Förskoleidén ”Allround” med rundade hörn ute/inne – likt nya polishuset i Umeå – mer positivt enligt forskning – möjligt i Umeå om politiken vill…

Av , , Bli först att kommentera 1

T v min ”allround”-idé, inne-ute, för förskola på 1990-talet och t h runda hörn utvändigt,

blir allround ”in real” på/i nya Polishuset, väst på stan, i Umeå, här i vinterskrud runt om.

Och sökning på nätet om runt-kantigt gav följande:

”forskning om riktiga föremåls former har funnit att runda objekt, exempelvis klockor och soffor, uppfattas mer positivt än samma objekt med kantiga”…

Än positivare i runt-om-verandamodell ovan för mer ut/in och friskare…

Ovan ur min text om ”Lokaler och miljö”, Socialstyrelsen 1995, för råd som ”stimulerar kreativitet, fantasi”, ”förbättrar psykiska arbetsmiljön”, ”underlättar överblick” och ”lätt komma ut på gården”, i en förskola ”Allround”  och möjligt för Umeå – om politiken vill…

…följa råd idag som ”översikt och samband” av SKR och sol/vindskydd av kommunen!

Framgångar i 50 år i Umeå: Godtogs 1973 + Avslöjande 1976 + Upptäckt 1980 + Förbättring 1989 + Friskare 1993 + USA-export 1993 + Uppdrag 1994 + Diplom 1994 + Expert 1995 + Sparade 2003 + Beröm 2004 och 2021 + Förnyelse/Överraskning 2011 + Segrade 2016 + Idésignbok 2021 + Integration 2023 = Satsning: Förskola Allround!?

Av , , Bli först att kommentera 0

Uppdaterad 23/3 kl 08.55

1973: GODTOGS SÄNKT BARNGRUPP I ”LEKSKOLA” I KÄLLARLOKAL (fr 20 till 15)

1976: AVSLÖJADE ÖVERYTOR I ATT ”FÅ” STATSBIDRAG – STOPPADES…

1980: UPPTÄCKT AV FELVÄNT DAGIS – VÄNDES RÄTT

1989: FÖRBÄTTRING : BÄTTRE ARBETSMILJÖ OCH LÄGRE KOSTNADER

1993: FRISKARE BARNSTUGEMILJÖER MED FLÖDESSCHEMA

1993: USA-EXPORTRESA 1993, LOS ANGELSES MED UMEÅMODELL-MISSIONÄREN

1994: UPPDRAG UMEÅ KOMMUN, UTVÄRDERA FÖRSKOLOR, MISSIONÄREN BÄST.

1994: DIPLOM AV UMEÅ KOMMUN – GODA IDÉER – 2 FÖRSLAG I BARNOMSORG

1995: EXPERT ÅT SOCIALSTYRELSEN I NYA RÅD OM FÖRSKOLOR

2003: SPARADE 200 000 KR/HUS I AVSLÖJANDE AV ÖVERYTOR PÅ NY FÖRSKOLA

2004 (OCH 2021): BERÖM AV UMEÅ KOMMUN, SOM FÖRETAGARE OCH PRIVAT (!)

2011: FÖRNYELSE MED INNOVATIV FÖRSKOLA, MODELL CAMPUS

2011: ÖVERRASKNING EFTER BESLUT OM CAMPUSFÖRSKOLA ATT JAG AKTIV…

2016: SEGRADE I 50 ÅRS KAMP – CAMPUSFÖRSKOLA (UTV. AV MISSIONÄREN)

2021: IDÉSIGNBOK OM FLEX-FRISKARE FÖRSKOLEMILJÖER + CORONA-ANALYS

2023: INTEGRATION AV MINORITETER I CAMPUSFÖRSKOLA/GLACIÄREN

2023 = FRAMGÅNGAR I 47 ÅR I UMEÅ GER SATSNING PÅ ”FÖRSKOLA ALLROUND”!?

PS! Se ovan BERÖM 2021 om mig som ”engagerad Umeåbo” och att Umeå kommun följer funktionsprogram ”när förskolorna byggs”. Men svar från kommunen säger att inga utvärderingar innehåll-ritningar gjorts. Så man vet inte om programmet följs – eller gör ej?

Förskola Allround (18/3) i verkligheten med fönsterhörn, sneda i burspråk + runt-om-veranda = mer utevistelse…

Av , , Bli först att kommentera 0

Idén ”Förskola Allround” (blogg 18/3) med runda hörn ger ”allround-uppsikt” även med

fönsterhörn. Se ovan nederst t h i Atrium-idé och finns i verkligheten i Missionären här.

Den kom 1990 ur typbarnstugeprojekt jag hade egen modell inför och utvecklade i råd i

”Lokaler och miljö” i Barnomsorgslagen, Socialstyrelsen, 1995, om sneda – runda hörn.

Ovan finns detta i burspråk, i modell och i verklighet, för uppsikt in/ut och rymlighet med

veranda på förskola i Lycksele ovan t v och t h modell med veranda runt om = mer utelek!

Förskola Allround, för-nya idéer med rundade hörn för fantasin och av Umeåinspiration från förr och idag, även med visioner om världsklass!

Av , , Bli först att kommentera 0

En vinterfin solig promenad i Umeå igår gav inspiration för-nya idéer från förr i rundade

hörn på Smörasken (1879) + idag Cykelgarage och Polishus-2023 = Förskola Allround...

…där Barnomsorgslagen 1995 i lokaler och miljö betonar ” runda hörn” för fantasin…

…även med visioner om ”världsklass” i förskolemodellen ”Barnens Dagis”, 1991! Ill. NA.

Sjukt eller friskt – 40 år av förskole-miljöer – segregera eller integrera…? Umeå kommun valde min idé 2023!

Av , , Bli först att kommentera 0

1951/72 

1951 kom Socialstyrelsen med daghemsmodell, nere t v, från 1951 med avd. separerade och korridor emellan. SOU 1972 visade avd. med hemvist och gemensam lekhall fler avd.

1993/2005

1993 kom min C-uppsats i pedagogik, C-nivå, 60 p, ”Sjuka och friska planlösningar i barnstugemiljöer, här ur Lärande och fysisk miljö, Pia Björklid, Skolmyndigheten, 2005.

1987 – 2016

1987 kom min ”legomodell”, UBBI, två avd. spegelvända mot varandra. 2011 initierade jag Innovativ Förskola. 2016 stod Campusförskolan Professorn klar, 8 avd 2 plan,

2020 – 2021

Våren 2021 var min ”Idébok i förskoledesign klar” och där finns Professorn/Glaciären utvecklad och förnyad i en Atrium-idé och med länkar för mer in-ut och mer integrerande.

2021 – 2023

Samtidigt 2021 godtog Umeå kommun nytt Funktionsprogram Förskola, här två modeller utan större samlingsrum och korridorer, mer segregerande än integrerande, likt 40-60-tal.

2023 februari

2023, 28 februari hölls möte på f d campusförskolan Professorn, personalkooperativ, nu Glaciären i kommunregi, med mediainformation om integrering ” samlas under ett  tak”.

Förskola på minoritetsspråk samlas under ett tak

Förskolan Glaciären på universitetsområdet breddar verksamheten i augusti 2023 och blir även förskola på de nationella minoritetsspråken finska, meänkieli och samiska. Målet är att förskolan ska erbjuda en samlad språkstärkande kompetens för alla barn under ett och samma tak. Det innebär större möjligheter till samverkan och stärkt kompetensförsörjning framåt. (Från information 3/3 2023 på umea.se)

Så 2023 valde Umeå kommun min och campusförskolan Professorns integrerande förskolemiljö för små/större barn, för idag i Glaciären och med nationella minoriteter…

Stora coronarisker i Umeåförskolor, ”crowding” förr och i nya planer – kan minskas i Campus-Atrium-idéer. Så Byggnadsnämnden: Stoppa bygglov!

Av , , Bli först att kommentera 0

Under coronapandemin 2020-2021 infördes för Umeåförskolorna STOPP! för att minska smittrisker vid trängsel i entréer/kapprum, så föräldrar fick ”köa in” eller lämna utomhus.

”Minska smittrisken”, nedan, på förskolan Lundagård, Sofiehem, 6 avd. och 3 avd/plan, där alla fick ”köa in” i entrén på markplan och hälften en trappa upp, se vita ritningen.

T h, gula ritningen, är den campusmodell som var grund för campusförskolan Professorn (nu Glaciären), se blogg 28/2. Här delar 2 avd ingång, delas upp = mindre smittrisker.

(Nu blir Glaciären ”integrationsförskola”, med få genomgångsrum och direkt till innetorg.)

Nedan t v SKR-råd kring FLÖDEN och ”crowding”, se föregående blogg och smittrisker där rektorer i enkät var negativa till delade entréer som medför ”trängsel” enl enkätsvar.

1997 lyssnade Umeå kommun när personal meddelade mig om planer på EN entré för 5 avd på Berghems förskola (nere t v) trängsel där och i en lång korridor till resp. avdelning.

Jag kontaktade förvaltning och politiker, vilka grep in och den ”sjuka” ändringen stoppades, se tidigare bloggar. Nu har bygglov getts för ”Nya Kungsgården” på Grubbe.

Se ovan t h, 8 avd i 2 plan. Det liknar Lundagård ovan, fast än mer smittrisker ifall barn och föräldrar vid besvärligt väder hellre tar innetrappa upp och ej utedito = CROWDING.

Mina Atrium-idéer, ovan t h, i Corona Cup-tävling 2020 där egna entréer, få genomgångs-rum och länkar för mer och enklare in/ut = mindre köer och smittrisker = friskare förskola.

Nederst, blått, är kommunomdöme efter möte med förskoleförvaltningsansvariga, där jag bl a visade på ”friska” utformningar med positivt gensvar liksom flexibilitet…

Råd nu maa SKR om flöden-crowding-trängsel, till Byggnadsnämnden: Stoppa bygglov!

Miss i enkätsvar (1=bra 5=dålig) om förskolemiljöer i Umeå – ”crowding”, smittrisker och ”sjuk” modell. Friskt ur ”kunskap” 1990 + Atrium-idé 2023 om ej ”tjänstemans ovillighet” likt förr

Av , , Bli först att kommentera 0

ENKÄTSVAR 2020 FRÅN REKTORER I UMEÅ OM FÖRSKOLEMILJÖER VAR BL A:

Kapprummen upplevs av flera som för trånga vad gäller barn, personal och förvaring av kläder. Personal upplever att det blir rörigt…

Gemensam entré på förskolan kan medföra att det blir trängsel vid in- och utgång.

(Mer nedan om enkätsvaren ang. entréer/kapprum i nytt funktionsprogram. Här riks-råd.)

DVS, DET GER ”CROWDING”-TRÄNGSEL (SKR-råd ovan) OCH ÖKADE SMITTRISKER!

DET SYNS OVAN T V – KÅLMASKEN 3+3 AVD OCH T H NYA KUNGSGÅRDEN 4+4 AVD.

Här enkätfrågan om kapprum/barnentréer. Se 1=bra och 5=dålig!? Tvärtom mot vanligt.

  1. Hur fungerar gemensamma kapprum och barnentréer? 1=bra, 5= dålig

Svar: 1 – 1 st, 2-3st, 3–3 st, 4–4 st, 5 – 3 st.

Svar:  Kapprummen upplevs av flera som för trånga vad gäller barn, personal och förvaring av kläder. Personal upplever att det blir rörigt och lätt hög ljudnivå när många barn och personal ska samsas kring utrymmet i kapprummet. Det bör maximalt vara två avdelningar i ett gemensamt kapprum men då behövs avskärmning i form av hyllor och klädhyllor så att det blir tydligt för barnen vilken del av kapprummet som de ska använda. Gemensam entré på förskolan kan medföra att det blir trängsel vid in- och utgång.

Min kommentar:

Mer dåligt än bra, 7 – 4, mot gemensamma entréer. Ändå planeras/byggs sådana entréer för 3 eller 4 avd per plan, så sista synpunkten om ”Gemensam entré” och ”medföra att det blir trängsel”, har planeringen inte brytt sig om.

Kapprums-trängsel finns också med torkskåpen där och inte i groventrén som ofta gäller vid en entré/avd. Blött och stökigt riskeras i kapprummen då.

Det bör maximalt vara två avdelningar i ett gemensamt kapprum men då behövs avskärmning i form av hyllor och klädhyllor så att det blir tydligt för barnen vilken del av kapprummet som de ska använda.

Svaret här ovan i enkäten, som förvaltningen står bakom, visar hur viktigt varsina entréer med kapprum är och från början för att slippa göra avskärmning i efterhand.

Denna ”crowding” – trängsel undviks i den modell för Missionären på Umedalen Umeå kommun 1989/90 antog som typmodell med fackets stöd.

MEN, se ovan historik, t v debattinlägg från fackliga organisationen för förskollärare, SFL och t h insändare av oppositionspolitiker i Socialnämnden.

I SFL-debatt då feb 1990 sägs hur, ”tjänstemans ovillighet” hindrade Missionären att bli typmodell trots ”frisk” förskola

Politikerna i socialnämnden betonar inre miljön, utformningens betydelse och inte få ”sjuka planlösningar”.

HÄR BESKRIVER JAG HISTORIK, NULÄGE OCH FRAMTID I EN ”IDÉSIGN-BOK” 2021

FÖR FRISK FÖRSKOLA I EN ATRIUM-IDÉ OCH FLEXIBILITET – MED KOMMUNBERÖM!