Sök 5 fel – finn 7 – i Umeå kommuns förskoleplanering på Tomtebo gård – blir här 10 fel – historik+framtid ger 0! Mer visas i idébok i förskoledesign…

Av , , Bli först att kommentera 0

I Radio Västerbotten-reportage 27/6 om brister i förskoleplaner på Tomtebo gård för 6-avd-förskola i två plan, Kålmasken, var min sammanfattning: ”Sök 5 fel och finn 7”.

Ur utvärdering i analysmodell från min C-uppsats, 60 p, i pedagogik vid Umeå universitet, 1993, ”Sjuka och friska planlösningar i barnstugemiljöer”,  var de 5 ”felen”:

  1. Störande genomgångsrum i EN groventré med tre avd/plan och 10-12 dörrar.
  2. Genomgångsrum i stort allrum på varje avd till/från fem rum och fem dörrar.
  3. Minimal uppsikt över utemiljö från entréer.
  4. Kapprum där många vistas är utan dagsljus, inte ens indirekt via entré.
  5. Förskolan i söderläge, utegård mot norr, slagskugga, vid trafik, intill P-hus…

Av ytterligare två fel är

det ena, 6:e, att bygglovsritningen var klar i början på 2021, ett par månader innan (!) reviderat funktionsprogram antogs av För- och grundskolenämnden i slutet på maj.

och det andra, 7:e, att trots framtagning av nya funktionsprogrammet under corona-pandemin 2020-2021 finns inget om smittrisker i textunderlag och vid politiskt beslut.

Men fler brister finns, 8:e, inga skugganalyser för vinterhalvåret då solljuset är extra viktigt för hälsa och välmående där Boverket ger råd – liksom för utemiljön (som följs…)

Och 9:e felet blir för nästa förskoleplanering, Tomtebo strand, risk för slagskuggor på utegård norrläge. Nedan i undre raden, övre Tomtebo gård – skuggor av höga hus nära.

Ett 10:e fel kan man säga är att inte lära sig av historik för solljuslägen, se nedan överst t v, första förskolan, Berghems daghem 1966, med solighet i ost, syd och väst, året om!

Samtidigt kan alla 10 brister/fel elimineras om Umeå kommun med byggnadsnämnd, teknisk nämnd och för- och grundskolenämnd tar med historik i förskolebyggande så…

…att kombination av historik om planering + framtidsidéer = 0 fel och brister inkl flytt

av förskolelläge till norr på Tomtebo-tomten och ny coronasäker modell med fler in/ut!

Mer visas av historik, exempel, forskning, etc i min idebok i förskoledesign, mars 2021.

Friska förskolemiljöer i Atrium-idéer: FOU-projekt 1988-89, Pedagogik-uppsats 1993, Socialstyrelseråd 1995, Innovationsprojekt 2011-2016 och Idébok förskoledesign 2021 – med intresse från coronaforskning… i år!

Av , , Bli först att kommentera 0

Förra bloggen 18/7, ”Överskatta förskolebehovet och bygg flexiblare i Umeå” i VK-debatt om ny modell flyttad för friskare miljöer, har hög expert/erfarenhets-nivå om ”friskhet”.

Friska förskolemiljöer ”föddes” ur min C-uppsats, 60 p, i pedagogik 1993 vid Umeå universitet och syns i rubriken – Sjuka och ”friska” planlösningar i barnstugemiljöer – överst t v i nedan förskole-bildcollage om ”Hur ska ett bra dagis se ut”.

Idéfolder (nedan i gult) om innovativ campusförskola kom 2016 och började i FoU-projekt 1988-89 i bl a Umeå, se TT 30/1 1989 (mittrad t h) om ”billigare och bättre barnstugor”.

Där trivs personal i ”Bengtsons stuga”, Lärarnas tidning 1992 (mittrad t v) och kan ”jobba ostört” i denna stuga/förskola (facktidning för förskollärare, Förskolan, 1990, överst t h).

PEDAGOGIK-UPPSATS-1993 INNOVATIONSPROJEKT-2011/16 FOU-PROJEKT-1988/89

IDÉBOK FÖRSKOLEDESIGN 2021                        SOCIALSTYRELSEN RÅD 1995

10 år tidigare, 1980, skriver VF/Folkbladet (mittbild) om hur ett bra dagis ska se ut, utifrån enkät jag gjorde som förskollärare och fackligt skyddsombud i Umeå kommun.

10 år därefter skapade jag vision om ”Barnens Dagis” (t h) med runt torghus direkt från avd och gym/bassäng i källarplan, min fantasi-idé ritad av Niklas Andersson, Umeå.

2021 kom min idébok i förskoledesign (t v) om ”pedagogiskt ändamålsenliga” lokaler (Socialstyrelsen 1995) och om smittrisker i VK-debatt 2019 för friska förskolemiljöer.

2020, deltog jag i Venture Cup ”Corona Cup Idétävling” som 2021 i ovan ”Idésignbok” visar UBBI Atrium ur Campusförskolan och Missionären 1990, plus två coronaidéer till…

Allt under 40 år i samverkan med förskolepersonal i Umeå, forskning och näringsliv. 2022 intresse från ny forskning ”Buildings post corona” passande i ovan kommunberöm 2003.

”Överskatta förskolebehovet och bygg flexiblare i Umeå” – VK-debatt – ny modell – flyttad – friskare miljöer

Av , , Bli först att kommentera 0

Idag 18 juli på VK-debatt har jag om att överskatta förskolebehov i Umeå och bygga flexiblare, se

https://www.vk.se/2022-07-18/debatt-overskatta-forskolebehovet-och-bygg-flexiblare-i-umea

Det är om Tomtebo gård och kommunens planer, enligt bygglov, förskolan Kålmasken, 6 avd i 2 plan, med utegård i norr där ingen sol- och skugganalys gjorts för vinterhalvåret.

Här i översta raden, olika förskolemodeller med utegård i norr och på hösten skugga på em i väster av P-hus – under förskoleplaner på nya Tomtebo strand – i skugglägen!

Här debattinlägget i papperstidningen och bild som visar höga hus i söder och öster med mer av slagskugga under vinterhalvåret, helt emot Boverkets råd – som följs om uteytor!

Här nedan visar jag alternativ placering, i norr och utegård mot söder och mindre av skugga hela året av omgivande höga byggnader. T h bildmontage av nya soliga läget…

…med 8 avdelningar mot nu 6 – kan bli för lite då behov ofta underskattas i nya bostadsområden. Och ”länkmodell” för friskare ute- och utemiljöer (nu ”sjuk” modell).

Umeåförskolor: Sjuka? eller Friska! Mer om detta, se tidigare bloggar…

Av , , Bli först att kommentera 0

Nya Umeåförskolor på Tomtebo gård i nytt funktionsprogram får utomhus slagskugga – har inomhus genomgångsrum i groventré och allrum – med ökade smittrisker = Sjuka!

Mer ”sjukt” i förskoleplaner på Tomtebo strand i nya skugglägen. Jämför min Atrium-idé av länkar – fler in/ut – utan genomgångsrum, där nytt läge ger ute + inne: frisk förskola!

PS Mer om sjukt och friskt i förskoleplanering i Umeå kommun, se tidigare bloggar…

Umeå i topp i Sverige i solligan – i botten för slaggskuggiga förskolor – emot Boverketråd för utemiljöer – att lära för kommunplanering…

Av , , Bli först att kommentera 0

UMEÅ I TOPP I SVERIGE I SOLLIGAN PÅ SVT – MEN I BOTTEN FÖR SLAGSKUGGIGA (nedan verkligheten där skuggor syns vinter/sommar samt vår i mittrad t v – vid pilen)

FÖRSKOLOR PÅ TOMTEBO GÅRD SOM GER DEN ”ONATURLIGA” KVARTERSSTADEN (mittrad t h Tomtebo strand – förskolor i slagskugga i norr – under läge med södersol.)

OCH FÖLJER EJ VAD BOVERKETS RÅD ANGER OM SOL OCH SKUGGIGHET LIKT

BERGHEM, MISSIONÄREN, PROFESSORN OCH BÖLE –  FÖRSKOLOR I UMEÅ GÖR.

(Böle förskola visar norrsida mot gata – utegård mot söder – att lära för kommunplaner.)

Solljusets nedgång i skuggförskola – uppgång för sol-förskola i ”ny plan”!

Av , , Bli först att kommentera 0

I Umeå kommuns nya funktionsprogram förskola 2021 säger Boverketråd för utemiljö: ”Friytan bör kännetecknas av goda sol- och skuggförhållanden” och god luft/ljud-kvalitet.

Men inget om byggnaders ”slagskugga på norrsidan” för hälsa och välmående! Som ger mindre ”attraktiva” – ”använda” uteytor. Och ger då solljusets nedgång för ny förskola…

…Kålmasken, på Tomtebo gård (södra Nydalasjön) där slagskuggan, särskilt vinter-halvåret, är tydlig i förskolaläge i söder (flyttad från väster till öster) av hus ikring och…

…i Byggnadsnämndens beslut om bygglov på ”sydöstra hörnet” där utegårdsytor följer Boverketråd, ej om sol/skugga. Ny plan med läge i norr ger uppgång för sol-förskola!

Och i ny modell, Atrium-idé med fler in/ut ges sol och skugga likt andra Umeåförskolor, här ovan Berghems förskola, 1966 och Campusförskolan Professorn 2016.