Byggnadsnämndens stora misstag – inget om sol/skugga för ny Umeå-förskola – trots tydliga Boverket-råd – men följde råd för ytstorlek i utemiljö!

Av , , Bli först att kommentera 0

Nedan protokoll visar Byggnadsnämndens (i Umeå) stora misstag för ny Umeåförskola, Kålmasken på Tomtebo gård vid södra Nydalasjön, inget om sol och skugga!

T h Boverket om bygglovsprövning av friyta. T v BN-beslut: Uteyta var ”i enlighet med Boverkets råd uppfylls”, men inget om ”höjd på kringliggande hus och slagskugga”!

Även Boverkets råd att ”friytan bör kännetecknas av goda sol- och skugg-förhållanden”, missades! Yta som kan utökas efteråt bedöms viktigare än sol som inte kan ändras!

Ändå visas sol och skugga i planeringen. Se nedan, förskolan flyttad österut (pilen) med slagskugga i västersol av P-hus.och från söder och öster av flervåningshus.

Också missar av förskolepolitiker vid beslut om nytt funktionsprogram som man antog c:a 3 månader efter fastighetssidan bestämt innehåll/läge för Kålmasken = dubbelfel!

Byggnadsnämnden i Umeå missade ”placera byggnader i norr” för ny förskola – riskerar ”mindre attraktiva ytor”… Gör om till solig + frisk miljö!

Av , , Bli först att kommentera 1

Nedan är Umeå kommuns tre funktionsprogram förskola, 2009, 2010 och 2021.

Nedan, överst t h 2009 – planer om ”solinstrålning, avgaser och buller”. T v 2010 samma – därunder ”placera byggnader i norr”.  T h 2021 ”solinstrålning, buller” – avgaser borta?

Härunder historik om förskoleplanering för Tomtebo gård vid Nydalasjöns södra ända. ”Den naturliga kvartersstaden” står det.

Men missar i nytt funktionsprogram där tidigare ”placera byggnader i norr” ej finns och inga skugganalyser för vinterhalvåret, har nu gett ”den onaturliga kvartersstaden” när Byggnadsnämnden i Umeå missade i bygglovet norrläge för förskolan Kålmasken.

Se i mittenraden t h, förskolan Kålmasken i söderläge och jag pekar på alternativ i norrläge. Långa skuggor syns i nederraden, vilka undviks med husflytt till i norr.

Med byte till min Atrium-idé (se bildmontage t h) fås friskare utemiljö med solinstrålning, året om, och Boverket-råd (nedan) om sol/skugga så att ”mindre attraktiva ytor” undviks!

Detta kan ske om Byggnadsnämnden (BN) tar ”time-out”, se blogg 25/8, i förskole-planeringen på Tomtebo gård, inte prutar på råd om ”byggnader i norr” likt det ”inte ska prutas ned på ytorna”, enligt vice ordf Ulrik Berg (M) i Byggnadsnämnden (rep i VK).

Om Boverkets råd för minimiytor utomhus även gäller Boverket-råd för sol och D-vitamin (se ovan) och BN ger förskolan läge i norr som jag visar – fås solig och friskare miljö!

PS Viss försening kan bli av ändring till ny förskola i norrläge, men den ska stå i 40-50-60 år eller mer, se på Berghems förskolas – från 1966 idag 52 år – soliga utegård, året om!

Time-out för förskoleplaner i Umeå! Kunskap om förskolor ”i norr” ur tidigare funktionsprogram saknas – Boverket-råd om sol-skugga missas.

Av , , Bli först att kommentera 0

Nytt funktionsprogram för förskolan i Umeå som kom 2021, har ej med kunskap om råd från F-programmet dessförinnan 2010-06-21 om ”att placera byggnader i norr”.

I Förord, nedan t v, står om hänvisning till tidigare funktionsprogram 2009, daterat 090218. Så de råd som gäller för Tomtdisponering och Lokalklimat har därmed ”missats”!

Nedan är Umeås tre funktionsprogram. Översta raden det från 090218 där kök inte är fullständigt och utemiljö saknas. I mittenraden 100621 är Kök och Utemiljö med.

I tredje raden ovan är 2021:s funktionsprogram med klart mindre innehåll än tidigare 100621. T h i alla rader med text kring utemiljö och tydligt i planer för solinstrålning.

Noteras att funktionsprogram 2021 har Boverket-råd (se ovan) om friyta och ”goda sol- och skuggförhållanden”. Men förskolehus i söder för Kålmasken ger dåligt med sol!

I För- och grundskolenämndens information 2021 om nytt funktionsprogram står att det tidigare var från 2009. Så politikerna visste inte heller om ”placera byggnader i norr”!

Därför behöver nu kommunledningen ta ”Time-out för förskoleplaner i Umeå”, syna de olika funktionsprogrammen och placera förskolor i norrläge – för solinstrålning!

PS Trots att nya funktionsprogrammet, 2021 anger ”tidigare funktionsprogram” (om än fel), finns inte 2010:s på Umeå kommuns hemsida! Jag har sparat det – kan skicka!

Råd följs ej om solljus för ny förskola i Umeå – politikbeslut 27/5 2021 – men bestämt på ritning före dess!

Av , , Bli först att kommentera 0

Blogg igår om förskoleplanering i Umeå avslutades med PS om kommunråd som ej följs.

I kommunens funktionsprogram förskola 2010 anges att ”Utemiljöer ska planeras med tanke på vindskydd, solinstrålning, avgaser och buller.” Och ”placera byggnader i norr”!

Exempel visar på tre förskolor, två i Umeå och en från Kalmar (s k Reggio Emilia-modell).

Umeå förr till nu visar solljus, ovan t v Berghems förskola 1966, Missionären, Umedalen 1990, Campusförskolan Professorn 2016 och förskolan Böle 2021 (i norr och södergård).

MEN trots reviderat nytt funktionsprogram 2021 om ”goda sol- och skuggförhållanden” och Boverket-råd om sol- och slagförhållanden, är ny förskola i söder + trafik + buller!

Ovan detaljplan för Tomtebo gård-förskolor, övre i söder vid P-hus – nedre: utegård i NV.

Här förskolan Kålmasken-läge i söder 1/3 2021 – före politikbeslut om funktionsprogram!

Nedan är verkligheten i början på sommaren där jag pekar på läge för ”byggnader i norr” helt enligt funktionsprogram 2010 och med ”naturskönt grannskap” (Bonavainformation).

Bilderna nederst visar P-hus i väster, flervåningshus i söder och öster med skuggor som omger planerade förskola Kålmasken – emot Umeå kommun-råd och Boverket-riktlinjer!

”Visionsstyrt” förskoleläge Umeå kommun – konsult – revideringsgrupp förskola, missade/glömde? – riskerar sjuk miljö – krav sänkta barngrupper. ”Friska” med mod och atrium-idéer!

Av , , Bli först att kommentera 0

Tomtebo gård-planer 2017 för förskolor i samverkan Umeå kommun och konsulter i ”visionsstyrt arbete” gav förskola Kålmasken vid trafikstråk, i söder och skuggigt läge.

2010 slog Umeå kommun fast i ”Funktionsprogram förskola 100621 ” för bra lokalklimat i utemiljöer att ”placera byggnader i norr”, se härunder.

Men nytt reviderat funktionsprogram maj 2021 säger det från 2009 i Förord Funktionsprogram (nedan t v) och missar/glömde? då norrläge för förskolan.

Därmed ligger kommun/konsult-vision om ”trafikstråkläge” kvar, se detaljplan 2019 med förskola i söder vid gata intill P-hus. Och flerbostadshus med skuggor i min bild t h.

Detta ger sjuk miljö ute med lite av solljus, särskilt vinterhalvåret Umeåförskolor förut inte har i nya områden. Kålmaskens innemiljö har ”sjuk” utformning med genomgångsrum.

Detta ”sjuka” kan ge krav på sänkta barngrupper för att kompensera bristerna. Men politiskt mod att medge ovan planeringsfel som går emot egna kommunriktlinjer, kan ge friska inne- och utemiljöer i mina atrium-idéer ovan och med råd för ”byggnader i norr”.

Ovan pekar jag mot norrläget och i montage av atrium-modellen på tomten – med beskrivning därunder i Corona Cup-tävling 2020 om mer in/ut och mindre av genomgångsrum samt flexibel för olika tomter med länkar likt Missionären 1990, t h.

Och öka från 6 till 8 avdelningar för större behov som brukar bli när inflyttning (och återflyttning) sker i takt när bostadsområdet växer och nämns i Tomtebogårdplaneringen:

Förskolor och dess nödvändighet belystes återigen i detta forum. Planeringen måste dimensionera för förskolebehovet av tillkommande bebyggelse, men får gärna ha större kapacitet än så, detta för att bemöta den rådande bristen på förskoleplatser som finns idag. 

PS

Ny upptäckt om ”visionsstyrt” förskoleläge är att Funktionsprogram 2010 (som 2021:s F-program missat) har än tydligare råd om förskola och ”solinstrålning, avgaser och buller”, som ”Utemiljöerna ska planeras” efter…

Umeå kommun ”glömde” funktions-program om norrläge för förskola – 2009 i st f 2010 – riskerar slagskugga och mindre använda ytor (Boverket)!

Av , , Bli först att kommentera 0

Här är framsidor på Umeå kommuns funktionsprogram för förskola, t v det nya, reviderat, från 2021 och t h det förra som…

…i förordet nedan nämner: tar sin ”utgångspunkt i det tidigare funktionsprogrammet för förskolan som publicerades 2009.”

MEN, se nedan, det finns i kommunen ett som kom ett år senare, FUNKTIONSPROGRAM FÖRSKOLA 100621!

OCH, detta som kommunen ”glömde” har ett avsnitt ”Lokalklimat” som anger att ”placera byggnader i norr”…

Denna ”glömska” framgår också i pressmeddelande nedan t h från För- och grundskolenämnden 27/5 2021 när man antog den nya funktionsprogrammet.

Och då kanske inte visste om att föregående F-program anger ”placera byggnader i norr” gällt sedan 2010?

I det nya reviderade finns inget om placering av byggnaden på tomten som nu är i söder med utegård mot norr, se situationsplan, dvs tvärtemot kommunens anvisningar 2010!

Ovan t h information från För- och grundskolenämnden om beslut av nytt funktionsprogram förskola, 27/5 2021, och nere t v syns datum för läge och ritning, 2021-03-01, dvs klart innan FoG-nämnden beslöt om nytt program för innehåll, ritning och placering.

Nedan är innehållsförteckning från, t v, F-program 2021 med 40-talet sidor, varav fyra om ”Förskolans utemiljö”, medan 2010:s har sju sidor, dvs nästan det dubbla. Och totalt 70-talet sidor.

Där ges exempel på placering av två förskolor i Umeå, t v Skattelden och t h överst Pennan, båda placerade i norr enligt funktionsprogrammet 2010.

Därunder förskolan Trollet, s k Reggio Emilia-modell, Kalmar, också hus i norr och solljus i öster, söder och väster.

Allt detta stämmer också med Boverkets råd kring utemiljöer för ”solsäker” miljö och att ”Byggnader för med sig slagskugga på norrsidan.” Detta riskerar ger ”mindre attraktiva” ytor samt blir ”mindre använda”.

I rutan t h är ur nya reviderade funktionsprogrammets 2021 för Umeå kommun planering, där det står om ”goda sol- och skuggförhållanden…”. Men inte tillämpats, eller glömts?, för planeringen av förskolan Kålmasken i Umeå…

PS På Umeå kommuns hemsida verkar inte funktionsprogrammet från 2009 och det därefter 2010 finnas. Jag har sparat ner det ifall någon vill ha tag på det.

Enkät till Umeås fullmäktigepartier om förskolemiljöer och funktions-program på riks/lokal nivå – sjukt eller friskt…

Av , , Bli först att kommentera 0

För en vecka sedan fick Umeås politiska partier i kommunfullmäktige av mig enkät om förskolemiljöer och funktionsprogram på riks/lokal nivå. T v funktionsprogram

2019 av SKL med ”genomgångsrum bör undvikas” och flexibla ytor. T h Umeås program 2021 om störande gmg-rum och som kan kallas för sjuka planlösningar.

Ovan är planer i Umeås funktionsprogram 2021 med förskolan Kålmaskens ritning och nedan situationsplan med utegård i norrläge, som enkäten har frågor om.

Nedan är ur Umeå-innovationsprojekt, 1990 förskolan Missionären, utegård i söder.

Ovan är utveckling av campusförskoleprojekt (Professorn Campus 2016) i Corona Cup idétävling 2020 för friskare förskolemiljöer med flexibla lösningar inne-ute.

EN groventré för 100-tals (barn + föräldrar) i ny förskola i Umeå (+ personal) i nytt funktionsprogram! Alternativ finns i atrium-idé så sjuk utformning kan ändras till frisk miljö.

Av , , Bli först att kommentera 0

Förra bloggen var om brister i utemiljö för ny förskola, Kålmasken, på Tomtebo gård. Även innemiljön har brister och som går emot personalsynpunkter i enkät inför nytt funktionsprogram 2021!

Så här var en fråga om gemensamma entréer och kapprum. Och notera även värderingen 1 = bra och 5 = dålig, inte vanliga 5 är bra och 1 är dålig.

  1. Hur fungerar gemensamma kapprum och barnentréer? 1=bra, 5= dålig

Svar: 1 – 1 st, 2-3st, 3–3 st, 4–4 st, 5 – 3 st.

Svar:  Kapprummen upplevs av flera som för trånga vad gäller barn, personal och förvaring av kläder. Personal upplever att det blir rörigt och lätt hög ljudnivå när många barn och personal ska samsas kring utrymmet i kapprummet. Det bör maximalt vara två avdelningar i ett gemensamt kapprum men då behövs avskärmning i form av hyllor och klädhyllor så att det blir tydligt för barnen vilken del av kapprummet som de ska använda. Gemensam entré på förskolan kan medföra att det blir trängsel vid in- och utgång. (Anm. fet stil, av mig).

Så ifrågasättandet i uttalande de flesta menar är mer dåligt än bra, föreslås ändå i ritning!

Groventrén blir stort störande genomgångsrum, här för 50-talet barn/våning, + föräldrar!

Än mer för denna förskolemodell med 8 avd i 2 plan med 70-talet barn per våning, se ovan. Och är 8 avd i ett plan (t h) riskeras ”groventré-torg om det dubbla, dvs 200-talet med föräldrar. MEN inget i texten om dessa varianter – F-programmet visar bara en enda!

Logistik entré – groventré – kapprum, visar stora avstånd och sämre uppsikt ut. Torkrum i kapprum medför risk för smuts och buller till/från + ökade smittrisker = sjuk utformning!

Umeås förskolebarn, föräldrar och personal kan slippa allt detta ”sjuka”då alternativ finns i verkligheten. Ovan t  h är bild på förskolan Missionären på Umedalen, 1990, och ur FoU-projekt jag arbetade i. Där har man länkar mellan husen och fler in/ut = friskare.

T v ”Missionären-idé” utvecklad för 2 vån. i innovationsprojekt för campusförskola om 8 avd. (Professorn, 2016, nu Glaciären), i atrium-idé utan genomgångsrum = frisk miljö.

Mer om detta, även historik och om smittrisker, i min idébok i förskoledesign, våren 2021, där flexibilitet visas beroende på ytkrav och tomtlägen, viktigt i nya bostadsområden.