Umeås sjukaste förskoleplaner – enl. kommunens eget funktionsprogram! Enkät med 1 = bra och 5 = dålig! Gör om, gör rätt – till friskare förskola…

Av , , Bli först att kommentera 1

Uppdatering med bl a torkrum som är i kapprum (ej ”i nära anslutning”) = störigare miljö.

Sjuk förskola med genomgångsrum – fler avd. i EN entré – ej överblick ut – störigt kapprum – slagskuggor på utemiljö – olikvärdigt med utetrappentré, mm, att jämföra med… (se längst ner)

Ovan är sammanfattning av min utvärdering av ej (av kommunen) ritningsgranskad förskolemodell i Umeå kommuns nya funktionsprogram 2021 och dess råd, synpunkter samt enkätsvar om förskolan Kålmasken på nya bostadsområdet Tomtebo gård vid södra delen av Nydalasjön.

I 13 punkter ifrågasätts ritningsförslaget för förskolan Kålmasken på nya bostadsområdet Tomtebo gård vid södra delen av Nydalasjön. Men ingen kommunutvärdering av ritningen…

P. 1 – 17 är från vänster till höger radvis med något undantag som bör kunna inses.

 1. Umeåförskolors svar i enkät är ej bedömda mot ritning, dvs ingen ritningsgranskning.
 2. Enkätfråga anges med 1 = bra och 5 = dålig, dvs mot vanligt 5 som bäst och 1 sämst.
 3. Från Entré/kapprum finns ej överblick över barn ute som F-program anger.
 4. Dagsljus finns ej i kapprum, varken direkt eller indirekt.
 5. (Fråga 6) Gemensam entré, på ritning för 3 avd/plan, kan ge trängsel vid in- och utgång.

 1. ”Nytt funktionsprogram” – ej utvärderat mot ritning – ej likvärdigt – utetrappentré
 2. ”Groventré-torg” för 3 avd och nära 70 kvm – med 10 – 12 dörrar!
 3. Genomgångsrum i kapprum/allrum/groventré – med många dörrar.
 4. Utetrappentré – ej barnsäker enligt enkätsvar.
 5. Utemiljö i norrläge: Slagskuggor av P-hus och bostadshus.
 6. Trafik nära förskola.
 7. Torkrum kapprum trots F-program: ”bör placeras i nära anslutning till kapprum”.
 8. Torkrum i kapprum i st f  ”nära anslutning” ger störigare miljö och försvårar samtal.

I P. 14 – 17 visas alternativ till ”sjuk” förskola, i debatt, ur Boverketråd och genom UBBI Atrium-idéer.

14. Debatt om dyra förskolor – sjuk planlösning.

15. Boverketråd om goda sol- och skuggförhållanden, finns i Atrium-idéer.

16. Många valmöjligheter i Atrium-modell, från avskilda rum till torg.

17. Coronasynade miljöer i Atrium-ritningar – få genomgångsrum och mer in/ut och mindre smittrisker.

…Flex – Friskare Förskola med idéer i förskoledesign och flödesschema för corona-synade miljöer – genom UBBI Atrium-modeller – gör om gör rätt till friskare förskola.

Umeås olika ”sjuka” förskolor i 20 år mot lika och friskare modeller i 35 år!

Av , , Bli först att kommentera 0

Nedan är fyra olika förskolemodeller i och av Umeå kommun åren 2003 – 2022, 20 år, med störande genomgångsrum, Blåkulla, Skattelden, Böle förskola och i andra raden t h, nu planerade Kålmasken, och fler kriterier för ”sjuk” planlösning och mer smittrisker.

Ovan, 3:e raden uppifrån, är min UBBI-modell från 1987 i typbarnstugeprojekt i Umeå 1988-89, som gav t h Missionären på Umedalen.

2016 kom förskolan Professorn Campus, 8 avd i 2 plan, utveckling av UBBI-modell och Missionären med lekhallarna som innetorg och få genomgångsrum, dvs ”frisk” utformning.

Efter 35 år vidareutveckling, nu till Flex-Friskare Förskola” med mer av in- och utgångar via länkar (likt Missionären) i Atrium-idéer och med mindre smittrisker i coronasynade miljöer.

Från Umeås smitt-riskiga till smitt-friska förskoleritningar – passar i ny forskning för ”Buildings post corona”

Av , , Bli först att kommentera 0

Nedan forskningsöversikt 2005 som finns med i referenser för Umeå kommuns Funktions-program förskola 2010, men inte i senaste 2021, handlar om samspel lärande – fysisk miljö.

Där ingår mina resultat i pedagogik-uppsats 1993 ”Sjuka och friska planlösningar i barnstugemiljöer” kring stress, buller och dålig luft plus flödesschema för analyser.

Detta syns i förskoleritning för Skattelden på Tomtebo, 2008, ”korridormodell” med störande genomgångsrum, entré för två avd, mm, en ”sjuk planlösning” som upphörde.

Idag, 14 år senare, planerar Umeå kommun en ny förskolemodell, Kålmasken, också i Tomteboområdet, som även den har sjuk planlösning med genomgångsrum i…

…allrum med 5 dörrar och i stort ”groventré-torg” för 3 avd/plan med 10-talet dörrar och 1 entré samt ”riskkonstruktion” i utetrappentré för våning 2.

Analys av ritningar enligt flödesschema visar på störande mötande och mer av smittrisker.

Att jämföra med ovan t v min UBBI Campus-modell som blev t h Professorn Campus (8 avd 2 plan) 2016 utan genomgångar, har överblick och egna hallar, liksom i utveckling till…

…till ovan coronasynade olika varianter av ”atriumritningar” och ”smittfriska” miljöer…

…passande för ny forskning i Sverige, ”Buildings post corona” och skapande av smarta hus som ska minska risk för smitta, där bl a planlösningar ingår, se ovan från TT, dec 2021.

Umeå kommun följer mina råd för ”frisk” förskola – ritar tvärtom ”sjukt”, 1 entré om 70 kvm för 100-talet (barn-föräldrar-personal) + genomgångsrum och ”sjuk” utemiljö med slagskuggor – som Byggnadsnämnden missade…

Av , , Bli först att kommentera 0

Nedan är Umeås kommuns råd för förskolebyggande, t v från 2009/2010 och t h 2021.

Nedan är citat om entré med överblick och om störande genomgångsrum.

Ritningen i mitten är för ny förskola, Kålmasken på Tomtebo gård, som har störande genomgångsrum i gemensam entré för 3 avd/vån med 11 dörrar på närmare 70 kvm!

Och även i allrum på avdelningarna med genomgångar till fem andra rum!

I mittenraden t v är Boverketråd kring sol/skugga och t h är situationsplan för Kålmasken i söderläge och uteplats mot norr så att slagskugga fås av byggnaden (och högre bostadshus intill).

Detta ger slagskugga och då mindre använda ytor, än värre då P-hus byggs i väster med slagskugga därifrån på utemiljön på em och ej behandlat av Byggnadsnämnden!

I nedersta raden om behov av dagsljus som inte finns i kapprum på avd, inte ens indirekt. T h om utetrappor till 2:a plan där ”riskonstruktioner” ger orättvisor mellan våningar!

Se ovan hur Umeå kommun nu, 30 år efter min pedagogikuppsats, C-nivå, 60 p, använder samma begrepp från 1993 om genomgångsrum och det som ”skapar stress, ger buller” och jag kallar ”sjuka” planlösningar – men har detta i kommunens nya förskoleplaner!

För sedan dess och i två funktionsprogram, 2009/2010 och 2021, följer kommunen INTE sina egna råd i ritningar för nu aktuella, Kålmasken, som blir ”sjuk förskola”, inne och ute – mer om i kommande blogg och med ny forskning om smittrisker.

Skuggig förskoleplan i nya Varglyans utegård i öster – boendes småhus riskerar skuggighet – av förskolan… Ny flexibel modell klarar sol/skugga och varianter finns i Umeåförskolor. Dags för reportage för barnens bästa!

Av , , Bli först att kommentera 0

Nyligen gotogs planerat tomtläge i detaljplanen för nya förskolan Varglyan på Mariedal i Umeå kommun. Överklagan från närboende för bättre läge längre österut avslogs.

Men det finns fler problem, skuggproblematiken i detaljplaneringen, men inte vid prövning av bygglov. Här har Boverket råd liksom Umeå kommuns nya funktionsprogram, se nedan.

Slagskugga står det om, medför utemiljöer som mindre attraktiva och mindre använda. För nya Varglyan är utemiljön mot öster och i detaljplanens skuggstudie syns slagskugga på em den tid man är ute mycket och barn hämtas, se nedan bildcollage.

Men det finns inga sol-skugg-studier från oktober t o m februari då solen står som lägst och skuggorna är de längsta. Och solljus för barn som viktigast!

Kan även bli risk att villor/radhus på Mariedal då får mer skugga av förskola i två plan.

Mot uteplats i söder är det mindre plats än i läget grannar föreslog och det syns i collaget härunder där gamla Varglyan hade mer solytor i söder än den nya får i ny detaljplan.

För utemiljön har Byggnadsnämnden följt Boverket-råd i fråga om ytor (Kålmasken), men inte behandlat skuggproblematiken där P-hus i väster ger slagskugga, nedan t v, och av eget hus + hyreshus ges slagskugga från söder.

Däremot för nästa bostadsområde Tomtebo strand har man skuggstudier och där det finns i detaljplaneringen förslag om att flytta en förskola pga av för mycket skugga, se pil t h.

Sol/skugga uppmärksammas för boende och är också viktigt för barns miljöer då det nu planeras för förskolor i 2 våningar och ger mer skugga än för en våning.

Coronapandemin har gjort utemiljöerna för förskolan än viktigare så reportage behövs nu och kan betyda en hel del för att upplysa allmänhet, föräldrar och förskolepersonal som ofta inte är med i planeringsprocessen.

Då kan även visas en ny flexibel förskoleidé som klarar sol/skugga i olika lägen.

Denna min UBBI Atrium-modell kan vridas beroende på sol/skugga samt har fler ut/in så att när skugga är på ena sidan är det sol på andra, och vice versa.

Varianter finns redan i Umeå på, t v, förskolan Älgen på Marieberg, t h, överst, Professorn på Ålidhem och därunder f d Professorn Campus (nu Glaciären) på campus norr om friidrottsarenan intill IKSU Sportcenter.

Här finns in- och utgångar från olika håll med utemiljöer där, så att sol kan fås nästan ”runt-om” och minska skuggproblem.

Verkligheter att lära av för Byggnadsnämnden och kommunplanerare av förskolor.

Även intressant med reportage härom för barnens bästa och nå över hela Sverige!

Flexibel-hus av Innovativ Förskola och Atrium-idé för olika tomt- och sol-lägen – ger friskare inne/ute-miljöer i ”idébok i förskoledesign” – på export

Av , , Bli först att kommentera 0

Ökat förskolebehov och lokalmiljöer för mindre av smittrisker genom Innovativ förskola

med flexibilitet i planlösning och för annat nyttjande plus varierbar i olika tomt/sol-lägen i

en Atrium-idé med länkar och corona-synade friska miljöer kan ge Flexibel-hus på export…

och studeras närmare i min idébok för-nya råd i förskoledesign, från mars 2021.

Umeåförskola följer ej nytt program – sjuk modell. Utvecklad campusidé i frisk och flexibel förskola. ”Störigt-Rörigt resp Överskådligt-Flexibelt”. Nya Boverketråd för fysiska miljön…

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås nya förskoleprogram 2021 har med text om sol/skugga, t h om ”goda sol- och skuggförhållanden”, citat i Boverketråd t v. MEN inte i verkligheten – skugganalys saknas!

Funrktionsprogrammet följs ej heller i ritning invändigt för ny förskola Kålmasken varför bristande uppsikt och störande mötande inne ger sjuk modell i röriga förskolebyggnader.

Överskådliga planlösningar, få genomgångsrum och egna avd.entréer, ovan t v Missionären i Umeå, är grund för campusförskole-idé och utveckling med länkar ger flexibla pusselhus.

Detta ger mer in/ut för mindre smittrisker. Jämför med Umeås Kålmasken ovan med EN entré för 3 avd/plan och större smittrisker + risker för slagskuggor ute och mindre solljus.

Umeå kommun vill inte, än?, se min idébok i förskoledesign, mars 2021, före Umeås F-progran i maj 2021. Kanske nu när ”coronasynad” modell ger flex-friskare förskola.

Och passar in i regeringsuppdrag Boverket fått – efter idésignboken och före Funktions-programmet – om vägledning för kvalitativ gestaltning av förskolors fysiska miljö…

Överskådligt och Flexibelt i Atriumidé står mot Störigt och Rörigt i Kålmaskenmodell.