Café Älven eller café River eller café Uman River – inte Säven – däven…

Av , , Bli först att kommentera 0

VK-krönikören Benny Karlsson http://www.vk.se/plus/1313121/vaven-och-kulturkafe-saven föreslår namnet Säven på café vid Umeälven. Lämpligare finns för dessa cafévyer.

Cafe Älven

Kulturcafe Navet passar bättre, ett nav av kultur och olika kaféer. Sedan rimmar det på havet och Umeälven rinner ju ut i Bottenhavet. Skämt åsido och ner i vattnet eller badet.

Skapa i stället café Älven. Eller café River och associerande till Uman River. Eller café Uman. Eller Uman River – gissningstävlingen rån 1966 av Lions när isen rivs sönder och flotten flyter iväg f – där fyndigheten med U-man river var decennier för alla benämningar idag med U och You. (Säven? nej då känner man sig däven.)

PS TÄNK BAD HÄR – VILKA UTSIKTER – INTE P-KAOS I trafikNAVET NANNA, se nedan!

P-kaosinfarkt för badbesökare – blir utan när city växer och ”P-adplatser” ej kan reserveras som på skolor! Bygg annat, för färre bilar – bostäder?

Av , , Bli först att kommentera 1

Bad-, sim-, gym- och relaxbesökare riskerar att bli utan bil-P-platser i P-huset Nanna och det som bygg för ett badbygge. Trafikutredningen 2011, som bygglovet utgår ifrån, hade inte med Ikea/Ikano på Söderslätt, Utopia och Guitars i Vasaskolan som ökar P-behovet är och annat som kommers, arbetsplatser och bostäder de senaste tre åren. + kommande år..

Nanna P-kaosinfarkt

En sen söndageftermiddag var det nästan slut på Nanna-P-husplatser pga helgaktivitet som det blir mer av i framtiden. Ofta är det nästan fullt vid lunchtid på vardagar. Så FULLT (här Parketten) och 26 kvar (Nanna) ger P-kaosinfarkt då Nannabad inte kan reservera platser som för Minervaskolan. Trafiken för barn/ungdomar har ej utretts liksom ingen analys av ”P-adplatserna”, dessutom dyrare än vid andra badhus/simhallar i Umeå.

BÄSTA LÖSNING: BYGG ANNAT PÅ NANNA, FÖR FÄRRE BILAR – BOSTÄDER, KULTUR..

Se Vasplansfilmen med farligaste platsen av Nannabadbesök i Umeås trafikNav! Visa i kommunfullmäktige.

Av , , Bli först att kommentera 1

Nanna Vasaplfilm 0

Vasaplansfilmen, http://www.vk.se/1311427/premiar-for-filmen-om-vasaplan, ger en tydlig belysning i bilder och uttalanden hur osäkert och otryggt Vasaplan är för barn och ungdomar. Att flera100-tals/dag fler unga måste in i stan för att bada/simma är helt ansvarslöst av Umeås politiker. Ombyggnation ändrar inget, tvärtom med allt fler bussar (kommunen vill ju det) till centrum, ökar farligheterna. (Ovan fr vk.se och nedan ur filmen.)

SE HÄR CYKLISTERS VÅGHALSIGHET OCH YNGRE OCH VIDA FLER PER DAG!

Nanna Vasaplfilm 1

Dessutom, det är inte nära från hållplatserna till badentré vid P-huset Nannas in/ut-fart,100 – 200 m med passage över Vasaplan, bland bussar (syns i filmen), ofta mörker och massor av folk. Det känns inte heller tryggt och säkert för föräldrar att barn åker buss till Nannabad. I stället kanske de skjutsar och ökar biltrafiken, eller besöker man andra badhus/simhallar, eller struntar helt.

SE HÄR RISKER FÖR BARN, I MÖRKER SAMT ANNAN TRAFIK, BILAR OCH TRAKTOR!

Nanna Vasaplfilm 2

Nannabadbygget är ett förlorarbad i värsta trafik-Navet (namnförslaget är skrämmande träffande) jämfört övriga Sverige för barnvänlig stadsplanering. Enda lösningen är flytt av bad/simning från centrum och annat, mer för vuxna, på kv Nanna, ju förr dess bättre och mer ekonomiskt. Men tack för Vasaplansfilmen, visa den på Kommunfullmäktige snarast!

SE HÄR ÖVERSIKTSBILD ÖVER FAROR I UMEÅS TRAFIK-NAV VID NANNABAD!

Nanna krog trafik 2

 

”Lex Tyra” ger alla dagis/fritids-barn rätt till plats och tid om Umeås politik lyssnar på de som vet bäst, barnen!

Av , , Bli först att kommentera 1

Folkbladets och VK:s reportage om sjuåriga Tyra Dohis brev till makthavarna i Umeå, kan ge makten till barnen/föräldrarna som gör Umeå till Sveriges dagis- och fritidsvänligaste kommun. Så här stod det i ingressen på vk.se.

Ledsen över ”dum regel”

UMEÅ Tyra Dohi, 7 år, är väldigt ledsen över att hennes kompis inte får gå på fritids. Hon bestämde sig för att skriva ett brev ”till dom som bestämmer.

Min kommentar var följande:

Lex Tyra kan bli verklighet och först i Umeå.  Den skolparagraf kommunen har som skäl för att ta av platsen, ger det motsatta, rätt att ha kvar platsen. Se här lydelsen:

5 § En elev i någon av de skolformer som anges i 3 § ska erbjudas utbildning i fritidshemmet i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om eleven har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

Alla barn ska ha rätt till friitdsplats om föräldrarna anser det, särskilt som fritids nu är så ihop med skolan. Det är bara att ange sitt barns egna behov och sin familjs situation som föräldrarna är suveräna att avgöra.
Uppvakta utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) eller alliansoppositionen om att valfrihet är att också välja sina barns tider på dagis/fritids när det är frivilligt och oavsett familjesituation. (Och rätt att välja kortare tid eller sluta.)

Heja Tyra, du kan bana väg för den rätt till plats och tid i barnomsorgen som fanns förr, och skapa en ”Lex Tyra” för alla barn i Sverige! Och Umeå blir först.

Det bör nämnas att för fyra år sedan sa För- och grundskolenämndens ordf. Margareta Rönngren (S) att hon skulle följa S-ledaren Mona Sahlins löfte om 30 tim/veckan för alla förskolebarn vid föräldraledighet och syskon, om S vann regeringsmakten. Så blev det inte 2010. Nu har S statministerposten i Stefan Löfven. Om han läser denna blogg (någon kan väl vidarebefordra den), kan han ta steget fullt ut och se till att nya regeringen inför Lex Tyra både på dagis och fritids.

Eller kan M Rönngren som kommunalråd hinna före och visa vägen i Umeå till full valfrihet här och för barnfamiljerna i Sverige? Som förskollärare (liksom jag) vet hon värdet av förskola och som skolpolitiker av fritidshem.

 

KS-beslut som sänker Nannabadbygget (för barn/ungdomar) – till slut……..

Av , , Bli först att kommentera 0

För 1,5 år sedan skrev jag nedan medborgarförslag, före bygglovet av ett Nannabad behandlades av Byggnadsnämnden. 18 (!) månader senare avslår Kommunstyrelsen mitt förslag och att alla politiska nämnder inte ska göra trafikutredningar rörande bar/ungdomar samt godtar därmed att För- och grundskolenämnden och Fritidsnämnden inte behöver bry sig om de unga som måste (simskola obligatoriskt), som får (genom simklubbars verksamhet) och vill (bada frivilligt) ta sig genom de trafikbarriärer som omger kv Nanna.

Läs och begrunda hur, i praktiken, FN:s Barnkonvention, att barn ska höras, körs över. Men med en ny S-MP-regering som ska göra Barnkonventionen till lag, innebär KS-beslutet början till att badbygget sänks till slut, för barn/ungdomar (och bygget görs om till annat?). Kan gå ganska snabbt då Umeå kommun måste ta med miljöproblemen i centrum pga badbygget i ny ansökan om att bli miljöhuvudstad. Än fortare då de nu f d skol- och förskoleordförandena Hans Lindberg (S) resp Margareta Rönngren (S) blir kommunalråd och, rimligen, inte kan tycka det ser bra ut att de som ansvariga för unga i Umeå lät bli att granska trafikriskerna för barn/ungdomar till/från badhus/simhall i cityläge.

2013-05-02 Urban Bengtson Alla politiska nämnder i Umeå kommun, särskild för- och grundskolenämnden och fritidsnämnden gör trafikutredningar för barns och ungdomars väl och ve m a a bad på Nanna

 

Umeå kommun Protokollsutdrag

Kommunstyrelsen 2014-10-14

§ 101

Diarienr: KS-2013/00483

Medborgarförslag 24/2013 – Alla politiska nämnder särskilt för- och grundskolenämnden och fritidsnämnden gör trafikutredningar för barns/ungdomars väl och ve m a a badet på Nanna

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att avslå Urban Bengtsons medborgarförslag 24/2013

Ärendebeskrivning

Efter näringslivs- och planeringsutskottets sammanträde 2014-06-10 har tjänsteyttrandet kompletterats och förtydligats vad gäller den trafikutredning som gjordes 2011 och hur den har kommunicerats med berörda politiska nämnder och utskott. Med anledning av denna komplettering tas ärendet åter upp i utskottet.

Urban Bengtsons medborgarförslag handlar om att alla politiska nämnder i Umeå kommun skall genomföra trafikutredningar särskilt avseende barn och ungdomars trafikströmmar till och från det badhus som byggs i kvarteret Nanna.

Alla politiska nämnder gör inte trafikutredningar, då detta skulle innebära en ineffektiv planeringsprocess. Byggnadsnämndens beslut (2013-05-24) om beviljande av bygglov för nybyggnad av badhus inklusive parkeringsdäck fattades med stöd av gällande detaljplan.

En trafikutredning finns gjord i ett tidigare skede i processen (2011) och användes för lämplighetsbedömning i bygglovärendet. Under samrådstiden för det tidigare detaljplaneärendet har alla nämnder haft möjlighet att yttra sig över handlingarna inklusive trafikutredningen. Alla nämnder har dock inte valt att utnyttja den möjligheten, vilket bland annat gäller de nämnder som nämns i medborgarförslaget (För- och grundskolenämnden och Fritidsnämnden). Bygglovkontoret ansåg att trafikutredningen och övriga handlingar förvisso visade på ökad trafik, men dock inte i sådan utsträckning att det kan anses utgöra fara för människors hälsa och säkerhet.

Trafikutredningen innehåller inget specifikt avsnitt om barn och ungdomar utan hanterar trafik generellt. Trafiksituationen i anslutning till det aktuella planområdet hanteras i ett flertal olika processer med ombyggnad av bland annat Vasaplan, gång- och cykelstråk längs Nygatan och ombyggnad av korsningen Nygatan/Östra Kyrkogatan. I dessa projekt, som i andra gatuombyggnadsprojekt, beaktas särskilt trafiksäkerhet för barn och ungdomar, samt för oskyddade trafikanter i allmänhet. I utredningen för Vasaplan ingår möjligheterna att ta sig till badhuset på ett trafiksäkert sätt som en förutsättning i projektet.

Beslutsunderlag

Bilaga 1: Urban Bengtsons medborgarförslag Bilaga 2: Protokollsutdrag BN
Bilaga 3: Trafikutredning

Beredningsansvariga

Isak Brändström Elin Pietroni

VATTENGLÄDJEN för ett Umeås simparadis, en glädje med vatten i olika former och för alla åldrar. Näringsliv, gör simvågen för Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 2

Vattenglädjen blir Umeås simparadis i friluftsläge när badpladasket på kv Nanna sänks av ekonomityngd, luftmiljöproblem och trafikfaror. En glädje med vatten i olika former och för alla åldrar, se bildcollage ur badeldoradot Lalandia i Danmark + vid utemiljö för utveckling.

Nanna Lalandia

Simkanal med strömmande vatten, vattenfall med vågor, vattengympa, lek och stilla vatten. Så ges i mina simidéer här + 50:a och simkanal för simskola, motion, elit och vattenlöpning. NÄRINGSLIV I UMEÅ – BJUD PÅ BADBYGGET – GÖR OM – OCH SKAPA SIMVÅGEN!

Nanna vattenfall

Extra attraktiv är simkanalen, flerflexibel med simbanor, 25 och 50 m, sprintsim, filmsim…

Simkanal med Simmovationer 2

Barn uteslöts i trafikutredningar för badbygge och Skolan/Umeå Fritid uteslöt alla, yttrade sig inte alls! Chans för riktigt SIMHUS ökar nu.

Av , , Bli först att kommentera 1

Tidigare i år gav Kommunstyrelsen bakläxa för beredning av mitt medborgarförslag om trafikutredningar för barn/ungdomar till/från ett Nannabad. ”Läxan” nu säger bl a att ”Under samrådstiden för det tidigare detaljplaneärendet har alla nämnder haft möjlighet att yttra sig över handlingarna inklusive trafikutredningen. Alla nämnder har dock inte valt att utnyttja den möjligheten, vilket bland annat gäller de nämnder som nämns i medborgarförslaget (För- och grundskolenämnden och Fritidsnämnden).”

Sä Skolan/Umeå Fritid fick inte ge politikerna något underlag för att bedöma riskerna i verkligheten som i nedan bilder i de fyra hörnen av Kv Nanna där badbygget påbörjats. Och vad värre är, så här tydligt skriver kommunen nu:

Trafikutredningen innehåller inget specifikt avsnitt om barn och ungdomar utan hanterar trafik generellt.

Nanna Nygatan 2Nanna Skolgatan 2

NU, 7,5 år efter beslut om Nannaläge, säger kommunplaner att:

Trafiksituationen i anslutning till det aktuella planområdet hanteras i ett flertal olika processer med ombyggnad av bland annat Vasaplan, gång- och cykelstråk längs Nygatan och ombyggnad av korsningen Nygatan/Östra Kyrkogatan.

SAMT

I dessa projekt, som i andra gatuombyggnadsprojekt, beaktas särskilt trafiksäkerhet för barn och ungdomar, samt för oskyddade trafikanter i allmänhet. (FÖRST NU!)

OCH DESSUTOM

I utredningen för Vasaplan ingår möjligheterna att ta sig till badhuset på ett trafiksäkert sätt som en förutsättning i projektet. (SÅ DAGS.. SKA GÖRAS I BYGGLOV!)

MEN DET KAN ALDRIG BLI TRAFIKSÄKERT, inga planskilda korsningar/tunnlar föreslås och för bussåkande måste bussgatan på Vasaplan passeras, tvärs över, till eller från.

Nanna buss skolaRIKTIGT SIMHUS i säkert läge, blogg/debatt 21/10, får större chans med ovan trafikrisker.

SIMHUS genom näringsliv som bjuder på badbygget ger SM, nyskapande, turistattraktion och bättre ekonomi.

Av , , Bli först att kommentera 2

VK-debatt idag, http://www.vk.se/1299976/satsa-pa-riktigt-simhus-i-stallet, handlar om näringsliv som får bjuda på Nannabadbyggnaden för annat och Simhus i idrottsläge. Nedan t h är Malmö Simarenas planer med 50:a som klarar SM. Därunder min Simmagalleria-idé med 50×25:a, simkanal med strömmande vatten, mm, som kan ha flyttbara läktare över simkanalen, öppningsbar vägg som ger både inne- och utesimanläggning.Nanna VK Malmö simkanalSe överblickbarheten i både Malmöarenan och simmagallerian jämfört med pågående badbygge i bildcollaget under där Nannabad är instängt i trafiken utan utbyggbarhet medan utemiljö för utveckling finns i Malmö och för Umeå i lägena Nolia, I 20, Haga/Gammlia, Campus och Nydala.Nanna mot Simmagalleria

 Satsa på riktigt simhus i stället

DEBATTARTIKLAR (2014-10-21) I badhusfrågan skulle näringslivet trots allt kunna göra Umeå till vinnare – om badbyggnaden bjuds ut för andra centrumaktiviteter och näringarna hakar på. Om så sker och äventyrsbad spolas frigörs medel för ett simhus. Lägsta drift fås på campus vid IKSU. Möjligheter finns till verkligt nyskapande lösningar och det kan bli en turistattraktion för Umeå.

Nannabadplanerna i Umeå var en näringssatsning i ett stadsutvecklingsprojekt 2008 och ett badpalats med centrumskapande aktiviteter för 2014-året. Kvar är nu bara badhusdelen samt ett P-hus med hälften av utlovade platser, lite över 200.

Sjunkit har även nyskapande koncept för äventyrsbad, likaså utrymmet till under det halva mot badutredningens utlovade från 2006. Djupdykt har 50-metersbassängen när badprospektets ”uppfylla Svenska Simförbundets krav på en simanläggning” sprack, nu godkänns denna inte för 50:a-SM.

Sänkts däremot har inte driften, utan höjts. I fjol avslöjade VK 50 procent mer, 30-35 miljoner kronor per år, mot privatprojektet med Lerstenen AB:s 22 miljoner kronor. Det nybildade kommunala badbolaget, Umeå Badhus AB, ökade badhusytorna med 35 procent, 3 000 kvadratmeter (trots minskad äventyrsdel).

Men driftskostnaderna stiger än mer. Beräknade 400 000 besök per år, jämfört Himlabadet i Sundsvall, håller inte. Där finns tre gånger större äventyrsbad och även utebassänger (50:a) med solytor som gynnar deras besökandetal – inklusive relax, undervisningsbassänger och inne-25:a.

Mindre och sämre i Nannabad (förutom mer med inne-50:a) och konkurrens med andra närbadhus/utebassänger gör närmare 200 000 rimligare och 40-45 miljoner kronor per år. Det stämmer med de 300 000 besök i den simarena flera simklubbar i Malmö planerar; för SM-50:a och annat mer än i Nannabadet, Läget är bättre och befolkningsunderlaget större. Ej äventyrsbad – men utemiljö.

Just 45 miljoner kronor per år hade Norrvidden AB/Medley AB i stadsprojektet som fick Umeå kommun att välja Lerstenen med halva priset. Men badbolaget har nu nya problem då av 300 cykelparkeringar bara 80 ligger nära badentrén och övriga bortåt 100 meter bort, vid Nygatan och Skolgatan.

Dessa liksom bilplatser i P-husen kan inte garanteras badare/simmare – utan att dessa har stans cyklister och bilister med sig. Nannabadbesökare kan få söka sig längre bort. Om dessa inte väljer att stanna hemma eller far till andra umesimhallar, sommartid till Umelagun och Vännäs ute-50:a.

Eller omvänt, ibland kan bad- och simbesökare uppta parkeringar så att butiker och andra näringsidkare förlorar kunder. Med så osäkra parkeringsvillkor blir både stan och bad förlorare.

Dock, nu kan näringslivet göra Umeå till vinnare. Badbyggnaden bjuds ut för annat i centrum, mer för vuxna. Som saluhall av 50:an, där ryms många och kanske kan det vara sanitärt passande för åtskilligt. Eller danspalats i stort bassängrum och glasad gång över Skolgatan till hotell Mimer. Eller annat.

Om detta görs och äventyrsbad spolas så frigörs medel för ett simhus. Lägsta drift fås på campus vid IKSU och med 15 miljoner kronor per år i drift sparas över en miljard kronor på 50 år.

En nyskapande lösning för vattensporterna (finns andra utöver simningen) är då Malmömodellen och innovationen simkanal som förnyar undervisning, träning och motion samt kan bli en turistattraktion för Umeå, först i Sverige.

Samtidigt räddas barn och ungdomar ifrån trafikriskerna till/från ett centrumbad och att hamna nära nöjes- och krogmiljöer som blir alltmer av i stan och är allt annat än barnvänligt, bara det tillräckligt skäl för stopp av Nannadopp.

Urban Bengtson

Glad att se dig – gnällspik – noggrann och kunnig; reaktioner som kan ge (gnäll)spik i kistan för Nannabad.

Av , , Bli först att kommentera 0

Så glad att få se dig, Urban! Så uttryckte en dam jag mötte på stan för en tid sedan. ”Det är ju för hemskt med badhus i centrum” och tackade mig för debatt om att stoppa Nannabad. Sådant uppmuntrar och ger mer motivation att visa hur fel och hur farligt läget är för barn och ungdomar med all trafiken. Men det är inte bara möten på stan jag får hejarop. Det visar ett brev att jag ”måste göra något åt dom s.k. Politikerna här i Umeå”

Nanna brev 1

Detta försökte jag lördagen för valdagen 14/9. Jag mötte på torget Kristdemokraternas förra gruppledare, Anders Sellström, och påminde om att han godtog Nannabadplanerna 2007 med motiveringen att köra dessa i botten. Nu är det ju i botten med inga trafikutredningar sa jag och undrade om han ville lyssna på argumenten. Det blev nej och kommentar om mig som gnällspik och att ägna mig åt annat. Så var den dialogen slut.

Men efter valnederlag kanske det blir tid att lyssna, Nannabad är bara ett byggande nu och då skadas inga badbarn i trafiken, utan riskeras först när det börjar drivas, i 40-50 år. Den som vädjade till mig i brevet nämnde redan dålig luft och för liten tomt.

Nanna brev 2

Samma lördag mötte jag en annan umepolitiker som tog sig tid att lyssna och gav en intressant diskussion, det var med Ari Leinonen, S, och snart ny ordförande i Fritidsnämnden. Jag förklarade att Skolan i Umeå i remiss till Badutredningen 2005 anser det behövs abonnerade bussar för skolbaden, precis som nu till simhallen. Tvärtemot de sex badpartierna S-V-M-FP-C-KD och enligt Leinonen även Fritidsnämnden är inne på, att skolklasserna åker kommunala bussar på ordinarie hållplatser.

Så nu har han den frågan att föra fram till de nya S-kommunalråden Hans Lindberg och Margareta Rönngren, vilka som skolnämndspolitiker ska ha stått bakom skolbadremissen om hyrda bussar och därmed inga besparingar (5 mkr/år enligt Ari Leinonen). Då AL ansåg att jag är noggrann och kunnig, ökar chansen att det blir gensvar och då kan bli en (gnäll)spik i kistan för stopp av Nannadopp. 5 mkr/år nämnde han för abonnerade bussar som då tillkommer nuvarande beräkning och blir ytterligare ett sänke för Nannabadbygget.

Nanna skola buss

 

 

Relax med.. ”öl och vin efter kl 14:00 alla dagar utom söndagar – då har vi ingen alkoholservering.” Övik idag och i badbygge i Umeå i morgon!

Av , , Bli först att kommentera 1

PS! Vi serverar öl och vin efter kl 14:00 alla dagar utom söndagar – då har vi ingen alkoholservering.

Så avslutar beskrivningen av Paradiset i Övik sitt SPA. Och det kan man räkna med att kommer att krävas i relaxdel i badbygget i Umeå. Men då utrymmet för servering är dålig i Umeås ”källarrelax” (ja, den är i källaren!) finns risk att det begärs i ”avskild” del (som i bowlinghallens restaurang på Mariedal som har alkoholservering) i Nannabads cafeteria (Obs, finns inget formellt beslut taget och protokollfört om namn).

FRÅGAN ÄR VAD ANSVARIGA FRITIDSNÄMNDEN ANSER HÄR. OCH SIMSPORTERNA.

Och medan Öviks-relaxen växer med utsikt i utemiljö, se översta bilderna i collaget nedan, så ”krymper” (i relation) relaxen i källarvåning utan utsikt i Umeå, där man dessutom har bostadshus, bostadshus, hotellhus och P-hus som granne. Samtidigt som IKSU-relaxen på Umedalen finns i markplan med utblickar in och ut (nederst i collaget). I mitten Nannabad.

VAD TYCKER RELAXBESÖKARE I UMEÅ OM KÄLLARBAD UTAN FÖNSTER OCH SIKT?

Nanna relax Övik

Här länk till Paradiset (fd Paradisbadet och jämför med Umeåförslag på namn ”Navet”..), klicka på SPA, http://www.paradisetornskoldsvik.se

På Paradiset SPA har vi en åldersgräns på 18 år eftersom vi vill kunna erbjuda en ren vuxenmiljö. Vårt helhetskoncept bygger på den kontinentala bastutrend som sprider sig runt om i Europa. Vi är ledande i Sverige inom området och både tror och hoppas att du, efter ditt första besök hos oss, blir en återkommande gäst.

Bastu är nämligen så mycket mer än bara värme, och vi måste nog utfärda en varning – det är smått beroendeframkallande. Kom hit och prova själv!

Om du ska njuta av mat hos oss? Då rekommenderar vi att ni tar med en badrock. Då får ni tillgång till den lugna delen som kallas Bistro Spa. Önskar du äta något lättare och snabbare passar Loungen. Men tanken med loungen är i första hand att man bara ska sitta och njuta av sköna möbler mitt i centrum av vårt SPA.

PS! Vi serverar öl och vin efter kl 14:00 alla dagar utom söndagar – då har vi ingen alkoholservering.