Umeås Bästa Byggnadsnämndspolitiker ser till att utlovad cykel-P-utredning, som även Gator och parker påpekat om, blir gjord, här i skrivelse med också begäran om återkallat Nannabadbygglov.

Umeås Bästa Byggnadsnämndspolitiker ser till att utlovad cykel-P-utredning, som även Gator och parker påpekat om, blir gjord, här i skrivelse med också begäran om återkallat Nannabadbygglov.

TILL/ 

BYGGNADSNÄMNDEN I UMEÅ KOMMUN

 
UNDERTECKNAD FÖRESLÅR ATT BYGGNADSNÄMNDEN ÅTERKALLAR GODKÄNT BYGGLOV FÖR ”NANNABAD”, SER TILL ATT UTLOVAD 
 
CYKEL-P-UTREDNING GÖRS OCH SKICKAS UT PÅ REMISS TILL GATOR OCH PARKER, FÖR- OCH GRUNSKOLEFÖRVALTNINGEN, UMEÅ 
 
FRITID, PLANERADE HYRESGÄSTER SOM IDROTTSFÖRENINGAR, UMEÅ FÖRENINGSRÅD, POLISEN I UMEÅ OCH GRANNAR SOM BERÖRS, 
 
SAMT DÄREFTER TAR STÄLLNING TILL OM ALLA KRAV FÖR SÄKER OCH TILLRÄCKLIG CYKELPARKERING VID PLANERAT NANNABAD 
 
KAN KLARAS, ELLER EJ.
 
 
Bakgrund och motiveringar 
 
Gator och parkers samlade remissyttrande, här om

Entreer, cykelparkeringar,
På situationsplanen står det att cykelparkering och angöring kommer redovisas i en separat utredning. Badhusets verksamhet kommer att generera i många besökare och många kommer att anländer med cykel, vilket ställer krav på ett antal cykelparkeringar.
Cykelparkering ska anordnas för såväl personal som besökare företrädesvis på fastighetsmark

Kommunsvar nedan

Västra Kyrkogatan utanför huvudentrén är i detaljplanen fastighets mark och cykelparkeringar kan anordnas där.
I övrigt redovisas detta i en separat utredning.

 

Nanna cykel-P

Ovan bild är t v ur badkonsultens ritning nov-2011 med ENDAST 40 cykelplatser och t h från april-2013 om att separat cykel-P-utredning ska göras, inkl. angöring, mm

Någon utredning om cykelparkering är inte gjord, det bekräftar planchef Tomas Strömberg i e-brev till mig, på fråga om cykel-P-utredning, den 10/6 2013 med

Angående den parkeringsutredning du frågar efter antar jag att du menar den som berör cykelparkeringar. Vi konstaterar att Västra Kyrkogatan mellan parkeringshuset och badhuset inte är planlagd som gatumark utan tillhör fastigheten. Här klarar man alla de cykelparkeringar som behövs. Dock behövs i det i det fortsatt arbetet med omgestaltningen av Vasaplan att  behöva studeras ytterligare. Gestaltningen av cykelparkeringarna är ju beroende av både Vasaplan och denna ”gatuparti” för bästa resultat.

Mvh Tomas Strömberg

Således, det som skulle utredas för cykelparkering, om hur många cykel-P-platser som behövs, var och hur de ska placeras och om det är tillräckligt, har inte gjorts.

I det avbrutna detaljplanearbetet för Nannabad angavs vikten av fungerande och tillräcklig cykel-P liksom för bilar. Då ett Nannabad förväntas få många cyklande och Umeå kommun i andra delar av centrum är uppmärksam på tillräcklig, bra och säker cykel-P, måste detta gälla ett Nannabad också och vara löst innan bygglov prövas politiskt.

Dessutom, de cykel-P-platser som kan komma att göras vid Nannabad, kommer också att användas av alla andra som besöker eller arbetar i stan, (precis som för bilar och dess parkeringsbehov), varför än större cykel-P-utrymme behövs här och därmed än viktigare att en ordentlig utredning görs, innan det slutligt avgörs om ett Nannabad får byggas.
Umeå kommun vill se Umeå som en stor, bra och växande cykelstad och då måste det vara ju självklart att cykelutredningar med analyser och remissförfarande blir genomfört för denna planerade bad- och simanläggning på kv Nanna 7, där det bör betonas att ”badhuset” växt till över 11 000 kvm (mot drygt 8 000 när det påbörjade detaljplanearbetet avbröts) med också större gym/relax, vilket innebär än fler cyklister, dessutom i alla åldrar.
Umeå ska stå som ett mönster för noggrann, säker och bra planering här, som det anstår i att vilja vara utveklande och attraktiv.
Kravet om en noggrann cykelutredning ökas därmed liksom ordning och passage så att problem och olyckor undviks samt att utrymme finns för gående och andra passerande utan att besöka anläggningen samt utryckningsfordon. Liksom krav på att cykel-P-utredningen går ut på remiss till berörda nämnder/förvaltningar/bolag inom kommunen, blivande hyresgäster, polis och brandkår, o dyl, samt allmänheten. En viss tidsförskjutning blir då en investering i trygghet, säkerhet och ekonomi som betalar sig under den 40-50-60 år en bad- och simanläggning står.
Se även nedan fyra bilderi i collaga,
dels med angivet cykelutrymme vid planerat Nannabad
dels vad som finns på IKSU Sport, på två sidor,
vilket visar hur trångt, och i praktiken omöjligt, det blir vid Nannabad när man
ser det utrymme som är i bilden med 300 cyklar (från cykeluthyrning på ön Ven i Öresund)
och där utan nödvändiga passager som måste till vid bad i Umeå och gott om plats vid entrén.
Nanna IKSU cykel
Nanna cykel Ven

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.