Umeå når ej 200 000-mål enl SCB! Nysatsningar behövs – på fritid och bästa förskola – lockar besök och barnfamiljer – gynnar näringsliv – och blir växande stad i mer än siffror…

Av , , Bli först att kommentera 1
Ur SCB:s, Statistiska Centralbyrån, siffror på befolkningsökning sedan 2015 syns följande minskande ökningstakt för Umeå kommun.

och nyligen kom följande om SCB-prgonos fram till 2040 med 146 600 invånare, dvs fortsatt minskande ökningstakt.

Men redan 2017 ur LU-prognos (vad det nu är?) fanns scenario-prognos om 141 000 umebor 2040!

Och på Umeå kommuns hemsida med ”Sidan publicerades 2020-10-31”, finns ovanstående figur och nedan inledning:

(länk https://www.umea.se/byggaboochmiljo/oversiktsplanochdetaljplaner/oversiktsplan/umeamot200000invanare/tillvaxtscenario200000invanare.4.408bf0f717442258a8869f.html)

Tillväxtscenario 200 000 invånare

Utifrån de tidigare beskrivna strategierna har ett scenario formulerats för Umeås framtida tillväxt i ett 200 000-invånarperspektiv.
Scenario 200 000 och bebyggelseutvecklingen omfattar hela kommunen. Inriktningen mot komplettering av befintliga miljöer är stark och genomgående oavsett om det handlar om stadskärnan, omgivande stadsdelar, tätorter utanför Umeå, byar på landsbygden eller i kustnära lägen.
—-
Så komplex planering i nedan rep från nu nedlagda Umeå Tidning blir än mer komplex om befolkningsökningstakten minskar, så att Umeå inte når 200 000-målet år 2050, kanske inte ens 160 000, ifall SCB-siffror stämmer. OCH då behövs än mer av…

Nysatsningar – på fritid och bästa förskola som lockar besök och barnfamiljer – gynnande näringsliv så att Umeå vänder minskande ökningstakt till en växande stad i mer än siffror…

Bli först att kommentera

Umeå byter förskolemodeller – allt mer störningar och ökade smittrisker – trots beslut förr att ”störa lite”! Ny Atriumidé ger Flex-Friskare Förskola

Av , , Bli först att kommentera 0

Uppdatering: Mer skalenligt för jämförelser.

Umeå kommun byter dagisritningar ideligen – allt mer störningar och ökade smittrisker – trots politikbeslut 1989 att ”störa så lite som möjligt”!

I typbarnstvugeprojekt med bl a Umeå kommun 1988-89, visade jag i utvärdering att genomgångsrum gav störande miljöer. Socialnämnden beslöt då om så lite störande passage som möjligt, se ur protokoll nedan.

MEN trots denna politiska inriktning, fortsatte (och även idag) genomgångsrum ändå. Här några ur Funktionsprogram förskola 2010. I nedre raden t h senaste modellen, Böle förskola, 2021, med störande passager i ”skolhallar” och torg.

Överst t h min campusidé har integenomgångsrum, Professorn Campus, nu Glaciären i kommunregi. Och nu vill För- och gruskolenämnden byte modell – igen –  till nedan Kålmasken, 6 avd i 2 plan.

Den har mesta störningar i groventré-torg/korridor för tre avd/plan, som ger stora smittrisker liksom i genomgångsrum på avd.

Nedan ny campusmodell har egna entréer/avd och minimum av störande rum, Ekonomidel, kök, personal, etc inreds nere t h.

Och här allra senaste, för 8 avd 2 plan, modell Atrium med egna entréer/avd, invändiga trapphus i mitten liksom ekonomidel, kök, personal, matsal.

Därmed fås 6 resp 8 avd i 2 plan med samma avd.modeller och minimalt med störande miljöer. Såedes ny variant på en Flex-Friskare Förskola, där smittrisker minimeras likt campusmodell med icke-störande innetorg.

Således uppfyller dessa utformningar beslutet i Socialnämnden i Umeå kommun från 1989 om ”passage som så lite som möjligt stör verksamheten”!

Därmed blir dessa också ”coronasäkrade” som UBBI Atrium med innetorg gör, se nedan ur tidebok i förskoledesign från mars i år.

Läs me om smittrisker i förskolor  i debattinlägg i VK i mars 2020 härunder..

MEN  BEGRÄNSA SMITTRISKER I FUNKTIONSPROGRAM GÖR INTE UMEÅ KOMMUN!

Bli först att kommentera

Lägre kvalitetsstatus för Umeånytt funktionsprogram 2021 mot 2010 – nu ingen arkitekt, i förra 3 arkitekter – nu 40-sidigt mtrl, i förra 70 sidor – årets har fyra ritningar, förra 20-talet – nu ingen ytsifferanalys likt tidigare…

Av , , Bli först att kommentera 0

Nedan t v är övre del av framsida av ”Funktionsprogram förskola”, 2010 med innehållsförteckning t h och mer omfattande än reviderat F-program från 27/5 2021, se innehåll nere t v – nästan dubbelt mer.

Nedan är från förord av revideringsgruppen med vilka som medverkat

Revideringsarbetet har utarbetats av en arbetsgrupp med representanter från; Fastighet, Miljö- och hälsoskydd, Måltidsservice, Städservice, Utbildningsförvalt- ningen och huvudskyddsombud. En referensgrupp bestående av fackliga repre- sentanter från Lärarförbundet och Kommunal, specialpedagog från Elevhälsan och rektorer och förskollärare som arbetar i de senast årens byggda förskolor i Umeå har bidragit med sina erfarenheter och kunskaper.

MEN en genomgång av vilka som ingår så finns 3 arkitekter i F-program 2010 mot 0, dvs ingen för nytt F-program! i år 2021

Och ritningsexempel är i nytt F-program 4 st mot 20-talet i F-program 10 år tidigare

Ytsifferanalys av rum/utrymmen på ritningar och med kommentarer,(se nedan från F-program 2010), görs inte reviderat i F-program…

SLUTSATSEN BLIR DÅ:

Lägre kvalitetsstatus för Umeånytt funktionsprogram 2021 mot 2010!

PS Så här inleds under Förord i nytt/reviderat funktionsprogram:

Funktionsprogrammets revidering tar sin utgångspunkt i det tidigare funktions- programmet för förskolan som publicerades 2009.

Således revideringsgruppen verkar inte känna till att F-programmet tidigare dateras 100610, alltså 2010! (Det var ett först 2009 som sedan kompletterades 2010).

Bli först att kommentera

”Hemlig” enkät för ny förskolemodell i Umeå kommun – är ”arbetsmaterial” och lämnas ej ut! Dags att politiker synar enkäter och hemlighållande + tar del av ”Idebok i förskoledesign”.

Av , , Bli först att kommentera 0

”Hemlig” enkät för ny förskolemodell i Umeå kommun står för att i pressinformation om nytt funktiosprogram från kommunen av ordförande i För- och grundskolnämnden, Moa Brydsten (S) finns inget om utvärdering av olika förskolor, se nedan t v pressinformation.

Däremot finns en öppen och offentlig enkät med utvärdering 1994 jag gjorde på uppdrag av Socialförvaltningen för 13 förskolemodeller. t h. Dock har varken Funktionsprogram förskola 2009/2010 refererat till detta eller är med i det nya av en revideringsgrupp.

Se därunder e-postväxlingen om ”hemlighållande” av enkät idag samt ny begäran om att lämna  ut material om enkätresultat.

Däremot har en tjänsteman i revideringsgruppen för nytt funktionsprogram informerat om en enkät vars resultat ledde till ny förskolemodell Kålmasken och nämns i pressinformationen. 27/5 2021. Men inget sägs om att Umeå kommun tog beslut om ny modell redan 2020 och jag visat i tidigare blogg.

Och senare på min begäran om att ta del av enkätresultaten, nekats detta för att det är ”arbetsmaterial”, se e-postväxling här nyligen.,.

UB: Annan fråga är om det finns någon utvärdering av förskolor i kommunen,
som revideringsgruppen använt sig av.

Umeå kommun: Vad gäller din fråga om utvärdering av befintliga förskolelokaler så gjordes en enkät som skickades till förskolor (ca 13 st) som är byggda de senaste åren, där ingick även Glaciären, fd Professorn -Campus. Utifrån enkätsvaren och samtal med rektorer och förskollärare fick arbetsgruppen en beskrivning och bild av vad som fungerat bra och mindre bra i de nybyggda förskolorna. Utifrån dessa erfarenheter och aktuell forskning så har ritning av Kålmasken utformats.

UB: Då jag står bakom grundidén för Glaciären, dvs min UBBI-modell Campus,önskar jag få ta del av enkäten med svar.

Umeå kommun: Enkätresultatet är en del av ett arbetsmaterial som inte lämnas ut.

UB: Enkät/enkätresultat i en kommuns förvaltning, och varit avgörande för den ritning för förskolan Kålmasken i revidering av funktionsprogram förskola i Umeå kommun, är rimligen allmän handling och ska lämnas ut..Så jag återkommer med begäran om att ta del av detta.

Nedan är inbjudan till uppföljning av min utvärdering i Umeå kommun 1994, öppen för att ta del av som allmän handling och för funktionsprogram för förskola, både det  2009/2010 och nu 2021. Sådant intresse visade kommunansvariga för förskolan – inte…

Och resultaten står sig och för mitt fortsatta företagande med utveckling av förskolemiljöer är personalsynpunkterna då fortsatt giltiga idag och värda att nyttjas. Så dags att Umeåpolitiker synar hemlighållandet nu.och tar del av enkäter, förr och senare…

–och gärna min ”Idébok i förrskoledesign” från i vår 2021, framsida t h ovan och t v TT-reportage 1989 där Umeå kommun deltog i typbarnstugeprojekt (ej medtaget i ovan båda funktionsprogram), vars resultat är giltiga idag samt ger ”billigare och bättre”. + flexiblare.

Bli först att kommentera

Minst pedagogyta i ny Umeåförskola – sämre uppsikt – utetrapp-entréer – trängre utrymning i en in/utgång… Optimalt mest i ny campusmodell

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeå kommun har nu två Funktionsprogram förskola, första 2009/2010 som nedan visar fyra olika ritningar, där färgerna anger pedagogiska ytor, per avd resp gemensamma. Men alla ytor är ”pedagogiska”, dvs även skötrummet, kapprummet och groventrén.

Mest nära pedagogisk yta har Missionären, uppe t v, medan Blåkulla, nere t v, och Skattelden, uppe t h, har mer total pedagogisk.yta genom fler som delar lekhall. Mest sådan yta får Reggio Emilia-modell, nere t h. Just denna finns ej byggd i Umeå.

Nedan är den som revideringsgruppen för nytt funktionsprogam förskola lagt fram för Kälmasken på Tomtebo, 6 avd i 2 plan. Där har gemensam lekyta i central innetorg enligt RE-moedll tagits bort. Men då grov-entré-torg på 70 kvm inte är lekyta, försvinner i praktiken pedagogisk ”torgyta” och som inte kompenseras av ytor på resp avd. Dvs mindre pedagogisk yta.

Därmed även mindre än på ovan RE-modell för Böle förskola, 8 avd 2 plan, Uppsikten från kapprum och via groventré ut är sämst på nya modellen Kålmasken pga avstånd i grov-entré-torget. Utetrappentréer i båda försämrar för in/ut. Trängre utrymning ger dessa utetrappor och trängst för Kälmasken med en enda entré.in/ut.

Inget av ovan nämnda problem har förskolan Proessorn Campus nedan, nu Glaciären i kommunregi. Invändiga trapphus och innetrappa central i torget ger mesta utrymningsvägar och bästa kontakt ovan-nedan-våning. Detta senare och lika nära för avd på resp plan till innetorget ger mesta pedagogiska ytor av alla här visade förskolor.

Och i nedan utvecklade campusmodel jag gjort med länkar i form av atriumrum ges än enklare samverkan mellan avd och till/från innetorg utan störande genomgångar , dvs bättre nyttjande av olika utrymmen.

Fler in/ut-möjligheter ökar utrymningsvägar och minskar smittrisker – något nya funktionsprogrammet inte ens avhandlar i innehållet.

Ovan t h, Missionären som visas överst i bloggen, t v, och med länkar som ger flexibel anpassning till varierade tomtlägen. Något som finns i min nya atriumlösning ovan t v. Så med nyttjande av det bästa från förr i uppdelade avdelningar till det bästa med gemensamma rum, inkl innetorg, fås därmed mest optimala modell.

Bli först att kommentera

Byggbeslut 2020 om ny förskole-modell i Umeå – innan utredning klar och före politikbeslut 2021 – av nytt funktionsprgram för Umeåförskolor!

Av , , 2 kommentarer 0

Ur årsrapport för 2020 från Tekniska nämnden i Umeå kommun finns följande länk:

https://www.umea.se/download/18.1a04d085177d4c035db2be/1614325853758/Årsrapport%20Tekniska%20nämnden%202020.pdf

och under Fastighet:

Skolprojekten Tegs central, Bullmark och Sörfors startades under 2020 och pågår, likaså projektering av förskolan Kålmasken samt gruppboendet Blomstergården på Tomtebogård.  (Anm. fet stil av mig)

dvs att en ny förskola, Kålmasken (den i nytt funktionsprogram) och dess utformning beslutats då redan 2020, eller tidigare?

Men i pressinformation från För- och grundskolenämnden säger ordf Moa Brydsten (S) att 27 maj 2021 beslöts om nytt funktionsprogram för förskolor. Dock ej enigt då L reserverade sig.

Således

Byggbeslut 2020 om ny förskola och utformning klar i Umeå – politikbeslut äret efter, 2021, om hur förskolemodellen kan se ut enligt nytt funktionsprgram!

Och av revideringsgrupp som gett godkänt ett år innan beslut om ny utformning ska tas i För- och grundskolenämnden?!

Så medan en revideringsgrupp arbetar med att material om ny förskolemodell, beslutas dessförinnan om bygglov och projektering?!

MED UTFORMNING AV ”GROV-ENTRÉ-TORG (70-90) KVM PÅ 6-8 aVD I TVÅ PLAN OCH MINDRE AV LEKYTOR ÄN  FUNKTIONSPROGRAMMET, 2009/2010, ANGER!

Dags för kommunledningen i Umeå, politiskt och i förvaltningen, synar både turer kring reviderat funktionsprogram och innehåll.

Notera också att trots utredande under pandemintider från början av 2020 tills beslut nyligen i FGN, finns inget om coronaanpassade lokaler pga smittrisker med mycket mötande, t ex.

Bara det borde ge anledning till time-out och översyn. Smittriskerna är uppenbara i grov-entrétorg med en enda entre in/ut…tänk även trängsel vid utrymning.

2 kommentarer

20 års förskoleerfarenhet (Reggio Emilia) i Umeå kommun över ända på politikmöte 27/5 2021 – störande torgrum blev ”grov-entre-torg” – alt. med pedagogiskt torg och avd.egna entréhallar finns i campusförskola… (som revideringsgrupp ej studerat)

Av , , Bli först att kommentera 0

Nedan ritning blev vägledande för Umeå kommuns Reggio Emilia-modeller från 2010 och RE-pedagogiken tog För- och grundskolenämnde/förvaltningen in i Funktionsprogram förskola efter bl a studiebesök i Italien 2010, se ur pressmeddelande härunder.

PRESSMEDDELANDE – 11 MAJ 2010 17:10

https://www.mynewsdesk.com/se/umea/pressreleases/politiker-och-tjaenstemaen-besoeker-reggio-emilia-408021

Politiker och tjänstemän besöker Reggio Emilia

Politiker och tjänstemän från Umeå kommuns för- och grundskolenämnd besöker Reggio Emilia i Italien för att delta i ett veckoseminarie under
17-20 maj. Resan blir ett lärande på plats i en stad som är berömda för sitt pedagogiska arbete och sin syn på barnet.

För nämndens tio ordinarie politiker blir det den första resan utomlands som görs tillsammans. För- och grundskolenämndens politiker kommer ha ett särskilt program kring frågor som rör politisk styrning kopplat till organisation och Reggio Emiliainspirerat arbetssätt. Något som politikerna kan ha nytta av i det kunskapscentrum som ska bildas på Hedlunda där Idéan (pedagogiskt utvecklingscentrum) och en jämställdhetsförskola ska byggas upp.

– Förskolorna i Reggio Emilia är berömda för deras pedagogiska arbete och barnsyn kopplat till demokrati och uppfostran. Deras arbetssätt genomsyrar miljön, byggnader, barns delaktighet och självklara del i samhället. Allt är genomtänkt och det ska bli intressant att få se och lära sig mer, säger Margareta Rönngren,
ordförande i för- och grundskolenämnden.

Pedagoger och rektorer från Umeå har i omgångar under en 10 års period besökt Reggio Emilia för att inspireras, utbyta erfarenheter och knyta kontakter.

– Vi i Umeå har en förskoleverksamhet med hög kvalitet samtidigt som vi haft stort behov av att utöka vår verksamhet i en snabb takt. Expansionen fortsätter dessutom och vi strävar efter att skapa framtidens förskola. Arbetssättet inom Reggio Emilia påminner mycket om den svenska förskolans läroplan och därför finns så mycket utbyte, säger Ann-Christine Gradin, bitr skoldirektör i för- och grundskolan.

Sedan 2006 har för- och grundskolan samarbetet med Reggio Emiliainstitutet kring kompetensutveckling och seminarieverksamhet, ett institut som idag är ett centrum för de främsta förskoleerfarenheterna i världen.

Nämndens arbetsutskott infaller under restiden och kommer därför att hållas på plats i Reggio Emilia.

NEDAN ÄR FÖRSTA RE-MODELL I 2 PLAN 8 AVD AV UMEÅ KOMMUN, 2021

Men knappt ett halvår senare välts RE-modellen med 20 års förskoleerfarenhet över ända i beslut 27/5 att anta ny modell som tar bort pedagogiskt inomhus torg och ersätts med alla avd/plan i ”grov-entré-torg” och avdelningar utan gemensamma lekytor centralt.

Ingen dokumenterad utvärdering redovisas av revideringsgruppen i förslag till nytt funktionsprorgam, endast nedan kortfattade beskrivning av Böle förskola:

Förskolan Böle

Förskolan Böle är, till skillnad mot flera förskolor bygg- da de senaste åren, utformade med mindre gemen samma ytor till förmån för mer avdelningsyta. Förskolan har, på nedre plan, en matsal dimensionerad för fyra av förskolans åtta avdelningar. På båda plan finns ett gemensamt rum som kan nyttjas utifrån önskemål, exempelvis som matsal eller rörelserum.

Alla avdelningar ligger inte i direkt anslutning till sitt kapprum, vilket försvårar logistik och resursutnyttjan- de vid in- och utgång. De gemensamma kapprummen för flera avdelningar är till viss del avdelade men det riskerar att bli svåröverblickbart för både barn och personal.

OCH NY ICKE-RE-MODELL BESKRIVS SÅ HÄR, RITNING DÄRUNDER

Förskolan Kålmasken

Förskolan Kålmaskens utformning medger att alla avdelningens rum och kapprum ligger i direkt anslutning till varandra, är lättillgängliga och lättorienterade för barn och personal. Avdelningsytor prioriteras framför gemensamma ytor för hela förskolan som exempelvis gemensam matsal och torg.

Denna utformning innebär att det inte finns något stort gemensamt rum på förskolan där stora grupper av barn, personal och vårdnadshavare kan mötas. Det flexibla rummet kan användas för detta ändamål, i grupper om ca 20–25 personer.

MEN ALTERNATIV FINNS I UMEÅ SOM UNDVIKER NACKDELAR OVAN OCH TAR TILL…

… VARA FÖRDELAR AV TORG I CAMPUSFÖRSKOLAN, NU I KOMMUNREGI…

 

… FRÅN VÅREN 2019 EFETR ÖVERTAGADNE AV PERS.KOOP PROFESSORN 2016…

…SKAPAD UR INNOVATIONSPROJEKT MED UTVÄRDERINGAR JAG GJORT (PÅ KOMMUNUPPDRAG 1994) OCH DÄREFTER UTVECKLAD I DIALOG MED FÖRSKOLOR INTRESSERADE AV CAMPUSFÖRSKOLAN, SE OVAN, OCH MED FLEXIBILITET, DVS

”pedagogiskt torg och avd.egna entréhallar finns i campusförskola” (ur rubriken)

men som revideringsgruppen för funktionsprogram inte lär ha studerat…

Bli först att kommentera

Förskoledesign + pedagogik = bättre ekonomi – Förskolan 7/90 om sjuka planlösningar och flexibel lokalmiljö

Av , , Bli först att kommentera 0

Bra pedagogik för bättre lokalmiljöer hade lag om Förskolan 1975 med råd i text/bild. 1990 hade förskollärarnas tidning Förskolan temanummer om detta.

Där lanserade jag sjuka planlösningar pga störande genomgångsrum och frisk med passage förbi. Samma erfarenhet och lösning förbi lekhallens genomgång beskriver förskolläraren Stefan Rasmark.

Båda våra erfarenheter fick vissa genomslag, för mig i planering och Stefan på sin förskola i uppsatt vägg. Dock har förskolor i Sverige ändrats till långa korridorer igen och än mer genomgångsrum med Reggio Emilia-modeller om innetorg likt ”kontorslandskap” och fler kapprum ihop till ”skolhallar”. Så att jobba ostört har varit och är ofta ”kört” numera

Därför är det nu än viktigare att uppmärksamma ”o-störandet” och ta vara på det Stefan Rasmark och jag fick och löste då. Och för framtiden än viktigare då störandet av mötande gör svårare med avstånd och undvika smittrisker som coronapandemin medfört utöver vanliga förkylningar och magsjukor. Här redovisas analysmetoden Ögats princip.

I mina studier av dagismiljöer och förskolors planlösningar har mottot ”bra pedagogik ger god ekonomi” varit en ledstjärna och syns ovan i slutet på reportaget. Som civilekonom innan förskoleyrket känns viktigt att se hur husformen är ekonomi utvändigt och invändigt med kortare avstånd. Flexibilitet ger ekonomi och 2:a våning, vanligt idag. Se här nedan…

…min idébok om förskoledesign, mer av två våningar och flexibla modeller, ”Flex-Frsikare Förskola”. Här är historik med framtid, fantasi för verklighet samt hur sjuka planlösningar får friska utformningar.

Förskolan-reportagen i temanumret för 30 år sedan är väl värd ”revival” liksom (framlidna) Lennart Nilssons barnkunniga journalistik. Budskap till Lärarförbundet..

Bli först att kommentera

Mini-störande passage i daghem 1989 blev maxi-störande groventré-torg i reviderad Umeåförskola 2021 – kan ändras till Flex-Friskare Förskola

Av , , Bli först att kommentera 0

MINISTÖRANDE DAGHEM 1989 (se politikbeslut t v) I MIN FÖRSKOLEMODELL FRÅN

TYPBARNSTUGEPROJEKT SE REP I TIDNINGEN FÖRSKOLAN 1990, ÄNDRADEES TILL

STÖRANDE TYPMODELL FÖR REGGIO EMILIA-PEDAGOGIK SOM FÖRVERKLIGADES

I OLIKA FÖRSKOLOR I UMEÅ, HÄR BÖLE FÖRSKOLA 2021, MEN SOM NU GÖRS

”HELT OM” TILL INGET INNETORG  PGA REVIDERING FÖR ETT ”GROV-ENTRÉ-TORG”

CENTRALT MED  MAXISTÖRINGAR + SMITTRISKER SAMTIDIGT SOM KOMMUNEN

MEDFINANSIERAT INNOVATIONSPROJEKT MED MINA IDÉER UTAN STÖRNINGAR I

CAMPUSFÖRSKOLAN PROFESSORN OVAN, 2016, NU GLACIÄREN FRÅN 2019 SOM

ÄR FLEXIBEL FÖR OLIKA AVD/STORLEK OCH SAMMA GRUNDIDÉ UTVECKLAD EFTER

UTVÄRDERING OCH MED ”CORONA”-HÄNSYN I ATRIUMIDÉ DÄR FLÖDEN IN OCH UT

MINSKAR SMITTRISKER OCH ÖKAR SAMVERKAN = I FLEX-FRISKARE FÖRSKOLA… Anm. Notera länkidén i ovan bild av Missionären, Umeå, efter modellen överst i bloggen, bildcollaget ur min ”Idébok i förskoledesign”, mars 2021

Bli först att kommentera