Gör om – igen, gör nytt och gör rätt-visa för Tomtebobarn med lika solljus som hittills i förskolor i Umeå – idéer finns nu hos politiker i kommunen!

Av , , Bli först att kommentera 0

Här ur Folkbladet i januari i år när Byggnadsnämnden godkände utökade uteytor, som följde Boverket/Umeå kommun-RÅD efter miss med för lite friyta i ansökan våren 2021.

1 1/2 år senare okt. 2022 har umea.se om förskolans Kålmaskens planering för utegården som sägs ”uppfylla krav som finns vad gäller solljus”. Vilka krav anges ej – varför?

För ser man till placering enligt situationsplanen nedan är förskolegården (ej skolgården som i kommuntexten) mot norr och fritt för nordan- och västanvindar, tänk snö/snålblåst!

Om krav för solljus se här i övre raden t v, Boverket om goda sol- och skuggförhållanden, kommunråd 2010 om byggnader i norr och 2021 om vindskydd, solinstrålning, buller.

MEN solstudiier ovan t h visar halva sanningen, endast sommarhalvåret. Inte vinterdito – när barn är oftare där och solstrålar betyder extra – då blir det skugga och mörker!

Detta visar bilder i verkligheten i oktober på em – ökar vintertid. Utemiljön ”slagskuggas” av höga bostadshus vid gata (=buller), med utsikt in i huset och insikt därifrån (inte kul)!

Inte kul, se ritning ovan, när riskfylld utetrappa skymmer överblick ut, blir trängsel med tre avd. i en entré och mer smittrisker = stämmer ej med råd i funktionsprogram förr-nu.

Se även nedan brister där kommunillustrationer (även i Folkbladet ovan) har soligt runt hela byggnaden trots att kommunens solstudier visar skugga på nästan hela huset året om – vintertid ALL-TID!

Så nya Umeå kommunfullmäktige som idag sammanträder för en ny 4-årsperiod:

Gör om – igen, gör nytt och gör rätt-visa för Tomtebobarn med lika solljus som hittills i förskolor i Umeå:

Berghem 1966, Missionären 1990, Professorn 2016 (nu Glaciären) och Böle 2021 (gården på andra sidan – söder) i 55 år…

– idéer finns nu hos politiker i kommunen! (I brev nyligen till presidiet i byggnads-, teknisk och förskole- och grundskole-nämnderna.)

Som min Atrium-idé med länkar för mer in/ut och mindre smittrisker samt friskare med mer solljus + vindskydd, både från nord och syd, se bildcollaget överst och nere t h.

PS

Lyssna även till goda och viktiga råd jag fick från en person med barn- och skolerfarenhet om hur mycket trevligare det är att se förskolors utemiljö från gatusidan och kunna lockas in med barn när det är ledigt som lekplats.

Men också påpekade att skymmer huset gården från gatusidan, ser man inte så lätt vilka som kan hålla till bakom huset, i skuggorna…

”Solstudier” (uppdaterat) gav solig skola/förskola i Bullmark, medan det blir skuggigt på Tomtebo gård… Varför så olika? Svar nu: Solstudier ej gjorda vinterhalvåret och ej följt råd: ”byggnader i norr”! Gör om, ge solenergi-förskola, för barnens bästa + Umeås renommé

Av , , Bli först att kommentera 0

09.37 skrev jag:

Idag finns i lokala medier i Umeå om nedan, se från kommunikationsbyrå i Stockholm.

Invigning av Bullmarks förskola och skola

Onsdag 26 oktober öppnas dörrarna till Bullmarks förskola och skola för allmänheten. Byggnationerna har skett i etapper och nu i höst blev de äldre skollokalerna färdigrenoverade tillsammans med ny idrottshall.

Mellan klockan 13.30–16.30 öppnas dörrarna för rundvandring i miljöerna och invigningstal av ordförande i För- och grundskolenämnden och Tekniska nämnden.

Ovan t v solig förskola/skola och fler solbilder finns på umea.se från Bullmark. Ovan t h hur skuggigt det riskeras för en förskola (Kålmasken) på Tomtebo gård, av höga hus nära.

Varför olika? Och varför beslöt Byggnadsnämnden godkänna ”sydöstra hörnet” för Tomteboförskolan (se  protokoll) medan funktionsprogram 2010 har ”placera byggnader i norr” och liknande om solinstrålning anges i nytt F-program?

Nu i oktober har ”bland annat solstudier” visat ”hur solen skiner på skolgården” (från Umeå kommuns hemsida). Och samma kommunikationsbyrå Stordåhd i Stockholm har skrivit i facktidning så här om ”Så kallade solstudier”:

Vilka dessa studier är av solens gång under dagen har jag frågat om i e-brev tillI Umeå kommun. Detta  ”handläggs” nu om dessa offentliggjorda handlingar är allmänna:

Jag har tagit emot begäran om utlämning av allmänna handlingar och påbörjat handläggning av ditt ärende.

Men nog är väl allmänna handlingar på kommunens hemsida och i reportage med kommunanställda vara offentliga och ska direkt lämnas ut?! Något för medierna…

10.23: UPPDATERING 10-tiden då svar kommit från Umeå kommun med bl a:

Och än mer medialt intressant då ”solstudier” endast är gjorda sommarhalvåret, inte vinterdito, dvs oktober – mars!

Anmärkningsvärt är att endast söderläge på tomten ”solstuderats”, västerut eller österut. Dvs INTE det 2010:s funktionsprogram som gällde nedan tid – 1:a april (!) 2020 – och anger om ”att placera byggnader i norr”, och kommunen vanligtvis gjort i 55 år, se tidigare bloggar!

FÖRSKOLA TOMTEBOGÅRD KÅLMASKEN MÖTE HUSPLACERING PÅ TOMTEN

Datum: 2020-04-01 Plats: Teams-möte

1.1 FÖREGÅENDE PROTOKOLL

1.3 PROJEKTFÖRUTSÄTTNINGAR

1.3.1 Möte 1: JS visar skiss/förslag med husplacering längst till öster på tomten. Denna placering medger mycket sol på tomten samt att inlastning inte blir på samma sida som lekgård.

Här solstudier 2020, sommarhalvåret, slutet mars – slutet september, kl 9-12-15. Där är förskolehuset är ständigt i skugga i söder och ”utsikt” in i hus samt vid entrén mot norr också ständig skugga mot väggen! Men inga kommentarer härom.

MEN, ingenstans om vinterhalvår och sol/skuggor och inget om Funktionsprogram förskola då (från 2010): placera byggnader i norr (se högre upp)!

Så missar om F-program-råd/krav? och missar att ”solstudera” halva året ger ovan utevistelser i ny förskola, och även ingen bedömning kring trafik/buller i F-program 2021.

Så: Gör om – för solenergi-förskola, för barnens bästa och Umeås byggande-renommé!

”Byggnader i norr”, RÅD för förskolor blir: ”placeras i sydöstra hörnet”… Inga svar än om solstudier – finns de? Historik 1966-2021: solläge att lära av

Av , , Bli först att kommentera 0

Nedan är tre dokument Byggnadsnämnden i Umeå kommun hade att följa i bedömning av planeringsunderlaget för förskolan Kålmasken om utomhusmiljön – och missade alla!

Boverket ovan har bl a om ”goda sol- och skuggförhållanden”, Funktionsprogram 2021 därunder har uteplanering med tanke på ”vindskydd, solinstrålning, buller” och F-progam 2010 t h är tydligast i förskoleläge med att ”placera byggnader i norr”.

Medan Byggnadsnämnden i Umeå var noga med friytan per barn och lagt ytförslag fick bakläxa om för litet – missade man kommunråd om ”byggnader i  norr” och godtog läge i söder, se situationsplan uppe t h och planbilder.

Jan 2022 godkände BN:s presidium för mer ytor och (nedan t v) att byggnaden ”placeras på sydöstra hörnet av fastigheten, utmed gatan”  dvs vid buller – emot råd 2021!

Och då missade man, igen, Umeå kommuns tydliga råd 2010 gällande ”Lokalklimat” om ”att placera byggnader i norr”, ovan t h.

Verkligheten syns nu ovan med byggnad i söder, utegård öppen för nordanvindar samt vid gata/trafik. Dvs, buller, vindrisker och lite sol, emot nytt F-program.

Ändå anger Umeå kommun på hemsidan i oktober i år att solstudier nu uppfyller ”de krav som finns vad gäller solljus”. Frågor till kommunen om detta, har ej gett svar, än.

Bloggen vill uppmärksamma planerare och politiker på misstag och visa hur missarna kan rättas till och ge flera plusvärden, även solenergi för solläge ovan och friska planer.

Historik i 55 år i Umeåförskolor med ”sol ute, sol inne, sol i hjärtat, sol i sinnet” (ej för Kålmasken) är överst t v Berghems förskola, 1966 och t h Missionären, Umedalen, 1990.

Nere t v personalkooperativet Professorns campusförskola, 2016 och t h från 2021 Böle förskola med byggnad i norr + solig utegård på andra sidan mot söder. Alla att lära av!

Miljö-osmart skuggig Umeåförskola = ohållbart! Miljö-innovativa solenergi-förskolor = utvecklingsbart! Som på Tomtebo med Bonavaidéer = solceller

Av , , Bli först att kommentera 0

Nedan syns på Tomtebo gård husgrund t v med miljö-osmart skuggig Umeåförskola…

…och märks på slagskuggig utegård, övre bild, med skuggor på blivande husfasader…

…och hur utemiljöns skuggor ”badar” på em (mer under vintern) som ger ohållbarhet…

…och ”miljö-innovativa” solenergi-förskolor ger utvecklingsbarhet, här Atrium-idé…

…likt bostadsföretaget Bonava gör på Tomtebo gård med solvärme på taket!

Anm. Planerad förskolas (Kålmasken) väggar och tak får minimalt med solljus...

Soligt på bilder – är skuggigt i verkligheten – vid gata och trafik – emot råd om ”solinstrålning, buller”… Vill Umeå kommun bygga så fel?

Av , , Bli först att kommentera 0

Nedan text är t v på Umeå kommuns hemsida och t h från kommunikationsbyrå som beskriver förskolan Kålmaskens planer. Men text/bild och verklighet stämmer ej!

Soligt på vägg t v med utegård i norr, fås aldrig dagtid! Skuggigt nästan året om får södra fasaden t h pga flervåningshus mittemot, ingen trevligt utsikt inifrån eller insyn utifrån…

Än värre blir husplaceringen då kommunens råd är för ”solinstrålning” och emot ”buller”.

Så frågan blir: Vill kommunen bygga mot egna råd, dvs så fel? Se mer i tidigare bloggar.

Aldrig sol på barnentrén, nordanvind och slagskuggor för ny förskola i Umeå – på Tomtebo vid Nydalasjön… Omtag för ”barnsligt bra läge” – i sol!

Av , , Bli först att kommentera 0

Skugganalys (mitten) + skuggbilder visar på aldrig sol på barnentré i norr i lägesplaner t h (situationsplan) för ny förskola på Tomtebo gård – samt nordanvind och slagskuggor ute.

Här Boverket-råd kring sol/skugga: ”Byggnader för med sig slagskugga på norrsidan. Det medför att dessa ytor är mindre attraktiva och kommer att bli mindre använda.”

Umeås funktionsprogram 2021: ”Utemiljöer ska planeras med tanke på vindskydd, solinstrålning, buller.” och ”goda sol- och skuggförhållanden” (från Boverket).

2010:s funktionsprogram är tydligt med: ”placera byggnader i norr”.

Så, för barnens bästa gäller omtag i planeringen ”för barnsligt läge” – i sol! Se bildidé nere t h och med ny modell, Atrium-idé med länkar och mer in/ut = friskare miljö…

Soligt Nydalaområde får skuggig förskola Umeå kommun missade i planer/granskning av Tomtebo gård där omtag ger solengergi-förskola!

Av , , Bli först att kommentera 0

Idag 20/10 har VK rep. om Tomtebo gård vid Nydala sydspets. (Catarina Saha)

Bild (Bonava) visar soligt över Nydalasjön och sol för bostäder. (Torbjörn Jacobsson). Nedan visar plan för förskolan Kålmasken i söder och utegård mot norr med skuggor.

Studiebesök i morse 9-10 visar verkligheten om sol/skugga det Umeå kommun missade i planer/granskning i flera år – är emot råd/riktlinjer och kritik ansvariga ej lyssnat på, än.

Men nu när politik/förvaltning kan se hur osoligt det blir för barn/personal och föräldrar kan reagera, finns läge för omtag som kan ge solengergi-förskola med friskare miljö.

Bästa Umeåförskolan i utvärdering – undviker den nya kommunmodellens minskade ytor – blir mer ekonomisk

Av , , Bli först att kommentera 0

Förra bloggen var om ny kommunmodell för förskolor i Umeå med mindre ytor pga ”groventré-torg” för fler avd. ihop och sämre ekonomiskt med krav på lägre barngrupper.

Detta syns nedan t h med nya Kålmasken (t v) i jämförelse med ritning för Missionären på Umedalen och minus 20 kvm-15 % per avd. Därunder syns hela ”groventré-torget”.

Överst t v är två Missionären-avd spegelvända, tre avd/plan + ekonomidel med avd.egna groventréer, mindre smittrisker + mer ekonomisk! Nere t v alt. med ek-del i Atrium-rum.

Här ur utvärdering jag gjorde 1994 på uppdrag av Umeå kommun med Missionären bäst.

Ovan t v är Kålmasken-modell nederst och Böle förskola, 2021, överst, de enda i Umeå kommuns funktionsprogram 2021. Det förra, 2009/2010 hade flera, bl a Missionären, t h.

Nedan Atriumidé med innetorg utan störande passage och mer in/ut för friskare miljö..

Ovan min Idébok i förskoledesign, våren 2021, om ”Flex-Friskare Förskola”.

Minskade ytor i ny förskola i Umeå, Kålmasken/2022 -20 kvm/avd -15 %, jämfört förr. Ger krav på mindre barngrupper och dyrare förskolor?!

Av , , Bli först att kommentera 0

1975 kom i Sverige ”Vägledande information”…för ”Planering av lokaler och utemiljö”.

Ovan är tabeller för ytor och olika barngruppsstorlekar, med 142 kvm/avd och 15 barn.

Nedan är ur Umeå första funktionsprogram från 2009. 2010 uppdatering för bl a utemiljö.

Förskolan Missionären, 1990, uppe t v är vägledande, med färger beroende på avd.egna rum och i samverkan. Alt. förskolor i Umeå visas och en ”Reggio Emililia-torgmodell”.

Nytt funktionsprogram 2021 visar t v Böle förskola 2021 med ”lektorg” medan ny förskolemodell Kålmasken är utan och får därmed mindre ytor att disponera totalt.

På Böles hemvist/avd minskar ytor då torget delas av alla avd/plan och på Kålmasken får barn mindre ytor att disponera pga groventré-torg, båda klart mindre än Missionären.

Mindre hemvistytor är 15 % = 20 kvm/avd då groventré-torg om 70-talet kvm delas av tre avd och är svårtnyttjat. Ej så på Missionären t h som har mer gemensamma ytor.

Umeås förskolemodell Kålmasken får sämre ytförutsättningar än tidigare modeller, så krav på mindre barngrupper kan komma – och ger då dyrare förskolor i drift!

VK-debatt: Förskola på undantag i Sverige – dags för högsätet nu! Så att Umeåpolitiker svarar på enkäter/brev. Eller kanske Ulf Kristersson vill det?

Av , , Bli först att kommentera 0

VK-debatt, 13/10 2022 om ”Förskola på undantag i Sverige…”

https://www.vk.se/2022-10-13/debatt-forskola-pa-undantag-i-sverige-dags-for-hogsatet-nu

där Umeåpolitiker, än, inte reagerat på brev i juni 2021 (kommunalråden H Lindberg (S), Anders Ågren (M) och Janet Ågren (S) om min ”Idébok i förskoledesign” från mars samma år,

och, hittills, endast 2 av 8 kommunfullmäktige svarat på förskoleenkät i valrörelsen för drygt en månad sedan.

Få se rikspolitiken med en ny regering bryr sig mer än i Umeå, här om möte 2006:

Om den nya regeringen i Sverige med, troligen, moderaternas Ulf Kristersson som statsminister, vill göra mer för krav och behov för förskolan, återstår att se. För 16 år för lyssnade i alla fall Kristersson då jag i valrörelsen 2006 mötte honom vid ett Umeåbesök.

T v ur enkät till Umeås 8 KF-partier – t h brev till Umeå-kommunalråd om förskolebok.

Dagis, barnomsorg och förskola (kärt barn har många namn) blev osynligt i valdebatt och valrörelse i Sverige. Allt heter ju ”skola” där förskolan ingår organisatoriskt och fackligt. Det är i grunden bra, men gör att de yngre barnens ”skola” ofta sätts på undantag.

Annat, och bättre, var det förr i uppmärksamhet. ”Ropen skalla daghem åt alla”, var slagord från 1970 – 80 – tal. Barnomsorgsköerna ska byggas bort, var ett annat som politiska partier stod bakom. Förskollärare för all avdelningspersonal fanns som mål i kommuner.

Men nu, när det heter förskola och familjedaghem blivit ”pedagogisk omsorg” i kommunplaneringen, har dessa lärandemiljöer hamnat i skymundan i de politiska programmen.

I Umeå var förskolan i olika partiers debattinlägg i VK inför valet nästan osynliggjord. Däremot på insändarplats debatteras barngruppsstorlekar, 15-timmarsregel vid nytt barn i familjen, köer, tillfälliga paviljonger, vikariebehov, utbildningsnivåer, etcetera som berör barn, föräldrar och personal.

Visst, politikerna menar nog också förskola när det står skola. Men det är ändå rätt skilda verksamheter. Skolan är obligatorisk och förskola före 6 år frivillig. Det är avgifter för förskolebarnen och de varierar mellan kommuner.

Personalens utbildning skiljer i Sverige. Olika personalkategorier, förskollärare med högskola och barnskötare med gymnasiedito ger skillnader och det är skilda fackliga organisationer. Största olikheterna inom förskolan i Sverige och därmed än fler och större orättvisor kommuner och barnfamiljer emellan är – som jag ser det efter 50 år av yrkeserfarenhet av förskolan – lokalerna och utemiljöerna.

Om dessa viktiga miljöer har jag gjort en bok, ”Idébok i förskoledesign,” 2021. I Umeå kommun har bara näringlivssidan velat ta del av den, annars är det tystnad.

Tyst är det också där för frågor till förvaltningar om nytt funktionsprogram från 2021 som i text markerar mot störande genomgångsrum, men ritning visar motsatsen.

Nästan tyst är om den enkät jag i valrörelsen skickade till alla åtta kommunfullmäktigepartier i Umeå angående detta funktionsprogram.

Innan valdagen hade bara två partier svarat, med synpunkter som ”Jobbigt för anställda” – ”Bör synas i sömmarna”. Påminnelse har skickats i hopp om svar från fler.

Om den nya regeringen i Sverige med, troligen, moderaternas Ulf Kristersson som statsminister, vill göra mer för krav och behov för förskolan, återstår att se. För 16 år för lyssnade i alla fall Kristersson då jag i valrörelsen 2006 mötte honom vid ett Umeåbesök.

Jag hade kontaktat honom under sommaren då jag skrivit debattinlägg i Svenska Dagbladet kring förskolan. Han var ledande politiker i Strängnäs med nära kontakter till rikspolitiken. Om han kommer ihåg vår träff vet jag ej. Mer finns i alla fall att säga nu, både från Umeå och på nationellt plan, kring förskolemiljöer.

För i lokalfrågan finns Boverketråd och 2019 kom funktionsprogram på riksnivå av SKR. Och ny forskning har nu börjat i Sverige genom coronapandemin gällande smittfria utformningar, tekniskt och pedagogiskt.

I Umeå finns olika utvecklingsprojekt kring förskolelokaler och funktionsprogram att visa på.

Och här bryr sig alla? partier genom att svara på enkäter…

I så fall går Umeå kommun före i Sverige med att sätta barnen i högsätet med en ny och ”friskare” förskolemiljö-politik!

Urban Bengtson

förskoleföretagare och debattör, Umeå