Laglig rätt för föräldralediga att få mer än 15 tim/v och rätt till samråd i kommunen = Lag om ”eget behov på grund av familjens situation i övrigt.”

”FAKE OLD NEWS” I FÖRRA BLOGGEN, 16/9, OM FÖRÄLDRALEDIGAS BARN OCH ÄLDRESYSKONS FÖRSKOLETIDER – HÄR ”RIGHT NEWS” SOM GER RÄTT TILL MER ÄN 15 TIM/VECKAN OCH RÄTT TILL SAMRÅD I KOMMUNEN FÖR FÖRÄLDRAR.

Först Skollagen från 1985, sedan proposition 1999/2000 och regeringens mening kring minsta garanterade vistelsetider samt samråd för beslut om längre vistelsetider än de lagreglerade. Sedan Skollagen 2010 angående 

”eget behov på grund av familjens situation i övrigt”

Skollag (1985:1100)

2 a kap. Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

6 a § Barn vars föräldrar är arbetslösa skall tillhandahållas förskoleverksamhet enligt 6 § andra stycket. Förskoleverksamheten skall i sådana fall omfatta minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan. Lag (2000:1375).

6 b § Barn vars föräldrar är föräldralediga enligt föräldraledighetslagen (1995:584) för vård av annat barn skall tillhandahållas förskoleverksamhet enligt 6 § andra stycket.Förskoleverksamheten skall i sådana fall omfatta minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan. Lag (2000:1375).

Enligt propositionen (1999/2000:129) som ligger till grund för nämnda lag framgår tydligt att lagstiftaren anser det angeläget att barn inte fråntas sin rätt till förskola på grund av att föräldrarna är lediga för vård av ett syskon. ”Ett nytt syskon innebär en stor förändring i familjen och för ett barn kan en fortsatt vistelse i förskoleverksamheten då vara särskilt viktig.” (s.24, prop. 1999/2000:129).

”Ett nytt syskon innebär en stor förändring i familjen och för ett barn kan en fortsatt vistelse i förskoleverksamheten då vara särskilt viktig.” (s.24, prop. 1999/2000:129).

Regeringen föreslår därför att förskoleverksamheten för dessa barn skall omfatta minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan. En bestämmelse med denna innebörd skall införas i skollagen.

Tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan kan vara en alltför kort vistelsetid för en del barn att tillbringa i en barngrupp. För att vistelsetiderna skall kunna läggas upp mer flexibelt utifrån barnens egna behov och föräldrarnas önskemål, anser regeringen att tiderna bör betraktas som minsta garanterade vistelsetider.

Kommunerna måste kunna göra bedömningar lokalt i samråd med föräldrar och den förskolepersonal som känner barnen och familjernas behov bäst och besluta om längre vistelsetider än de lagreglerade.

Skollag (2010:800)

8 kap. Förskolan

5 § Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett

eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

6 § Barn, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga enligt föräldraledighetslagen (1995:584) för vård av annat barn, ska från och med ett års ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan.

7 § Barn ska även i andra fall än som avses i 5 och 6 §§ erbjudas förskola, om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola.

UMEÅ KOMMUN – BLI FÖRST – VISA SKOLLAGEN 2010 OCH GE ”VALFRIHETSRÄTTEN”!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.