Politiker! I Trafiksäkerhetsprogram i Umeå ska ”Barnens behov av trafik-säkra miljöer uppmärksammas särskilt.” Ger stopp av Nannadopp?

Av , , Bli först att kommentera 0

Se här, farligheter kring ett Nannabad – inte lugnt som i illustrationerna i mitten – kan nu  remissvaras på, av politiker och allmänhet, senast 30/9.

Nanna trafiklösning 2

Trafiksäkerhet har sedan länge varit en högt prioriterad fråga för Umeå kommun. För att kunna arbeta mer systematiskt har därför trafiksäkerhetsprogram tagits fram vid några tillfällen, det senaste 2007, baserat på skadestatistik från åren 2001—2005. Trafiksäkerhetsprogrammet sätter riktlinjerna för det fortsatta arbetet med trafiksäkerheten i Umeå.

Om detta finns att läsa på http://www.umea.se/download/18.714d9628146947f69f7426a/1403185529621/Trafiksäkerhetsprogram+remissutgåva.pdf och på Umeå kommuns hemsida finns mer på http://www.umea.se/umeakommun/trafikochinfrastruktur/trafikochgator/trafikplaneringochtrafiksakerhet/trafiksakerhetsprogram.4.40133a33120c2ac2102800010680.html

Tyck till om det nya trafiksäkerhetsprogrammet

Fotgängare och cyklister i singelolyckor är de mest skadedrabbade grupperna, fokus i detta program ligger på dem.

Vision – ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken i Umeå

Nanna trafiklösning 2

Tekniska nämnden har beslutat att förslaget ska skickas ut på extern remiss under perioden 19 juni 2014 – 30 september 2014. Du har under den tidsperioden möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Ert yttrande skickas till: Umeå kommun Gator och parker 901 84 Umeå,  Märk yttrandet; Remissvar Trafiksäkerhetsprogram. Ni kan även mejla ert yttrande till: [email protected] Skriv ”remissvar trafiksäkerhetsprogram samt avsändarnamn i rubrikraden.

NU FINNS, för 1:a gången sedan Nannalägesbeslutet togs 2007, ATT YTTRA SIG OM BADPLANERNA OCH KAN GE STOPP AV NANNADOPP, FÖR BARNS VÄL OCH VE!

PS Ett yttrande jag gör förutom att skicka bilder och bildcollage, t ex ovan, och visa på farligheterna kring badbygget, är att lansera mottot: ”Trygga idrottsanläggningar för barn” och där även färdvägar till och från synas. Detta blev aktuellt i samband med nya idrottssatsningen för barnidrott av Balticgruppen och ett flertal idrottsföreningar i projektet ”Change The Game”, se förra bloggen.

 

Bilder av Change The Game igår på Gammlia Idrottscentrum som bildar en bild av barnidrott samt bildande av forskning för framtidens idrottsUmeå.

Av , , Bli först att kommentera 1

Barnidrottssatsningen Change The Game igår den 27/9 på Gammlia Idrottscentrum var givande och inspirerande samt manande till nya (sim)tag. Givande var att se alla barn som provade på olika sporter och aktiviteter. Och givande var att lyssna på systrarna Lisa och Carolina Miskovskys sång och musik, vilka med sina olika idrotter gjort ”change the game” flera gånger med simning som en av de första (har haft dom i USS-träning en gång i tiden).

Change The Game collage

Inspirerande var föreläsningar (ovan med Tor Söderström, professor, Idrottshögskolan) om bredd/elit, motivation, styrketräning, kondition, mm för barn och debatt av Björn Ferry, Per Elofsson och Emma Berglund, under ledning av SISU:s Åsa Sandell och Ola Svensson.

Initiativet av Balticgruppen och ett flertal idrottsföreningar får gärna växa och utvecklas, t ex till en barnidrottsmässa vid Noliamässan 2015 och barnidrottsdag 2016 på IKSU med aktiviteter där föräldrar deltar (även mor- och farföräldrar, också resurs för barnidrott).

Manande blir att verka idrottspolitiskt för bättre och säkrare idrottsmiljöer, t ex med motto ”Trygga idrottsanläggningar för barn”. Även färdvägarna till och från, där nu bad/simning i trafikfarligt cityläge kan synas och sedan få synas i idrottsläge som nu (se Umeå simhall i bakgrunden ovan) i Gammlia Idrottscentrum eller annat med många sporter och utemiljö.

Ridå VK och kommunen! Över tre år gammalt, och avfört, badhusförslag idag i papperstidningen! Ridå för Umeå kommun – sprider ut cykel-P 100-150 m från badentrén, runt hörn.

Av , , Bli först att kommentera 2

VK illustrerar idag 27/9 artikeln om ny trafiklösning för badhusbygget med en över TRE år gammal illustration! Nedan bild av en slags skidbacke till hus avfördes och sedan kom ett annat förslag och till slut det som byggs efter. VK:s chefredaktör Ingvar Näslund skriver idag om VK som största media i Umeå. Då har man ansvar för att inte vilseleda som här.

Nanna trafiklösning ÖK

Ridå, gardinen ner även för Umeå kommun som sprider ut cykelparkeringar på tre ställen och efter Skolgatan ger 100-150 m till huvudentrén, dessutom runt hörnet och man ser inte cykeln från entrén. VK har felhus i bild och kommunen fel-cykel-P i planer. Vad fel väntar?

Nanna VK Ridå

 

 

Olycksinfarkt vid Nannabad – ej utrett och ej med i ”trafiklösning” se här!

Av , , Bli först att kommentera 0

OLYCKSRISKER VID NYGATAN/V:A KYRKOGATAN – EJ UTREDDA OCH EJ MED I ”TRAFIKLÖSNING” AV TEKNISKA NÄMNDEN I VK IDAG, SE ILL HÄRUNDER OCH FLER VERKLIGHETSBESKRIVNINGAR SOM TILL SLUT GER STOPP AV NANNADOPP!

Nanna krock SB - 3

OVAN RISKER I PROVISORIEFÖRSLAG FÖR 50:A-SM – UPPDELAT PUBLIK/DELTAGARE. NEDAN ILLUSTRATION ÄR FRÅN UNDERLAG I KONSULTRAPPORT (WSP) UTAN TRAFIK.

Nanna trafiklösning ÖK

FLÖDESSCHEMA AV TRAFIK/FOLK BEHÖVS FÖR POLITIKEN ATT BEDÖMA RISKER.

Nanna krog trafik 2Nanna trafikcollage 6bNanna trafikfarligt 2Nanna ÖK enkel 3

Umeå, inte Malmö, bäst om simkanal blir av före simränna i simarena där. För Umeås Bästa… inte det sämsta!

Av , , Bli först att kommentera 0

Gårdagens blogg visade hur en 50-m-bassäng i Malmö kan klara SM-krav som Umeås Nannabad inte klarar. Ur Sydsvenskans, ttp://www.sydsvenskan.se/malmo/simhallsjatte-klubbades/ står om en simränna,

Dessutom rymmer förslaget en så kallad simränna, som idag saknas i landet. Simrännan kan liknas vid ett löpband med tester för elitlöpare. Denna tros kunna locka till sig både nationella och internationella elitsimmare, föreningar och förbund.

Men en sådan är mest för eliten och 5-10 m lång varför en simkanal med strömmande vatten om drygt 50 eller 100 m ger även motionssimmare bättre simträning liksom den passar för simundervisning som blir lättare och kan vara nöje med flyttyg i strömmen + möjlighet att ta i extra i motströms. Lägg därtill så mycket  effektivare vattenlöpning och fler ryms genom att man springsimmar efter varandra likt i skidspår så är succén given.

Nanna simkanal verklighet

Faktiskt, simma som i en simkanal är just det görs i alla bassänger, se här ovan från IKSU:s simhall med ”så här simmar du” och med pilar som blir ”simkanalen”. T h är min utvecklade variant, flexibel för banor, 25-50-m med isättbara väggar. Det ger möjlighet till innovation i simtävlingar, simsprint med heat och till final, där målgång sker med ett chip i badmössan och man går inte i kaklet som i traditionella bassänger.

Nere t v är simkanalen i en simarena med 50:a, hopp- och undervisningsbassänger allt överblickbart för säkerhet och närhet. Nere t h en simkanalmodell i verkligheten, i Peurunka badbhotell i Finland, mellan Vasa och finsk-ryska gränsen.

Med placering i idrottsläge, bäst på campus vid IKSU Sportcenter och ombyggnad av badbygget till annat bättre för centrum, fås medel att klara sådan investering och blir ”lönande” i drift jämfört Nannabad redan från första simtaget. Men det behövs storsinthet av en ny politik i Umeå kommun med vilja att ge Umeås Bästa… inte det sämsta!

Malmö – ej Umeå – får SM-50:a i simarena med flexibla läktare, sänker SM-vecka sommar i Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 0

Ur Sydsvenskan den 19/9 http://www.sydsvenskan.se/malmo/simhallsjatte-klubbades/

kan läsas bl a att ”Malmös nya simarena blir landets största” och den med  ”cirka 2 000 sittande åskådare får den Sveriges största publikkapacitet.”

Nanna Malmö 50-a

”Anläggningen… ska innehålla en bassäng på 50 meter, som kan delas på hälften, samt undervisningsbassänger och hoppbassäng. Idrottsforskning och rehabilitering ska också kunna utövas i anläggningen.”

I bildcollage visas hur Malmö med flexibla läktare klarar SM-kraven på 2 000 platser med omklädning och förråd under läktare samt utrymme för flyttbara genom högt i tak. Plats blir på stadionområdet, dvs i idrottsläge med utemiljö inte trång cityplacering!

Nanna SImjätte Malmö

Umeås Nanna-50:an når inte ens hälften. Därför kom provisoriskt SM-förslag med halva publiken/deltagarna i tält med TV-skärmar 100 m ifrån, korsande trafik in/ut P-huset Nanna med olycksrisker, se nedan. Med Malmö som klarar sim-SM ges möjlighet att få SM-vecka sommar. Umeås provisorium kan Svenska Simförbundet därmed än mindre godta med tanke på prejudikat och signaler till andra SM-intresserade städer.

Umeås nya politiska ledning har all anledning att tänka om för Nanna-50:an, till att börja med att dra tillbaka SM-vecka sommar-ansökan och därefter ta timeout i Nannabadbyggandet. Sedan gäller det att tänka 50 år framåt, se trafikriskerna och att Umeå sänker sin simstatus och förlorar som idrottsstad med otillräcklig SM-bassäng.

Nanna krock SB 3

 

Idrottspolitisk kraft nästa för barn-satsningen Changethegame när reklam ”changeade” från bojor till kul.

Av , , Bli först att kommentera 0

I gårdagens blogg om barnidrottssatsningen Changethegame välkomnade jag att annonseringen med negativ inriktning med fotbojor och handklovar ändrats till positiv med kul och träffa idrottsstjärnor. Ändringen kom i nätannonseringen varför jag skrev följande:

Hoppas nu på papperstidningsannons och på reklamskyltar om KUL med idrott inför Umeås, och Sveriges?, första ”barnidrottsmässa” på lördag 27/9.

Och idag så har VK i papperstidningen nedan kul-annons.

Changethegame kul annons

Om ansvariga för Changethegamesatsningen tagit till sin påpekandena eller reklammmakarna haft en strategi med först negativ reklam och sedan positiv, vet jag ej. I vilket fall är det viktigt att det finns strategi för fortsättningen eller tas fram sådan efter aktiviteterna på Gammlia Idrottscenter på lördag.

Här är då ett uppslag att detta idrottspolitiska initiativ för barnidrott som det ju också är, utvecklas mer. En idé är då anläggningarnas barnvänlighet, både utomhus och inomhus, samt också för tillgänglighet i form att färdvägar till och från. Ett motto kan vara ”Trygga idrottsanläggningar för barn”. För blir de trygga och säkra i, vid samt dit och hem, då vinner idrotterna fler utövare när föräldrar ser detta.

Sådan idrottspolitisk kraft kan då ge eko i Sverige och till Riksidrottsförbundet, där RF nu ska ta fram en ny idrottspolicy och färdvägar anges som en viktig faktor för att locka och behålla barn/ungdomar i idrottsverksamhet. Här i Umeå gäller detta särskilt simsporterna som i ett Nannabadbygge mitt i trafikfarliga centrum med växande alkoholmiljöer omkring, inte har den trygghet som FN:s Barnkonvention säger. Nedan bildillustration får illustrera detta och till ett ”change-the-place” till bättre idrottsmiljö.

Nanna krog trafik 2

Framtidens Vinnare i Changethegame – paradigmskifte av ”messing the rules” – change-the-place för simning och barnidrottsmässa på Campus.

Av , , Bli först att kommentera 0

ChangeTheGame handlar om paradigmskiften ur boken (1992) om Framtidens Vinnare (se nedan). Kan ge change-the-place för simning och barnidrottsmässa på Campus.

På lördag 27/9 görs i Umeå en satsning på barnidrott, 7-12 år, av Balticgruppen och idrottsföreningar för att locka fler barn och göra idrottandet roligare. Detta sker i ett ”öppet hus” på Gammlia Idrottscentrum (sporthallarna där) med prova-på och träffa idrottsstjärnor + lyssna på föreläsare , se www.changethegameumea.se.

Ordkombinationen ”changethegame” kan vålla huvudbry vad det har med barn och sport att göra. Ska man byta idrotter eller ska man ändra sig ofta och vänta med specialisering? På Google visas att ”ändra spelet” finns sedan lång tid och i flera sammanhang, bl a i en Pepsicolasatsning för miljövänligare förpackning, se bildcollage och tidigare bloggar.

Nanna Change

Ursprunget är författaren Joel A. Baker i USA, framtidsforskare med bok om Framtidens Vinnare (Future Edge 1992 och i nytryck med Paradigms, The Business of Discovering The Future, 1993). Webbsiten changethecame.org berättar om att ändra spelreglerna och om att se vilka som gör trenderna.

”Don´t wait for the trends to develop. Instead, watch for people messing with the rules, because that is the earliest sign of significant change. And, when the rules change, the whole world can change.”

We invite you to mess with us with the rules, be one of those innovators who lead to significant change!

Folk som ”stökar omkring i reglerna” (messing the rules) ser förändringar först och blir innovatörer som ger det nya. Lite grand (än mer om jag blickar decennier bakåt) känner jag mig träffad. Och att träffa rätt i efterhand blir då inspirerande för nya idéer.

En sådan idé har jag nu skickat till arrangörerna av Umeås Changethegame med ”Trygga idrottsanläggningar för barn!” och följande:

Om ”Changethegame” i Umeå antar budskapet ”change-the-place”, dvs ändra till det bättre vid bedömning av kommunens nuvarande och kommande idrottsarenor (inne och ute) ökar möjligheterna till breddning av sporter till fler barn att vilja vara med och föräldrar att också känna sig trygga i hela logistiken, till, under och ifrån idrottandet.

Dvs ”change” platsen för simning i Umeå, från ett Nannabad i farlighet till simläge i trygghet där IKSU/Campus är klart främst i Umeå. Och passar för Changethegame-satsningen då en av annonserna har just ett simmarbarn (se ovan bildcollage)!

Nanna friidrott 3FRIIDROTTSARENA/CAMPUS   YTA – SIMARENA – INNE/UTE      IKSU SPORTCENTER

Med ändrad plats för simning till campus och IKSU, passar det att kommande års ”Changethegame” utvecklas till en barnidrottsmässa där så att ute- och inneaktiviteter samverkar och lockar än mer aktörer, fler intressenter och mängder av barn, föräldrar och andra vuxna med intresse för: Umeå. Mer Idrott. För barn. Kanske nästa höst 2015?

 

Reklamen i ”Changethegame” för barnidrott nu positiv och kul – BRA – lockar säkert fler barn och föräldrar till Gammlia Idrottscentrum lö 27/9.

Av , , Bli först att kommentera 0

”Change the reklam i barnidrotts-satsningen ChangetheGame, från kedjor (chains) till att låt idrotterna blomma ut för fler barn!”

Så var rubriken på min blogg i fredags 19/9 (se längre ner här) om att ändra/change den negativa reklamen med ”tyvärr”, ”inte kul”, fotboja och handklovar för att locka barn till Gammlia Idrottscentrum, till något positivt och lockande. Se här från stan.

Changethegame handklov

Och, bönhörd eller inte, idag annonseras på nätet om just ”ha kul” med skidskytten Björn Ferry och längdskidåkaren Per Elofsson samt armbryterskan Heidi Andersson i den tidigare positiva annonsen med ett simmarbarn. Då blir ”tyvärr-inte-kul-med-idrott och (boll)fotboja-negativa reklamen övertydlig. Hoppas nu på papperstidningsannons och på reklamskyltar om KUL med idrott inför Umeås, och Sveriges?, första ”barnidrottsmässa” på lördag 27/9.

Changethegamer kul

Nedan var bloggen i fredags och i morgon kommer om historien bakom begreppet ”change-the-game”. Den handlar om paradigmskiften och hur detta går till.

Balticgruppen i Umeå och idrottsföreningar gör nu en satsning på barnidrott i kampanjen ”Change the game” med syfte att locka fler barn till idrottande. Nästa lördag, 27/9, på Gammlia Idrottscenter (sporthallarna där) är det öppet hus för 7-12-åringar att testa olika sporter och allmänheten får föreläsningar kring barn, idrott,, forskning, mm.

Allt detta är lovvärt. MEN varför negativ reklam med ”tyvärr” och ”inte längre” samt kedjor med fotboja och handklovar? Se nedan bildcollage där PepsiCola 2011 använder begreppet ”Change the Game” i miljöförbättring för förpackningar med blommor i positiv mening. F ö uttalar man change ligger chains=bojor nära. Slump för reklammakarna i Umeå? Troligen.

Därför, kom igen med en positiv PR och fler lockas, gärna med blommor och på temat låt idrotterna blomma ut i Umeå, för fler barn.

Changethegame bojor 2

 

Change the reklam i barnidrotts-satsningen ChangetheGame, från kedjor (chains) till att låt idrotterna blomma ut för fler barn!

Av , , Bli först att kommentera 0

Balticgruppen i Umeå och idrottsföreningar gör nu en satsning på barnidrott i kampanjen ”Change the game” med syfte att locka fler barn till idrottande. Nästa lördag, 27/9, på Gammlia Idrottscenter (sporthallarna där) är det öppet hus för 7-12-åringar att testa olika sporter och allmänheten får föreläsningar kring barn, idrott,, forskning, mm.

Allt detta är lovvärt. MEN varför negativ reklam med ”tyvärr” och ”inte längre” samt kedjor med fotboja och handklovar? Se nedan bildcollage där PepsiCola 2011 använder begreppet ”Change the Game” i miljöförbättring för förpackningar med blommor i positiv mening. F ö uttalar man change ligger chains=bojor nära. Slump för reklammakarna i Umeå? Troligen.

Därför, kom igen med en positiv PR och fler lockas, gärna med blommor och på temat låt idrotterna blomma ut i Umeå, för fler barn.

Changethegame bojor 2