Kommunfullmäktige kan ge friskare förskola i Umeå – med historik och förnyelse 1966-2024 i Atrium Moving

Av , , 2 kommentarer 0

https://www.vk.se/2024-06-14/debatt-kommunfullmaktige-kan-ge-friskare-forskola-i-umea-7cdde

Debatt: Kommunfullmäktige kan ge friskare förskola i Umeå

Överst första daghemmet i Umeå, 1966, idag förskolan Berghem med utemiljö i söderläge liksom i mitten för förskolan Missionären, Umedalen i Umeå från 1990 och båda med direktutgång för varje avdelning. Nederst modell ”Atrium Moving” för mer av rörelse/spring i runt-om-veranda och lättare ta sig in/ut via entréer och länkar, med mindre smittrisker. Till höger ur detaljplan i kommunen för Olofsdal med förskola i öster och skuggig utemiljö, därunder alternativ med förskola i norr och solläge hela dagen för friskare miljö.

Umeå har möjlighet att bli ledande likt förr vid barnomsorgsmässor i Sverige, skriver Urban Bengtson.

Måndag 17 juni behandlar Umeå kommunfullmäktige budget för 2025 och plan 2026 — 2028. Då finns möjlighet att detta kan ge friskare förskola i Umeå!

Vad som behövs är att när detaljplan för nytt bostadsområde, Olofsdal nedan Mariehem, ska antas, byggnadsnämndens ordförande Mikael Berglund (S) uppmärksammas på skuggläge för ny förskola där KF då kan ändra till sol och ljust hela dagen, således friskare utemiljö.

Därmed rättas missen till från första förskolan ur nytt funktionsprogram, Kålmasken på Tomtebo gård, 6 avdelningar i 2 plan, 2024, med huset i söder och skugga både av förskolan och höga bostadshus.

Än mer kan fullmäktigepolitikerna göra i att ställa krav på att nya förskolor ska följa de nya råd som gäller från 2021 om inre miljö och än inte utvärderats text mot ritning enligt svar jag fått.

Detta passar då in i Berglunds uttalande i VK om ny förskola där: ”har vi också möjlighet att avveckla en del dåliga förskolelokaler.” Detta utifrån minskat barnafödande och sänkt behov av nya förskolor.

Då kommunen nyss beslutat ”att se över sina kommande lokalinvesteringar för år 2026 — 2029” (ur VK 8/5) på grund av minskat barnafödande, finns möjlighet att också investera i friskare förskolelokaler och utegårdar i samt lägre barngrupper för bättre arbetsmiljö.

Det sistnämnda är skolminister Lotta Edholm (L) inne på i Ekot-intervju 24 maj i att då sätta tak för gruppstorleken.

Om Umeåpolitiken nu kombinerar dessa kvalitetsfaktorer — där coronapandemin visar på ”sjuka” miljöer som störande mötande i lokaler av ”kontorslandskapstyp” och ökade smittrisker, där ny forskning via SKR och Gävle högskola, 2024 säger liknande och visar på rörelsebehov – kanske det intresserar skolministern.

Då behövs ”exemplets makt” om ”sjukare” för barn och personal, vad friska miljöer är, hur sådant analyseras och bedöms. Här är Umeå föregångare i Sverige då det 1994 gjordes en undersökning av samtliga olika typmodeller man byggt sedan första, Berghems daghem/förskola 1966.

På uppdrag av socialkontoret, då ansvarig för barnomsorg/förskola, genomförde jag som konsult tillsammans med respektive föreståndare (numera rektorer) analys av vad som kallas sjukt eller friskt. Dessutom tog vi fram förslag till om- och tillbyggnad för förbättringar.

Så investering i sänkta barngrupper och friskare förskolemiljöer, inne, ute och samband in/ut ger Umeå barnvänlig profil som kan bli lockande för företag och familjer att stanna samt andra att söka sig hit — plus ge ökat barnafödande.

Investera även i nytänkande med flexibelt nyttjande för bättre ekonomi i idén ”förskola med spring”, utvecklad ur den bästa för 30 år sedan, förskolan Missionären i Umeå, och passar för annat i mindre av genomgångsrum.

Umeå har här möjlighet att bli ledande likt förr vid barnomsorgsmässor i Sverige. Även internationellt då jag ingick i svenska ”Exportrådets” satsning då näringslivssidan i kommunen stöttade min medverkan där och visa Umeåförskolor.

Men vänta inte med Olofsdalsförskolan som nämnts. Utan bygg den tidigt, för omflyttningar vid nedläggningar av paviljonger och ”sjuka hus”. Se förskolan Varglyans på Mariedal flytt till friska ”campuslokaler” i Glaciären vid universitetet och nu gett finska förskolan platser — lär således av verkligheten.

Urban Bengtson, idéföretagare och debattör

Byggnadsnämnden missar skuggig förskolegård – igen! Alt. i solläge fås i flytt enl kommun- och Boverket-råd i förskola med spring i ny forskning…

Av , , Bli först att kommentera 0

Byggnadsnämnden i Umeå kommun antog nyligen detaljplan för Olofsdalsområdet nedan Mariehem. Där har förskolans läge flyttats från nordöstra hörnet och söderut, se planen.

MEN som förskolan är lagd nu med långsmal byggnad (vit i planen) i röda området längre söderut fås skuggig utegård – igen – och Byggnadsnämnden verkar ha missat…

”Igen” står för nedan om förskolan Kålmasken på Tomtebo gård, jan-24, här med byggnad i söder och gård mot norr, helt emot både kommunens funktionsprogram och Boverkteråd.

Här syns t v Byggnadsnämndens ”skuggmiss” där vit figur i öst med nord-sydlig riktning och två våningar ger skugga på närmiljön för förskolan och långt ut på gården på fm.

Alt. i solläge hela dagen i ”goda ljusförhållanden” (detaljplanen) fås med flytt till ett norrläge enligt råd, se montage t h ”FÖRSKOLA” med spring enligt ny forskning (se bloggar. förut)

Där ”Atrium Moving” – modell jag utvecklat ur förskolan Missionären med länkar + campus-förskola 8 avd 2 plan, i rörelse-idéer med ”spring” – just passar i friluftsområden som här!.

Applåder för NM-vinst till Umeå SS och för konst(iga) simlinor i 50:an

Av , , Bli först att kommentera 0

Applåder för NM-vinst (Norrländska Mästerskapen) till Umeå SS i helgen, av simledaren Anton Kallio och ordförande Ulrika Arvidsson, där mångmästaren Bella Prytz har pokalen.

Applåder också till USS-funktionärer, ledare och simmare som ”städade” in alla ”konst(iga) tävlingslinor och lade ut för simlinor för allmänheten, simklubbar, skolor,,,

VK-Debatt: Umeå kan bli föredöme för friskare förskola med spring – passar i ny forskning – för Sverige och världen

Av , , Bli först att kommentera 0

Se https://www.vk.se/2024-04-21/debatt-umea-kan-bli-foredome-for-friskare-forskola-med-spring-621e9  om debattinlägg i VK – vk.se

Inglasat och med tak för året-tunt-spring plus ny forskning kan göra Umeå till föredöme för friskare förskola i hela Sverige — och världen, skriver Urban Bengtson och Gunnar Sjölander.

Aktualiteter i år inom förskolan i Sverige visar hur miljöerna blir friskare utan genomgångsrum och med spring för barnen även inomhus. Det ger skäl att utveckla vår debatt från den 5 juni 2023 om ”Kunskap om friska förskolemiljöer finns – använd dessa!”

Då beskrev vi historiken från slutet av 1980-talet om problem med störningar i genomgångsrum i förskolelokaler, att coronapandemin från 2020 visat på smittrisker med ”störande mötande” och att ny förskolemodell i Umeå har mycket av dessa brister.

Liknande problem har SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) konceptförskolor från byggföretag. De är av labyrinttyp och svåröverblickbara samt har inte utvärderats mot funktionsprogram.

Påbörjad forskning vid universitet i Sverige, även i Umeå, tar upp om ovan i ”Buildings Post Corona” för arbetsmiljöer där ”kontorslandskap” ger mycket mötande likt i förskolors lekhallar, allrum och entréer.

Forskning om förskolemiljöer uppmärksammas i slutrapporten från SKR:s ”Framgångsfaktorer för funktionella förskolelokaler”, mars 2024, av Gävle högskola. Där diskuteras flöden mellan inne och ute i utformning samt planlösning och lärmiljöer.

Brister som forskningen ger exempel på är störande miljöer som:

”… trängsel i en entré när flera barngrupper ska gå ut eller komma in från gården vid samma tillfälle.” ”Stora rum kan också vara genomgångsrum där vuxna passerar med matvagnar och städvagnar.” ”Detta stör barnen, personalen och verksamheten.” ”Genomgångsrum kan dessutom vara svåra att möblera.”

Det är likadana resultat som vi såg i synpunkter från förskolepersonal i typbarnstugeprojekt 1988-89 i Umeå, Nordmaling och Vännäs, således en ”genomgående” problematik även idag och över hela Sverige.

Överst till höger förskolan Missionären i Umeå med två plus två avdelningar och emellan ekonomi/personal-byggnad via länkar. Till vänster planlösning med kort korridor mellan avdelningar och en veranda runt om. Nederst kombination av bild och illustration till ritning för mer av spring med stöd av ny forskning och ger modell ”Atrium Moving”.

Ett annat aktuellt exempel på temat om ”sjuka och friska” förskolemiljöer är tv-reportaget i SVT Västerbotten den 1 april (ej aprilskämt) om förskolan Ejderdunet i Umeå och med rubriken: ”Här är förskolan i Umeå som inte säger nej till spring” i satsning på rörelse med hoppande och springande inomhus i lekhall/rörelselekrum.

Man vill få barnen att röra sig mer och arbetar med att bygga upp barnens motivation att röra sig. Och gör så sedan 2019 med ”rörelserikedom som kompass”.

Detta ingår i satsningen ”Change the Game” som bedrivs i Umeå sedan 2014, är initierad av Balticgruppen och nu drivs av Stiftelsen för Rörelserikedom.

Så rörelselekrum som inte har störande genomgångar utan en neutral passage förbi likt en kort korridor samt lättare att ta sig ut och in ger win-win i ”spring” med mindre av störningar och lugnare där så behövs.

En tredje vinst är färre smittrisker genom minskat störande mötande, således friskare förskolelokaler jämfört med idag och forskning nu uppmärksammar.

Vi vill här i text och bilder visa utveckling av förskolan Missionären i Umeå byggd efter idéer jag (Urban Bengtson) arbetat fram i FoU-projekt 1988-89 om typbarnstuga och jag (Gunnar Sjölander) som facklig ordförande rekommenderade Umeå kommun att anta efter utvärdering i början på 1990-talet.

Det är att en passage inomhus ger mer rörelserikedom i lekhall med ”hopp och spring” där samt utomhus i en veranda och även möjligt runt om förskolehuset.

Mer rörelsetillfällen fås där atriumlänkar mellan huskroppar ger fler in- och utgångar och mindre av störande flöden. Detta minskar smittrisker och ger mer utevistelse för än friskare förskola i en modell som ”Atrium Moving” (se bild).

Inglasat och med tak för året-tunt-spring plus ny forskning kan då göra Umeå till föredöme för friskare förskola i hela Sverige — och världen.

Urban Bengtson

idékonsult med specialitet kring förskolemiljöer

Gunnar Sjölander

tidigare fackligt aktiv och huvudskyddsombud för förskolor

”Atrium Moving” – friskare förskola med spring – stöds av ny forskning – finns nu på ritning – att sprida vida kring – inte aprilskämt utan verkligt ting – vill Umeå ha första tjing? Och lära av Ejderdunet idag runt omkring.

Av , , Bli först att kommentera 0

Idag på 1 april är detta från förskolan Ejderdunet i Umeå inget aprilskämt utan snarare ”påskgodis” i form av springande som uppmuntras, se mer på

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/har-ar-forskolan-i-umea-som-inte-sager-nej-till-spring

Ja till spring 1993 i förskola lanserade jag, ovan t h, i en Barnens Dagis-idé med rundbana för rörelse och simbassäng i källarplan. 3D-illustrationen är av Niklas Andersson, Umeå.

Inspiration av Ejderdunets förskola vida omkring kan då nedan spring-innovation ge:

Förskola med spring inom- och utomhus, finns nu på ritning mha webbdesigner i Umeå. Idén stöds av ny forskning och jag skrev här i blogg 19/3 och som framgår av följande citat:

”Barnen visar i den första delen av studien vid flera tillfällen på en önskan om möjligheter av att springa inomhus – ”enligt ”kameraturerna” – när då detta fanns i ”de nya förskolorna”.

1993 visade jag innespring i rundbana t v i visonär idé ”Barnens Dagis” mha Design-högskoledesigner Därunder min runt-om-veranda i Missionären t h, av teknisk illustratör.

Ovanför är Umeås första daghem/förskola, Berghems, 1966 där jag arbetade på 70/80-talet och har mesta springytor på en utegård och kan fås på uteveramda med skyddande tak.

Dessa verkligheter i Umeå om friskare förskola med spring finns i min ritning att sprida vida kring och fråga om Umeå vill ha första tjing när man får veta att det inte är aprilskämt (idag) utan verkligt ting med namnet ”Atrium Moving” ur min UBBI-modell för Missionären ovan.

PS. Notera runt-om-veranda-idén – flexibel för skola i avd. t h. dvs flex-friskare modell…

Förskoleforskning visar nu störande miljöer likt resultat förr i Umeå om ”sjuka planlösningar”… Friskare förskolor fås i Atrium-idé med mer in/ut + runt-om-veranda/att springa i

Av , , Bli först att kommentera 0

Mars 2024 presenterade SKR förskoleforskning om lokalmiljöer och ”framgångsfaktorer”….

Den beskriver fysiska miljöns betydelse för barns utveckling –  inomhus  och flöde in/ut.

Detta syns t h i Umeåförskolan Missionären 1990, 1 entré/avd och nära ut. T v är utveckling till min campusmoell med mer flöden in/ut genom atrium-utrymme i och med länkar.

Forskningen ger även exempel på brister i dagens förskolor som störande miljöer, se här:

”Stora rum kan också vara genomgångsrum där vuxna passerar med  matvagnar och städvagnar-”

”Detta stör barnen, personalen och verksamheten.”

”Genomgångsrum kan dessutom vara svåra att möblera.”

”De nya lokalerna efterfrågar en förändrad organisation när det kommer till planering av den vardagliga logistiken.”

”Det kan handla om dilemman som begränsade flöden i samband med förflyttningar, exempelvis trängsel i en entré när flera barngrupper ska gå ut eller komma in från gården vid samma tillfälle.”

Sådana brister som också ökar smittrisker ger ”sjuka planlösningar”. Här från ny förskola i Umeå, Kålmasken, Tomtebo gård, 6 avd i 2 plan, med riskfylld utetrappa. Foto: VK.

Där fås störande mötande i olika rum, trängsel i EN entré/plan och brister i överblick ut – emot nytt funktionsprogram 2021. Samt än ”sjukare” med skuggläge för utegården!

Detta ändras nu i kommunens förslag till detaljplan för bostadsområde Olofsdal nedanför Mariehem (se ovan), där husläget är nordöst för ”goda ljusförhållanden” = friskt inne-ute!

Än friskare om Umeå kommun följer ny forskning och egna råd med min Atrium-modell i solläge med få genomgångsrum och mer in/ut för friskare miljö. + runt-om-veranda?!

Vilket då stämmer extra väl in i forskningen här med:

”Barnen visar i den första delen av studien vid flera tillfällen på en önskan om möjligheter av att springa inomhus – ”enligt ”kameraturerna” – när då detta fanns i ”de nya förskolorna”.

Tänk, springa inomhus i inglasade verandor och känna utemiljön nära inpå, även personal…

Kreativ bildande design i formidéer, annorunda bord, rundogoner, simmovationer, järnmedalj, friskare förskola, barnens dagis + ordlekeri…

Av , , Bli först att kommentera 0

Kreativ designkonst finns och kan ses på nätet – däremot är ”kreativ bildande design” ovanligare – se här mina form-idéer med annorunda bord, rundogoner, simmovationer,

järnmedalj, friskare förskola och barnens dagis – i former av handdukar, filt, kudde, tavlor – skapade mha idrottande ur simning, löpning, skidande  i form av ”jobbning” och ordlekeri…

Foto-bildare: Ture Bengtson-Kemppe (barnbarn)