Järnmedaljer allt närmare – med fyra (på) prispallar i bordtennis-VM i USA

Av , , Bli först att kommentera 0

Min idrottsinnovation om järnmedaljer till 4:e pristagare kommer allt närmare – fyra (på) prispallar i bordtennis-VM i USA (svenska guld) och järnmedalj i Sörmjöle TK:s KM i år…

…gör fyrorna glada. Passande med järnmedalj-idén i Sportbladet-Aftonbladet för pingis (Jörgen Persson) i OS 2008 i Beijing i Kina och göra nya prispallar i järnmalmens Sverige.

Ideala förskolan med flex-friskare miljö i morgon – ur barnomsorgsidé igår + byggnads-innovationer idag – coronasäkras med flödesschema… (men kommunprogram saknar detta)

Av , , Bli först att kommentera 0

Barnomsorgsidé förr med länkar för husen – UBBI 6 i Missionären 1990 i Umeå, min idé i FoU-projekt i Västerbotten 88-89, har utvecklats med byggnadsinnovationer…

…idag av innetorg och atriumgårdar med länkar för in/ut i olika tomter – ger flex-friskare miljö i morgon för ideala förskolan – coronasäkras med flödesschema här:

Ovan kunskapsöversikt, 2005, finns med i referenser i Umeå kommuns Funktionsprogram förskola, 2010, men EJ i reviderat funktionsprogram 2021.

I båda programmen saknas om FoU-projektet 1988-89, min C-uppsats, 1993, ”sjuka och friska planlösningar ” samt kommunutvärdering av mig 1994 av typförskolor i Umeå!

Innovationsprojekt vid Uminova Innovation med mig för campusförskola-2016, 8 avd 2 plan och Umeå kommun medfinansiär nämns inte, ändå nu kommunförskola, Glaciären.

Umeå kommun lyssnar på min kritik och nya idéer – efter en tid – så snart coronasäkras förskolemiljöerna?!

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeå kommun har lyssnat på min kritik kring barnstugor-daghem förr och förskolor nu, ibland med viss tidsfördröjning, här genast av undersökning med personalkritik, 1980.

Detta godtog kommunen så vid kommande förskolor var byggnaden ändrad 180 grader med uppsikt inifrån och ut via de flesta rummen (inte lekhallen som innan) liksom entrén.

I nedan fackreportage gillas min UBBI-modell, men man saknar passage/korridor förbi lekhallen i förskolan Missionären, 1990 överst t v i bild och bredvid bygglovsritningen.

I texten (ovan) från Umeå kommun långt senare står att Missionären har ritning VAB 1, nere t v. Men den är olik i entréer, kapprum, mm och är smalare/längre än ”UBBf-förslagen”. Notera t h att personal och förvaltning anser mig stå bakom M-modellen och utvärderas för  typbarnstuga ”ev i framtiden” – något som kan passa nu, se längst ner.

Sedan anammade kommunen min kritik mot genomgångsrum, se ovan t v och i fackreportage t h. Men en ny förskola fick då långa korridorer genom hela byggnaden.

Det var t v Blåklockan 2003 samt genomgångsrum och rum utan fönster, dvs stress, buller och dålig luft, kriterier för ”sjuka planlösningar”. Det insåg kommunen så modellen upphörde. Dock kom då något än ”sjukare”, Skattelden 2008, t h, se analys av ritningen.

2009/2010 beslöts om Funktionsprogram för förskola en med ny pedagogisk variant, s k Reggio Emiila-modell med gemensamma kapprum och innetorg för alla avdelningar.

Ovan t v är den senaste av Umeå kommun med två våningar, Böle förskola, 2021. Det störande och smittriskiga här fick För- och grundskolenämndens ordf Moa Brydsten (S) och 1:a vice ordf Lena Riedl (M) veta av mig då jag inbjöds till möte mars 2019.

Ingen reaktion så det byggdes ett par RE-modeller före Böle 8 avd i år. Men i maj 2021 antogs reviderat funktionsprogram, som är emot RE-modellernas ”sjuka planlösningar”.

Ändå, i stället mer störande genomgångsrum i ”grov-entrétorg” för barn, personal och föräldrar, med 12-14 dörrar samt genomgångsrum i allrum, 5 dörrar, placerat vid vilrum.

Följer Umeå kommun mönstret sedan 1980 avvecklas nu senaste ”sjuka” modell. Och ersätts med frisk planlösning personal gillar enligt undersökningar och enkäter i 40 år.

Och sägs i revideringstext (syns ej i ritningar) och passar min grundidé från Missionären, utvecklad i utvärderingar och fler-flexiblare i olika tomtlägen med länkar och atriumrum.

Så att ovan positiva kommun-omdöme snart 20 år senare får genomslag i verkligheten?!

Och Umeå kommun tar del av förskola-modell-historia ovan och coronasäkra miljöer…

Sjukaste planlösningen i förskola i Umeå – mer genomgångsrum – ej avskilt vilrum – samverkan ned-värderas – i nytt funktionsprogram

Av , , Bli först att kommentera 0

2009/2010 antogs ”Funktionsprogram förskola” i Umeå kommun, här framsidan

Här grundförutsättningar för planlösning och utformning samt verksamhetsmiljö

Notera särskilt ”hur samverkan mellan avdelningarna formas och genomförs.”

MEN samverkan är nedvärderad i nytt funktionsprogram för förskola 2021…

….till bara att samverkan sker mellan olika avd i olika former på olika förskolor.

I stället – tydliga rumsfunktioner men bara ”ateljé” enda specifika lek/lärande rum.

Annars allmänna rum med ej avskilt vilrum utan intill mer livliga rum och då störande, samt ”genomgångsrum med många dörrar” – fem – i stort allrum som funktionsprogrammet säger ”kan ge upphov till störningar, buller och stress.”

Lägg till groventré-torg för alla avd/plan ger det nog Umeås ”sjukaste  planlösning”!

Jämför med Skattelden jag analyserade 2008 som ”sjuk” och upphörde därefter…

1980 lyssnade Umeå kommun – kritik vände förskolorna 180 grader – byte 2021 från sjuka till friska förskolor ger ”coronasäkra” miljöer i framtiden…

Av , , Bli först att kommentera 0

1980 lyssnade Umeå kommun när jag som skyddsombud i undersökning visade på personalkritik mot Umeås då nya typbarnstugor med störande genomgångsrum, sämre uppsikt ut samt bullriga rum vid lugna, det som nu kan kallas för sjuka planlösningar.

Här min bakgrund och rep i VF/Folkbladet då, 1980. Därunder från VK samma dag.

Lyssnandet innebar att Umeås nya typmodell för daghem vändes 180 grader, uppsikten blev mot utemiljön och entréerna likaså. Det går att se på ovan förskolemodell Växthuset vid universitetet och utformningar i nya förskolor på Ersboda som senare fick ”helt om”.

Idag 2021, 40 år senare, är Umeå kommun emot störande genomgångsrum i nytt, reviderat, funktionsprogram från maj i år. Nedan texter är därur, om gmgrum överst t h. Vikten av uppsikt ut, överst t v, betonas liksom personal gjorde i ovan enkät från 1980.

MEN  funktionsprogrammets modell 2021 har ändå genomgångsrum med stort allrum och många dörrar, 5, samt genom stort entrétorg för tre avd. och 12-14 dörrar, se ovan.

EN entré för alla avd och kapprum en bit ifrån ger inte uppsikt/överblick texten säger.

Felen från 1980.s undersökning upprepas, dvs nya sjuka planlösningar. Och brister förvärras samt fördyras med alla olika huslösningar i funktionsprogrammet ovan med runt-om-utemiljö.

Nedan är den modell jag tog fram till FoU-projekt i bl a Umeå, 1988-89, gav förskolan Missionären 1990, utvecklades för campusförskolan Professorn i 2 plan 8 avd, 2016, nu som Glaciären i kommunregi.

Ny kommunutredning av Umeås förskolemodeller gjorde jag 1994, som företagare. Ovan t h visar Missionärens som bäst. En förnyelse med länkar förr och nu atriumgårdar gör att byte av modell ger friska förskolemiljöer och ”coronasäkra” i framtiden!

Pedagogiska förskolemiljöer och flexibilitet = ekonomiska vinster. Idéer i innovativ campus-förskola och coronatrygg. Vision gym/bassäng.

Av , , Bli först att kommentera 0

VISIONER OCH ”BARNENS DAGIS” MED GYM/BASSÄNG I INNOVATIV FÖRSKOLA!

HÄR EN BÖRJAN MED UBBI-IDÉ SOM I FOU-PROJEKT GAV MISSIONÄREN 1990

SOM 2016 I INNOVATIONSPROJEKT BLEV CAMPUSFÖRSKOLA 8 AVD 2 PLAN OCH

2021 FÖRNYAD MED LÄNKAR I ATRIUMMODELL –  CORONATRYGG OCH FLEXIBEL

PLUS VERANDOR – MER UTELEK, OLIKA STORLEKAR, SAMBAND – ALT. TOMTER

HÄR VARIANTER PÅ MISSIONÄREN-CAMPUS-MODELLER MED/UTAN LÄNKAR

ALT. MED AVD.EGNA ENTRÉER 3 AVD 1 PLAN OCH 6 AVD 2 PLAN DIREKT IN/UT

LIKSOM I ATRIUMVARIANT FÖR 4 AVD 1 PLAN/8 AVD 2 PLAN + EKONOMIDEL/PERS

NEDAN – UTVECKLING AV UBBI-MISSIONÄREN TILL INNOVATIV FÖRSKOLA 10 AVD

FLER-FLEXIBEL I HUS/INNEHÅLL VISION – KÄLLARPLAN: FÖRRÅD –  GYM/BASSÄNG

Förskolemiljöer i P4 Västerbotten igår 16/11 med tavlor visande planering och utformning av sjuka och friska planlösningar, förr, nu och sedan…

Av , , Bli först att kommentera 0

Igår i P4 Västerbotten intervjuades jag av Anders Wikström om förskolemiljöer, förr, nu och sedan. Detta med två tavlor jag tagit fram, en från stort reportage i VK 14/9 1987, om planering i olika avseenden för barnomsorgsutbyggnad, t v på bilden nedan.

T h en tavla som visar historik om förskoleplanering från Missionären på Umedalen 1990, ur FoU-projekt, till campusförskolan Professorn, 2016 från ett innovationsprojekt genom Uminova Innovation, i båda fallen med mina förskolemodeller som grundidéer.

Om detta fick jag frågor och om nytt funktionsprogram för förskolan i Umeå som ger ”sjuka planlösningar” och smittrisker i genomgångsrum i gemensamt entrétorg och i stor allrum på avd, hur coronapandemin påverkar nu, hur man skapar ”friska” förskolor, mm.

Lyssna på https://sverigesradio.se/tabla.aspx?programid=215 och 2.33.10 in i sändningen – scrolla ner.