Umeå kommun medger ”undantag” för att erbjuda fler timmar än ”minst” 15 tim/v – men att föräldrarna ej ”har sista ordet” – politiker ta ansvar och ge alla barn lika rätt i förskoletider!

NU KOMMER SVAREN SNABBT FRÅN UMEÅ KOMMUN ANG FÖRÄLDRALEDIGA OCH RÄTT TILL MER ÄN 15 TIM/VECKAN FÖR ÄLDRESYSKON TILL NYTT BARN I FAMILJEN. KOMMUNEN MEDGER ”UNDANTAG” FÖR ATT ERBJUDA FLER TIMMAR ÄN ”MINST” 15 TIM/VECKAN, DVS MAN FÖLJER DÅ SKOLLAGEN, SE HÄR.

1. Skollagen (2010:800) 

8 kap. Förskolan

5 § Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

6 § Barn, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga enligt föräldraledighetslagen (1995:584) för vård av annat barn, ska från och med ett års ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan.

7 § Barn ska även i andra fall än som avses i 5 och 6 §§ erbjudas förskola, om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola.

 Umeå kommunsvar:

Att skollagen öppnar för fler timmar innebär inte att kommunen i enskilda fall måste erbjuda detta. Undantag från detta är barn det som nämns i 5 och 6 §§.

Javisst och ”undantag” är ju ”eget behov” och ”familjens situation” enligt § 5 och minst, dvs även mer än 15 tim/veckan.

Och det är ju familjen som påtalar detta, ansöker och har rätt till samråd enligt propositionen till skollagen här, enligt

”Kommunerna måste kunna göra bedömningar lokalt i samråd med föräldrar och den förskolepersonal som känner barnen och familjernas behov bäst och besluta om längre vistelsetider än de lagreglerade.”

Det menas då att det är föräldrar och förskolepersonal som ”känner barn och familjernas behov bäst” och i samråd ska då kunna besluta om längre vistelsetider.

Om nu förskolepersonal och föräldrar är oense, är det rimligt att föräldrarna ytterst vet bäst, annat vore ju märkligt t ex efter en inskolning på ett par veckor, vad kan personalen då om barnet/barn och familjesituationen.

MEN i fråga om samrådets ”måste” med föräldrar (se ovan), det svarar nu Umeå kommun så här

Samråd innebär att man tar skälig hänsyn till barnets behov av kontinuitet och pedagogisk verksamhet, vårdnadshavares arbets- och studietid med skälig tid för hämtning och lämning och verksamhetens organisatoriska förutsättningar.

DVS Inget om samråd för längre vistelsetider, utan fördelningen av tiden.

OCH nu menar Umeå kommun att föräldrarna inte vet bäst, med skrivningen: Det innebär inte att vårdnadshavare har sista ordet.

ÄNDÅ finns hopp för att Umeå kommun följer skollagen då svaret innehåller följande,

När det gäller utökad tid för barn i behov av särskilt stöd eller familjens situation i övrigt finns ingen sådan begränsning i hur fort man ska beredas utökad tid eftersom skollagen i dessa fall anger att plats ska tillhandahållas skyndsamt, då måste rektor ordna det trots organisatoriska svårigheter.

DESSUTOM ökar hoppet när familjens situation hamnar under följande:

föräldrar som deltar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder eller har en funktionsnedsättning som begränsar barnets fysiska eller psykiska utveckling. Hur barn påverkas av förälders funktionsnedsättning är svårt att förutsäga och kräver en dialog med vårdnadshavaren, därför finns ingen blankett för detta. I Umeå kommuns delegationsordning är det För- och grundskolecheferna för respektive område som beslutar i dessa fall.

SÅLEDES, om familjen och För- och grundskolecheferna samråder och har en dialog så ger Skollagens ”ska” här ge den tidsomfattning som behövs, och ytterst vet föräldrarna detta bäst, skollagen säger inte motsatsen.

OCH ÄN EN GÅNG VARFÖR VILL/KAN INTE UMEÅ KOMMUN LÄGGA UT SKOLLAGEN SOM  DEN ÄR OCH OM SAMRÅD UR PROPOSITIONEN SÅ ATT FÖRÄLDRAR SJÄLVA KAN LÄSA OCH BEDÖMA VAD LAGSTIFTNINGEN SÄGER OCH KOMMUNER ÄR SKYDLIGA ATT FÖLJA?

POLITIKER TA ANSVAR – GE ALLA BARN LIKA RÄTT I FÖRSKOLETIDER OAVSETT SYSKONORDNING!

Nedan är hela svaret från Umeå kommun till mig, skrivet av

Lena Sundh, bitr. utbildningsdirektör Pian Rosell, förskolestrateg Utbildningsförvaltningen Utbildningsförvaltningen.

Umeå kommun 2019-09-24 Urban Bengtson

Svar på mejl insänt 2019-09-21

För- och grundskolan beslutade 2019-08-22 om regler för köande till, erbjudande om och uppsägning av plats i förskoleverksamhet. Tillämpning av dessa regler och rutiner för pedagogiska placeringsenheten har senare beslutats av biträdande utbildningsdirektör och enhetschef för pedagogiska placeringsenheten. En sammanfattning av reglerna och dess tillämpning är publicerade på kommunens hemsida och är aktuella. Vi har plockat bort gamla inaktuella pdf-dokument som du hittat via sökfunktion.

Vårdnadshavare välkomnas att kontakta rektor och/eller pedagogiska placeringsenheten för frågor utifrån den egna familjesituationen. Tillämpning, regler och rutiner för rektorer och placeringsassistenters arbete läggs inte ut på Umeå kommuns hemsida utan finns tillgängligt via interna arbetsrelaterade kanaler och myndighetsstöd.

För att tillämpa skollagen behövs alltid att man måste tolka innebörden av lagen och man använder sig då ofta av förarbeten till lagen och efterföljande prejudicerande domar. Här kan vi ofta få hjälp av Skolverket och Skolinspektionen och det är aldrig upp till enskilda tjänstemän att lägga in egna värderingar och uppfattningar om hur det borde vara.

När det gäller Skollagen 8 kap. 6 § så har Umeå kommun beslutat att lägga sig på miniminivån, att erbjuda förskola 15 timmar/vecka. Att skollagen öppnar för fler timmar innebär inte att kommunen i enskilda fall måste erbjuda detta. Undantag från detta är barn det som nämns i 5 och 6 §§. För barn till arbetslösa och sjukskrivna vårdnadshavarna har kommuner beslutat att:

  • –  Barn till vårdnadshavare som är arbetssökande (inskriven vid arbetsförmedlingen) erbjuds plats den tid vårdnadshavaren behöver för att aktivt söka arbete.
  • –  Om vårdnadshavare uppbär sjukpenning, pension, sjuk- eller aktivitetsersättning eller föräldrapenning före förlossning/nedkomst görs en individuell bedömning av det placerade barnets vistelsetid.Det är rektorn som beslutar om sin enhets inre organisation och ansvarar för att fördela resurser inom enheten efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov (Skollag 2 kap. 10 §). Det är därför ansvarig rektor som beslutar om barnens vistelsetider men samråd med barnets vårdnadshavare ska ske kring förläggningen. Samråd innebär att man tar skälig hänsyn till barnets behov av kontinuitet och pedagogisk verksamhet, vårdnadshavares arbets- och studietid med skälig tid för hämtning och lämning och verksamhetens organisatoriska förutsättningar. Det innebär inte att vårdnadshavare har sista ordet. De flesta rektorer har beslutat om gemensamma tider för de barn som har 15-timmarsplacering, men om dessa tider av någon anledning inte passar barnets behov finns möjlighet till individuella lösningar. Vårdnadshavarnas behov är däremot inte ett skäl till ändra vistelsetider för barnet.

Det är vanligt att man åberopar ”om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation iövrigt” som skäl till undantag från begränsningar i rätt till plats. I skollagens förarbeten nämns som exempel barn som har annat modersmål än svenska eller barn i glesbygd samt föräldrar som deltar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder eller har en funktionsnedsättning som begränsar barnets fysiska eller psykiska utveckling. Hur barn påverkas av förälders funktionsnedsättning är svårt att förutsäga och kräver en dialog med vårdnadshavaren, därför finns ingen blankett för detta. I Umeå kommuns delegationsordning är det För- och grundskolecheferna för respektive område som beslutar i dessa fall.

Blanketten du hänvisar till används för vårdnadshavare som söker utökat tid för arbete eller studier. Vi kommer att uppdatera rubriken i blanketten så att det tydligare framgår när denna ska användas.

Fyra månades ansökningstid är det tid som skollagen anger att kommunen är skyldig ta hänsyn till när man ansöker om plats. Rektor måste anpassa sin organisation till antalet deltidsbarn och kan inte utan vidare omorganisera om ett barn byter placeringsform, det påverkar både antal barn i gruppen och antalet anställda. När det gäller utökad tid för barn i behov av särskilt stöd eller familjens situation i övrigt finns ingen sådan begränsning i hur fort man ska beredas utökad tid eftersom skollagen i dessa fall anger att plats ska tillhandahållas skyndsamt, då måste rektor ordna det trots organisatoriska svårigheter.

Med vänlig hälsning

Lena Sundh, bitr. utbildningsdirektör Pian Rosell, förskolestrateg Utbildningsförvaltningen Utbildningsförvaltningen

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.