Vad är valfrihet för socialdemokraterna? Del 1

Det är ganska precis ett år sedan som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet beslutade i Individ och Familjenämnden och Äldrenämnden att avskaffa Lagen om valfrihet i hemtjänsten. Det beslutet hävdes i kommunfullmäktige två månader senare när alla övriga partier påtalade att det var en dålig idé och att valfriheten ska vara kvar. Det var en glädjens dag för de som idag har nyttjat rätten att själv välja vem som ska ge hjälpen. Det handlar om den enskildes rätt att själv kunna påverka den vård som ges i hemmet. Företag som ger hundratals arbetstillfällen kunde andas ut med orden från kommunalrådet som lovade att respektera beslutet och att LOV ska bli kvar. Det var för övrigt samma kommunalråd som ett par månader tidigare satt som ordförande i Äldrenämnden och som just arbetat för att ersätta valfriheten med offentlig upphandling.

Månaderna efter beslutet andades hopp och framtidstro för företagen när Umeå kommunfullmäktige hade satt ner foten. Det var också tal om förbättrad samverkan och möjligheten att lägga ut ytterligare verksamheter på LOV något som både kommunala tjänstemän och företag var positiva till. Presidierna i de båda sociala nämnderna kunde resonera i frågan och min förhoppning var att här kan vi göra något riktigt bra. För ärligt talat, förfrågningsunderlaget från 2014 hade några riktigt stora brister som varken företag eller kommunen kunde leva upp till.

Det som var positiva samtal under våren blev till tystnad. Under sensommaren fick vi i Äldrenämnden veta att schablontider för städ och tvätt skulle sänkas och det påstods att kommunen hade betalat ut fel ersättning till LOV utförare för mattillagning och att ersättningen skulle ändras snarast. Ändringen innebar en sänkt ersättning på ca 30 kr/timme för mattillagning, en insats som sker flera gånger om dagen och som skulle få drastiska konsekvenser för företagen. Jag kritiserade ändringarna hårt och kommunen backade för det visade sig att det hade gått för fort och delar av beslutet fanns inte med i delegationen till tjänstemännen. Det orimliga att kommunen inte skulle haft koll på ersättningarna under de senaste fem åren det har jag inte fått någon kommentar på.

Det var under den här tiden som förändringar skedde. Vi fick veta att förfrågningsunderlaget skulle bli försenat en månad. Det skulle inte bli några stora förändringar och ingenting annat än hemtjänst skulle beröras. Någon höjning av ersättningen skulle det heller inte bli. Det var också nödvändigt att exakt samma beslut tas i båda nämnderna vilket betydde att det var beslutet i IFN dagen innan ÄN som skulle bli ”vägledande”. Detta trots att Äldrenämnden är den nämnd som ansvarar för hemtjänsten.

När underlag skickades ut till arbetsutskotten träffades allianspartierna, ledamöter och ersättare i både IFN och ÄN för att diskutera underlag och förstå konsekvenserna av liggande förslag. Vi arbetade fram förslag till förändringar för att presentera på arbetsutskottet. Vår förväntning på Socialdemokraterna var att de gjorde på samma sätt och att vi sedan skulle kunna arbeta med de olika yrkandena. Samtidigt var det ingen som förväntade sig ett stort antal yrkanden eftersom Socialdemokraterna trots allt styr och har hela tiden haft möjlighet att påverka förslaget innan beslut. Här gick det inte som förväntat.

Socialdemokraterna var inte färdiga och ville INTE yttra sig i ärendet överhuvudtaget innan nämnd! Varningsklockorna började ringa, Carin Nilsson och Andreas Lundgren är inte överens, vad annars kan det vara? Två veckor senare (dvs onsdag i förra veckan) sammanträdde Individ och familjenämnden och det var inte förrän vid sittande bord som Socialdemokraterna valde att presentera fyra sidor med yrkanden och ändringar. Jag fick kännedom om dessa yrkanden efter sammanträdet vilket var ett par timmar innan ordförande i Äldrenämnden berättade att jag ska få ta del av yrkanden som Socialdemokraterna vill lägga.

Det visade sig att Socialdemokraterna hade förhandlat med Vänsterpartiet om innehållet och med tanke på att de två partierna har majoritet i nämnden var det ingen som tvivlade på vad som skulle ske. Det betyder att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, de två partier som förlorade omröstningen i fullmäktige om att avveckla LOV nu är de som beslutat om förutsättningarna för att bedriva hemtjänst. Då spelar det ingen roll att Socialdemokraterna kör med läpparnas bekännelse om att de värnar valfriheten när deras hjärtan säger något annat. Min besvikelse är stor, inte bara för hur förfrågningsunderlaget förändrats utan mest av allt hur Socialdemokraterna väljer att samverka med det parti som mest av allt vill avveckla valfriheten. Säga vad man vill om Vänsterpartiet, de hymlar i alla fall inte I den frågan.

Allianspartierna yrkade på återremiss för att göra en risk och konsekvensanalys för hur mycket det kommer att kosta om kommunen måste överta all hemtjänst. Risken för att det kommer att ske har blivit avsevärt högre med det underlag som nu är offentligt. Nedan ser du våra yrkanden i Äldrenämnden samt vår reservation. De fyra sidorna yrkanden som S och V presenterade ska jag återkomma till i ett helt eget inlägg, Det är många som efterfrågat det, men med tanke på att företagen inte kunnat ta del av underlaget förrän i måndags ville jag avvakta lite innan jag går in på detaljer.

Yrkande i första hand

att nämnden återremitterar ärendet med följande motivering: en risk- och konsekvensanalys ska göras med anledning av risken för ökade kostnader om kommunen måste ta över den privat drivna hemtjänsten.

 

Yrkande i andra hand

att en risk- och konsekvensanalys av det nya förfrågningsunderlaget ska göras.

att om konsekvenserna av förfrågningsunderlaget visas vara alltför omfattande för de privata utförarna ska nämnden revidera förfrågningsunderlaget.

att ersättningarna till utförarna generellt höjs med 15%.

att boendestöd ska ingå i förfrågningsunderlaget.

att ledsagning ska ingå i förfrågningsunderlaget.

att som en valfri möjlighet för hemtjänstutförare, inkludera trygghetslarm under dagtid och/eller dygnet runt.

 

Reservation

I januari 2019 beslutade en majoritet i kommunfullmäktige att Lagen om Valfrihet i hemtjänsten ska vara kvar, därför reserverar vi oss emot beslutet att anta ett förfrågningsunderlag som i det närmaste omöjliggör för företag att bedriva hemtjänst i Umeå kommun. Förfrågningsunderlaget ställer högre krav på externa utförare än på kommunens egen regi samtidigt som Socialdemokraternas och Vänsterpartiets ändringsyrkanden både bryter mot lagen och kraftigt försvårar för de mindre lokala leverantörerna som de säger sig värna. Beslutet går stick i stäv emot beslutet i kommunfullmäktige och är inget annat än ett sabotage mot valfrihet samt kommer att leda till mycket stora kostnadsökningar om kommunen ska överta verksamheter.

 

Veronica Kerr 1:e vice ordförande, KD

Lotta Holmberg, ledamot M

Åke Gustafsson, ledamot C

Marianne Normark, ledamot L

 

2 kommentarer

  1. Pingback: Corona, LOV och brutna löften | Veronica Kerr (KD)

  2. Pingback: S fortsätter att kritisera LOV trots löfte om att respektera beslut i KF | Veronica Kerr (KD)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.