Snusets vara eller icke vara..

Av , , Bli först att kommentera 15

Idag i personalutskottet tog vi uppföljningen av kommunfullmäktiges uppdrag för tobaksförebyggande arbete 2010 och 2011. Det var i november 2009 som kommunfullmäktige beslutade att "en hälsofrämjande och långsiktig kraftsamling för tobaksfri arbetstid ska genomföras under 2010 och 2011, samt att en utvärdering ska göras innan 2013 års utgång."

När verksamhetsplanen för 2012 skulle tas fick personalfunktionen uppdrag att följa upp satsningen på tobaksfrihet och det var också då debatten om att kommunen skulle förbjuda sin personal att använda snus under arbetstid blossade upp . Något som majoriteten förnekade å det bestämda. Jag menade då att med skrivningen "en tobaksfri arbetstid" fanns det stort utrymme för misstolkning och förbudstanken fanns i bakgrunden. Texten i en verksamhetsplan ska inte lämna utrymme till tolkningar.

Ikväll läser jag på vk.se att nu har kommunen bestämt sig igen för att det ska vara snusförbud. VK och jag tolkar texten olika, här kommer min tolkning.

Att satserna i beslutsunderlaget lyder Kommunstyrelsen beslutar:

att rökfri arbetstid införs i all kommunal verksamhet from 1 januari 2013

– att barn och unga har rätt till tobaksfria möten med vuxna i all kommunal verksamhet

– att den gemensamma förvaltningen får i uppdrag att utarbeta riktlinjer och erbjuda stödinsatser.

Det är skadligt att röka och det påverkar inte bara rökaren själv utan även andra i dennes omgivning. Jag tycker också om att barn och unga ska ha rätt till tobaksfria möten med vuxna, men jag vet att med sunt förnuft hos dessa tobaksbrukande (snusande) vuxna i skolan kommer det inte att bli ett problem.  Jag ser det inte som ett snusförbud, men som en uppmuntran och något som jag också uppskattar som förälder till barn i skolan. Förbud är fel väg att gå, med uppmuntran och stöd kommer man längre.

Uppskjuten debatt i ämne jag brinner för

Av , , Bli först att kommentera 12

Denna interpellation har jag skrivit till dagens kommunfullmäktige och min förhoppning var att vi skulle få en riktig och viktig interpellationsdebatt inom ett område som jag brinner för. Tyvärr är inte Eva med idag, debatten får vänta till nästa månad..
 
 
Interpellation
till Eva Andersson
ordförande i Socialnämnden.
 

Olika aktörer inom äldreomsorgen gynnar de äldre
 
I en nyligen publicerad forskningsstudie vid Umeå Universitet visar resultaten att de äldre lever längre och kommunen får lägre kostnader utan att kvaliteten försämras när äldrevård bedrivs i annan regi än den offentliga. Vid upphandling har kostnaden för varje plats sjunkit med i genomsnitt 3% samtidigt som antalet platser i äldreomsorgen har ökat. Detta har gett fler platser till en oförändrad totalkostnad men med bibehållen kvalitet.

Äldreomsorgen har under det senaste året debatterats häftigt och flitigt efter det att en del missförhållanden vid vissa äldreboenden uppmärksammats. De som har varit emot andra aktörer inom äldreomsorgen än kommunen har varit snabba med att dra slutsatsen att upphandling leder till sämre kvalitet. En slutsats som också fått konsekvenser här i Umeå kommun när kommunen återtog driften på Skräddaren. Detta trots att inga brister eller klagomål framkommit snarare tvärtom.

Ett par dagar efter det att forskningsstudien publicerats kunde vi också läsa i VK och VF om socialstyrelsens allvarliga kritik mot ett av våra kommunala äldreboenden, där flera incidenter av vanvård och brister uppdagats.

Med anledning av detta ställer jag följande frågor:
 
Eftersom endast det bästa är gott nog till våra äldre, undrar jag varför Eva Andersson för en politik som inte har de äldres bästa för ögonen?

• Efter den vanvård som begåtts i ett av kommunens egna äldreboenden, kommer Eva Andersson att agera så att en annan utförare får bedriva den verksamheten?
 
 
 
Veronica Kerr​
Gruppledare för Kristdemokraterna
 

Umeå kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare!

Av , , Bli först att kommentera 11

Idag sammanträder kommunfullmäktige och Allians för Umeå har ställt en interpellation om ”Ökade insatser för att minska sjukfrånvaron”. Det var i april som Alliansen med stöd av Mp och Arbetarpartiet om att öka insatser för att minska sjukfrånvaron bland våra anställda inom kommunen. Det var sju miljoner kronor som avsattes i bokslutet för ändamålet.

Svaret från personalutskottets ordförande är att frågan kommer upp i personalutskottet på onsdag. Det som har framkommit i samtal med fackliga organisationer och i samverkansgrupper är flera gemensamma nämnare som att stärka gruppers känsla av sammanhang, öka yrkesstoltheten och att bli sedd som medarbetare. Man önskar bättre information från arbetsgivare om möjligheter som finns.

Det är utmärkt att fler insatser för att minska sjukfrånvaron nu kommer att göras och att man har tagit till sig förslag från verksamheten. Umeå kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Dans engagerar och ett enkelt svar

Av , , Bli först att kommentera 20

Balett akademin i Umeå har ca 2000 elever per vecka vilket måste vara bland de större kulturverksamheterna i Umeå. Dans engagerar. Inte bara fritid, kropp och sinne, men även i politiken.

Svaret till frågan om dansen tillhör kulturen är självklart och det är ingen som har ifrågasatt tanken att dansen skulle få plats i det nya kulturhuset "Kulturväven". De har funnits med i planeringen länge och i ett TV inslag igår kväll berättade rektorn att man kommit så långt i planeringen att man nu var nere på detaljnivå. Det är klart att sedan få beskedet att nej, ni får inte plats måste kännas som ett slag i ansiktet.
 
Det var i kommunstyrelsens arbetsutskott som revideringen gjordes för två veckor sedan. Enligt föredragningslista och protokoll blev beslutet revideringar i Kulturvävens programhandling.
 
Att ge projektledningen i uppdrag att revidera programhandlingen för Kulturväven med följande instruktion:
Att beslutade kommunala verksamheter, inom kulturnämndens och kommunstyrelsens verksamhetsområde, inplaceras inom plan ett (1) till fyra (4).
Bakgrund
Den 29 maj 2012 godkände kommunstyrelsens arbetsutskott ett förslag till programhandling för de kommunala ytorna i Kulturväven.
Programhandlingen behöver nu revideras med anledning av att det finns förändringar i fördelningen av Kulturvävens ytor som innebär att den planerade kommunala utökningen på plan 5 inte genomförs enligt information till Ksau 22/8 2012.
Detta innebär att den planlösning som beslutats revideras utifrån de nu disponibla ytorna.
Revideringen innebär att avsteg från det beslutade lokalprogrammet sker.
 
Beslutet om att skapa ett kvinnohistoriskt museum togs under förra mandatperioden, men det nya fullmäktige var med och beslutade att placeringen skulle bli i det kommande kulturväven. I debatten lyftes visioner om att kulturväven skulle bli ett fantastiskt kulturhus med kultur lätt tillgängligt för alla medborgare, oavsett var man bodde i kommunen. Teater, dans, bibliotek och musik lyftes fram som framtida delar av kulturväven.
 
Idag konstaterar vi att alla delar inte får plats. Var gick det fel? Media talar om en schism, mellan vilka och varför? Dansen behöver nya lokaler och det beslutade (idag ännu ej uppstartade) kvinnohistoriska museet behöver 700 kvadratmeter. Frågan var dansen i Umeå ska få utvecklas kvarstår, men det är sorgligt att de nu inte får vara en del av väven.
 
Många frågor utan svar, men en fråga jag kan svaret på är att i valet mellan en befintlig verksamhet som involverar många människor som dansens verksamhet gör och ett kvinnohistoriskt museum blir valet alltid enkelt. Det bör definitivt finnas möjligheter att hitta andra lokaler i Umeå för ett kvinnohistoriskt museum som ännu inte startat upp, om detta  innebär att dansen får plats.

Odense och en svarslös Holmlund

Av , , 2 kommentarer 15

Dagarna har gått väldigt fort denna vecka och det har varit både en eller två gånger som jag har fått tänka efter för att känna efter vilken dag det är. Mycket av det beror nog resan till Nordic City Conference i Odense, Danmark tillsammans med tjänstemän och Lennart Holmlund, söndag till tisdag. Lennart har själv bloggat om konferensen.

För mig var det första gången som jag deltog och jag kan bara säga att det var en spännande konferens där medlemskommuner från Norge, Danmark, Sverige och Finland representerar sammanlagt 40 % av befolkningen. Att få tillfällen att utbyta erfarenheter om stadsutveckling och samhällsplanering är viktigt eftersom vi som kommun har mycket att vinna på det, samtidigt som ett nätverk tillsammans kan vara med och påverka. Det jag är mest ledsen över nu i efterhand är att mina danska kunskaper inte var så bra som jag hade önskat.

Nu när hösten har börjat komma igång på riktigt så har även rutinerna börjat att falla på plats här hemma och på stadshuset. Nyheterna i media verkar bli fler i budgettider och tidningarna blir tjockare vilket är roligt. En nyhet som mina ögon fastnade på när jag läste tidningarna idag var huvudrubriken i Dagens Samhälle: 8 av 10 S-toppar säger NEJ till vinstförbud! Dagens Samhälle har ringt upp 50 ledande S politiker och frågat efter deras åsikter.
 
 
 
I Umeå denna mandatperiod har Socialdemokraterna tagit ett rejält kliv åt vänster i och med deras samarbete med Vänsterpartiet. I Socialnämnden har vi sett det på nära håll när S och V helst av allt vill se företag utan vinster inom hemtjänsten och där misstron mot vinster i välfärdstjänster gått före både kvalitet och förstånd. 
 
Vinst eller inte fortsätter att vara en oerhört känslig fråga för Socialdemokraterna. Svårt för oss utomstående att begripa, men när t o m Lennart Holmlund blir svarslös kan man börja undra…
 

Vad var det som hände?

Av , , Bli först att kommentera 14

"Akut brist på boende för de nya studenterna!" Dagens huvudnyhet i VK. Det är inte första året det är tufft för nyinflyttade studenter att få tak över huvudet i Umeå, men i år förvånar nyheten mig betydligt mer än tidigare.

I mitten av augusti fick jag ta del via mail en debattartikel undertecknad av Bostadens VD Ann-Sofie Tapani och Universitetsdirektören Lars Lustig. Rubriken var Finnes: Studentbostäder i Umeå! Debattartikeln var ett svar på vad de ansåg var en onyanserad debatt om bristen på studentbostäder som bostadsministern Stefan Attefall (Kd) stod bakom. "Det som oroar oss mest är att debatten är onyanserad och att man gärna applicerar de problem som storstäderna har till att även gälla exempelvis Umeå."
 
I dagens VK och även i dagens Folkbladet kan vi läsa om studenter som erbjudits boende i campingstugor i Nordmaling och Vännäs. Prislappen för en liten campingstuga är 1000 kr/vecka.
 
Min stora fråga blir vad var det som hände? Har studenterna varit naiva och trott att i Umeå är det lätt att få bostad eller har planeringen från kommunen brustit? Varför stämde inte Bostadens och Universitetets bild av situationen? Kan den artikeln ha felaktigt lugnat bostadssökande studenter? Just nu fler frågor än svar, min förhoppning blir att svaren kommer i god tid till nästa år så att detta inte behöver upprepas.