Politikens gränser

Av , , Bli först att kommentera 6

Göran Hägglund skriver på Svenska Dagbladets Brännpunkt att KD nu vässar familjepolitiken ytterligare.

Läs hela artikeln HÄR

Goda och glada nyheter!!!!!!

Av , , Bli först att kommentera 7

Det känns bra att få avsluta dagen med beskedet om att de barn som vanvårdats i fosterhem kommer att få ersättning. Det är två veckor sedan jag skrev om detta och att jag var glad för att regeringen öppnade upp möjligheten för en bred överenskommelse. Vissa frågor ska inte styras av prestige, det ska vara självklart att beslut som blir fel ska kunna rättas till. En blocköverskridande överenskommelse som i detta fall gör beslutet ännu starkare och säkrare.  

Denna överenskommelse innebär att det tillskapas en särskild möjlighet till ekonomisk ersättning – ett enhetligt belopp om 250.000 kronor enligt Upprättelseutredningens förslag. Jag är glad och stolt över att Kristdemokraterna kunde vara med och verka för detta.Här kan ni läsa mer.  

 

 
Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Ny cykelväg mellan Holmsund och Umeå

Av , , 2 kommentarer 9

Idag har det varit kommunfullmäktige där min interpellation om säker cykelväg mellan Holmsund och Umeå debatterades. Det är inte långt mellan Holmsund och Umeå, men av någon anledning verkar avståndet vara betydligt längre för umebor än för oss som bor i Holmsund..

Det var ett glädjande besked som Lasse Jakobsson, ordförande i Tekniska Nämnden kom med. En ny anslutning kommer att skapas mellan Holmsundsvägen/Tegelbruksvägen och Faktorsvägen vilket innebär att cyklister slipper trängas med bilister i rondellerna. Arbetet med cykelvägen påbörjas i höst och man skriver att den nya cykelvägen kommer att vara klar senast 22 juni 2012, dvs på midsommarafton.

I februari i år behandlades i fullmäktige en motion om cykelväg mellan Umeå och Holmsund. Svaret var då att större delen av Holmsundsvägen låg under Trafikverkets ansvar och inte i kommunen. Jag lyfte då att det största problemet är trafiksäkerhetsrisken som de nya rondellerna vid Gimonäs och Strömpilen innebär. Jag har själv tidigare alltid cyklat till och från Umeå på sommaren, men efter att den nya rondellen med viadukt byggts känns det alltför osäkert. Det var ingen som hade uppmärksammat denna trafiksäkerhetsrisk i planeringen.  Cyklisterna had glömts bort. Månaden därpå togs beslutet om att påbörja arbetet om att göra vägen till Holmsund mer trafiksäker för cyklister.

Jag hoppas att vi är många nästa sommar som väljer cykeln och visar att det är inte långt mellan Holmsund och Umeå.

 

 

 

 

 

 

2 kommentarer
Etiketter: , ,

Min interpellation till kommunfullmäktige på måndag

Av , , Bli först att kommentera 4

 

Trafiksäker cykelväg mellan

 

Holmsund och Umeå

 

Jag och Ulla Löfgren (m) aktualiserade i våras, via en insändare, frågan om en trafiksäker cykelväg mellan Holmsund och Umeå. Bygget av viadukten över järnvägen har gjort vägen till en mardröm för cyklister. Den tämligen cykelvänliga sträckan från Holmsund mot Umeå har förvandlats till en verklig trafikfara.

Svaret vi fick av representanter från Trafikverket och Umeå Kommun, var att beslut fattats och arbete påbörjats för att åtgärda de säkerhetsbrister som finns efter Holmsundsvägen. Trafikverkets väghållaransvar börjar 200 meter öster om bron till returmarknaden, därför är det Umeå kommuns ansvar att förbättra trafiksituationen för cyklister fram till ovan nämnda plats.

 

Med anledning av detta ställer jag följande frågor:

 

  • Vilka åtgärder är inplanerade för att förbättra trafiksäkerheten för cyklister mellan Holmsund och Umeå?

 

  • När beräknas arbetet vara färdigställt?                                    

 

Kristdemokraterna förbättrar sjukförsäkringen

Av , , Bli först att kommentera 6

Förbättringar i sjukförsäkringen är ett tydligt resultat av Kristdemokraternas arbete i frågan. Vi har lyssnat på dem som på nära håll har sett konsekvenserna av förändringarna i sjukförsäkringen. Både det positiva och det som inneburit att personer har hamnat i kläm. Utifrån det har vi arbetat intensivt med att försöka få till stånd de förändringar vi har sett som nödvändiga. Det arbetet ger nu utdelning. Alliansens sociala röst hörs tydligt.

Syftet har hela tiden varit att den som är försäkrad och blir för sjuk för att arbeta ska ha en ekonomisk trygghet.

Därför inför vi ett nytt boendestöd och en ny särskild ersättning för dem som kallats ”nollklassade”, alltså de som återvänder till sjukförsäkringen men saknar försäkrad inkomst. Att försäkring och inte försörjningsstöd utgör den ekonomiska tryggheten innebär för de flesta berörda att den ekonomiska situationen förbättras, inte bara jämfört med situationen just nu utan också med de förutsättningar de hade innan reformen. Sjukförsäkringsreformen som genomfördes under förra mandatperioden var helt nödvändig och i de flesta delar bra.

Men allting blev inte rätt, vissa delar av reformen blev alltför fyrkantig och människor hamnade i kläm. Stora reformer på ett så komplext område har alltid brister och det innebär också att vi ständigt måste vara beredda att åtgärda dem. Det som görs nu är att vi fortsätter vägen från ett system där människor fastnade i livslångt utanförskap till ett trygghetssystem som ger förutsättningar för att varje människas potential tas tillvara.

 

 

Budgetframgångar för KD

Av , , Bli först att kommentera 6

Här följer en liten genomgång av några av de frågor som kristdemokraterna fått genomslag med i höstbudgeten:

Sjukförsäkringen förbättras från den 1 januari 2012

 

·         Den s.k. ventilen vid den bortre tidsgränsen vid 2,5 års sjukskrivning görs bredare. Därigenom kan fler personer som är för sjuka beviljas fortsatt sjukpenning i stället för att erbjudas plats i arbetslivsintroduktionen hos Arbetsförmedlingen.

 

·         För de som saknar SGI, de s.k. nollklassade, förstärks det föreslagna boendetillägget så att de allra flesta, tillsammans med den sjukpenning i särskilda fall som också föreslås, kommer att få en ersättning som ligger i nivå med vad de tidigare haft i form av garantiersättning och BTP. Denna ytterligare förstärkning kostar 100 mkr/år.

 

·         Ytterligare en viktig förändring genomförs för de nollklassade som från och med 1 januari 2013 lämnar aktivitetsersättningen (förtidspension för unga) p.g.a. att de fyllt 30 år. Även dessa personer föreslås nu också kunna få sjukpenning i särskilda fall samt boendetillägg.

 

Skattereduktion för gåvor till ideella ändamål införs

 

En skattereduktionen för fysiska personers penninggåvor till ideella organisationer som bedriver hjälpverksamhet bland behövande eller främjar forskning, införs från den 1 januari 2012 enligt följande:

 

·         Gränsen för att gåvor ska kunna ge skattereduktion är 200 kronor per gåvotillfälle och sammanlagt minst 2000 kronor per beskattningsår.

 

·         Skattereduktionen är 25 procent av gåvounderlaget.

 

·         Maximal skattereduktion är 1500 kronor per person och år, vilket motsvarar ett gåvounderlag på 6000 kronor.

 

Insatser för barnskydd

 

140 miljoner satsas 2012, och 200 miljoner per år för åren därefter, för att stärka skyddet för utsatta barn. Detta är en av stor satsning för att stärka tryggheten för barn och unga i den sociala barn- och ungdomsvården. Varje barn som är placerat ska få en egen socialsekreterare med ett uttalat ansvar att följa barnet och hålla kontakt. Särskilt ska barnets hälsa och skolgång uppmärksammas. Familjehemmen ska få bättre stöd. Kommuner ska ges stöd för att stärka arbetet med att socialnämnderna har rutiner att förebygga, upptäcka och hantera missförhållanden. Ett nationellt program för ökad säkerhet i samhällsvården skall tas fram.

 

Tillgänglighetssatsning i vården

 

En intensifiering genomförs av arbetet med att stimulera till ökad tillgänglighet, valfrihet och delaktighet för patienter. Ambitionen är att alla landsting skall erbjuda ökad valfrihet för den enskilde i den specialiserade vården enligt LOV. Ett tidsbegränsat bidrag införs därför från 2012. Därutöver genomförs en särskild insats för att stödja utvecklandet för av en hälsodagbok på nätet. 2012 satsas 160 miljoner, 100 miljoner 2013 och 100 miljoner.

 

Högkostnadsskyddet höjs

 

Högkostnadsskyddet för bl.a. besök inom den öppna hälso- och sjukvården höjs från 900 kronor till 1 100 kronor och för läkemedel m.m. från 1 800 kronor till 2 200 kronor. Detta innebär en total kostnadsökning på maximalt 600 kronor på ett år för personer som når upp till båda högkostnadsskyddens tak. Därför är det bra att budgeten också innehåller förslag för pensionärer, unga och barnfamiljer med små ekonomiska marginaler. Dessa får genom förslagen en höjd ekonomisk standard som kraftigt överstiger en eventuell kostnadsökning till följd av justeringen av högkostnadsskydden. Justeringen av gränserna för högkostnadsskyddet

är en uppdatering så att de motsvarar det reala värdet vid den senaste revideringen. En majoritet av remissinstanserna har inga invändningar eller tillstyrker förslagen. Gränserna har inte justerats sedan slutet av 90-talet (högkostnadsskyddet för hälso- och sjukvård fastställdes 1997 och för läkemedel 1999). En större utredning ser nu över avgiftsstrukturen inom hälso och sjukvården. Förslaget stärker hälso- och sjukvården eftersom avgiftsintäkterna beräknas öka med närmare 1 miljard kronor vilka föreslås tillfalla landstingen.

 

Hemlöshet – ca 10 miljoner per år

 

8 miljoner avsätts för 2012-2013 för fortsatt arbete med att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden, och därefter 10 miljoner. Gjorda erfarenheter ska förankras för att få mer varaktigt genomslag i hela landet. Därutöver ska bl.a. en nationell samordnare tillsättas för att hjälpa kommunerna att skapa uthålliga och fungerande rutiner. Ett viktigt fokus blir att vräkning av barnfamiljer ska kunna förhindras.

 

Stöd till anhörigorganisationer

 

Stödet till organisationer för anhöriga som vårdar äldre ökas med 2 miljoner per år. Fler organisation har blivit behöriga att söka stöd.

 

Parboendegaranti

 

Ett förslag har tagits fram av Socialdepartementet som syftar till att säkerställa möjligheten för makar och sammanboende att fortsätta kunna bo tillsammans i särskilt boende för äldre, den s k parboendegarantin.

 

 Föräldrars närvaro i rättsprocesser

 

Regeringen kommer att låta kartlägga omfattningen av föräldrars deltagande vid rättsväsendets åtgärder mot deras barn, däribland vid rättegångar. Kartläggningen ska kunna användas som underlag för överväganden om eventuella åtgärder för att öka föräldrars deltagande. 

 

Åtgärder för att stärka svaga gruppers ställning på arbetsmarknaden

 

En rad nya åtgärder föreslås inom arbetsmarknadspolitiken. Särskilt viktigt är det att i den väntade konjunkturnedgången stärka svaga grupper på arbetsmarknaden som annars riskerar långtidsarbetslöshet. Bl.a. tidigareläggs oförsäkrades tillträde till jobb- och utvecklingsgarantin (JUG) samtidigt som kvaliteten i både JUG och jobbgarantin för unga (JOG) höjs. JUG:s tredje fas förstärks med fler arbetsförmedlare, förlängda tillfälliga arbetsmarknadsutbildningar och särskilda anställningsstöd med högre handlarersättning för anordnare.

För att förbättra för långtidsarbetslösa föreslås (även) en förlängning av det förstärkta särskilda anställningsstödet, en kortare kvalificeringstid till nystartsjobb för äldre samt fler praktik- och arbetsmarknadsutbildningsplatser. Extra platser tillförs även den reguljära utbildningen i Yrkesvux, Yrkeshögskolan och Folkhögskolan.

Totalt förstärks arbetsmarknadspolitiken med 19450 årsplatser 2012 och 12750 platser 2013 till en kostnad av 3,7 respektive 2,3 miljarder kronor 2012 och 2013.

 

Uppväxtvillkor ska prioriteras

Av , , Bli först att kommentera 6

VK skriver att Barn och Ungdomspsykiatrin i Umeå inte klarar vårdgarantin och har hundratals barn kö för utredning. Vårdgarantin innebär att man har rätt till vård inom 90 dagar även om jag anser att även tre månader kan vara för lång tid. När det gäller barn och unga som mår dåligt och som behöver hjälp för att klara vardagen är det av yttersta vikt att man snabbt får hjälp.

Landstingets Alliansen skrev i sitt förslag till landstingsplan för 2012-2015:
 
”Väntetiderna inom barn- och ungdomspsykiatrin är fortfarande oacceptabelt långa. Enligt vårdgarantin ska väntetiden vara högst 30 dagar för nybesök och ytterligare högst 30 dagar tills behandling sätts in.  
Det är också en stor omställning att gå från barnpsykiatrin till vuxenpsykiatri, därför vill alliansen att BUP ska kunna behandla patienter till dess att de har fyllt 20 år.” 
 
Ja, jag är bekymrad och det gör mig ledsen att läsa om den långa väntan som barn och föräldrar får gå igenom. Att vänta på hjälp är frustrerande. Kristdemokraterna antog vid Rikstinget i somras ett nytt fokusområde där barn och unga är i centrum. Vi talar alltför ofta om tillväxt, vi måste tala mer om uppväxtvillkor. Kristdemokraterna vill att Sverige ska bli världens bästa land att växa upp i!
 
Det är oacceptabelt att barn och ungdomspsykiatrin fortsätter att ha långa köer, men enligt artikeln finns det en förhoppning om att man kommer kunna arbeta bort en del av kön under hösten. Det är viktigt att vi sätter uppväxtvillkoren för våra barn och unga i fokus och det rör alla politiska nivåer, såväl kommun-, landstings- som rikspolitiken.
Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Fyra miljoner till säkerhet för den judiska minoriteten

Av , , Bli först att kommentera 9

 

Det är mycket välkommet att det satsas på säkerhet för den judiska minoriteten. Allt för länge har många varit rädda för att besöka en synagoga eller bära en davidsstjärna runt halsen. Det är naturligtvis helt oacceptabelt att det ska vara så. Synagogorna behöver ett tillskott av medel för att kunna öka säkerheten.

Alliansregeringen satsar nästa år fyra miljoner kronor för att öka säkerheten och minska utsattheten för den judiska minoriteten. Det är oerhört olyckligt att dessa säkerhetsarrangemang ska behövas. Antisemitism behöver ständigt avslöjas och bekämpas så även i Umeå. I ett demokratiskt samhälle kan vi aldrig acceptera att människor utsätts för hatbrott och trakasserier.

 

 

  

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Förändringar på gång i svensk socialvård

Av , , 2 kommentarer 4

Jag är glad för att regeringen har öppnat en möjlighet att tillsammans med oppositionen hitta en möjlighet att betala ut ersättning till de barn som en gång omhändertogs av samhället och som blev vanvårdade. Det är fullständigt omöjligt att säga vad en förlorad barndom är värd eller hur man ska kunna kompensera dessa barn som blev så grymt svikna av samhället när de växte upp.

Det finns en fråga som återstår att lösa och det är rättssäkerheten. Det är viktigt att en fråga av det här slaget bör ha en bred överenskommelse för att säkerställa ev rättvise- och rättssäkerhetsaspekter. Samarbete mellan blocken ser jag som något positivt när det är möjligt. Det finns dock ingen garanti för att det verkligen blir någon ersättning till de som vanvårdades under sin tid som fosterbarn under åren 1920-1980, även om vi är många som hoppas på att en sådan lösning ska vara möjlig.  
Det är inte bara frågan om ersättning till de vanvårdade som regeringen och media har talat om de senaste dagarna. Igår tisdag blev det klart att Regeringen avsätter under de närmaste tre åren en halv miljard kr – varav 140 miljoner under nästa år – för att förbättra skyddet, stödet och hjälpen till utsatta barn. I en debattartikel i Dagens Nyheter skriver Maria Larsson om de förändringar som kommer att införas inom socialvården i Sverige. De mörka delarna i svensk socialvårds historia får inte upprepas!
 
2 kommentarer
Etiketter: , ,

Stärkt skydd för kvinnor med funktionsnedsättning

Av , , Bli först att kommentera 5

"Allt våld ska bekämpas och fördömas. Men samhället har ett särskilt ansvar att skydda och stödja dem som har svårt att själva tillvarata sina rättigheter."

Maria Larsson, barn- och äldreminister, skriver i Expressen om stärkt skydd för  kvinnor med funktionsnedsättning. Läs hela artikeln här