God Jul Umeå kommun med ”dagis”-present-ation av hur skuggig/sjuk förskolemiljö blir solig/frisk inne-ute, corona-synad = lyfter hela samhället! Idé-aliskt nyårslöfte, Umeåpolitiker?

Av , , Bli först att kommentera 0

God Jul får Umeå kommun med min ”dagispresent”-ation om sjuka och skuggiga förskolemiljöer i Umeå och att följa Boverkets vägledning om förskolors fysiska miljö.

Då passar att en hel del av 5 md kr i fyra år används till detta och ”lyfter hela samhället”.

Första ”lyftet” för Umeå, är att följa socialnämndsbelsut 1989 om icke-störande passage.

Problem med genomgångsrum visade förskolestudie 1988/89, se ovan (1993). Umeå kommuns funktionsprogram 2021 har samma som jag nu om ”störningar, buller, stress”:

Umeåritningen ovan har störande i både stor groventré med många dörrar och i allrum. SKR markerar för ”ostört” i ”Fördelning av pedagogisk yta” och fördel i flexibla ytor.

För utemiljö gäller solljus-läge = hälsa + undvika slagskuggor i Boverket-råd och Umeås ”placera byggnader i norr” + utemiljöer planeras för ”vindskydd, solinstrålning, buller”.

Men Umeå kommun utredde bara två söderlägen, med norr-utegård, ovan och ej vinter!

Så skuggor oktober – mars ger sådant här mörker medan förskola i norr ger solljus, t h.

Atrium-idé för mer in/ut och få genomgångsrum syns t v. T h är soliga förskolor i Umeå.

Ovan debattinlägg i VK 18 juli i år tar bl a upp störande mötande, sjuka planlösningar, skuggig utemiljö, etc och ger kommunen råd i att överskatta behov och bygga flexiblare.

Min julklapp-”present”-ation passar i Boverket-vägledning, överst i bloggen och ovan i coronaforskning, av förskolors fysiska miljö så att Umeå och svenska samhället lyfter…

Och idé-aliskt samt lämpligt som nyårslöfte för 2023, Umeåpolitiker?

Bli först att kommentera

Bildbevis för ej godkänd förskolegård i Umeå, uppfyller ej solljuskrav, inga skuggstudier vinterhalvåret, buller! Alt. är solenergi-läge förr och idag…

Av , , Bli först att kommentera 0

Bildbevis: Ej godkänd förskolegård i Umeå, Kålmasken, Tomtebo, uppfyller ej solljuskrav då förskolan ej är ”i norr”, ej vindskydd-norr, ej skuggstudier vinterhalvåret och har buller.

Bildbevis: Skuggor på utemiljön ökar vinterhalvåret, södergård för Berghem-Missionären-Professorn, alt till Kålmasken är solengergi-läge i Atrium-idé (högre upp) – ej buller/trafik.

Bli först att kommentera

Bästa förskola i Umeå i ”svensktopp” i Socialstyrelseråd 1995, i Funktions-program 2010 – ”coronasäker” 2022! År 1980 lyssnade Umeå kommun…

Av , , Bli först att kommentera 0

1980 lyssnade Umeå kommun på mig… om ”Hur ska ett bra dagis se ut?” Svar i enkät (som skyddsombud) om Umeås nya typmodell gav ändring, förskolan vändes 180 grader!

1987 bedömdes min modell ”Ube” med ”Förträffligt”, Positivt och utvecklades i FoU-projekt i bl a Umeå till Missionären, 1990, och med t h ovan betyg om trivsel, mm.

Samma år kom, i temareportage ovan om förskolemiljöer av Förskolan (förskollärare-facktidning) om ”jobba ostört” med bl a undvika genomgångsrum och bra överblick.

1993 kom min C-uppsats (60 p) om ”Sjuka och friska planlösningar….” med yttrande av Yrkesinspektionens om ny kommunritning 1992 och bl a ”störande genomgångsrum”…

1994 på uppdrag av Umeå kommun utvärderade jag tillsammans med rektorer på 13 olika typmodeller av daghem/barntstugor – där förskolan Missionären var ”klart bäst”.

1995  kom ”Allmänna råd från Socialstyrelsen 1995:2 ”Barnomsorgen i socialtjänst-lagen” där jag skriver om ”Lokaler och miljö”, som barnomsorgskonsult, nederst.

Övriga skrifter är t v råd från Socialstyrelsen 1975, där ”genomgångsrum” fanns, 1986 ”MAFF”-projekt med flexibla modeller. T h om min Idésignbok om förskolemiljöer, 2021.

Här beskrivs om hur den inre miljön ”inte ger stress, buller”, om ej ”genomgångsrum” och ha ”överblickbarhet”, om solig, vindskyddad utelekplats, flexibelt nyttjande, se ovan.

Min utvecklade Missionären kom med i Umeå kommuns funktionsprogram 2009/10, ovan t v, med flera andra som fick störande genomgångsrum = ”sjuka planlösningar”, än mer i

nytt funktionsprogram 2021 för ovan modell för förskolan Kålmasken på Tomtebo gård, både i stort ”groventré-torg” för 3 avd och i allrum, trots råd emot ”genomgångsrum”!

Samtidigt har jag förnyat ”Missionären”-idéerna om frisk inre utformning genom att ta med Umeå kommuns typmodell om länkar till en Atriumlösning för mer in och ut, se här.

Och alternativ i ovan (Missionären) för 1-plansförskolor och friska planlösningar. Så flera alternativ som i flödesscheman kan analyseras för ”Corona-synade miljöer” i forskning.

Därmed kan Umeå få bästa förskola – igen efter ”svensktopp” enligt Socialstyrelseråd 1995 – än mer med ”coronasäker” 2022. Ifall kommunen lyssnar som 1980, 42 år sedan!

Bli först att kommentera

Vintervandring i snö kring universum

Av , , Bli först att kommentera 1

I går lördag fm på en vintervandring och fotande kring Universum tjusade snön naturen.

Bli först att kommentera

Nu byggs ”smittriskigaste” förskolan i Umeå och skuggigaste – tvärtemot riksråd och kommunriktlinjer idag! Bygg i solenergiläge-gör om till annat

Av , , Bli först att kommentera 1

Sveriges Radios P1 igår 6/12 hade om barn i förskola och smittor med förkylningar samt om hur föräldrar och personal hanterar detta med erfarenhet från coronapandemin.

Nya reportage skulle kunna handla om hur lokalmiljöerna ökar eller minskar smittriskerna. Här finns aktuella riksråd från SKR, Boverket samt kommunfunktionsprogram att följa.

Genomgående i dessa är att undvika störande genomgångsrum likt kontorslandskap på vuxnas arbetsplatser. Ändå byggs nu, nog, den smittriskigaste förskolan i Umeå!

Skuggigaste dessutom, dvs även sjuk utemiljö, på Tomtebo gård i förskolan Kålmasken, 6 avd i 2 plan. Nere t v skuggor som blir under vinterhalvåret och ej ”skuggstuderats” då.

Överst t h i Umeå inre utformning med stort ”groventré-torg” för 3 avd med många dörrar liksom allrum på avd, tvärtemot Umeås funktionsprogram om ”störningar, buller, stress!

Samma på riksnivå, SKR om ”fördelning av pedagogisk yta”: Varje funktion, ”bedrivas ostört”, ”genomgångsrum bör undvikas”. Och ”ostört”, min modell, syns i rep. överst t v.

Så Umeå kommun, stoppa skuggig förskola, ovan t v, ge friska planlösningar i solenergi-lägen. Se t h bild av min Atrium-idé i norr + gård i syd likt kommunråd i ”Lokalklimat”.

Se även förra bloggen med budskap både till Umeås politiker och bygg/bostads-företag för Kålmasken nu – gör om till äldreboende, eller annat, vandrarhem, studentbostäder…!

Bli först att kommentera

”Med värme från solen” för bostäder – på Tomtebo – mörker av skugga för förskola, av Umeå kommun. Kan få solenergi-läge i min Atrium-idé, med annat – äldreboende i Kålmasken?!

Av , , Bli först att kommentera 0

”Med värme från solen” för bostäder – på Tomtebo gård – av bostadsföretaget Bonava.

Mörker av skugga för ny förskola Kålmasken där – pga inga solstudier vinterhalvåret och emot råd ”byggnader i norr” – kan ej bli Boverket-modell som Umeås Hedlunda förskola.

Däremot solenergi-läge för min Atrium-idé – byggnad i norr – kan ge svensk ”sol-modell”!

Då passar annat i ”Kålmasken-huset” ovan, t e x äldreboende?! Och nära till barn ute…

PS Ovan t v, Kålmasken som förskola med stort ”groventré-torg”, där livliga barn ger störande mötande, kan vara lämpligare för lugnare äldre och sedan till egna rum…

Bli först att kommentera

Friytan bör kännetecknas av goda sol- och skuggförhållanden-Boverket. Skuggiga förskolor blir dyra för Umeå kommun, miljösämre, krav på mindre barngrupper och ökat personalbehov!

Av , , Bli först att kommentera 0

Idag 1/12 i VK

– Vi behöver fatta kloka beslut och parera för ökade kostnader. Vi har ett ansvar för att fortsätta bygga ut skolan, säger kommunalrådet Hans Lindberg, (S).

KLOKT då är att lyssna på råd och riktlinjer från Boverket, se nedan nov 2021

Lärmiljöer i förskolebyggnaden

Granskad:16 november 2021
Boverket har tagit fram allmänna råd för att precisera kvaliteter och avstånd till friytan. Allmänna råden lyfter att vid placering och anordnande av friytan bör särskilt friytans storlek, utformning, tillgänglighet, säkerhet och förutsättningarna att bedriva ändamålsenlig verksamhet beaktas.
—-
Friytan bör kännetecknas av goda sol- och skuggförhållanden, god luftkvalitet samt god ljudkvalitet. BFS 2015:1

Anm. Fet stil av mig

MEN…

Skuggiga förskolor blir dyra för Umeå kommun, miljösämre, och kan ge krav på mindre barngrupper och ökat personalbehov!

Ovan sol/skuggstudier är för planerad förskola, Kålmasken, 6 avd, 2 plan, på Tomtebo gård. Dock endast under sommarhalvåret, inte vinterhalvåret med längre skuggor och extra viktigt med solljus dagtid för hälsa och välmående.

Obs! Endast förskolelägen i sydväst – sydost, inte sol/skuggstudier för förskolehus i norr med utegård i söder enligt råd i funktionsprogram, nedan: ”byggnader i norr”. = Oklokt.

Oklokt är också att inte följa Boverket om Ljus och skugga, t h, där Hedlunda förskola i Umeå lyfts fram för ”viktig kvalitet i utemiljön är goda ljus- och skuggförhållanden”.

Klokt blir då i stället det som visas i bildmontage ovan t v, med förskoleläge i norr och solljus från öster-söder-väster med skydd för nordanvind (ej för Kålmaskenläge nu).

Klokt också är om Umeåpolitiken studerar sol/skugga för vinterhalvåret på alla förskolor. Och bli än klokare, av att granska planerna under 2,5 år, se förra bloggen och scrolla ner.

Bli först att kommentera