Umeås centrum utvecklas med maxrelax – inte kommunalt minirelax i källare och äventyrsbad storlek small.

Av , , Bli först att kommentera 0

UTOPIAS MÄKTIGA TAKKUPOL ÖVER IDÉ OM MAX-RELAX MED INNEHÅLL I BILDERNanna relax Utopia

Låt kv Nanna i Umeås centrum utvecklas med ett maxrelax i privat regi och för vuxna, inte en kommunal minivariant om 450 kvm i källarvåning och äventyrsbad storlek small på c:a 900 kvm. Maxrelax i markplan om flera tusen kvadratmeter ger synergier med Ikea/Ikano, Strömpilen och Ersboda handelsområden som litet relax och äventyrsbad inte kan samt minskar biltrafik med mindre barnbilåkande och simskoleskjutsande + färre olycksrisker.

Se ovan bildcollage med Utopias takkupol och exempel på relaxinnehåll, och nedan collage med maxrelax i Nannabygget, takterasspool och dagens Nannarelax inklämt i källare vid u-central och fläktrum, pinsamt liten i växande Umeå, en bråkdel av IKSU Spa på Umedalen.

Nanna relax vuxna 2

Bli först att kommentera

”Svårt lasta av varor till Utopia” – se farligheter för mer barn/unga i city – inte utrett, analyserat och bedömt!

Av , , Bli först att kommentera 1

Gårdagens blogg (fick många läsande) om farligt för mer badbarn i citytrafiken utifrån chaufförskritik mot svårt att lasta varor, följs här av en yrkeschaufförs insändare. Och med bilder från verkligheten innan badbarn och ungdomar ska komma till och från farligheterna. Risker som blir ännu större med mittrefuger på Vasaplan och alltid passage över buss-Skolgatan, samt svårt vid trängsel med skolklasser på refugerna. Dags för medier att granska och politiken att utreda, analysera och bedöma (ej gjort men badbygge pågår)!

Nanna Utopia trafik 2

Bli först att kommentera

Det blir värre – för lastbilsförarna – och bussförarna – med mängder av badbarn, springande och cyklande!

Av , , Bli först att kommentera 0

“Vi vill inte backa över någon”

VK:s reportage kring yrkestrafikens, här lastbilschaufförers, problem i ett allt trafiktätare centrum, leder förhoppningsvis till en granskning av de mängder av badbarn och ungdomar som Umeås kommunledning vill ska in till ett Nannabad. De kommer cyklande från alla de håll och korsande personbils– lastbils och busstrafik, från morgon till kväll, alla veckodagar. Och från bussar kommer alla unga inte gående – utan många springande och utan vuxna.

MEN det finns inga utredningar gjorda och analyser för vad som kan hända, och därmed inga lösningar för att undvika kollisioner och olyckor. För något år sedan mötte jag bussfackliga företrädare och frågade om de fårr frågor om vad som blir med alla dessa ”badunga” i trafiken kring Vasaplan. Svaret var NEJ.

Och NEJ har jag fått från ansvariga tjänstemän på Gator och parker om För- och grundskolenämnden och Fritidsnämnden yttrat sig om skolbarn respektive föreningsbarn till och från ett Nannabad. Vad fastighetsägaren/badbolaget säger om trafikrisker vet jag inte.

ENDA SÄKRA LÖSNINGEN ÄR: NEJ TILL BADBARN-UNGDOMAR I CENTRUM, DVS BAD I ANNAT OCH TRAFIKSÄKERT LÄGE, BÄST I IDROTTS/FRILUFTS-OMRÅDEN.

Nanna Skolgatan 2

Trång arbetsmiljö för centrums lastbilsförare

UMEÅ – Det är vår arbetsmiljö. Vi vill inte backa över någon, säger en av förarna.  0
Nanna buss skola

TV: Rasar över trängsel i stan

NYHETER Lastbilsförare är mycket kritiska till stadsplaneringen i Umeå. Enligt dem är det mycket trångt för lastbilsförarna som levererar varor i centrala stan.

Nanna trafik kväll

Bli först att kommentera

Vasaplan trafikfarligt?! ”I utredningen för Vasaplan ingår möjligheterna att ta sig till badhuset på ett trafiksäkert sätt som en förutsättning i projektet.” Men om ej säkert för barn/ungdomar?

Av , , Bli först att kommentera 0

”…trafiksäkerhet för barn och ungdomar, samt för oskyddade trafikanter i allmänhet. I utredningen för Vasaplan ingår möjligheterna att ta sig till badhuset på ett trafiksäkert sätt som en förutsättning i projektet.”

MEN GÅR DET OCH HUR? VAD JÄMFÖRS MED? NOLIA, GAMMLIA? OM INTE TRAFIKSÄKERT, STOPPAS NANNABAD FÖR BARN/UNGDOMAR? VAD BLIR DÄR DÅ? FRÅGOR FÖR KOMMUNPOLITIKER ATT SVARA PÅ OCH MEDIER ATT STÄLLA?

Rubriken i bloggen är ur protokoll i KS 14/10 2014 om mitt medborgarförslag från 2/5 2013, http://www.umea.se/download/18.63fc4d3e13e555aa5262a3a/1367559912180/13483.pdf, om trafikutredningar för barns/ungdomars väl och ve vid Nannabadbygget (som KS avslog) men har ett yttrande från Gator och Parker som till slut kan sätta stopp för barn/ungdomar i detta badbygge. Och figuren nedan t v liksom bilderna t h från gatorna som bildar vallgravar av farlig trafik till kv Nanna, säger nog allt om riskerna. Därunder protokollet med mina kommentarer. När kommer umepolitikens kommentarer och mediers granskning här? Nanna trafik kvarter 3

Umeå kommun Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2014-10-14 § 101 Diarienr: KS-2013/00483

Medborgarförslag 24/2013 – Alla politiska nämnder särskilt för- och grundskolenämnden och fritidsnämnden gör trafikutredningar för barns/ungdomars väl och ve m a a badet på Nanna

Beslut Kommunstyrelsen beslutar att avslå Urban Bengtsons medborgarförslag 24/2013

Ärendebeskrivning

Efter näringslivs- och planeringsutskottets sammanträde 2014-06-10 har tjänsteyttrandet kompletterats och förtydligats vad gäller den trafikutredning som gjordes 2011 och hur den har kommunicerats med berörda politiska nämnder och utskott. Med anledning av denna komplettering tas ärendet åter upp i utskottet.

Urban Bengtsons medborgarförslag handlar om att alla politiska nämnder i Umeå kommun skall genomföra trafikutredningar särskilt avseende barn och ungdomars trafikströmmar till och från det badhus som byggs i kvarteret Nanna.

Alla politiska nämnder gör inte trafikutredningar, då detta skulle innebära en ineffektiv planeringsprocess. Byggnadsnämndens beslut (2013-05-24) om beviljande av bygglov för nybyggnad av badhus inklusive parkeringsdäck fattades med stöd av gällande detaljplan. (STADSPLAN FRÅN 1948!!!, min. kommentar)

En trafikutredning finns gjord i ett tidigare skede i processen (2011) och användes för lämplighetsbedömning i bygglovärendet. (OMFATTADE INTE ALLA BARN/UNGDOMAR SOM FÖRVÄNTAS BESÖKA ETT NANNABAD, min komm.)

Under samrådstiden för det tidigare detaljplaneärendet har alla nämnder haft möjlighet att yttra sig över handlingarna inklusive trafikutredningen. 

Alla nämnder har dock inte valt att utnyttja den möjligheten, vilket bland annat gäller de nämnder som nämns i medborgarförslaget (För- och grundskolenämnden och Fritidsnämnden). (Fet stil. min komm.)

Bygglovkontoret ansåg att trafikutredningen och övriga handlingar förvisso visade på ökad trafik, men dock inte i sådan utsträckning att det kan anses utgöra fara för människors hälsa och säkerhet.

Trafikutredningen innehåller inget specifikt avsnitt om barn och ungdomar utan hanterar trafik generellt. (Fet stil min. komm.)

Trafiksituationen i anslutning till det aktuella planområdet hanteras i ett flertal olika processer med ombyggnad av bland annat Vasaplan, gång- och cykelstråk längs Nygatan och ombyggnad av korsningen Nygatan/Östra Kyrkogatan. 

I dessa projekt, som i andra gatuombyggnadsprojekt, beaktas särskilt trafiksäkerhet för barn och ungdomar, samt för oskyddade trafikanter i allmänhet. I utredningen för Vasaplan ingår möjligheterna att ta sig till badhuset på ett trafiksäkert sätt som en förutsättning i projektet. 

(OM INTE TRAFIKSÄKERT? VILKA AVGÖR? FÖRÄLDRAR? BARN/UNGDOMAR SJÄLVA? VAD JÄMFÖRS MED?, OCH ANDRA FRÅGOR AVGÖRANDE FÖR BARNS VÄL OCH VE VID ETT TRAFIKFARLIGT BYGGE FÖR MÄNNISKOR I ALLA ÅLDRAR, mina kommentarer)

Säkert vid Umeå simhall för skolbadbusselever, 40 m – entre. Nannabad: 250 m = osäkert.

Nanna skolbadbuss

Bli först att kommentera