Gustav Fridolin! Ge barn/elever lika rätt till tider och föräldrar valfrihet! Stoppa kommuners syskon-trixande!

DENNA BLOGG (inkl blogg 27/2) SKICKAS TILL UTBILDNINGSMINISTER GUSTAV FRIDOLIN (MP) FÖR ATT GE BARN/ELEVER I BARNOMSORG I SVERIGE LIKA NÄRVARORÄTT + FÖRÄLDRAR VALFRIHET I TIDER OAVSETT FAMILJE-SITUATION OCH ATT KOMMUNERS TRIXANDE MED SYSKONREGLER PÅ DAGIS/FRITIDS STOPPAS.

Tips till ”barnminstern”

Ett tips till ”barnministern” (och pappa nu till ett andra barn) Fridolin är att Stockholms stads regler kring föräldraledighet och nytt syskon (se härunder) blir vägledande i riket. Enklast är ett tillägg i skollagarna (se längst ner) att vid föräldraledighet avgör föräldrar suveränt tider för sina barn (utan inblandning från byråkrati och kommunpolitik). Dvs huvudstadens ingen begränsning för fritids och max 30 tim/veckan på dagis blir rätt för upp till heltid.

STOCKHOLMS STAD

Vad händer när jag är föräldraledig med syskon?Från och med en månad efter barnets födsel får äldre syskon gå högst 30 timmar i veckan på förskolan. Tiden bestäms i dialog med förskolan för en termin/halvår i taget och kan fördelas på fyra eller fem dagar och mellan klockan 8-9 och 14-16.
Finns det plats för alla i fritidsverksamhet?Ja, under den skolfria delen av skoldagen och på loven har ditt barn möjlighet att vara på fritidshem och fritidsklubb. Ditt barn har rätt till plats i fritidshem mellan 6 och 9 års ålder, under den tid som du som förälder arbetar eller studerar. Det samma gäller om du som förälder är arbetslös, under den tid som du aktivt söker arbete. Barnen har även rätt till fritidshemsplats under föräldraledighet vid nyfött syskon. 

Låt Umeå bli bättre än Stockholm!

Inför valet 2006 utlovade Umeås S-kommunalrådet Margareta Rönngren, då som För- och grundskolenämndens ordförande, 6 tim/dag för föräldraledigas förskolebarn om Mona Sahlin blev statsminister. Det blev ingen S-regering men Rönngren gjorde ingen förändring av mer än skollagens ”minst 15 tim/veckan”. Nu regerar S-MP inte med Sahlin utan en man, Stefan Löfvén. Och då ska väl vallöftet från förr också gälla. Eller?

Eller vill allianspartierna i Umeå kommun (+ Alliansen på riksplan) leva upp till återkommande valfrihetskoncept även för barn och familjer, här alla barns lika rätt till tider på förskola/fritidshem och föräldrars rätt att bestämma? Och göra så att Norrlands huvudstad (om det är Umeå) blir lika bra för barn/elever som Stockholm, eller bättre.

Eller behövs att näringslivsfolk i Umeå blir barnpolitiska och visa att bästa familjepolitiken i landet ger winwin för att få hit arbetsplatser, behålla och locka barnfamiljer till Umeå. Och då påverka till att ovan rätt och valfrihet införs i kommunen och 10-tim-regeln inte behövs.

BLOGG DEN 27/2 2015 OM ÄLDRESYSKON PÅ DAGIS/FRITIDS – OLAGLIGT BESLUT!

http://blogg.vk.se/umeas-basta/2015/02/27/olagligt-fritidsbeslut-i-umea-om-10-timveckan-cirka-2-timdag-ge-foraldrar-valfrihet-i-barnomsorgstider-2/

För- och grundskolenämndens beslut om att ge 10 tim/veckan på fritidshem för äldresyskon till nytt barn i familjen är olagligt. Påståendet nedan från Umeå kommuns hemsida om

”anpassa sitt regelverk till gällande lagstiftning och inte erbjuda fritidshemsplats till föräldralediga.” FINNS INTE!

Vid möte i höstas med högsta förvaltningsansvariga om just frågan om föräldraledighet och fritidsplats frågade  jag om lagrummet här. Och man kunde inte svara. För syskon på dagis/i förskola sägs däremot om laglig rätt till minst 15 tim/veckan vid nytt syskon och att kunna få mer tid om så bedöms.

MEN för fritids sägs inget här angående syskon. Dvs, underförstått har statsmakterna inte tänkt sig att skolor/fritids tar bort barn/elever från skolverksamhet (som ju fritids är) bara för de fått nytt syskon. Se längst ner om fritidshem i Skollagen och från Skolverket om förskoleplats.

ÄN VÄRRE är det när Umeå kommun nu inför 10 tim/veckan eller ”cirka två timmar per dag”. Bara cirka eller ungefär visar på absurditeten i beslutet. Är det en tidsbank om 10 timmar veckovis? Vad händer om tiden överskrids? Färre timmar veckan därpå? Vilka riktlinjer ges till skolor och fritids? Vem håller reda på tiden? En ny app här?

OCH DET VÄRSTA, det verkar som om föräldrarna ska betala samma avgift som de som går full tid på fritids. För beslut om taxor tas i Kommunfullmäktige och denna fråga har inte varit där. Det finns exempel på bakläxa vid överprövning i högre instans av dagisavgifter när barn ges olika tider och maxtaxan är utan tidsregler.

PRAKTISKT OCH PEDAGOGISKT är dessa ”cirka två timmar/dag” underbetyg åt För- och grundskolnämnden. På fritids finns förskoleklassbarn med tre timmar avgiftsfritt, barn/elever från 1:an, 2:an och 3:an som kan ha olika tider man kommer till fritids efter skoldagen.

”2-timmarsbarnen” ska då hållas reda på för olika tider och de kan vara 1-3 säger man. Verksamheter rörs till, utflykter kan hindras och fria aktiviteter barnen håller på med måste avbrytas. 

Vad säger barnen själva att avbrytas och hur håller föräldrarna reda på var sitt barn är efter + cirka 2 timmar?

Och hur blir det med barnen/eleverna, äldresyskonen, som fått ”dispens” för heldag? Ska dessa omprövas och ner till ungefär 10 tim/veckan? Eller behålls prövningsrätten?

Det blev ökad och kostsam byråkrati med dispensprövandet sägs det från ansvarigt håll. Ovanpå detta kommer nu en byråkrati som ska hålla reda på ”cirka två timmar per dag”. Hur har politiker och tjänstemän tänkt här? Och har man försökt sätta sig in i föräldrars situation med transporter till och från styrda av ”2-timmarsfritids”? Finns det en fullödig konsekvensbeskrivning och som fritidspersonal och fack yttrat sig om?

Låt detta beslut vara bottennappet på en politisk reglering av dagistider och fritidstider och familjeliv med en bebis hemma (som f ö är ett arbete och betalt sådant, inte en föräldra-”ledighet”)!

Se alla barn/elever som lika värda oavsett familjesituation!

Ge föräldrar makt och valfrihet över förskole- och fritidstider!

Se fritids som en skolverksamhet och ge personalen arbetsro utan tidskollpress!

Detta går bra i en del andra kommuner i Sverige, bl a i Stockholm. Gör så här i Umeå också och låt byråkrati och politik få tid för att bygga ut barnomsorgen och sänka barngrupperna, inte än mer öka byråkratin bara för att familjer blir större som ju är bra för ett växande Umeå.

UMEÅS FÖR- CCH GRUNDSKOLENÄMND

För- och grundskolenämnden beslutar i enlighet med ett medborgarförslag att ge barn i förskoleklass upp till och med årskurs 3 rätt till deltidsplats på fritidshem när förälder är föräldraledig med yngre syskon. Förändringen ska ske så snart som möjligt under våren 2015.

– Med det nya beslutet ges alla elever möjlighet till att delta i fritidshemmens verksamhet vilket ökar likvärdigheten, säger Moa Brydsten (S), ordförande, för- och grundskolenämnden.

10 timmar per vecka

Fritidshemsplats ska erbjudas föräldralediga max 10 timmar/vecka fördelade på cirka två timmar per dag under skolans läsårstider (inte under lov och sommaruppehåll). Vistelsetiden sker i samråd mellan vårdnadshavare och rektor.

Rektorer bedömer att det kan röra sig om 1–3 elever fler per avdelning genom att erbjuda plats under föräldraledighet.

– Föräldraavgiften gör det möjligt att erbjuda detta inom befintlig budget, säger Moa Brydsten.

Effekter av beslutet som togs 2014

Inför höstterminen 2014 beslutade för- och grundskolenämnden att anpassa sitt regelverk till gällande lagstiftning och inte erbjuda fritidshemsplats till föräldralediga.

SKOLLAGEN – FRITIDSHEM

Erbjudande av utbildning

3 § Varje kommun ska erbjuda utbildning i fritidshem för elever i kommunens förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Staten ska erbjuda utbildning i fritidshem för elever i specialskola och sameskola. Hemkommunen ska erbjuda utbildning i fritidshem för elever som går i en fristående skola i de fall huvudmannen inte erbjuder sådan utbildning.

4 § Utbildning i fritidshem ska erbjudas så snart det framkommit att eleven har behov av en sådan plats.

Omfattning

5 § En elev i någon av de skolformer som anges i 3 § ska erbjudas utbildning i fritidshemmet i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om eleven har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

SKOLVERKET

Plats i förskolan

Kommunerna ska erbjuda förskola till barn från ett års ålder när föräldrarna arbetar eller studerar.
Barn till arbetslösa eller föräldralediga ska erbjudas plats under minst tre timmar per dag eller 15 timmar per vecka. Vissa kommuner erbjuder mer tid än så.
Dessutom ska kommunerna erbjuda förskola till
  • alla barn under minst 525 avgiftsfria timmar från och med höstterminen det år barnet fyller tre år (allmän förskola)
  • barn i behov av särskilt stöd.

Avgifter och maxtaxa

Det är kommunen eller den som anordnar verksamheten som bestämmer hur mycket en plats i förskola ska kosta.
I skollagen står att avgiften ska vara skälig, alltså rimligt hög. Från höstterminen det år barnet fyller tre år och fram till skolstarten har man rätt till 525 avgiftsfria timmar per år.
I dag använder alla kommuner ett system med maxtaxa. Maxtaxan innebär att ett tak sätts för hur hög avgiften får bli för olika familjer. Det är frivilligt för kommunerna att använda maxtaxa men de som gör det har rätt till statsbidrag som kompensation för förlorade intäkter.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.