Umeå kommun undanhöll i 2,5 år information om sol-skugga i planer för ny förskola, på Tomtebo gård, och följde ej sol/skugg-råd av 2010/2021! Inget i Byggnadsnämndsprotokoll och ej i För-och grundskole-beslut… Varför missar? Rätta till med solläge!

Av , , Bli först att kommentera 0

Nedan bildcollage sammanfattar hur Umeå kommun undanhöll/missade information i 2,5 år, från 1 april 2020 om ”solstudier” hur ”solen skiner på skolgården (ska vara förskolegården) för att uppfylla de krav vad gäller solljus.”

Informationen på kommunhemsidan kom först nyligen, 4/10 2022, efter bloggande och i debatt i VK om att kommunen missat egna ”krav” om ”byggnader i norr”, dvs söderläge för utemiljön, samt missat Boverket-råd kring solljus, slagskuggor, hälsa och välmående!

Det handlar om ny förskola, Kålmasken, på nya bostadsområdet Tomtebo gård vid södra Nydalasjön, på Umeå kommuns hemsida, se

https://www.umea.se/byggaboochmiljo/stadsplaneringochbyggande/projekt/forskolorochskolor/kalmaskenforskola.4.2eff510c17faa58aa8b6235c.html

och här nedan. Dessa uppenbara brister, i planerande och för verkligheten, behöver rättas till, ju förr dess bättre. Idéer till kommunansvariga i politik och byråkrati har visats på, t ex bygga tillfällig paviljong på skuggiga läget i sydöst (se högst upp t h).

Sedan planera för ”byggnader i  norr”, se ovan med min Atrium-idé med mer in/ut och utformning med få genomgångsrum, frisk miljö mot kommunens med ”sjuk” planlösning.

Görs så kan tekniska chefen/fastighet i kommunen, Karin Isakssons positiva uttalande i VK idag angående julbelysning, översättas till en förnyad ”sol-förskola” Kålmasken med:

”Umeås förskolor behöver sitt solljus. Det bidrar till ökad trivsel, att barn går ut och möts och gör att vi bildligt och bokstavligt får ljuspunkter i tillvaron”. 

För mer fakta om förskoleplaneringshistoriken härom, se och läs nedan:

Där står under ”Förskolans utformning”:

Precis som vid alla nya byggen har bland annat solstudier genomförts som visar hur solen skiner på skolgården för att uppfylla de krav som finns vad gäller solljus.

Vilka dessa ”krav” att  uppfylla för ”skolgården” (ska vara förskolegården) anges ej och inte heller något om att husplaceringen planerades 1 april 2020, för 2,5 år sedan!

FÖRSKOLA TOMTEBOGÅRD KÅLMASKEN MÖTE HUSPLACERING PÅ TOMTEN

Datum: 2020-04-01 Plats: Teams-möte

1.1 FÖREGÅENDE PROTOKOLL

1.3 PROJEKTFÖRUTSÄTTNINGAR

1.3.1 Möte 1: ”XX” visar skiss/förslag med husplacering längst till öster på tomten. Denna placering medger mycket sol på tomten samt att inlastning inte blir på samma sida som lekgård.

1.3.6  Möte 1: XX och YY bokar möte med verksamheten för att prata om YY/XX husplacering och verksamhetens behov.

Nu verkar kommunplanerarna inte ha känt till råd/krav om ”placera byggnader i norr” i Funktionsprogram från 2010 och mer i 2021, ej heller om Boverkets riktlinjer, se nedan:

Denna okunnighet om krav rörande sol/skugga blir tydlig i Byggnadsnämndens handläggning av bygglovsansökan. Där är det endast friytan, utegården för förskolan Kålmasken, som behandlas utifrån Boverket-råd.

Sol/skugg-studier, slagskugga och hälsofrågor och nedan t h, nämns inte ens!

MEN i frågor till Umeå kommun i höst fick jag till slut svar ”

4/11 2022 Teknisk chef Karin Isaksson

I både detaljplanearbetet och i den enskilda projekteringen för en fastighet så tas hänsyn till hur solljuset faller på tomten och på huset.

I detta specifika fall var projekteringsgruppen inklusive lokalplanerare eniga i att placeringen vi gick in till bygglov med var den bästa ur både ett solperspektiv men också ett maximalt utnyttjande av tomten till skolgård.

OCH åter inget om vilka krav som anges 4/10 2022 i ovan om Förskolans utformning: ”uppfylla de krav som finns vad gäller solljus.” DVS ”byggnader i norr”!

ÄNDÅ finns i de solstudier som gjordes för 2 1/2 år endast västligt (söder) och östligt (söder) läge, INTE det ”krav” om ”byggnader i norr” Funktionsprogram, se ovan, som För- och grundskolenämnden och Kommunfullmäktige 2010 beslöt om.

Och förstärktes 2021 i nytt funktionsprogram med: ”Utemiljöer ska planeras med tanke på solinstrålning, vindskydd, buller.” Dvs här fritt för nordanvind och trafikbuller nära!

Och dessa missar angående regler och krav för förskolor syns också i e-brev från fastighetssidan 2/11 i år 2022 med:

Generellt vid projekteringen av kommunala verksamhetslokaler så följer vi Plan-och bygglagen, Boverkets byggregler och verksamheternas funktionsprogram. Verksamheternas representanter är alltid delaktiga i projekteringsprocessen.

Om detta varit korrekt, hade ovan solläge för ”byggnader i norr” prövats/bedömts i sol- och skuggstudier hela året, inte endast vinterhalvåret som hittills, görs/gjorts!

VK-rep 20/10 om Tomtebo gård har bostäder i sol, men förskola i skugga emot kommunens ”uppfylla krav” om sol-ljus, så förskolemiljö i sol behövs.

Av , , Bli först att kommentera 0

Föregående blogg, från 24/11, om ”något för Umeåmedier” att kommunen inte följer krav kring solljus, syntes i VK-reportage 20/10 2022 om nya stadsdelen Tomtebo gård.

VK-journalisten Saha nämner där om förskola och bostadsföretaget visar bostäder i sol. Men förskolegrund syns få skugga av höga hus nära, är ej i norr och uppfyller inte krav.

Mittbild har utegård i norr med skuggor som inte utreds vinterhalvåret (!). T h solstudier 20/3 utan sol vid barnentré – mer skugga vintertid på utemiljö – men solvärme i boende!

Solvärme på entrésidan fås vid flytt av förskolehuset till norr på tomten, och uppfyller då ”krav som finns” (se ovan t h). Högst upp t h visas förskolemiljö i sol med min Atrium-idé.

En ”svartbygge”-förskola i Umeå? Riksråd och kommunkrav följs inte! Sjuk modell eller frisk utformning. Sänkta barngrupper kan bli krav. Något för Umeåmedier att granska…

Av , , Bli först att kommentera 0

Så arbete om Umeå kommuns brister i förskoleplanering/byggande kan nu fortsätta i egen dator, snart om ett slags ”svartbygge” då riksråd och kommunkrav inte följs helt…

Blogg igår, 22/11 ”Osannolycklig historia…”, avslutades som ovan. Här ”svartbygge”-historien. Något för Umeåmedier att granska och bli en sann och lycklig historia…

Boverketråd: ”Friytan bör kännetecknas av goda sol- och skuggförhållanden…”

Funktionsprogram 2010: ”bra lokalklimat genom att placera byggnader i norr” Funktions-program 2021: ”Utemiljöer ska planeras med tanke på vindskydd, solinstrålning, buller”

Fastighet, Umeå kommun: ”solstudier genomförts som visar hur solen skiner på skolgården för att uppfylla de krav som finns vad gäller solljus.”

Vilka krav sägs inte. Inga sol/skugg-studier på vinterhalvåret! Så bara halvuppfyllda krav.

Fastighet, Umeå kommun: ”Förskolan och dess planlösning är framtagen i nära dialog med verksamheten.” Men svar har inte getts om ”verksamheten” utvärderat ritning.

F-program 2021 och ”Verksamheten”: ”Genomgångsrum med många dörrar kan ge upphov till störningar, buller och stress” – ”Entrén bör ha fönster mot gården så att personal kan ha överblick över barn som är ute på gården.”

Svar i rektorsenkät om hur gemensam entré/kapprum fungerar: ”…kan medföra att det blir trängsel vid in- och utgång!”

MEN se ovan där ny förskola Kålmasken ej följer riksråd och kommunkrav om läge, solljus-skuggor, ej studerat vinterhalvåret och inomhus är det genomgångsrum + många dörrar och brister i överblick – allt ger skäl för  ”svartbygge” likt privata ej följer regler.

Dessa ”svartbygge”-likheter har Byggnadsnämnden i att inte syna Boverketråd om sol/skugga, men i handläggning om utökade friytor för godkänt bygglov följs ”riksråden”.

I Boverkets råd och ”Att tänka på” vid bygglov, betonas sol-skugga, husläge och trafik liksom friytor. Men bara friytor utreds som ”en avgörande faktor” för negativ bedömning!

Och vad är mer avgörande i utemiljön? Att utöka friytan (som tas upp) eller mer solytor och mindre slagskugga (tas ej upp)? Svar: Båda råden/kraven behöver uppfyllas!

Andra ”avgörande” faktorer ej med i handläggning/beslut ger en ”olovlig” byggnation = ”svartbygge”.

Då får Byggnadsnämnden skäl att dra tillbaka bygglovet, göra om och rätt-vist! Sänkta barngrupper kan annars bli krav från verksamheten.

Nedan handlar det om: Sjuk eller Frisk förskolemodell – skuggigt eller soligt ute.

A. Förskola, i SV och SO + utegård mot norr eller hus i norr + utemiljö i S och fler in/ut.

B. Förskolemodell som följer råd och funktionsprogram = Frisk planlösning/Utformning.

C. Umeåförskola t h har genomgångsrum, brister i överblick + EN in/ut = sjuk modell.

PS Trots coronapandemi vid planerings-besluts-tid har EJ smittrisker uppmärksammats av Fastighet och Verksamheten. Så därför behövs en ”smittoklausul” för sjukt/friskt!

En osannolycklig historia om åter-vunnen dator(väska)! + ”svartbygge”?

Av , , Bli först att kommentera 0

En ”osannolycklig” historia om återvunnen dator(väska) känns värd att berätta om då den innehåller olycka i att tappa bort/glömma sin väska med laptopdator + arbetsmaterial, mm – och lycka i att efter 11 dagar få tillbaka den, lycklig och något spänd på bild nedan vid hämtning.

Bakgrunden var att jag och min fru var till Skåne för knappt två veckor sedan för en mindre släktträff på hennes sida. Väl framme framme upptäckte jag att datorväskan saknades. Paniken infann sig liksom stor ledsnad.

Med stöd av nära omgivning anmälde jag på nätet till tågbolag och Polisen för borttappat. Sedan fick jag lägga bort det olyckliga och se till att umgås med de vi träffade för gåsamiddag och annat trevligt.

Det gick bra, än bättre då äldsta sonen, datorkunnig, lugnade mig att allt innehåll finns sparat i ”moln”. Men efter en dryg vecka kom besked att väskan inte var återfunnen…

Det gjorde inget för i samma veva ringde mobiltelefonen och en obekant person undrade om jag var UB och saknade en dator…

En man, säg ”Kalle”, berättade att han på tågstation där vi bytte tåg hittat väskan. Så under nära en vecka hade den stått där, orörd. (Bild överst t v är arrangerad här.)

Rörd blev jag och tackade så mycket. Och jag hörde på rösten att han kände sig glad, kanske lite lycklig också och extra med utlovad hittelön.

Med hjälp av Skånesläkting ordnades möte med ”Kalle” för byte pengar mot dator-väska som med rek. skickades (PostNord) och nu, vid lunchtid, kan jag åter använda den, nu sann-o-lycklig!

Så arbete om Umeå kommuns brister i förskoleplanering/byggande kan nu fortsätta i egen dator, snart om ett slags ”svartbygge” då riksråd och kommunkrav inte följs helt…

Viktigt barn-val för Umeåpolitiken: Sjuka eller friska förskolor i ”Lärande och fysisk miljö” – störande i Umeå-modell eller flexibel Atrium-idé + in/ut – där 6 av 8 partier ej svarat på enkät.

Av , , Bli först att kommentera 0

I nedan om ”Lärande och fysisk miljö” i förskolan i Sverige refereras till i Umeå kommuns funktionsprogram 2010 och 2021, direkt eller indirekt. Då även min studie härunder.

Studiens resultat återfinns även i funktionsprogrammen om att genomgångsrum med störningar, stress och buller samt ej överblick via entréer – in/ut = sjuk planlösning!

OCH i ny förskolemodell ovan av Umeå kommun är det genomgångsrum – många dörrar i ”groventré-torg” och allrum på avd. och brister i överblick inne-ute  via entré! Detta undviker

Atrium-idé med förskolan Missionärens grundidé (bild ovan t h och ritningar här ovan) och överblick, få genomgångsrum = frisk planlösning samt flexibel för olika tomtlägen!

Om förskolemiljöer fick alla 8 fullmäktigepartier ett flertal enkätfrågor om i valrörelsen, där 6 av 8 partier ej svarat – än. Så barnen behöver få svar från alla – i detta viktiga barn-val!

Uppdat. från 17/11 – om solig uteplats i ”skönt sydvästläge” i Umeå! Fler bygg-bostads-företag här vill ha soligt/friskt, men kommunen ger förskolegård ”osoligt”/sjukt!

Av , , Bli först att kommentera 0

Uppdat. från 17/11 bostäder med solig uteplats i ”skönt sydvästläge” i Umeå! Så fler bygg-bostads-företag vill ha soligt/friskt, medan kommunen ger förskolegård ”osoligt”/sjukt!

Annons ”Med värme från solen” för bostäder på Tomtebo gård nära Nydalasjön i Umeå…

…stämmer ej för förskoleplanering med byggnad i söder och skuggigt för utegård i norr.

Stämmer inte för innehåll i nytt funktionsprogram i ritning och störande genomgångsrum…

…liksom ”trängsel vid in- och utgång” (personasvar) och svårt med överblick från entré!

Ändå, skuggigt/sjukt i ny Umeåförskola kan bli soligt/friskt i Atrium-idé med länkar för mer in/ut och med byggnader i norr enligt råd/riktlinjer samt bostäder i värme från solen. Och

stämmer med funktionsprogram om ickestörande inne, entréer och överblick inne och in/ut. Där förebilder är Berghems daghem/förskola, 1966 och Campusförkolan Professorn, 2016.

PS Se högre upp Umeå kommuns förskolemodell (Kålmasken) och med avdelningar åt olika håll = oflexibelt. Jämför med Atrium-idéns länkmodell för flexibilitet i avd. och olika lägen.

Skuggigt/sjukt i ny Umeåförskola blir soligt/friskt/flexibelt i idé enligt råd – och som bostäder i värme från solen.

Av , , Bli först att kommentera 0

Annons ”Med värme från solen” för bostäder på Tomtebo gård nära Nydalasjön i Umeå…

…stämmer ej för förskoleplanering med byggnad i söder och skuggigt för utegård i norr.

Stämmer inte för innehåll i nytt funktionsprogram i ritning och störande genomgångsrum…

…liksom ”trängsel vid in- och utgång” (personasvar) och svårt med överblick från entré!

Ändå, skuggigt/sjukt i ny Umeåförskola kan bli soligt/friskt i Atrium-idé med länkar för mer in/ut och med byggnader i norr enligt råd/riktlinjer samt bostäder i värme från solen. Och

stämmer med funktionsprogram om ickestörande inne, entréer och överblick inne och in/ut. Där förebilder är Berghems daghem/förskola, 1966 och Campusförkolan Professorn, 2016.

PS Se högre upp Umeå kommuns förskolemodell (Kålmasken) och med avdelningar åt olika håll = oflexibelt. Jämför med Atrium-idéns länkmodell för flexibilitet i avd. och olika lägen.

Teamsmöten i Umeå kommun 1/4 2020 – 27/5 2021 missade: Solljus för husläge – gav skuggig utemiljö och Funktionsprogram med sjuk förskola. Reservation om extern expertis kan göra om/rätt för flex-friskare miljöer.

Av , , Bli först att kommentera 0

Under 2020-2021 utformades ny förskolemodell i Umeå fram där tidigare inne-lek-torg för alla avdelningar/plan i 2-våningsförskolor togs bort för att ge mer hemvistytor/avd.

Men i praktiken förloras hemvistytor jämfört med förskolor i ett plan då 3-4 avdelningar delar på ett ”entré-torg” om 70-talet kvm och 10-12 dörrar och detta ej ingår i avd.ytan.

Se nedan i övre raden t v min UBBI-modell i FoU-projekt 1988-89 som gav Missionären, Umedalen, överst t v med tre andra modeller. Se t h mindre avd.ytan i ny Umeåmodell.

Nya Umeåförskolan, Kålmasken, t h, får störande genomgångar i ”groventré-torget” likt i korridor i Umeåmodell förr, nedre raden t v, som har ”sjuk planlösning”, se ritningen.

Denna, Skattelden, Tomtebo, finns i 2010:s funktionsprogram plus fler. Men kommunens nya F-program har en modell utöver Kålmasken, Böle förskola, 2 plan, ovan mitten.

”Sjuk” utformning med genomgångsrum + störande mötande har nya Kålmasken, överst t h i groventré och i hemvister, medan Atrium-idé t h är ”frisk” och har mer in/utgångar.

Hur kunde dessa erfarenheter från förr missas att jämföras med ny förskole-modell och analys/utvärdering av innehåll mot ritning? En förklaring är Corona och Teamsmöten!

Se protokoll från Teamsmöte på fastighetssidan om lägesplanering. Notera reservation av L-ledamot om ”extern expertis” för F-program, kunde (och kan) ge analogt omtag?!

FÖRSKOLA TOMTEBOGÅRD KÅLMASKEN MÖTE HUSPLACERING PÅ TOMTEN

Datum: 2020-04-01 Plats: Teams-möte

1.1 FÖREGÅENDE PROTOKOLL

1.3 PROJEKTFÖRUTSÄTTNINGAR

1.3.1 Möte 1: ”XX” visar skiss/förslag med husplacering längst till öster på tomten. Denna placering medger mycket sol på tomten samt att inlastning inte blir på samma sida som lekgård.

1.3.6  Möte 1: XX och YY bokar möte med verksamheten för att prata om YY/XX husplacering och verksamhetens behov.

Men verksamheten kunde (fick?) inte påverka, det blev söderläge med utegård i norr/skugga trots råd/krav i tidigare funktionsprogram om ”placera byggnader i norr”.

Inte heller För- och grundskolenämnde kunde påverka då ”Fastighet” redan månader för ovan beslut om F-program, i Teamsmöte, gjort klart ritning med läge – i situationsplan!

Byggnadsnämndens Teamsmöten 2020 – 2021 godkände beslut om läge och innehåll, emot Funktionsprogram! Men avslog för lite uteytor enligt råd, och ändrade till rätt…

Att ha Teamsmöten med ritningar och text samt bedömningar med flera parter blir svårt digitalt att kommunicera och förstå varandra, ovana också, jämfört van-ligt fysiskt möte.

Coronaforskning i Sverige som pågår, även vid Umeå universitet, kan ta med ”Teams-mötes-missarna” som känns alltmer uppenbara och ge skäl för ”Gör om, rätt och friskt!

I förskolecollaget högst upp är nere t h min Atrium-idé som togs fram innan pandemin, med fysiska möten och analog diskussion, och erbjuds nu Umeå kommun, i Idésignbok:

Ovan bokens framsida, debattinlägg mars 2020 om smittrisker när coronan kom till Sverige, mina förskolemodeller med få genomgångsrum, ostört och flex-friskare miljöer.

Umeås barn går ej mot ljusare tider, nu även ”mörkt” för Tomtebo strand i Umeå – alla 3 förskolor i ute-skugga – emot funktions-programs råd om ”byggnader i norr” (för solljus-läge)!

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås barn i förskola går ej mot ljusare tider i nya Tomtebo strand, inte för skylten är i…

…mörker, utan för att förskolelägens utegård, likt Tomtebo gård, är mot norr = skuggig.

Ovan är information med 11 parter om TS som föredöme, där ingen in-sett skugglägena?

Nedan är ur detaljplanerandet, varav nederst syns ”ljusförhållanden” 20/3 dvs skuggor!)

Pil t h visar förskola i söder + skuggor  – emot funktionsprogram om ”byggnader i norr”.

Så ”Livet i framtidens Umeå”-förskolors utemiljö blir inte ljust eller hållbart, utan skuggigt.

Öppet svar till Umeå kommun om missat förskoleläge med slagskuggor – bedömdes ej – prövade inte solljus! Påtalade detta till Umeå kommun 2018! Ta time out, gör om, rätt, i solläge – med belönad idé 1994?!

Av , , Bli först att kommentera 1

Rubriken i denna blogg:

Öppet svar till Umeå kommun om missat förskoleläge med slagskuggor – bedömdes ej – prövade inte solljus! Påtalade detta till Umeå kommun 2018! Ta time out, gör om, rätt, i solläge – med belönad idé 1994?!

handlar om att för första gången har kommunansvariga för förskoleplaneringen på Tomtebo gård reagerat på information av brister och svarat på frågor härom, och det från fastighetschef Karin Isaksson och Per Hänström, miljöplanerare.

Här från fastighetssidan:

4 nov. 2022 skrev Karin Isaksson

Hej, detaljplanen styr hur huset får placeras på tomten men ett visst rörelseutrymme har vi. I både detaljplanearbetet och i den enskilda projekteringen för en fastighet så tas hänsyn till hur solljuset faller på tomten och på huset.

I detta specifika fall var projekteringsgruppen inklusive lokalplanerare eniga i att placeringen vi gick in till bygglov med var den bästa ur både ett solperspektiv men också ett maximalt utnyttjande av tomten till skolgård.

Ur Per Hänströms svar 3 nov finns detta:

Ja, miljö- och hälsoskydd får information om skolfastigheters disposition och eventuella solstudier.  Först vid detaljplaneringen. Sedan även i samband med bygglov, då vi dock oftast bara kommenterar inomhusmiljön. Sol på skolgård är viktigt. Skugga likaså.

Här kan noteras att ingen kommenterar varför endast sol/skugg-studier görs på sommarhalvåret och inte vinterhalvåret. Men med PH:s inledning i sitt svar med:

Hej Urban! 
Du får gärna höra av dig till mig i telefon eller efter överenskommelse titta in på kontoret för att samtala om hur miljö- och hälsoskydd agerar och har agerat kring skolor och förskolors placering och deras skolgårdar.

ges möjlighet att för första gången på snart 20 år få träffa förvaltningspersonal med ansvar för barns miljöer i förskola/skola.

För att berörda, barn, föräldrar och personal, ska veta mer om denna blivande förskola, Kålmasken på Tomtebo gård, dess skuggiga och otillräckligt utredda läge, kommer svaret här på min blogg, vilket jag även meddelar Isaksson och Hänström direkt med rekommendation är läsa hela svaret här på bloggen.

Tack för svar!

Jag har följt Tomtebo gård-planeringen ända sedan 2017 vid utställning på biblioteket, se nedan. Redan då reagerade jag på lägesplanerna med förskola efter gata/trafik Det har inte vid något tillfälle nämnts i mina kontakter annat än söderplaceringen och trots att Funktionsprogram som gällde då anger ”att placera byggnader i norr”.

Ändå är det endast två olika söderlägen som diskuterats under hela processens tid. Vidare så ser det skuggigt också ut för nya Tomtebo strand (och jag haft om på min blogg) med förskolebyggnad i söderläge och uteplats mot norr.

Slutsatsen blir att kommunråd/krav, och även Boverket betonar om solljus, bl a hälsa/mående, inte varit på agendan under nu fem år, då det inte finns något resenomang kring fler än två olika söderlägen.

På min blogg uppmärksammade jag redan då 11/4 2018 (mer än 4 år sedan! utegård mot norr och andra brister,

Här ur bloggen och med bilder nedan i collage.

HÄR FRÅN UTSTÄLLNING AV ”TOMTEBOGÅRD”… MED UTEPLATS MOT NORR (!) I UTKANTEN AV OMRÅDET, EJ I SÖDERLÄGE…

Notera nedan att ”den naturliga kvartersstaden” får onaturligt lite med sol på utemiljön intill huset. Ett hus för en förskola som en arbetsgrupp vill integrera i bv av bostadshusen, se t h i första raden, något kommunen tog bort, men inte flyttade förskolan i solläge.

I detaljplanen, andra raden t v, är det rött fält norr om en gata och utan förskolelägen. Då gällde funktionsprogram 2010: ”placera byggnader i norr”.

Så skedde inte, ”bostadshusförskolan” blev fristående och i sydväst vid gata, trots att nytt funktionsprogram, 2021, har om vindskydd solinstrålning, buller…

T h olika solstudier, alla sommarhalvåret. I nedersta bildraden dessa söderlägen utan att följa råd/krav om ”byggnader i  norr”.

Men i tidigare e-brev, 2/11) från fastighetssidan fick jag följande svar (ej av chefsperson):

Generellt vid projekteringen av kommunala verksamhetslokaler så följer vi Plan-och bygglagen, Boverkets byggregler och verksamheternas funktionsprogram. Verksamheternas representanter är alltid delaktiga i projekteringsprocessen.

Notera:  ”verksamheternas funktionsprogram”.(fet stil av mig) som EJ följs!. 

Här min ”sol- skuggstudie” om man räknar in vinterhalvåret, slutet oktober – slutet mars.

OCH soligt, nedan, vill bostadsbolaget Bonava ha för boendes vuxna och barn, husgårdar och soliga lägen, året om. T h visar vybild över Tomtebo gård.

T h bildmontaget jag låtit göra med förskola enligt funktionsprograms ”placera byggnader i norr”. i mitten situationsplan med förskoleläge i sydöst och t h i norr enligt funktionsprogram.

Historik – att lära av?!

För mer än 40 år sedan, 1980, såg jag brister i Umeå kommuns planerande. Och i möte med bl a S-kommunalrådet, Margot Wikström och förvaltningspersonal lyssnade man direkt och husen vändes 180 grader!

1994 gillade Umeå högsta politiska församling, Kommunfullmäktige, mina idéer och flera andra Umeåbors, där fick vi pris i pengar (1000 kr/idé) och diplom, se nedan.

Min idé om ”fasta flexibla arbetstider” vet jag har införts på olika håll inom förskola och fritidshem.

Så när nu fastighetschef Karin Isaksson svarar och jag i bloggen visar missarna i sol- och skugg-studierna och råd/krav i Umeå kommun samt miljöplanerare Per Hänström är öppen för dialog, kan det passa att pröva min andra belönade idé för snart 30 år sedan…

Den att ”integrera daghemmen (nu förskolorna) med bostadsföretagen”.

Dvs att Bonava erbjuds ta över och med verksamheten (även blivande barn/föräldrar) medverka till ”byggnader i norr”  och med vindskydd, för solinstrålning, och mot buller!

Med detta öppna svar kanske det kan bli möte med fastighetschef Isaksson och miljöplanerare Hänström samt utbildningsdirektör Ann-Christine Gradin jag skrev samtidigt till de övriga, men var bortrest och har ej hunnit svara. Kanske läser hon detta och svarar…

För att Ta time out, göra om och rätt – i solläge!