Idé/vision: ”Med värme från solen” i info = friskare barnmiljö och ekonomi vid flytt av förskola ur skuggigt till ”sol-energi” i Atrium-idé för mer in/ut

Av , , Bli först att kommentera 0

Förra bloggen, igår 28/9, avslutades med Dags för ”Time-out” och omplanering då förskolor ska stå länge och ha frisk utemiljö! Här är idé/vision för frisk inne- och utemiljö:

”Med värme från solen” vill bostadsutvecklaren Bonava intressera med solenergi i nya bostadsområdet Tomtebo gård vid södra Nydalasjön, se ur annons i VK/Folkbladet t h.

Samtidigt går Umeå-kommunplaner ”på tvärs” för solvärme på förskolan Kålmasken med skugga av hus nära i söder/väster eller i söder/öster, se nedan t v, över resp under!

Däremot ”värme från solen” i Bonava-information fås vid flytt av förskolan från skuggigt till solenergi-soligt läge i norr på tomten. Ny förskolemodell i min Atrium-idé för mer in/ut i länkar (bildmontage), ger bättre ekonomi och friskare barnmiljö vid sådan förnyelse…

Södersoligt finns i Umeå fr v Berghems förskola, 1966 och Missionären, 1990. I mittraden pekar jag på solläge enligt råd i funktionsprogram t h – om solinstrålning/vindskydd.

Nere t v Professorn Campus, 2016, t h Böle förskola, 2021 och i mitten Atrium-idén – alla fem i soliga lägen med sol-energivinster som dessa kan få om Umeå kommun är på…!

(Underlag för montagebild är ur Bonava-webbsida och Strategisk Arkitektur i detaljplan)

Försenad ny Umeå-förskola – uteytor missades – får skuggor, buller och nordanvind – time-out – frisk utemiljö!

Av , , Bli först att kommentera 0

I fredagens VK, 23/9, fanns VK reportage om nya förskolor i Umeå kommun med:

Trots att volymökningarna inte är de förväntade är kommunens förskolor ganska välfyllda. Förklaringen till det är att många planerade byggprojekt är försenade.
– Byggen av 16 förskoleavdelningar är förskjutna i tid. De skulle ha varit färdiga men de är försenade, säger Moa Brydsten.

Försenandet är för planeringen av förskolan Kålmasken till stor del självförvållad.

Först var det fyra avdelningar i bv i hyreshus i nya stadsdelen Tomtebo gård. Detta ändrades till behov av sex avdelningar och en fristående byggnad.

Och då hade förskolan lagts vid gatan och intill P-hus i väster, se bildcollage i detaljplanen med skugganalys, här västersol och slagskugga över stor del av utegården.

Detta noterade ej För- och grundskoleförvaltningen som höll på med arbete av nytt funktionsprogram samtidigt som coronapandemin började i Sverige (vårvintern 2020).

Men Byggnadsnämnden såg året efter (2021)  att uteytorna inte följde Boverkets råd om 40 kvm friyta för sex avd och 100-talet barn, dvs 4 000 kvm. Se nedan handläggning:

MEN funktionsprogrammet beslöts 27/5 2021, dvs efter olika ritningsdatum, se ovan. Underlaget för bygglov och ritning beslöts således före ny modell Kålmasken!

Ett annat viktigt MEN för utemiljön är att Boverketsråden också innehåller frågan om solljus och skugga, som både förvaltningar och bygglovsprövningar missade!

Dessutom, även om nytt funktionsprogram inte var beslutat vintern 2021, så gällde tidigare program från 2010 och syns nedan i bild med ”Lokalklimat”.

Där står: ”bra lokalklimat genom att placera byggnader i norr” (är i söder nu…)

När Byggnadsnämnden beslöt (se ovan) om återremittering, 2021-10-20, gällde nya F-programmet, som är tydligt om sol och skuggighet, men B-nämnden missade!

Se nedan om ”Förskolans utformning” med bild av förskola med sol vid entréer:

”Utemiljön ska planeras med tanke på solinstrålning, vindskydd, buller”

MEN är nu – efter flytt längs gata till tomtens östra del – nära gata och vid höga hus i öster och söder, dvs får skuggor, buller samt västan- och nordanvind = sjuk utemiljö.

Dags för ”Time-out” och omplanering då förskolor ska stå länge och ha frisk utemiljö!

Lär av P-rofessorn Campus (2016), nu Glaciären, UPAB och UmeåPolitiker, för fri P (20 min) + trafiktrygg in/utfart

Av , , Bli först att kommentera 0

UPAB och UmeåPolitiker, se hur fristående förskolan, personalkooperativet Professorn, 2016, var föräldravänlig med fri P i 20 minuter och Glaciären i kommunregi fortsätter med

Så lär av förutseende planering av markägaren Akademiska Hus och privat fastighets-bolag och nu blir extra lockande när Umeå kommun inför P-problem för andra förskolor.

Lär också av trafiktrygg in- och utfart samt bussgata i norr (se bildcollaget ovan) liksom placeringen av ”campusförskolan” med söderläge för utegård och lämplig för solenergi.

PS Fler skillnader finns i förskolors P-roblematik i Umeå. Något för umemedier att syna?!

Till ny Regering + Umeå-fullmäktige! SJU-ka förskoleritningar i Sverige, 6 i Umeå och EN frisk modell, flexibel i storlek och för annat, fritids, skola…

Av , , Bli först att kommentera 0

Ny blogg är för nytt-tänkande om förskolan till ny Regering och Umeå-fullmäktige…

Nere t v är sju olika förskoleritningar i Sverige, två Umeås, med störande genomgångs-rum SKR och Boverket anger som brister och enligt min pedagogik-uppsats blir SJU-ka!

Nere t h är varianter av min modell som undviker genomgångsrum och ger friska plan-lösningar som är flexibla för olika behov, förskola, skola och fritids + även för bostäder.

Mina modeller, kallade UBBI (utvecklings-bara barnstuge-idéer) finns i ”lego”-modell, mitten t h och i trämodell med burspråk för mer uppsikt och estetik, uppe t h.

Intill, bild av Missionären, 4 avd. 1990, UBBI som nere t h i campusförskola, 8 avd 2 plan, Professorn, 2016. T v runt-om-veranda och ovan atriumidé med länkar-coronasäker!

Härunder, diagonalt fr v – t h, Missionärenritningen, mittbild: Professorn Campus (variant av UBBI-modell) och nere t h Atrium-idé och länkar (se ovan).

Övriga sex ritningar är olika kommunmodeller, alla med genomgångsrum och brister i överblick = ”sjuka” (se 1:a t v i andra raden om ”sjuk planlösning”, stress-buller-luft.

I rad 3 i mitten Umeås Funktionsprograms Kålmasken, 2022, på Tomtebo gård med 10-12 dörrar i gemensam groventré och 5 i allrum samt ej uppsikt ut från kapprum = SJUKT!

Till ny Regering i Sverige och nya Umeåfullmäktige! Sätt barnen främst i förskolans utformning: Se här hur skuggigt/fel-sjukt, blir rätt och soligt i friskare miljöer för Umeås barn…

Av , , Bli först att kommentera 0

Från umea.se: Efter valet: Den nya mandatperioden börjar 15 oktober 2022. De nyvalda ledamöternas första sammanträde är 31 oktober.

Umeå nya kommunfullmäktige! Sätt nu barnen främst vid utbyggnad av förskola likt mitten/slutet av 1970-talet efter Barnstugeutredningen – 68 gav Allmän förskola 1975.

Här är mina råd efter att verkat i arbete och för förskolan i, sammantaget, 50-talet år: Börja med förskolemiljöerna, inom- och utomhus, i planering av hus/tomter i Umeå:

Se hur ”Förskolans utformning” i nytt funktionsprogram 2021 i råd om ”Utemiljöer” för ”solinstrålning”  är skuggigt och fel i planering för förskolan Kålmasken vid Nydalasjön.

I Funktionsprogram 2010 och 2021, nedan t v, står ”Genomgångsrum med många dörrar” kan ge ”störningar, buller och stress”. Nu finns 10-talet dörrar i entré/torg!

Nära 30 år tidigare i min C-uppsats, 60 p, i pedagogik 1993 i ”Lärande och fysisk miljö”… förskola, (2005) av Pia Björklid, Sthlm univ (referens i F-program) beskrivs ”störande genomgångsrum”…”skapar stress, ger buller och dålig luft” = ”sjuk planlösning”.

I nedan ritningar, t v Umeå kommuns Böle förskola 2021, nere t v, och Kålmasken-planer, uppe t v, syns störande genomgångsrum i gemensamma entréer och allrum! I två plan.

T h min UBBI Campus-modell i min grundidé för pers.koop Professorn Campus 2016 (nu Glaciären i kommunregi) utan genomgångsrum (passager i hallrum) – fler in/ut med mindre smittrisker (högre i kommunmodeller) + länkar – flexibla för solljus i olika tomter.

Nedan detaljplaner: Förskolehusläge i söder och norr-utemiljö där nära höga hus ger skuggiga lekgårdar – som blir soliga med flytt och min atrummodell, dit jag pekar så att

skuggigt och fel i kommunplaner, blir rätt och soligt i friskare miljöer för Umeås barn!

Kanske även en ny Regering i Sverige vill se friskare förskolor, syna genomgångs-problematiken och sjuka utformningar, därför detta budskap även dit, se rubriken…

”Pedagogiska bilder” – för politiken – om förskole-miljöer i Umeå – soliga 1966-2021 – skuggigt 2022 – utegård i norr – ny idé i läge i solljus – friskare förskola – även inne för mer in/ut…

Av , , Bli först att kommentera 0

Bloggen den 5/9 om ”Stopp för energidyr förskola…” rönte stort intresse, ca 260 besök, och inspirerade till ”pedagogiska bilder” för politiken om förskolemiljöer i Umeå.

Nedan t v nytt Funktionsprogram förskola i Umeå kommun i beslut maj 2021. T h visas solig förskola med ”Utemiljöer ska planeras” och om ”vindskydd – solinstrålning – buller”.

Och Umeå kommun har under alla ”dagisåren”, 1966 – 2021, sett till att nyplanerade daghem/förskolor fått utemiljöer med solljus och skuggmöjligheter av växtlighet.

Se övre och nedre rad: Fr v – t h: Berghem 1966, Missionären 1990, Professorn 2016 och Böle 2021 – mot söder (Bölebilden är mot norr, utegård på andra sidan, mot söder).

MEN 2022 planeras i Umeå i nya bostadsområdet Tomtebo gård, vid friluftsområdet Nydala – en förskolas utegård mot norr – emot råd i funktionsprogrammet 2021!

Se mittenbilden för Kålmasken, hus i söder, vid trafik-buller, skuggrisker av höga hus och nordanvindar. Det sista, blåsigt, dvs vindskydd, tas upp i F-program, men granskades ej.

T h i mittenraden nytt läge för en förskola i norr med utemiljön i söder och solljus + träd som ger skugga – i min Atrium-idé med länkar för flexibilitet och mer in/ut = friskare!

Friskare är även inomhusmiljön med mer in/ut, Ej i EN entré/plan för fler avdelningar som Kålmasken (ovan t v) i genomgångsrum med många, 10-12, dörrar – emot F-program.

Det ger ”störningar, buller och stress”, sjuk miljö, där Missionären 1990 var ”klart bäst” i utvärdering av 13 modeller 1993 och ”icke-störande passager” = bättre arbetsmiljö.

Värt att notera är att Missionären, 4 avd, 1 plan, utvecklades till campusförskola, 2016, 8 avd 2 plan, och nu till Atrium-idé med länkar likt M. som ger Flex-Friskare Förskola…

Stopp för energidyr ”sjuk” Umeå-förskola?! Följer ej råd om ”utemiljöer för solinstrålning” – ”byggnad i norr” – ”goda sol- och skuggförhållanden” – ”slagskugga”. Inomhus störande genomgångsrum i groventré och allrum = smittrisker – kapprum utan uppsikt ut + riskfylld utetrappentré.

Av , , Bli först att kommentera 0

T v ur Funktionsprogram 2010: ”placera byggnader i norr”. T h F-program förskola 2021: ”Utemiljöer ska planeras med tanke på vindskydd, solinstrålning, buller”.

Ovan t v Boverket-råd: Slagskugga: Mindre använda och attraktiva ytor. Bredvid Funktionsprogram 2021, Friyta: Goda sol- och skuggförhållanden. Men se nedan…

Solig förskola ur F-program 2021 ovan t v. T h ny förskola Kålmasken i söder – ej i norr enligt råd – slagskuggor av höga hus – inget skydd för ”nordanvindar” + buller av trafik!

Dags för stopp av förskoleplanering som går emot råd och även blir energidyrare?!

Nedan är ur Funktionsprogram 2021 för Umeå kommunförskolor där modell Kålmasken har störande genomgångsrum i groventré och allrum – syns även i enkätsvar –

vilket ökar smittrisker. Ingen direkt uppsikt ut från kapprum (se ovan) samt riskfylld utetrappentré ger sjuk planlösning + skäl för Stopp för oprövad ny förskolemodell!

JA av Umeåpolitiker till att svara på enkät om förskolemiljöer vid VK-debatt? Igår blogg om icke-svarande. Idag om energivinster i solig utemiljö.

Av , , Bli först att kommentera 0

Uppdaterat 11.18: Ett parti av åtta i Kommunfullmäktige har nu svarat på enkäten.

Gårdagkvällens valdebatt av VK med nedan bild från tidningen (foto: Henrik Karmehag) visar JA från 8 av 9 Umeåpolitiker (Arbetarpartiet lade ner sin röst) i en fråga. Kanske…

… på fråga om att svara på nedan enkät om förskolemiljöer jag delade ut i valstugorna den 31/8? Dock icke den frågan, men då VK-debatten tog upp förskolan – barngrupper…

…så ökar, förhoppningvis, intresset att svara på barn- och arbetsmiljöerna inom- och utomhus. T ex att studera planeringen på Tomtebo gård och där se utemiljö mot norr…

…men som kan förbättras miljömässigt om utegården får söderläge och förskole-byggnaden placeras i norr och då kan ge energivinster för soligare och varmare plats!

Inga svar än, 31/8, på digital enkät om förskolemiljöer 10/8, så ny enkät i brev utdelad i valstugorna igår, och testa på några frågor nedan…

Av , , Bli först att kommentera 0

Enkät från 10/8 om förskolan Kålmasken på Tomtebo gård i Umeå kommun

Enkäten handlar om reviderat funktionsprogram förskola För- och grundskolenämnden i Umeå kommun antog våren 2021, text och ritningar samt bygglovshandläggning, 22-01-21 för förskolan Kålmasken på Tomtebo gård, nytt bostadsområde vid södra Nydalasjön.

Än inga svar från politiker, så ny enkät, här tre av sju frågor att testa på.

I valstugor på Rådhustorget delade jag 31/8 ut enkäten + kuvert/porto.