört med att kallställa omedelbart. Blir det inget av den testverksamhet man hoppas på är dock dessa 400 000 kr en synnerligen dålig affär för kommunen. För att räkna hem dessa pengar krävs 7,3 helårsanställningar i t ex besöksnäringen vilket ger 7,3 x 55 000 kr = ca 400 000 kr. De anställda måste dessutom vara skatteskrivna i vår kommun. Blir det en fortsättning på testverksamheten måste krav ställas på att testföretagen betalar huvudparten av kostnaderna som uppstår.

Kommer det nya förslag på återupptagen flygtrafik med insats av kommunala medel kommer jag att rösta nej. Det är ett löfte! Det finns inte en chans att räkna hem sådana satsningar när man betänker hur många helårsranställningar som behövs. De människor som dimper ned i Gunnarn och utnyttjar besöksnäringen har nog med största säkerhet ändå tagit sig till Storuman via de andra flygplatser som finns inom bekvämt håll  eller på andra sätt. De hade väl någon annan anledning att ta sig hit till Storuman än enbart nöjet att landa just i Gunnarn. Eller?

Fullmäktige med adventsstämning

Av , , 2 kommentarer 5

Storuman är inte Vilhelmina. Dagens fullmäktige avlöpte helt utan tjuvhugg eller remrapp. Vilhelmina skulle kanske komma på studiebesök. Den enda fråga som kunde orsaka maratondebatt lyftes plötsligt ut från dagordningen, nämligen frågan om fortsatt fight med Rikstrafiken till priset av stor insats av kommunala medel..

För fullmäktige redovisades kostnader för att bedriva flyg år 2011.

Kallställning 1,9 milj.

Öppen flygplats (utan linjetrafik)  6 milj

Fortsatt flygtrafik  6,5 milj.

Kostnaderna för kallställning sjunker drastiskt år 2012 och framåt och blir sedan försumbara. Något tiotusental kronor per år. Siffrorna -6 och – 6,5 milj är naturligtvis ytterst osäkra. Någon händelse på världsscenen, krig, terrordåd, Heklautbrott på Island kan kullkasta siffrorna åtskilligt till det sämre. Överhuvud taget är det fråga om bedrivande av näringsverksamhet där skattebetalarnas pengar riskeras på ett sätt vi inte har råd med och inte heller är försvarbart av principiella skäl.

Summan -6,5 milj råkar vara lika med det budgeterade överskottet för 2011. Och detta överskott råkar vara = de summor som Kommunstyrelse 3 milj och Omsorgsnämnd 3,5 milj begärt i tilläggsanslag för 2011. Summa lika med 6,5 milj.  Alltså slut pengar för 2011.  Siffror som kommit fram i Omsorgsnämnden för bara någon dag sedan pekar på att inte ens 3,5 milj räcker. Med andra ord SLUT PENGAR med råge!   Då båtar det föga att använda argument som "att om vi gör si eller så blir det mindre än 6,5 milj i förlust med fortsatt flyg. År 2012 och 2013 kommer också att bli mycket magra år för kommunens kärnverksamheter. Låt oss klara välfärdens kärna de närmaste åren. Det är en utmaning bara det.

Fortsatt kommunalt bedrivet flyg till ytterst tveksam nytta är en gökunge i kommunens verksamhet som alla små kycklingar, skola, omsorg, turism, miljö, bygglovshantering etc bör passa på att nu sparka ur boet. Frågan skär över partigränserna i alla de stora allianspartierna så det är ingen megahändelse att frågan idag drogs tillbaka från fullmäktige  inför ett ganska säkert nederlag i en omröstning. Den här utvecklingen i flygfrågan borde inte vara någon överraskning för någon, i alla fall inte för mig.  Jag är faktiskt förvånad att frågan kommit upp efter fullmäktiges beslut i januari 2010 "inga mer pengar tillskjuts till fortsatt flyg". I det beslutet var socialdemokraterna tydliga så enligt min mening var läget inför dagens fullmäktige solklart. Förslaget hade inte en chans. Det kan vara nog med de 22 miljoner som bokstavligen gått upp i rök 2009 och 2010.

Flygfrågan är en fråga  som är en mycket bidragande orsak till vreden i västra kommundelen och splittringstendenserna mellan kommundelarna och till osämja i vissa partier och bör snarast avföras från dagordningen så att den fantastiska energi som lagts på fighten med Rikstrafiken i stället kan inriktas på att ta tillvara de stora möjligheter som ökning av turismen, utbyggnaden av Hemavan, gruvdrift, vindkraft mm ger. Och att göra kommunen trevlig att bo i genom att satsa på bra verksamhet och utbud för barn, ungdom, vuxna och äldre och tillresande människor. Det är den gyllene chansen för den nya alliansen att få alla att dra åt samma håll! Äntligen! Den chansen måste vi ta!

Kryssa mig i valet

Av , , 15 kommentarer 6

Kryssa mig i valet till kommunfullmäktige i Storuman och till landstinget. Jag står på folkpartiets listor. 

Jag har upptäckt att det behövs personer i fullmäktige  som inte låter sig luras till vad som helst. Jag är civilekonom och har jobbat som lektor i företagsekonomi och redovisning på olika gymnasier i 25 år. Jag har några års erfarenhet som rektor också. Jag har jobbat i topposition hos en trävaruexportör. Jag har suttit i kommunfullmäktige i Arvidsjaur och i landstingets tekniska nämnd och kulturnämnd i Norrbotten. Har haft en hel drös uppdrag som revisor i kommun, landsting, ideella föreningar och aktiebolag. Har haft eget företag som ekonomi- och fastighetskonsult. På "lediga stunder" har jag jobbat i egen skog.

Med andra ord. Den som försöker inbilla mig att en liten kommun kan snilla bort tiotals miljoner till rena tokprojekt utan att det får svåra skadeverkningar på ekonomin och övrig kommunal  verksamhet tar på sig en övermäktig uppgift. Jag är förbluffad över att så många låtit sig luras.

Kommunens främsta uppgifter är "välfärdens kärna" d v s barnomsorg, skola, familje- och äldreomsorg. Dessutom ska kommunen leverera byggnadslov och upprätthålla annan sedvanlig kommunal service. I Storumans kommun har många kommunala politiker prioriterat något helt annat, t ex att överta statens uppgifter att sörja för tillgång till flyg.

Kommunen måste åtgärda bottenplaceringen i Svenskt Näringslivs ranking. Här har ännu inte något betydelsefullt skett. T o m bredbandsfrågan verkar poppa upp lite då och då. Jag är för ett planmässigt arbete med inriktning på de punkter i rankingen där vi är extremt dåliga. Företagarna måste återfå förtroendet för sin kommun!

Landstinget måste åtgärda köerna för behandling av svåra sjukdomar, ja köer ska inte accepteras överhuvudtaget. Byråkratin måste minska när det gäller t ex remisstvånget. Jag vill helt enkelt ta bort remisstvånget.

Är fullmäktige herre i sitt eget hus?

Av , , 3 kommentarer 188

Lite historik kan belysa den frågan.

Fullmäktige 14/10 2008. Det stod klart att Rikstrafiken slutar betala trafik på Gunnarns flygplats. Fullmäktiges majoritet beslutar att flygplatsbolaget för 2009 får en garanti på 0 – 4,1 milj för att upphandla flyg 2009 i trots mot staten. Vad jag förstod på en del talare låg smärtgränsen just vid 4,1 milj kr. Den ekonomiska krisen i Sverige och ute i världen var i antågande. Jag och några andra förutseende och insiktsfulla röstade mot fortsatt flyg på kommunens bekostnad. Efter diverse strul upphandlades en ny flygoperatör av flygbolaget som var betydligt dyrare för kommunen än den föregående. Men om konsekvenserna av detta var det tyst!

Fullmäktige 24/2 2009. Tyst. Inga signaler om att kostnaderna för flyget gick mot en härdsmälta trots att styrelsen och dess ordförande redan nu måste ha vetat vart det barkade hän.

Fullmäktige 28/4. Bengt-Göran Burman frågar om den 14/10 2008 beslutade garantin på 4,1 milj skulle behöva slantas upp av kommunen. Lugnande besked.

Fullmäktige 23/6 2009. Det uppdagas först nu vilken ekonomisk smäll flyget skulle bli. Förutom garantin på 4,1 milj skulle ytterligare 7,2 milj behöva tillskjutas för 2009. Fullmäktiges tid större delen av den dagen upptogs av en massiv enkelriktad propaganda om nödvändigheten av flyg.  Inhyrda konsulter från när och fjärran förutspådde kommunens snara död om vi inte sköt till de 11 miljonerna och fortsatte flyga i Gunnarn. När jag påminde om påverkan på kommunens kärnverksamheter blev vissa personer irriterade. Det riggade partyt fick inte störas av snack om verkligheten. Efter hård debatt blev beslutet täcka flygbolagets underskott för 2009 med dessa 7,2 milj + garantins 4,1 milj. och  "att om inte ekonomiska förutsättningar finns inte tillskjuta ytterligare kommunala medel för 2010 och 2011". Fullmäktige beslutade även att sätta igång utbyggnaden av demensvården med 8 nya platser och med byggstart om möjligt hösten 2009.

Fullmäktige 13/10 2009. Flygstyrelsen får i uppdrag att inför fullmäktige 24/11 redovisa förutsättningarna för fortsatt flyg, nedläggning eller försäljning. Återigen upprepas i fullmäktiges beslut  "att om inte ekonomiska förutsättningar finns inte tillskjuta ytterligare kommunala medel för 2010 och 2011"

Fullmäktige 24/11 2009. Nu briserar bomben. Förlusten för 2009 skulle röra sig om totalt 13 miljoner och för att flyga till sommaren 2011 skulle ytterligare 22 miljoner behöva tillföras. Alltså totalt 33 miljoner i förlust för kommunen när 4,1 miljoner 14/10 2008 lät som en smärtgräns. Fullmäktige beslutade dock "att inte tillföra ytterligare medel för fortsatt flyg"  under kommande år. Med andra ord skulle flyget läggas ned efter avtalsperiodens utgång i januari 2010. Det kunde även konstateras att kommunstyrelsen inte efterkommit fullmäktigebeslutet 23/6 2009 om igångsättning av demensutbyggnaden.

Sammanfattning: Flygbolaget har inte redovisat för kommunstyrelse? och fullmäktige jätteförlusterna för flygbolaget och kommunen i tid. Fördröjningen har varit upp till 4 månader. Med det nya avtal flygbolaget tecknade i början på 2009 måste det stått klart att förlusterna skulle bli precis så stora som de blev. Kommunstyrelse och flygbolag har trotsat fullmäktiges  beslut 23/6, 13/10 och 24/11 att lägga ned flygtrafiken 2010 och 2011 genom att inte tillskjuta några medel till förlusttäckning. Eftersom personal inte varslats på flygplatsen drabbas kommunen av miljontals kronor i personalkostnader för år 2010. Tre st fullmäktigebeslut har ju klargjort att det inte finns finansiering.

Jag och 7 st andra klarsynta fullmäktigeledamöter hade, om vi fått bestämma 14/10 2008, besparat kommunen i storleksordningen 25 miljoner kronor. Pengar som sprätts upp i det blå utan att lösa något kommunalt problem. Tjäna 1 minut vid en Stockholmsresa var det någon som räknat ut. Fullmäktigebeslutet att bygga ut demensvården har kommunstyrelsen också struntat i. Min slutsats av ovanstående är att ett antal politiker i bl a kommunstyrelsen tycks betrakta kommunens högsta beslutande organ fullmäktige som en fårskock som inte vet sitt eget bästa. Hur ska man annars tolka det som sker gång efter gång? Jag hoppas att fullmäktige i morgon sätter klackarna i backen och talar om var skåpet ska stå, en gång för alla och slutgiltigt! 

Det är bara att ta kommunens budget för 2010 – 2012 för att se att vi inte har råd att satsa en femöring på nya flygäventyr som fullmäktige TRE GÅNGER redan sagt nej till.