Umeås Bästa ger överklaganden som stoppar Nannabad. Nu om Fritidsnämndens stopp av fria badentreprenörer, som ej gynnar Umeås näringsklimat.

Av , , Bli först att kommentera 3

Umeås Bästa ger överklaganden som stoppar Nannabad. Nu om Fritidsnämndens stopp av fria badentreprenörer, som ej gynnar Umeås näringsklimat. Överklagan är till Förvaltningsrätten i Umeå, se längre ner i bloggen.

UPPDATERING 11:28

Besked om inga bygglovshandlingar, och försening igen, visar att kommunbolaget har svårt att få ihop allt som behövs och att det blir tid för nödvändiga och utlovade trafikutredningar, särskilt riskerna för barn/ungdomar i rusande från busshållplatserna på Vasaplan bort till ett bad, ett par hundra meter.

TID FÖR ALTERNATIVA FÖRSLAG OCH ANDRA LÄGEN

Det ger också tid för alternativa förslag och i andra lägen. Kan påminnas om att Gamla badhuset om 16 2/3  m på Kungsgatan 1930, nu rivet, hade 20 års  planering med olika förslag/lägen. För Umeå simhall 1970 var det lika länge planer för en 25:a, över 20 år! Och nu har en 50-metesbassäng bara planerats sedan 2006, i SJU år.

BORÅS BYGGDE 50.A FÖR UNDER 60 MKR

Det behöver inte hetsas, dagens simhall klarar några år till, och i nytt, bättre läge, kan det gå snabbt. Borås Simarena, nyligen, behövde bara ett par år och 50:a + undervisningsbassäng gick på under 60 miljoner kr.

FRÅN I MORSE

UPPMUNTRAN FRÅN FÖRRA IKSU-GURUN JANNE ÅMAN

Börjar med en uppmuntran från IKSU Sportcenters:s skapare och "guru" där under decennier, Jan Åman, och hans insändare idag i VK som bl a handlar om varför inga andra politiker reagerar på S-kommunalrådets "attack" (VK:s rubrik) mot mig som badexpert och arbetslös.

VARFÖR TIGANDE FRÅN POLITIKER SOM HAR KRITIK MOT NANNABAD?

JÅ:s undran är viktig, varför tigande här och tigande om den kritik även politiker och höga tjänstemän med planeringsansvar har mot Nannabadplanerna. Kanske kan den bygglovsbehandling som står på dagordningen idag 24/4 för Byggnadsnämnden visa om det finns någon ansvarig som bryter tystnaden?

UMEÅS LÅGA RANKING I FÖRETAGSKLIMAT OCH ÖVERKLAGAN TILL FÖRVALTNINGSRÄTTEN.

Besked om Umeås låga ranking i företagsklimat, 161:a av 290 kommuner (undre halvan) är ingen höjdare för kommunpolitikerna även om det blvit en del steg uppåt. Bl a vill moderata kommunalrådet Anders Ågren att Umeå måste bli bättre här.

PLÖTSLIGT FRÅNTAGANDE AV FRISTÅENDE BADENTREPRENÖR

Men det blir kommunen inte med det plötsliga fråntagandet av att en fristående ska driva ett nytt Bad, något som annars varit klart under hela planeringsprocessen. Men hux flux, som mycket annat i dessa allt mer omöjliga bad- och simplaner, övertog Fritidsnämnden och Umeå Fritid alla planer och bestämde sin egen kommunala drift.

Därför har jag överklagat till Förvaltningsrätten i Umeå, som ett kommunalt besvär att detta beslut är ogiltigt. Nedan är skrivelsen  och just nu behandlas den.

VINK OM FLER ÖVERKLAGANDE T EX KRING BYGGNADSLOV

Detta överklagande kan vara en vink om att det kommer fler, t ex i frågan om byggnadslov som nära berörda kan han synpunkter på, liksom för barn berörda nämnder/förvaltningar som ser att trafikproblemen för särskilt barn/ungdomar inte är klarlagda, än mindre lösta. Se tidigare blogg om bussfaror som inte utretts.

Så detta är nog bara början…och för ett bygglov är det viktigt att veta vem som ska driva ett nytt bad, man kan ju ha andra synpunkter än vad som sagts hittils, särskilt om det är en som behärskar baddrift, vilket ju nuvarande Medley AB, som störst i Sverige ju gör.

AVFÖRD, ABRUPT OCH BESVIKELSE – FÖRBÄTTRAR INTE NÄRINGSKLIMATET

Men nu är Medley avförd som möjlig, abrupt och med besvikelse kan jag säga, inte heller det något som förbättrar näringsklimatet i Umeå! Kanske fanns det andra intressenter, men som nu ger upp Umeå. Men kan få chans om min överklagan går igenom. Annars får nog Umeås politiker ändå en tankeställare om denna företagsmiss.

 

Förvaltningsrätten i Umeå


Box  193


901 05 Umeå

Som kommunmedlem (Umeå kommun) besvärar jag mig över beslutet i Fritidsnämnden i Umeå kommun 

2013-03-19

§ 19, Diarienr: FN-2012/00454

Badhus kv Nanna – kommmunal drift

Beslut

Fritidsnämnden beslutar

att        driva det nya badet i kommunal drift,

att        i öppet anbudsförfarande upplåta gymverksamheten i det nya badet

            samt

att uppdrag till Umeå fritid att påbörja arbetet med en verksamhetsplan för det nya badet.

 Besväret här, gäller första och tredje att-satserna,

"driva nya badet i kommunal drift" och "påbörja verksamhetsplan för det nya badet."

 Jag anser beslutet att "kommunaldriftsbeslutet" är ogiltigt utifrån de förutsättningar som ligger till grund sedan tidigare för planering, byggande, ägande, förvaltande och drift av en bad- och simanläggning (här Badhuset) på kv Nanna 7 i Umeå kommun.

 Förutsättningarna gäller

 dels Prospekt 2008-02-15 "Vill du göra norra Sveriges mest spännande fastighetsinvestering?", här kallat Badprospektet.

 dels  Avtal mellan 212000-26272, Umeå kommun, nedan kommunen och 556573-4530, Lerstenen Förvaltning AB, nedan Lerstenen.

 Avtalet mellan kommunen och Lerstenen beträffande Badhusdelen avbröts 2011-11-22 och Umeå kommun övertog badhusplanerna. Dessa överläts sedan till nybildat badhusbolag "Badhus i Umeå AB", enl beslut i Kommunfullmäktige 2012-05-28.

 Enligt 3.6.5 Verksamhetsutövare

i Badprospektet och som gällde för privata aktörer att följa, har anvisningen att "Badanläggning skall opereras av exploatören eller den till vilken denne upplåter den rätten. Verksamhetsutövaren står själv riskerna för verksamhetens bedrivande."

 Jag menar att Fritidsnämndens beslut 2013-03-19 om "kommunaldriftsbeslut" inte får tas, då Fritidsnämnden inte blivit verksamhetsutövare eftersom badbolaget "Badhus i Umeå AB" inte fattat beslut som är giltigt härvidlag, p g a att Kommunfullmäktige i Umeå inte underställts förslag till beslut av Fritidsnämnden som verksamhetsutövare.

I bolagsordningen för "Badhus i Umeå AB" står nämligen i § 5 att

"Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Umeå kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt."

 Och att vara verksamhetsutövare och driva en bad- och simanläggning är både principiellt och av större vikt.

 Vidare så är det badbolaget som enligt § 4 i sin verksamhet har att projektera, uppföra, äga och förvalta ett badhus på kvarteret Nanna i Umeå, som också har ansvaret för hur driften ska ordnas tills annat bestäms genom Umeå kommunfullmäktige, se ovan.

 Jag anser att som följd härav också att

beslutet "att uppdra till Umeå fritid att påbörja arbetet med en verksamhetsplan för det nya badet", därmed inte är giltigt och formellt rätt beslutat.

 Viktigt att tillägga här, är att i avtalet mellan Kommunen och Lerstenen stod i p 2:

"Inom ramen för detta avtal skall Lerstenen arbeta fram ett underlag som i tillräcklig omfattning beskriver projektet till innehåll, arkitektur, finansiering, etc. för att nå fram till ett beslutsunderlag som skall ligga till grund för projektets genomförande. Detta innebär i princip arkitektritningar fram till bygglovshandlingar samt sådana kommersiella och ekonomiska utredningar som krävs för att fastställa projektets ekonomiska bärighet."

Således är det badbolaget "Badhus i Umeå AB" som ska göra allt detta, dvs också ekonomibedömningen innan man går till begäran av bygglovsprövning. Och något sådant för verksamhet och ekonomi är inte gjorts av badbolaget, liksom inte av Frritidsnämnden/Umeå fritid.

 Fritidsnämndens i Umeå kommun beslut att driva det nya badet i kommunal drift är således ogiltigt, anser undertecknad med ovan beskrivning/bevisning, inkl bilagor.

 Umeå den 15 april 2013

 Bifogas

Bil 1. Beslut i Fritidsnämnden 2013-03-19, § 19, badhus kv. Nanna – kommunal drift

Bil 2. "Badprospektet" 2008-02-15, sid 1 och sid 12 (3.6.5, Verksamhetsutövare)

Bil 3. Badavtal mellan Umeå kommun och Lerstenen

Bil 4. Protokoll, bildande av bolag för byggande och ägande av badanläggning

Bil 5. Bolagsordning för "Badhus i Umeå AB", §1 – § 9

 

 

 

 

 

Umeås Bästa företagsklimat fås ej när Umeå Fritid avför fristående driftsentreprenör i nytt Bad, så jag överklagade till Förvaltningsrätten.

Av , , Bli först att kommentera 3

Umeås Bästa företagsklimat fås ej när Umeå Fritid avför fristående driftsentreprenör i nytt Bad, så jag överklagade till Förvaltningsrätten.

OBS!

UPPMUNTRAN FRÅN FÖRRA IKSU-GURUN JANNE ÅMAN

Börjar med en uppmuntran från IKSU Sportcenters:s skapare och "guru" där under decennier, Jan Åman, och hans insändare idag i VK som bl a handlar om varför inga andra politiker reagerar på S-kommunalrådets "attack" (VK:s rubrik) mot mig som badexpert och arbetslös.

VARFÖR TIGANDE FRÅN POLITIKER SOM HAR KRITIK MOT NANNABAD?

JÅ:s undran är viktig, varför tigande här och tigande om den kritik även politiker och höga tjänstemän med planeringsansvar har mot Nannabadplanerna. Kanske kan den bygglovsbehandling som står på dagordningen idag 24/4 för Byggnadsnämnden visa om det finns någon ansvarig som bryter tystnaden?

UMEÅS LÅGA RANKING I FÖRETAGSKLIMAT OCH ÖVERKLAGAN TILL FÖRVALTNINGSRÄTTEN (se längre ner)

Besked om Umeås låga ranking i företagsklimat, 161:a av 290 kommuner (undre halvan) är ingen höjdare för kommunpolitikerna även om det blvit en del steg uppåt. Bl a vill moderata kommunalrådet Anders Ågren att Umeå måste bli bättre här.

PLÖTSLIGT FRÅNTAGANDE AV FRISTÅENDE BADENTREPRENÖR

Men det blir kommunen inte med det plötsliga fråntagandet av att en fristående ska driva ett nytt Bad, något som annars varit klart under hela planeringsprocessen. Men hux flux, som mycket annat i dessa allt mer omöjliga bad- och simplaner, övertog Fritidsnämnden och Umeå Fritid alla planer och bestämde sin egen kommunala drift.

Därför har jag överklagat till Förvaltningsrätten i Umeå, som ett kommunalt besvär att detta beslut är ogiltigt. Nedan är skrivelsen  och just nu behandlas den.

VINK OM FLER ÖVERKLAGANDE T EX KRING BYGGNADSLOV

Detta överklagande kan vara en vink om att det kommer fler, t ex i frågan om byggnadslov som nära berörda kan han synpunkter på, liksom för barn berörda nämnder/förvaltningar som ser att trafikproblemen för särskilt barn/ungdomar inte är klarlagda, än mindre lösta. Se tidigare blogg om bussfaror som inte utretts.

Så detta är nog bara början…och för ett bygglov är det viktigt att veta vem som ska driva ett nytt bad, man kan ju ha andra synpunkter än vad som sagts hittils, särskilt om det är en som behärskar baddrift, vilket ju nuvarande Medley AB, som störst i Sverige ju gör.

AVFÖRD, ABRUPT OCH BESVIKELSE – FÖRBÄTTRAR INTE NÄRINGSKLIMATET

Men nu är Medley avförd som möjlig, abrupt och med besvikelse kan jag säga, inte heller det något som förbättrar näringsklimatet i Umeå! Kanske fanns det andra intressenter, men som nu ger upp Umeå. Nu om min överklagan.

Normal
0

21

false
false
false

SV
JA
X-NONE

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Normal tabell”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-language:JA;}

Förvaltningsrätten i Umeå


Box  193


901 05 Umeå

Som kommunmedlem (Umeå kommun) besvärar jag mig över beslutet i Fritidsnämnden i Umeå kommun

2013-03-19

§ 19, Diarienr: FN-2012/00454

Badhus kv Nanna – kommmunal drift

Beslut

Fritidsnämnden beslutar

att        driva det nya badet i kommunal drift,

att        i öppet anbudsförfarande upplåta gymverksamheten i det nya badet

            samt

att uppdrag till Umeå fritid att påbörja arbetet med en verksamhetsplan för det nya badet.

 Besväret här, gäller första och tredje att-satserna,

"driva nya badet i kommunal drift" och "påbörja verksamhetsplan för det nya badet."

 Jag anser beslutet att "kommunaldriftsbeslutet" är ogiltigt utifrån de förutsättningar som ligger till grund sedan tidigare för planering, byggande, ägande, förvaltande och drift av en bad- och simanläggning (här Badhuset) på kv Nanna 7 i Umeå kommun.

 Förutsättningarna gäller

 dels Prospekt 2008-02-15 "Vill du göra norra Sveriges mest spännande fastighetsinvestering?", här kallat Badprospektet.

 dels  Avtal mellan 212000-26272, Umeå kommun, nedan kommunen och 556573-4530, Lerstenen Förvaltning AB, nedan Lerstenen.

 Avtalet mellan kommunen och Lerstenen beträffande Badhusdelen avbröts 2011-11-22 och Umeå kommun övertog badhusplanerna. Dessa överläts sedan till nybildat badhusbolag "Badhus i Umeå AB", enl beslut i Kommunfullmäktige 2012-05-28.

 Enligt 3.6.5 Verksamhetsutövare

i Badprospektet och som gällde för privata aktörer att följa, har anvisningen att "Badanläggning skall opereras av exploatören eller den till vilken denne upplåter den rätten. Verksamhetsutövaren står själv riskerna för verksamhetens bedrivande."

 Jag menar att Fritidsnämndens beslut 2013-03-19 om "kommunaldriftsbeslut" inte får tas, då Fritidsnämnden inte blivit verksamhetsutövare eftersom badbolaget "Badhus i Umeå AB" inte fattat beslut som är giltigt härvidlag, p g a att Kommunfullmäktige i Umeå inte underställts förslag till beslut av Fritidsnämnden som verksamhetsutövare.

I bolagsordningen för "Badhus i Umeå AB" står nämligen i § 5 att

"Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Umeå kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt."

 Och att vara verksamhetsutövare och driva en bad- och simanläggning är både principiellt och av större vikt.

 Vidare så är det badbolaget som enligt § 4 i sin verksamhet har att projektera, uppföra, äga och förvalta ett badhus på kvarteret Nanna i Umeå, som också har ansvaret för hur driften ska ordnas tills annat bestäms genom Umeå kommunfullmäktige, se ovan.

 Jag anser att som följd härav också att

beslutet "att uppdra till Umeå fritid att påbörja arbetet med en verksamhetsplan för det nya badet", därmed inte är giltigt och formellt rätt beslutat.

 Viktigt att tillägga här, är att i avtalet mellan Kommunen och Lerstenen stod i p 2:

"Inom ramen för detta avtal skall Lerstenen arbeta fram ett underlag som i tillräcklig omfattning beskriver projektet till innehåll, arkitektur, finansiering, etc. för att nå fram till ett beslutsunderlag som skall ligga till grund för projektets genomförande. Detta innebär i princip arkitektritningar fram till bygglovshandlingar samt sådana kommersiella och ekonomiska utredningar som krävs för att fastställa projektets ekonomiska bärighet."

 Således är det badbolaget "Badhus i Umeå AB" som ska göra allt detta, dvs också ekonomibedömningen innan man går till begäran av bygglovsprövning. Och något sådant för verksamhet och ekonomi är inte gjorts av badbolaget, liksom inte av Frritidsnämnden/Umeå fritid.

 Fritidsnämndens i Umeå kommun beslut att driva det nya badet i kommunal drift är således ogiltigt, anser undertecknad med ovan beskrivning/bevisning, inkl bilagor.

 Umeå den 15 april 2013

 Bifogas

Bil 1. Beslut i Fritidsnämnden 2013-03-19, § 19, badhus kv. Nanna – kommunal drift

Bil 2. "Badprospektet" 2008-02-15, sid 1 och sid 12 (3.6.5, Verksamhetsutövare)

Bil 3. Badavtal mellan Umeå kommun och Lerstenen

Bil 4. Protokoll, bildande av bolag för byggande och ägande av badanläggning

Bil 5. Bolagsordning för "Badhus i Umeå AB", §1 – § 9

 

 

 

 

 

Umeås Sämsta – fulaste byggnad på Nanna – bara skiss – bakläxa-ej bygglov? – arkitektonisk katastrof – Coophus bättre – Hamrinsarena kronan!

Av , , Bli först att kommentera 3

Umeås Sämsta – fulaste byggnad på Nanna – bara skiss – bakläxa-ej bygglov? – arkitektonisk katastrof – Coophus bättre – Hamrinsarena kronan på verket! 

UPPDATERING 20:07

BORDLÄGGNING ELLER EJ PGA INGA HANDLINGAR I TID?

M a a att inte ledamöterna i Byggnadsnämnden hade fått handlingarna, finns det nu partier som kan begära bordläggning. Om så, visas vilka partier som medger uppskjutande för inläsning, diskussion i partigrupper och helst ut till allmänheten, dvs återupprätta en del av förlorad demokrati pga stopp av ny detaljplan, och vilka som vill fortsätta att köra över demokratin här och driva igenom ett misslyckat Nannabad. Som blir Umeås fulaste bad historiskt, se nedan.

BAKLÄXA FÖR OTYDLIG SKISS – JÄMFÖRT MED LERSTENENS RITNING

I morgon onsdag 24/4 är det meningen att Byggnadsnämnden ska behandla det kommunala badbolagets Nannabadförslag för bygglov trots att handlingar än inte nått ledamöterna.

Där är en otydlig skiss från badbolaget som försvårar anbudsgivning (risk för olika bedömning och överklagan?) och bör ges bakläxa och ej få bygglovsprövas.

Se nedan och jämför därunder med Lerstenens tydliga och begripliga ritning, OK för bygglovsprövning och entydig i offert.

BADBOLAGSSKISSEN VIDA IFRÅN GESTALTNINGSKRAV

Badbolagsskissen är även vida ifrån Umeå kommuns höga krav i badprospektet 2008 på gestaltning om "mycket höga arkitektoniska ambitioner" och "spännande okonventionella lösningar" (se nedan) för både innehåll och byggnad. 

UNDERKÄNT FÖR BYGGLOVSANSÖKAN SOM DÄRMED AVSLÅS!

Står Umeås politiker för detta för privata AB, ska man göra det för kommunalt AB, och därmed underkännande av bygglovsansökan vara självklart och således avslås i morgon!

OSPÄNNANDE OCH KONVENTIONELL LÖSNING SOM SKOKARTONG

OCH ARKITEKTONISK KATASTROF UTÖVER BAD- OCH SIMDITO

Nu också en arkitektonisk katastrof i en skokartong-byggnad som liksom med skohorn pressats ned mellan trafik, trafik, trafik och P-hus, så att lägenheter bakom läggs i skugga för evighet.

Samt ävenryrsbad utan fönster och 50:an med mörkade fönster pga insyn från trottoarer. En arkitektonisk katastrof utöver bad- och simdito med halverat äventyrsbad och inga-SM-tävlingar.

COOP FORUM SOM EN PÄRLA MOT BADBOLAGS NANNABAD

Detta får en annan platt och fyrkantig byggnad, Coop Forum, att framstå som en pärla med ljus och luft runt om + utvecklingsbar, vilket ett Nannabad inte är, och självklart annanstans i Umeå/Sverige. 

MIMERSKOLANS STÅTLIGA 100-ÅRIGA RIKTMÄRKE SOM LYFTER UMEÅ

Mimerskolans ståtlighet för över 100 år sedan gav centrun en byggnad med tinnar och torn och är ett riktmärke som lyfter Umeås centrum, här synligt från Bildmuséet vid Umeälven, och ett riktmärke som är ovetandes om det skokartong-hus som läggs i skugga bakom och "sänker" Umeås centrum.

Privata aktörerna ville ha estetiska och spännande badhus,
 
 
liksom dagens bad- och simanläggningar i Umeå, Umeå simhall, IKSU:s, Nydalas och Holmsunds är. För att inte tala om…..
 
 
KRONAN PÅ VERKET, BALTICGRUPPENS VISIONER MED HAMRINSBERGETS SIM- OCH EVENEMANGSARENA!!
 
 
MEN kombination mellan olika idrotter i lägen med utvecklingsmöjligheter och byggnader med spännande arkitektur, 

VILL INTE längre Umeås politiker ha, utan en skokartong till badhus, inklämt i trafikfarlig miljö, 

OCH nu vill man att detta ska klubbas fort, fort i ett bygglovsförfarande utan utställning och insyn för allmänheten! 

ARIKTEKTONISK/ESTETISK KATASTROF VID MIMERSKOLAN OCH KYRKAN

Det är detta som också blir en arkitektonisk och estetisk katastrof på en så värdefull tomt som kv Nanna vid den ståtliga Mimerskolan och den vackra stadskyrkan därnäst.

 

PS

De anitade konsulterna har gjort vad man kunnat av de omöjiga förutsättningarna där Umeå kommun tvingat fram denna byggnadskonstruktion pga att ha 50-m-bassäng och äventyrsbad under ett P-hus och över hela kvarteret.

Hade konsulterna fått välja, kanske man hellre sett ett öppnare och mindre låst läge med utvecklingsmöjligheter. Som man gjort i planering av badhus/simhallar i Sverige, både den konsult som haft huvuduppdraget samt arkitektbyrån ritat skisserna. Mer om detta i morgondagens blogg.

 

 

Umeås Sämsta: Bad med BUSSFAROR vid Vasaplan, barn/ungdomar rusar över gator/krockar vid P-hus! Dagis/Fritids godkänns ej! OK för badbarn?!

Av , , 2 kommentarer 3

Umeås Sämsta: Bad med BUSSFAROR vid Vasaplan, barn/ungdomar rusar över gator/krockar vid P-hus! Dagis/Fritids godkänns ej! OK för badbarn?!

UPPDATERING 16:00

ENL KOMMUNENS HEMSIDA SKA BYGGNADSNÄMNDEN BEHANDLA BYGGLOV FÖR ETT NANNABAD PÅ ONSDAG 24/4.

MEN AV ORDF. ÅSA ÖGREN (S) UTLOVAD MILJÖUTREDNING FINNS INTE GJORD OCH INTE HELLER HAR HANDLINGAR TILLSTÄLLTS LEDAMÖTERNA.

DET MÅSTE VARA ORIMLIGT ATT POLITIKERNA VID SITTANDE BORD, ELLER DAGEN FÖRE SKA FÅ HANDLINGAR RÖRANDE ETT HALVMILJARDBYGGE, SÅ KOMPLICERAT OCH ALLT MER OMSTRITT.

INTE HELLER BUSSFARORNA I DENNA BLOGG HAR MAN UTRETT.

EN TIMEOUT ETT HALVÅR, ELLER LÄNGRE, PRECIS OM FÖR PARKEN VID ÄLVEN ÄR ENDA VETTIGA NU, INNAN UMEÅ FÅR EN PLANERINGSSKANDAL SOM NÅR VIDA KRING I SVERIGE, KLART OLÄMPLIGT INFÖR 2014-ÅRET

 

ÄVEN BARNOMBUDSMANNEN, BO, UPPMÄRKSAMMAR BARNENS MILJÖ OCH INFLYTANDE I PLANERINGSPROCESSEN FÖR KOMMUNER MED BL A FÖLJANDE:

Barnkonsekvensanalyser i planeringsprocessen

Barnombudsmannen har utvecklat en modell för barnkonsekvens- analys och tar upp följande värderingsgrunder som analysen ska grunda sig på:

 • Lagstiftning – Riktlinjer i styrdokumentet, politiska mål.
  I bedömningen utgår man från de mål som kommunen har satt upp avseende till exempel miljö, hälsa, trygghet, trafiksäkerhet, tillgänglighet men även avseende barns hälsa. 

  OCH INGET SÅDANT ÄR GJORT I NANNABADPLANERNA!

 

BUSSARGUMENTEN FÖR ETT NANNABAD ÄR INTE UMEÅS BÄSTA UTAN BLIR DE SÄMSTA OM NEDAN ANALYS GÖRS!

Barn och ungdomar, risk även för ev. skolklasser som åker ordinarie bussar, kommer att rusa från de olika stopphållplatserna på Vasapaln, tvärs över Skolgatan och mot ett Nannabad.

Plus riskerna att "krocka" med bilar i P-husinfarten när barn/ungdomar kommer kommer via Nygatan, gör ett jättebad på kv Nanna till Umeås farligaste plats för den yngre generationen!

 

HÄR OVAN SER DET LUGNT UT, INGA BARN/UNGDOMAR SOM TAR SIG TVÄRS ÖVER SKOLGATAN.

HÄR NEDAN HUR BARN/UNGDOMAR KOMMER ATT RÖRA SIG, RUSA, MOT ETT NANNA BAD MED DESS RISKER ALLA (?) INSER

FAROR OCH OLYCKSRISKER – ÄN INTE UTREDDA TROTS LÖFTEN

Ovan inritat, visas de rörelser i trafiken det blir för bussåkande och för cyklister samt de som går kring ett BAD där, med faror och olycksrisker, som, än, inte Umeå kommun utrett, trots löften från Byggnadsnämnden att så ska göras innan ett byggnadslov behandlas. 

Nedan ser det lugnt ut, på Vasagatan. Men även här kommer trafikströmmarna av barn/ungdomar/vuxna att öka än mer pga ett Nannabad. Har själv sett hur barn i 12-13-årsåldern cyklat slalom mellan bussarna och som vuxen måste man vara extra uppmärksam här.

ÖGREN (S), RÖNNGREN (S), ARVIDSSON (V) OCH JACOBSON (V)

HUR SER NI PÅ TRAFIKRISKERNA FÖR BUSSÅKANDE, M FL?

Hur blir det med dettta, Åsa Ögren, s-ordf. står du för löftet från i fjol om riktig trafikutredning innan bygglovsprövning? Värnar du om barns/ungdomars trafiksäkra vägar som FN:s Barnkonvention kräver?

Hur ser du Margareta Rönngren (S) som förkole/skol-ordf, på att dagis-, skol- och fritdsbarn får dessa risker som badpolitiken hittils inte granskat?
 
Hur ser du Lennart Arvidsson (V) som fritidsnämndeordförande med ansvar för alla föreningsbarn/ungdomar som vill bada/simma, på buss-  och bilfarorna vid Vasaplan och runt Nannakvarteret?
 
Hur ser du Lasse Jacboson (V) som tekniska nämndens ordförande på ditt ansvar här, där f ö Gator och parker I kommunen ifrågasatt "trafikaltrande anläggningar" i detaljplaneyttrande?
 
Här syns farorna runt om hela kvarteret närmare.
 
 
TÄNKTE INTE PÅ DET! 
 
Till just er fyra ordförandepolitiker med yttersta ansvaret för barns och ungdomars väl och ve i Umeå i stadsplaneringar, har ni tänkt på detta i er bedömning av ett jättebad mitt i trafikfarligaste delen av Umeå? Eller blev det TÄNKTE INTE PÅ DET?
 
I vilket fall, här nedan är farorna synliggjorda i bilder som säger mer än tusentals ord! Och tänk tusentals barn/ungdomar varje vecka till i dessa bilder och hundratals barnvagnar!
 
DAGIS OCH FRITIDS GODKÄNNS INTE SÅ HÄR!
 
 
I stadsutvecklingsprojektet för Nanna/Mimer underkändes förslag om skola där. Med eftertryck av ledande politiker.
 
Steg för steg har Mimerskolan och Vasaskolan avvecklats samt Gjallarhornet som ursprungligen skolmatsal där, och sedan med andra barnaktiviteter. 
 
Då bygger man inte Umeås största barn- och ungdomsgård där, för sju dagar i veckan året om, från morgon till kväll!
 
Dagis/Fritids godkänns ej heller för sådan här placering!
 
Varför då för badande förskolebarn och skolungdomar i tusental varje vecka?
 
PS
 
BÄTTRE OCH SÄKRARE FÖR BADBUSSAR I ANDRA SIMLÄGEN!

Det blir i stället bättre och säkrare för badbussar i andra simlägen genom direktväg och av- och påstigning  intill badhuset/simhallen/simarenan (som det är för skolbadbussar idag).

Se de gratis badbussarna till Nydala, från Vasaplan, på somrarna. (Samma gratis kan också en badentreprenör ge då, vilket man inte kan i ordinarie lokalbussar).

 


 

 

Umeås Bästa kommentarer: NEJ till Nannabad, 90% emot! Är INTE billigare, då 400 mkr är 45 % mer än Badutredningens 275, enda godkända av KF.

Av , , Bli först att kommentera 4

Umeås Bästa kommentarer: NEJ till Nannabad, 90% emot! Är INTE billigare, då 400 mkr är 45 % mer än Badutredningens 275, enda godkända av KF. 

Uppdaterat 17:19

Ser nu att många kommenterar VK:s nätartikel om Holmlunds kritik av mig och min debatt.  Och får bekäftat att en stor majoritet är emot detta dyra, dåiga och farliga (läget med olycksrisker för barn) på kv Nanna.

Här är nog bland det viktigaste Umeås politiker har att läsa, det är många som bryr sig och 90 % säger på olika sätt emot ett Nannabad. Och fler kommer att göra det när man ser både simkatastrof, inga SM och halverat äventyrsbad. Fler brister kommer att visas i kommande bloggar.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lämna ett meddelande…
 
 

 

 

 

 

 •  

  Allan
    för 18 timmar sen

  •  

  Badhus mitt i centrum är bara ett av Umeås minst genomtänkta projekt. Kulturhuvudstad och Kvinnohistoriska museet är ytterligare två exempel….

   

 •  

  18årig umeåbo
    för en dag sen

  •  

  Platsen borde utnyttjas till att bygga upp kultur, i andra former än ett badhus! Antingen idrott eller estetisk verksamhet. Eller kanske något kombinerat. En basketplan, en graffitivägg, vad som helst!

  Det nya badhuset är ett skämt!

   

 •  

  Erika Holmgren
    för en dag sen

  •  

  De som använder argumentet för en centrum-placering av badhuset för att då kan skolorna åka lokalbuss har nog aldrig tänkt sig in i situationen att som ensam vuxen lyckas hålla koll på 20+ barn på en eventuell knök-full ultrabuss och se till att alla kliver av där de ska..

   

 •  

  Badanka
    för en dag sen

  •  

  För mig får det ligga varsomhelst bara det blir minst lika bra som
  I övik. Detta blir ju mindre än övik så då får de hellre spara ett tag till så att det blir ett badhus värt namnet.

   

 •  

  C.Norman
    för en dag sen

  •  

  Om vi alla som inte vill ha badhuset där tar med sig en spade och sen börjar vi gräva en grop och fyller sedan upp den med vatten så har dom dära pajas clownerna till politiker sitt badhus!

   

 •  

  Cyklist
    för en dag sen

  •  

  Idiotiskt läge, som så många andra redan skrivit. Men när man ändå bygger en stor koloss i centrum varför inte bygga mer på höjden och utnyttja ytan mer? Vi behöver en förtätning av stadskärnan.

   

 •  

  Urban Bengtson, idékonsult
    för en dag sen

  •  

  Äventyrsbadet blir den största floppen utöver simkatastrofen utan SM-tävlingar och läger pga riskfyllt trafikplacerad anläggning samt för få läktarplatser,

  Vattenytorna för äventyrsdelen, eller upplevelse som det står, är på 600 kvm!!! Dvs 20×30 m lite större än en basketplan och 1 1/2 tennisplan!!!

  Detta framgår av siffror Fritidsnämnden har nu och badbolaget verkar ha godkänt och finns i skiss att se på www.umeabadhus.se

  Golvytor tillkommer på c:a 300 kvm, men är genomgångsytor till och från bassängerna, varför de inte kan inräknas.

  Lerstenen hade 1250 kvm 2011 och då var äventyrsdelen separat utan genomgångar. Så i praktiken är det HALVERAT ävenyrsbad, kanske ungefär som i Holmsunds lilla Aquarena!

  Det verkar som att inte badbolagets styrelseledamöter granskat underlaget, lika lite som de räknat på läktarplatserna, vilka innebär inga SM, varken fr 50:an eller 25:a till Umeå. Se mer på min blogg idag http://blogg.vk.se/umeas-basta…

   

 •  

  Gunnar
    för en dag sen

  •  

  Ett sätt att göra badet ännu billigare är att låta en mellanstadieklass designa/rita det kantiga huset istället för att lägga enorma summor på en arkitektfirma helt utan känsla för design.

   

 •  

  snibb
    för en dag sen

  •  

  Stan växer! Umeå har som mål att nå 200 000 innevånare. Ju större staden blir desto mer crazy kommer det att kännas att ha ett badhus mitt i smeten.

  Spara ytorna till något lämpligare som passar i en stad med 200 000 innevånare.

   

 •  

  Peter
    för en dag sen

  •  

  Viiiiiiiilken flopp det kommer att bli. För att göra badhuset attraktivt att åka till för barnfamiljer måste man slå på stort, och då menar jag STORT, då man bygger äventyrsavdelningen. Varför tror ni så många åker till Övik och badar för?

  Många dumma idéer har kommit men den här är nog f*n den dummaste. Utrymmet kommer INTE att räcka till för att göra en vettig simhall med allt vad det innebär. Varför ska det vara så jäkla svårt för dom bestämmande att fatta?!?!?!

  Herregud, blir så förbannad då man läser sånt här. Såna som vägrar att erkänna att platsen för bygget kanske inte är optimal om man ska rymma simbanor m.m.

   

 •  

  Urban Bengtson, idékonsult
    för en dag sen

  •  

  Alla KF-ledamöter har fått nedan som e-brev idag och jag hoppas någon svarar. Räknar dock inte med det, så därför också som kommentar här, så kanske andra kan meddela fullmäktigeledamöterna om synpunkterna/frågorna anses viktiga.

  Hej!

  Se min blogg idag,

  http://blogg.vk.se/umeas-basta…

  Genom uppgifter från Friidsnämnden visar det sig

  att det blir en simkatastrof med nu planerad Nannaanläggning, inga SM!

  Med bilden idag i VK, syns farligheterna tydligt för olyckor i trafiken för barn som ingen ansvarskännande politiker i Umeå kommun väl kan riskera?

  Och inte en Byggnadsnämnd godkänna, när dessa farligheter inte blivit utredda som i en normal detaljplan, utan nu undviks genom trixandet med 1948 års detaljplan. F ö kräver Barnkonventionen säkerhet här.

  Slutligen ekonomin som VK skriver om, billigare än väntat?

  Än vad, det har aldrig redovisats en budget av badbolaget, det är bara siffror som uttalats utan skriftlig redovisning. Varför hemlighålls dessa för allmänheten och medier?

  Så gjorde inte Badutredningen och ni ansvarade för.

  Och tror ni på under 400 mkr, när Linköping med mindre ytor och noggrann och öppen utredning, finns på nätet, nu är över 600 mkr?

  Nog kan det behövas en oberoende konsult eller revisorer som synar denna redovisade budget. Eller har ni budgeten och kan offentliggöra den?

  Mvh/

  Urban Bengtson

   

 •  

  Berner
    för en dag sen

  •  

  Tycker detta är underbart, skulle vara jätteskönt att simma någon kilometer efter jobbet innan man åker hem och äter middag.

   

 •  

  Smith
    för en dag sen

  •  

  Vad förvånad jag blir. Ännu en brun byggnad i Umeå.

   

 •  

  Blahonga
    för en dag sen

  •  

  Det finns för och nackdelar med alla lägen. Centrumläget är som ngn påpekade bra vad gäller kollektivtrafik och inskad bilåkning, bra för skolorna, frågar ni centrumhandlarna är de inte emot det (allt som drar folk in till centrum är bra i kampen mot köpladorna). 
  Vill vi att centrum skall vara blandstad och urbant så är det viktigt att vi får in både komersiella och publika verksamheter samt bostäder i centrum. Utifrån detta perspektiv så passar badhusplaceringen in bra och gör att vi får in alla sorters människor på stan (det skall finna ngt för alla även barn). Alternativet är att centrum får fortsätta vara en monofunktionell enklav för shopping och fjortisar.
  Fördelarna med ett externt läge är att det är lätt att ta sig till med bil och att parkera (och i framtiden så har alla två bilar så vi behöver mycket parkering). Det är ungefär det som är fördelen…
  Oavsett vad så vet alla att vi behöver vi ett nytt bad tämligen omgående. Vi har faktiskt behövt det under mycket lång tid. Det föreslagna badet fyller de funktioner det behöver för simsporten och skolorna och det innehåller nu en större äventyrsdel. Om man stoppar detta så kommer det att ta tjugo år innan vi får ett nytt bad. Det är därför viktigt att det blir skott av nu oavsett om man tycker placeringen är idealisk. Tro dock inte att folk inte sulle gnälla på vilken annan placering som helst. Folk gnäller alltid, och särskillt i VK:s kommentarsfält. Se bara hur jag gnäller på alla er negativa gnällare;)

   

  •  

   Robin
     Blahonga  för en dag sen

   •  

   Sakfel!
   Skolorna har ingen fördel av centrumläget!
   Bilåkandet ökar!
   Hellre vänta 20 år till än att göra ett så här idiotiskt fel nu.

    

  •  

   snibb
     Blahonga  för en dag sen

   •  

   Skolorna drar ingen fördel av centrumläget, som många verkar tro. En missuppfattning är att dom kommer åka befintliga kollektivtrafiklinjer till badhuset. Så är det inte. Skolorna kommer, oavsett placering, ändå måsta abonnera egna bussar. Samma kostnader oavsett placering.

   (Enligt skolnämnden själv)

    

   •  

    Mikael 
     snibb  för en dag sen

    •  

    Om skolorna som ligger vid ultrabussarna tycker att de har råd att abonnera bussar när det går en redan betald buss halvtom varje kvart så är fet något fel på systemet. Självklart kan barnen åka bultrabuss!

     

    •  

     Robin
       Mikael  för en dag sen

     •  

     Nej. Utredningen sa tvärt emot. För få skolor ligger vid busslinjer och de som ligger vid en linje har sällan linjer med tider som fungerar för undervisningen.

      

 •  

  Stig-Astrid
    för en dag sen

  •  

  Vilken fin brun fyrkantig klump.Jag som trodde den skulle vara grå. Att den blir billigare än beräknat tror jag på när bygget är klart.

   

 •  

  sammy
    för en dag sen

  •  

  Håller med resten av skribenterna. Detta badhusprojekt känns som bland det dummaste och onödigaste som någonsin beslutats i Umeå. Ofattbart! 
  Skulle gärna veta varifrån iden kom i första läget, och hur det kan komma sig att politikerna kunde tycker det är en bra ide? Hur motiveras det?

   

 •  

  snibb
    för en dag sen

  •  

  Det blir ännu billigare, eller, vi får mer för våra skattepengar, om badet läggs på ett lämpligare ställe.

  Använd sunt förnuft! Låt centrumkärnan utveckla sig mot sånt som passar i ett centrum, t.ex. handel, kultur samt mat- och fikaställen.

  Jag är en "ja-sägare" till de flesta av umeås byggprojekt, men badhuset är verkligen en plump i protokollet

   

 •  

  Arne BK
    för en dag sen

  •  

  Detta dåraktiga badhus bygge…

   

 •  

  Robin
    för en dag sen

  •  

  Fel! Den exakta siffran vet man inte då anbuden kommit in utan då bygget är klart och har varit i drift ett tag.
  Hittills har Bertil inte varit med i något projekt med så bra handlingar att det inte kommit tilläggskostnader. Finns det något som tyder på det i detta fall?

   

 •  

  rickard
    för en dag sen

  •  

  äntligen.

   

 •  

  hopptorn
    för en dag sen

  •  

  fixa hopptorn med flera höjder så det kan satsas på simhopp i denna stad.

   

 •  

  Byggare Bob
    för en dag sen

  •  

  Läste att taket ska bli av samma typ som på Greenzone. Men visst är det annan taklutning där´?Innefattar glädjekalkylen även snöfri zon ? Eller ska man fylla bassängen via taket?

   

 •  

  Mikael
    för en dag sen

  •  

  Bra! 
  Placeringen i centrum är kanon. Nära till parkeringshus och till Vasaplan så att även de utan bil kan åka och bada enkelt. Bra för skolorna så,att de kan ta sig med Ultrabussarna enkelt. Bra för att man kan kombinera ett bad med andra ärenden i centrum. Bra för besöksnäringen och handel då ett badhus mitt i centrum drar folk till stan hela året. Bra för att det är det läge som badentrepenörer förordar vilket tyder på att det är det mest ekonomiska alternativet ur driftsynpunkt. Bra för att det skapar lite mer liv i centrum på kvällar och helger.
  Ett badhus ska ligga centralt, fördelarna överväger navkdelarna med råge.

   

  •  

   Robin
     Mikael  för en dag sen

   •  

   Kommunens egen utredning har visat att skolorna inte kan ta Ultrabussarna, varför argumentet är svagt.

   Parkeringsmöjligheterna är bättre med ett "halvcentralt" läge som tex Nolia, Bangården, I20, hamringsberget, nuvarande placering osv. Dit är det marginellt svårare att ta sig utan bil, men trafikbelastningen i stan minskar avsevärt.

   Underlag för att badhuset drar större mängder shoppare till stan? Varför skulle det bli mindre med tex lokaliseringarna ovan?

   På vilket sätt skulle det skapa mer liv i centrum på kvällar och helger? Varför skulle det bli mindre med tex lokaliseringarna ovan?

   Vilka entreprenörer har sagt att detta är det enda intressanta läget?

   Hur kommer det sig att inga andra förlägger sina bad i de absolut mest centrala delarna (med några undantag där man bygger på en gammal placering)?

   Hur ser du på att man drar in fler bilar till centrum – till en plats som är maximalt olämplig ur trafiksynpunkt?

   Hur ser du på att man låser sig i utformning av byggnaden under hela dess livslängd? (Jämför gärna med de anpasningar liknande anläggningar i andra städer gjort inom 10-15 år.)

   Hur ser du på att driftkostnaden är vesäntligt mycket högre än om man lägger den nära en lämpligare verksamhet, framförallt en verksamhet som behöver kylas?

   osv

   osv

    

   see more

    

  •  

   Maria
     Mikael  för en dag sen

   •  

   Exakt, håller helt och fullt med. Även de som bor utanför stan kan enkelt ta bussen in och bada. Alla bussa/tåg stannar i närheten.

    

   •  

    Utanför umeå centrum
      Maria  för en dag sen

    •  

    Jag bor utanför stan, skall hela familjen åka och bada så tar vi bilen, buss är inte ett alternativ pga dålig turtäthet kvällar och helger plus att kostnaden för en hel familj blir för hög.

     

  •  

   snibb
     Mikael  för en dag sen

   •  

   Allt inom 2 km från Rådhustorget kan anses vara centralt för ett badhus (samtidigt som caféer och butiker inte anses centralt inne i I20-skogen).

   Låt centrum utvecklas åt rätt håll. Låt handeln utvecklas i centrum istället för på Ersboda och Strömpilen.

   Bussar går över hela staden, så det är inget problem. När skolorna ska bada abonnerar dom egna bussar i vilket fall som helst, så inte ens där är det någon förtjänst. Ingen människa kombinerar handel och besök på badhus.

   Rätt sak på rätt plats tack!

    

 •  

  Erika Holmgren
    för 2 dagar sen

  •  

  NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ!!
  JAG vill inte ha badhuset i centrum. Ingen jag känner vill ha det i centrum!
  Varför envisas politikerna med att genomföra något som ingen i befolkningen vill?

   

  •  

   Johan
     Erika Holmgren  för en dag sen

   •  

   För att dom sitter så pass säkert eftersom folk kommer fortsätta rösta på dom i alla fall. Dom kan göra vad dom känner för utan att oroa sig för att röstas bort. Bekvämt.

    

  •  

   Nils
     Erika Holmgren  för en dag sen

   •  

   De som bedriver handel i centrum vill att badhuset ligger där. Förhoppningen de har är att fler människor ska åka in till stadskärnan och att butikerna ska öka omsättningen tack vare det.

    

   •  

    Stefan
      Nils  för en dag sen

    •  

    Tror knappast att handlarna drömmer om ett badhus mitt i centrum.

    Om jag skulle åka med kompisarna på en ’Badturné’ i Europa (som Holmlund & C:o gjorde), UTAN att ta med ungarna (som Holmlund & C:o gjorde), så skulle jag säkert också bli sugen på kultur och shopping efter lite ’chitchat’ över en kall öl vid poolkanten.

    Målgruppen för badhuset lär dock inte vara fullt lika sugen på kommers, efter att ha badat i timtal med sina glada barn.

     

   •  

    Sven
      Nils  för en dag sen

    •  

    Bygg lägenheter på tomten och öka handeln därigenom istället. Fler människor i centrum=mer handel?

     

 •  

  Johanna
    för 2 dagar sen

  •  

  Bygg inte badhuset i CENTRUM!!!!

   

 •  

  belsebub
    för 2 dagar sen

  •  

  VARFÖR ska badhuset ligga i centrum?? det finns fan ingen bra anledning att lägga det där!

   

  •  

   rickard
     belsebub  för en dag sen

   •  

   det är nära och man behöver inte ha bil om man bor i stan 🙂

    

   •  

    Sven
      rickard  för en dag sen

    •  

    Målgruppen för äventyrsbadet är troligtvis barnfamiljer. Dvs en grupp som mest troligt inte bor i centrum och har bil. Placeringen av badhuset i centrum är därför mycket konstig. Det kommer innebära mer trafik in till centrum

     

   •  
    Robin  rickard  för en dag sen

    •  

    Majoriteten som besöker – bor de i stan eller inte?
    Att några politiker som bor i stan vill kunna gå borde varit ett väldigt svagt argument, men inte här inte…

     

 •  

  Umebo
    för 2 dagar sen

  •  

  Känns kanske lite onödigt med tanke på att vi redan har en simhall, plus ett äventyrsbad i Holmsund. Men som tur är det väl någon annan som betalar för allt detta nya som byggs.

   

 •  

  Bo Fasth
    för 2 dagar sen

  •  

  Glädjekalkylen har nu blivit ännu gladare.

   

 •  

  Parasiten
    för 2 dagar sen

  •  

  planerar man skit blir det skit…

   

 •  

  Göran
    för 2 dagar sen

  •  

  Det här är ett stort skämt? Snälla uppdatera mig. Vilka politiker är emot att placera det mitt i centrum? Jag röstar gladligen på det block som är emot detta vansinne

   

  •  

   rikssosse men ej lokalsosse
     Göran  för en dag sen

   •  

   Kan bara hålla med, är socialdemokrat uti fingerspetsarna men detta är osannolikt dumt och jag kan ej rösta på förespråkare för detta projekt! Hur kan man motverka all bilism i stan och samtidigt smälla upp ett badhus där?! Vilka partier är emot denna placering, nån av er får min röst i nästa val…

    

   •  

    Robin
      rikssosse men ej lokalsosse  för en dag sen

    •  

    Problemet är att det inte är ett sossebeslut utan att de borgerliga är precis lika korkade.
    Vilket dagisbarn som helst förstår konsekvenserna med besökande bilars påverkan på stadsmiljön och möjligheter till anpassning/utbyggnad i framtiden, men det är tydligen för svårt för våra politiker.

     

  •  

   rickard
     Göran  för en dag sen

   •  

   jag är för tycker det klockrent.

    

   •  

    snibb
      rickard  för en dag sen

    •  

    Tycker du ALLT ska ligga mitt i centrum? Vi lägger en motorcrossbana på torget, travbanan på vasaplan och hippologum vid kunspassagen? Samtidigt lägger vi charmiga butiker utanför Röback och trevliga caféer någonstans i I20-skogen?

    Nä tack! Rätt sak på rätt plats!

 

 

 

 

 

 

Umeå Bästa handlar i denna min första blogg (den 20/4 2012) om Nannabad- och simplaner på grusplanen vid Mimerskolan. Idag passar den igen!

Av , , 6 kommentarer 2

Umeås Bästa, förkortat UB, är mottot för min blogg, eller utvecklat, Umeås Bästa… inte det sämsta.

Så var rubriken på min första blogg på vk.se, idag för precis 1 år sedan, den 20/4.

240 BLOGGAR SEDAN 20 APRIL I FJOL 2012 OM ELÄNDIGA BADPLANER

Det har nu blivit 242 st, idag 243:e, där alla utom en (var om dagis, mitt andra specialområde) handlar om den, numera eländiga och oländiga (svårt att hitta orienteringen) samt katastrofala bad- och simplaneringen i ett otidsenligt, dyrt, dåligt och farligt (trafiken) läge, mitt i city i Umeå!

ADet mesta jag därefter skrivit nämns i denna första blogg och är aktuell idag, så därför är den här första, ograverad. Se att allt stämmer, ett år senare.

 

Umeå Bästa handlar i denna min första blogg om Nannabad- och simplaner på grusplanen vid Mimerskolan. Den placeringen är den sämsta i Umeå, precis som det var för över sex år sedan. Umeås Bästa här är i idrottsområdet på campus, vid IKSU. 

Nannaläge var nämligen under 2005 – 2006:s badutredande, det som fick lägst stöd i olika opinionsmätningar, bara omkring 10 procent mot 30 för Nydala och Nolia. (Campus/IKSU fanns inte med i utredandet).

Våren 2006 fastslog Badutredningen efter att ha djupdykt i tre alternativa placeringar, Nolia/Dragonfältet, Kajen och Nanna: ”Om antaget lokalprogram ska följas i övrigt kan en 50-metersbasssäng inte (fet stil av utredningen, min anm.) inrymmas i de bad som är inritade på Nanna.” Och då gällde hela kvarteret, inklusive gymnastikhuset
 
Utgångspunkten var ett lokalprogram på äventyrsbadet bättre är Paradisbadet i Ö-vik (nu utbyggd och utvecklad till Paradiset) samt 50×25-metersbassäng med mästerskapsstatus.
 
De som stod bakom utredningen var bl a ekonomidirektör Olof Burström (ordförande) samt Bertil Hammarstedt (ledamot) som idag har uppdrag att inrymma ett större lokalprogram. Dåvarande PLU, planeringsutskottet (idag Närings- och planeringsutskotter, NP) accepterade slutsatsen om nej till Nannaläge.
 
Men drygt ett halvår senare kom plötsligt beslutet att godkänna det underkända Nannaläget. Inget parti hade det som sitt bästa, man blev överens genom att vara lika missnöjda. Sedan svängde man från kommunbyggt bad till ett privatägt inbakat i ett stadsutvecklingsprojekt med kommers, handel, hotell, bostäder och P-hus. Allt med motiveringen att det skulle gå snabbare, bli bättre samt billigare för skattebetalarna.
 
Så blev det inte och icke oväntat sprack detta i höstas, 2011 (precis om Aktivariet, bad-vård-hotell-komplex på samma kvarter tio år tidigare på grund av omöjlig ekonomi). Plötsligt insåg man för litet äventyrsbad då de privata aktörerna inte använde hela kvarteret och det blev för dyrt (trots att kommunen bedömde litenheten och såg samma pris redan två år tidigare).
 
Men nu i veckan kom plötsligt uppgifter om minskad yta igen pga ett fristående P-hus, dvs en liten yta som de privata aktörerna fick underkänt för i höstas! Så vad ska nu krympas eller ändras för en större äventyrsdel som ju är beslutad om sedan i fjol? 50:an bort eller flyttad?
 
I ett framtidsperspektiv (badhus/simhall byggs för 50 år) blir Nannaplacering för bad än mer det sämsta för Umeå. Det finns inga utbyggnadsmöjligheter och har växande trafik/miljö-problem. Därmed minskar attraktionen och tillgängligheten med som följd färre besökare och än sämre ekonomi. Att citylägen inte är de bästa, insåg f ö badutredarna på sina badresor utan bäst är i det som motsvarar fritidens ”handelslägen”.
 
Umeås Bästa är äventyrs/upplevelse-bad/simhall där sådant finns redan. Som Aquarena i Holmsund eller ihop med Umelagun på Nydala. Här finns samordningsvinster både för investering och drift. 50:an blir billigast att placera intill 25:an på IKSU genom inbesparing av kompletteringsbassänger (finns där redan) och samverkan med andra idrotter. Den lösningen är också mer hållbar än en placering vid nuvarande simhall på Haga/Gammlia.
 
Mest ”framtidshållbart” är att bygga 50:an vid IKSU och ett simupplevelsebad så att detta kompletterar Ö-viks ”badparadis” och stimulerar till utbyte som ger ökad konkurrenskraft tillsammans. Botniabanan kan då få ett ”bad- och simtåg”.
 
I min bok från i höstas, Umeås Bad Historia och Framtidens Simning (som kommunstyrelsen i tisdags sa nej till mitt medborgarförslag om att köpa in den till fullmäktigeledamöterna), finns dessa framtidsmöjligheter beskrivna, också med en del ”simmovationer”.
 
I nästa blogg, måndag den 23:e april, lagomt till kommunfullmäktige, kommer ett kapitel ur boken som handlar om politiker jag mött under åren och som tvekar/är emot ett Nannabad. Politiker jag, och säkert många med mig, umebor och utsocknes, hoppas ska påverka sina partier till Umeås Bästa… inte det sämsta, för bad/simning.
 
 
SLUT PÅ BLOGG 1 OCH TILLBAKA I ÅR 2013 DÄR SÖNDAGENS BLOGG BLIR OM ALLA KOMMENTARER I VECKAN DÄR 90% ÄR EMOT ETT NANNABAD SAMMA SOM DET VARIT I OLIKA UNDERSÖKNINGAR.
 
MEN NÄR DET BLIR MER KÄNT ATT BADBOLAGETS FÖRSLAG ÄR DET SÄMSTA OCH HAR DET MINSTA ÄVENTYRSBADET, LÄR DET BLIR NÄRA 100%-IGT MOTSTÅND.
 
Så möjligheterna att det kan bli alternativ när Nannabadplanerna spricker ökar då och särskilt med S-kommunalrådet Lennart Holmlunds besked till mig igår om just en egen simarena med:
 
Men du som vet bäst i allt och vet hur ekonomin är,  bygg ett bad själv så slipper vi . Du skulle ju bli rik om dina idéer höll och att du fick bankerna med dig och sim klubben
 
VILKET JAG HAR TACKAT FÖR OCH FRÅGAT OM ATT FÅ VISA SIMIDÉER MED SIMKANALEN SOM DET NYA OCH ATTRAKTIVA, SE NEDAN
 
 

Umeås Bästa baddebatt är med Mattias Larsson (C), svarar ofta och Holmlund (S), svarar ibland, se här. Därunder om halverat äventyrsbad.

Av , , Bli först att kommentera 2

Umeås Bästa baddebatt är med Mattias Larsson (C), svarar ofta och Holmlund (S), svarar ibland, se här. Därunder om halverat ävnetyrsbad.

Uppdatering 20:12 med e-brev från Holmlund som, faktiskt, är uppmuntrande med

Men du som vet bäst i allt och vet hur ekonomin är,  bygg ett bad själv så slipper vi . Du skulle ju bli rik om dina idéer höll och att du fick bankerna med dig och sim klubben

(Jag utgår från att det är jag som menas här som badexpert, men känner mig mer som simsexpert och kommer inom kort att visa på en simarena med simunika idéer, som blir bättre, mer ekonomisk, säkrare och attraktivare än ett Nannabad mitt i trafikfarliga centrum av Umeå och den som vill veta mer kan höra av sig)

Bloggat från mobilen Umeås främsta badexpert arbetslös. Det finns…

Umeås främsta badexpert arbetslös. Det finns en person som tror sig vet bäst i alla lägen om badet och kan alla kalkyler och tror att han representerar även simsporten. Jag har aldrig hört att han haft ett ansvar för att genomföra ett enda bad
Han som tror sig veta bäst, bättre än alla andra och vet hur mycket pengar man tjänar på ett bad borde bygga ett själv.
Bad finns det inget krav på en kommun att anordna och så fort den store badgurun byggt sitt bad då avblåser kommunen alla planer på att bygga ett eget bad. 
Jag vet inte vart den personen har marken men om han lägger in ett planförslag ska vi vara positiva.
Vad som förvånat mig mest är på vilket sätt alla debattartiklar lyckats få på plats i tidningen och jag hoppas verkligen att tidningarnas bedömningar om att få in artiklar inte går att köpa eller att de tröttnar så därför får de plats.
Finns det en granskning av allas förslag. Nej. Det blir inget bad i Umeå med skattebetalarnas pengar på någon annan plats än den som nu avsatts för att det går att nå från hela kommunen med buss 
Alla utom en tycker det blir bra men det är inte lönt att använda tid att förklara dör honom hur det ligger till och han behöver inte komma till badet om han inte vill
 
Här börjam min blogg, från tidigare idag: 
 
Umeås Sämsta bad nu: Halverat äventyrsbad – 600 kvm mot 1250, 1/10 av Umelagun. Badkatastrof för unga – vuxna får mer! Fel siffor ger timeout? 

NY BLOGG, SOM TIDIGARE, MEN MED VIKTIGA TILLÄGG OM FEL SIFFROR OCH TIMEOUT!

Igår skrev jag om misstagen i simkatastrofen i Nannabad med inga SM och läktare bakom läktare med ingen sikt, att det handlar om TÄNKTE INTE PÅ DET.

OCH "TÄNKTE INTE" GÄLLER SÄKERT OCKSÅ DET HALVERADE ÄVENTYRSBADET, ELLER UPPLEVELSEBAD SOM DET STÅR. 

Här nedan är vad som nu finns skissat, OBS inga tydliga ritningar ens, som både kommunförslaget i fjol och Lerstenen hade förut för politiker, intressenter och allmänhet att studera. Bara det i sig ett misstag som gör bedömningar svårare och borde ge bakläxa och allt får göras om!

600 KVM ÄVENTYRSBAD – SOM EN DRYG BASKETPLAN!

Måtten här är 50 m och 9,5 m plus 7×20 ger lite över 600 kvm (615) kvm kvar, yta motsvarande en dryg basketplan eller 1 1/2 tennisbana. Vid sidan om, i eget rum, finns vattenrutschkanor på drygt 100 kvm yta. 

Men mellan en barnplask t v och badytorna är det passage för alla som ska till och från 50:an, varför dessa ytor också bör räknas bort. Så den användbara ytan blir bara lite över 500 kvm kvar (drygt 600 kvm med vattenrutschen). Inte heller korridorytan utanför kan inräknas för äventyrsbad pga kommunikation till och från alla bassängerna.

OVAN BADBOLAGETS DRYGA 600 KVM OCH NEDAN LERSTENENS 1250 KVM

Lerstenen som fråntogs projektet (med en tvivelaktig förklaring om för dyr drift trots att den följde avtalet, ovan ritning hade 1250 kvm. I äventyrsrummet finns de nödvändiga kommunikationsytorna utan störande genomgångar. Viktigt både för besökarna och personalens uppsikt och att kunna ingripa. 

BADBOLAGETS HEMSIDA BEKRÄFTAR MINSKNINGEN, MINUS 517 KVM!

På badbolagets hemsida redovisas ytor och där bekräftas minskningen av äventyrs/upplevesle-badet. 1482 kvm i nov 2012 (där korridorytorna ingår) är nu, april 2013, 965 kvm (men där är andra genomgångsytor med),

dvs 517 kvm mindre, eller – 35 %. Frånräknat svåranvändbara passageytor blir det de 600 kvm jag räknat ut.

OGILTIGT ANBUDSUNDERLAG PGA FEL SIFFROR?

Men det finns fler fel än inräknade korridorytor, också helt fel siffror finns i andra jämförelser.  Och även med Fritidsnämndens uppgifter från möte där, som jag återkommer till, det är mycket att kolla.

Allt verkar ha gått för snabbt, både i höstas och nu. Liknar alltmer hastverk och som gör anbudsgivning oklar och oklar, siffror och ritningar måste ju stämma. Kanske är underlaget därmed ogiltigt?

OTYDLIG SKISS – KAN INTE RÄCKA FÖR BYGGLOVSPRÖVNING

Ogiltigt kan det ju också bli om skisserna (är bara skisser här) är oklara och svåra att tyda. (Notera att Lerstenen hade en tydlig ritning). Detta kan väl inte hålla för byggnadslovsprövas, otydligheten vad som är vatten och golvytor (är vikigt att veta för arbetsmiljön med övervakning), och felaktiga siffror.

OBEROENDE EXPERTIS GRANSKAR YTOR, MM OCH TIMEOUT ETT HALVÅR!

Rimiigt är nu att badbolagsstyrelsen omgående, av oberoende expertis, låter granska underlaget, och under tiden tar timeout för hela planeringsprocessen, över sommaren! En ny bad- och simanläggning ska stå under 50 år, så vad är ett halv år då, bara 1/100!

ANNAN JÄMFÖRELSE, MED UMELAGUN, BARA 1/10 I NANNABAD!

Annan jämförelse som får umebor (och norska turister) att inse "pyttelitenheten" i badbolagets äventyrsbad, är med Umelagun på Nydala. Se nedan med en cirkelformad yta + rutschkanor på drygt 5000 kvm. 600 nu i Nannabad ger 1/10, en tiondel, dvs ungefär dubbla 25:an längst ner.

JÄTTEBALLONG TÄLT ÖVER UMELAGUN – SVERIGES STÖRSTA ÄVENTYRSBAD?

(Kanske en smart och billig idé vore att sätta jätteballongtält över Umelagun och få 5000 kvm äventyrsbad, störst i Sverige kanske då)

 NU ALLTMER ETT VUXENPROJEKT MED MER AV GYM + NY REALXAVD!

Medan barn/ungdomars äventyrsbadande har halverat, har alla vuxna fått mer, som i en gräddfil utan politiska beslut. Gymmet har växt till 1583 kvm från 1063 i projekeringsförslaget i fjol och utan beslut vare sig i Fritidsnämnden eller Kommunfullmäktige, 50 % mer!

Inte nog med det, nu surfar även en relax för vuxna in, från 0 !! till 428 kvm. Utan formella beslut någonstans här heller. Se här nedan.

VUXNAS RELAX OCH MER GYM + 1000 KVM.  UNGA MINSKAR – 600 KVM

MEN vuxensatsningen är än större, gymmet har ökat med 500 kvm från c:a 1000, eller 50%. Dvs vuxna har med realx och mer gym närmare 1000 kvm mer och barn/ungdomar i äventyrsbad 600 kvm mindre, halverat!

Så alltmer blir detta Nannabad något helt annat än vad som en gång i tiden planerades och beslutades. Från ett barn/ungdomsprojekt som får det sämre och mindre till ett vuxendito mer mer ytor och som betalas av bidrag för barn- och ungdomverksamheten!!

SIMKATASTROFEN ÄN VÄRRE OCH BADKATASTROF MED SÄMRE BAD 

Så simkatastrofen, nu är värre, se i gårdagens blogg och badkatastrofen nu, känner nog många att det inte blir som utlovat utan sämre för varje nytt förslag.

INTE VÄRDIGT UMEÅ SOM FRAMSYNT STAD

DETTA ÄR INTE VÄRDIGT UMEÅ KOMMUN SOM EN FRAMSYNT STAD OCH SOM I ANDRA SAMMANHANG VILL BÅDE VARA VINNARE OCH VILL MER.

I BAD/SIMNING ÄR DET NU FÖRLUSTER HELA TIDEN OCH VILL MINDRE.

VAR ÄR DU VERONICA KERR? NU ÄN MINDRE ÄN NÄR DU REAGERADE 2011!

OCH DU MATTIAS LARSSON SOM TROR PÅ MINA UPPGIFTER.

(Var är du Veronica Kerr, KD:s gruppledare? December 2011 hade du en interpellation i Kommunfullmäktige när det minskats från 1250 till 1000 kvm. Men kommunledningen lovade mer och du accepterade det. Se skiss och ritningar här och du får ny anledning att interpellera, även för att du blev lurad på fel ytor).

(Och du Mattias Larsson, C, och med i badbolagsstyrelsen tror på att kan mätt rätt, inte godkänner du väl halverat äventyrsbad mot Lerstenens?)

DAGS ATT SÄTTA STOPP FÖR DESSA ALLT KATASTROFALARE BADPLANER?

 

Umeås Sämsta bad: Halverat äventyrsbad – 600 kvm mot 1250, 1/10 av Umelagun. Badkatastrof för unga – vuxna får mer! Fel siffor ger timeout?

Av , , Bli först att kommentera 3

Umeås Sämsta bad nu: Halverat äventyrsbad – 600 kvm mot 1250, 1/10 av Umelagun. Badkatastrof för unga – vuxna får mer! Fel siffor ger timeout? 

NY BLOGG, SOM TIDIGARE, MEN MED VIKTIGA TILLÄGG OM FEL SIFFROR OCH TIMEOUT!

Igår skrev jag om misstagen i simkatastrofen i Nannabad med inga SM och läktare bakom läktare med ingen sikt, att det handlar om TÄNKTE INTE PÅ DET.

OCH "TÄNKTE INTE" GÄLLER SÄKERT OCKSÅ DET HALVERADE ÄVENTYRSBADET, ELLER UPPLEVELSEBAD SOM DET STÅR. 

Här nedan är vad som nu finns skissat, OBS inga tydliga ritningar ens, som både kommunförslaget i fjol och Lerstenen hade förut för politiker, intressenter och allmänhet att studera. Bara det i sig ett misstag som gör bedömningar svårare och borde ge bakläxa och allt får göras om!

600 KVM ÄVENTYRSBAD – SOM EN DRYG BASKETPLAN!

Måtten här är 50 m och 9,5 m plus 7×20 ger lite över 600 kvm (615) kvm kvar, yta motsvarande en dryg basketplan eller 1 1/2 tennisbana. Vid sidan om, i eget rum, finns vattenrutschkanor på drygt 100 kvm yta. 

Men mellan en barnplask t v och badytorna är det passage för alla som ska till och från 50:an, varför dessa ytor också bör räknas bort. Så den användbara ytan blir bara lite över 500 kvm kvar (drygt 600 kvm med vattenrutschen). Inte heller korridorytan utanför kan inräknas för äventyrsbad pga kommunikation till och från alla bassängerna.

OVAN BADBOLAGETS DRYGA 600 KVM OCH NEDAN LERSTENENS 1250 KVM

Lerstenen som fråntogs projektet (med en tvivelaktig förklaring om för dyr drift trots att den följde avtalet, ovan ritning hade 1250 kvm. I äventyrsrummet finns de nödvändiga kommunikationsytorna utan störande genomgångar. Viktigt både för besökarna och personalens uppsikt och att kunna ingripa. 

BADBOLAGETS HEMSIDA BEKRÄFTAR MINSKNINGEN, MINUS 517 KVM!

På badbolagets hemsida redovisas ytor och där bekräftas minskningen av äventyrs/upplevesle-badet. 1482 kvm i nov 2012 (där korridorytorna ingår) är nu, april 2013, 965 kvm (men där är andra genomgångsytor med),

dvs 517 kvm mindre, eller – 35 %. Frånräknat svåranvändbara passageytor blir det de 600 kvm jag räknat ut.

OGILTIGT ANBUDSUNDERLAG PGA FEL SIFFROR?

Men det finns fler fel än inräknade korridorytor, också helt fel siffror finns i andra jämförelser.  Och även med Fritidsnämndens uppgifter från möte där, som jag återkommer till, det är mycket att kolla.

Allt verkar ha gått för snabbt, både i höstas och nu. Liknar alltmer hastverk och som gör anbudsgivning oklar och oklar, siffror och ritningar måste ju stämma. Kanske är underlaget därmed ogiltigt?

OTYDLIG SKISS – KAN INTE RÄCKA FÖR BYGGLOVSPRÖVNING

Ogiltigt kan det ju också bli om skisserna (är bara skisser här) är oklara och svåra att tyda. (Notera att Lerstenen hade en tydlig ritning). Detta kan väl inte hålla för byggnadslovsprövas, otydligheten vad som är vatten och golvytor (är vikigt att veta för arbetsmiljön med övervakning), och felaktiga siffror.

OBEROENDE EXPERTIS GRANSKAR YTOR, MM OCH TIMEOUT ETT HALVÅR!

Rimiigt är nu att badbolagsstyrelsen omgående, av oberoende expertis, låter granska underlaget, och under tiden tar timeout för hela planeringsprocessen, över sommaren! En ny bad- och simanläggning ska stå under 50 år, så vad är ett halv år då, bara 1/100!

ANNAN JÄMFÖRELSE, MED UMELAGUN, BARA 1/10 I NANNABAD!

Annan jämförelse som får umebor (och norska turister) att inse "pyttelitenheten" i badbolagets äventyrsbad, är med Umelagun på Nydala. Se nedan med en cirkelformad yta + rutschkanor på drygt 5000 kvm. 600 nu i Nannabad ger 1/10, en tiondel, dvs ungefär dubbla 25:an längst ner.

JÄTTEBALLONG TÄLT ÖVER UMELAGUN – SVERIGES STÖRSTA ÄVENTYRSBAD?

(Kanske en smart och billig idé vore att sätta jätteballongtält över Umelagun och få 5000 kvm äventyrsbad, störst i Sverige kanske då)

 NU ALLTMER ETT VUXENPROJEKT MED MER AV GYM + NY REALXAVD!

Medan barn/ungdomars äventyrsbadande har halverat, har alla vuxna fått mer, som i en gräddfil utan politiska beslut. Gymmet har växt till 1583 kvm från 1063 i projekeringsförslaget i fjol och utan beslut vare sig i Fritidsnämnden eller Kommunfullmäktige, 50 % mer!

Inte nog med det, nu surfar även en relax för vuxna in, från 0 !! till 428 kvm. Utan formella beslut någonstans här heller. Se här nedan.

VUXNAS RELAX OCH MER GYM + 1000 KVM.  UNGA MINSKAR – 600 KVM

MEN vuxensatsningen är än större, gymmet har ökat med 500 kvm från c:a 1000, eller 50%. Dvs vuxna har med realx och mer gym närmare 1000 kvm mer och barn/ungdomar i äventyrsbad 600 kvm mindre, halverat!

Så alltmer blir detta Nannabad något helt annat än vad som en gång i tiden planerades och beslutades. Från ett barn/ungdomsprojekt som får det sämre och mindre till ett vuxendito mer mer ytor och som betalas av bidrag för barn- och ungdomverksamheten!!

SIMKATASTROFEN ÄN VÄRRE OCH BADKATASTROF MED SÄMRE BAD 

Så simkatastrofen, nu är värre, se i gårdagens blogg och badkatastrofen nu, känner nog många att det inte blir som utlovat utan sämre för varje nytt förslag.

INTE VÄRDIGT UMEÅ SOM FRAMSYNT STAD

DETTA ÄR INTE VÄRDIGT UMEÅ KOMMUN SOM EN FRAMSYNT STAD OCH SOM I ANDRA SAMMANHANG VILL BÅDE VARA VINNARE OCH VILL MER.

I BAD/SIMNING ÄR DET NU FÖRLUSTER HELA TIDEN OCH VILL MINDRE.

VAR ÄR DU VERONICA KERR? NU ÄN MINDRE ÄN NÄR DU REAGERADE 2011!

OCH DU MATTIAS LARSSON SOM TROR PÅ MINA UPPGIFTER.

(Var är du Veronica Kerr, KD:s gruppledare? December 2011 hade du en interpellation i Kommunfullmäktige när det minskats från 1250 till 1000 kvm. Men kommunledningen lovade mer och du accepterade det. Se skiss och ritningar här och du får ny anledning att interpellera, även för att du blev lurad på fel ytor).

(Och du Mattias Larsson, C, och med i badbolagsstyrelsen tror på att kan mätt rätt, inte godkänner du väl halverat äventyrsbad mot Lerstenens?)

DAGS ATT SÄTTA STOPP FÖR DESSA ALLT KATASTROFALARE BADPLANER?

 

Umeås Sämsta badförslag: Halverat äventyrsbad – 600 kvm mot i fjol 1250, 1/10 av Umelagun. Badkatastrof för unga – vuxna får relax/mer gym!

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås Sämsta badförslag: Halverat äventyrsbad – 600 kvm mot i fjol 1250, 1/10 av Umelagun. Badkatastrof för unga – vuxna får relax/mer gym!

Igår skrev jag om misstagen i simkatastrofen i Nannabad med inga SM och läktare bakom läktare med ingen sikt, att det handlar om TÄNKTE INTE PÅ DET.

OCH "TÄNKTE INTE" GÄLLER SÄKERT OCKSÅ DET HALVERADE ÄVENTYRSBADET, ELLER UPPLEVELSEBAD SOM DET STÅR. 

Här nedan är vad som nu finns skissat, OBS inga tydliga ritningar ens, som både kommunförslaget i fjol och Lerstenen hade förut för politiker, intressenter och allmänhet att studera. Bara det i sig ett misstag som gör bedömningar svårare och borde ge bakläxa och allt får göras om!

600 KVM ÄVENTYRSBAD – SOM EN DRYG BASKETPLAN!

Måtten här är 50 m och 9,5 m plus 7×20 ger lite över 600 kvm (615) kvm kvar, yta motsvarande en dryg basketplan eller 1 1/2 tennisbana. Vid sidan om, i eget rum, finns vattenrutschkanor på drygt 100 kvm yta. 

Men mellan en barnplask t v och badytorna är det passage för alla som ska till och från 50:an, varför dessa ytor också bör räknas bort. Så den användbara ytan blir bara lite över 500 kvm kvar (drygt 600 kvm med vattenrutschen). Inte heller korridorytan utanför kan inräknas för äventyrsbad pga kommunikation till och från alla bassängerna.

OVAN BADBOLAGETS DRYGA 600 KVM OCH NEDAN LERSTENENS 1250 KVM

Lerstenen som fråntogs projektet (med en tvivelaktig förklaring om för dyr drift trots att den följde avtalet, ovan ritning hade 1250 kvm. I äventyrsrummet finns de nödvändiga kommunikationsytorna utan störande genomgångar. Viktigt både för besökarna och personalens uppsikt och att kunna ingripa. 

BADBOLAGETS HEMSIDA BEKRÄFTAR MINSKNINGEN, MINUS 517 KVM!

På badbolagets hemsida redovisas ytor och där bekräftas minskningen av äventyrs/upplevesle-badet. 1482 kvm i nov 2012 (där korridorytorna ingår) är nu, april 2013, 965 kvm (men där är andra genomgångsytor med),

dvs 517 kvm mindre, eller – 35 %. Frånräknat svåranvädnbara passageytor blir det de 600 kvm jag räknat ut.

OTYDLIG SKISS – SKA INTE RÄCKA FÖR BYGGLOVSPRÖVNING

Notera att Lerstenen hade en tydlig ritning medan badbolaget nu visar en otydlig skiss, som rimligen inte ska kunna räcka för att byggnadslovsprövas pga otydligheten vad som är vatten och golvytor (är vikigt att veta för arbetsmiljön med övervakning).

ANNAN JÄMFÖRELSE, MED UMELAGUN, BARA 1/10 I NANNABAD!

Annan jämförelse som får umebor (och norska turister) att inse "pyttelitenheten" i badbolagets äventyrsbad, är med Umelagun på Nydala. Se nedan med en cirkelformad yta + rutschkanor på drygt 5000 kvm. 600 nu i Nannabad ger 1/10, en tiondel, dvs ungefär dubbla 25:an längst ner.

JÄTTEBALLONG TÄLT ÖVER UMELAGUN – SVERIGES STÖRSTA ÄVENTYRSBAD?

(Kanske en smart och billig idé vore att sätta jätteballongtält över Umelagun och få 5000 kvm äventyrsbad, störst i Sverige kanske då)

 NU ALLTMER ETT VUXENPROJEKT MED MER AV GYM + NY REALXAVD!

Medan barn/ungdomars äventyrsbadande har halverat, har alla vuxna fått mer, som i en gräddfil utan politiska beslut. Gymmet har växt till 1583 kvm från 1063 i projekeringsförslaget i fjol och utan beslut vare sig i Fritidsnämnden eller Kommunfullmäktige, 50 % mer!

Inte nog med det, nu surfar även en relax för vuxna in, från 0 !! till 428 kvm. Utan formella beslut någonstans här heller. Se här nedan.

VUXNAS RELAX OCH MER GYM + 1000 KVM.  UNGA MINSKAR – 600 KVM

MEN vuxensatsningen är än större, gymmet har ökat med 500 kvm från c:a 1000, eller 50%. Dvs vuxna har med realx och mer gym närmare 1000 kvm mer och barn/ungdomar i äventyrsbad 600 kvm mindre, halverat!

Så alltmer blir detta Nannabad något helt annat än vad som en gång i tiden planerades och beslutades. Från ett barn/ungdomsprojekt som får det sämre och mindre till ett vuxendito mer mer ytor och som betalas av bidrag för barn- och ungdomverksamheten!!

SIMKATASTROFEN ÄN VÄRRE OCH BADKATASTROF MED SÄMRE BAD 

Så simkatastrofen, nu är värre, se i gårdagens blogg och badkatastrofen nu, känner nog många att det inte blir som utlovat utan sämre för varje nytt förslag.

INTE VÄRDIGT UMEÅ SOM FRAMSYNT STAD

DETTA ÄR INTE VÄRDIGT UMEÅ KOMMUN SOM EN FRAMSYNT STAD OCH SOM I ANDRA SAMMANHANG VILL BÅDE VARA VINNARE OCH VILL MER.

I BAD/SIMNING ÄR DET NU FÖRLUSTER HELA TIDEN OCH VILL MINDRE.

VAR ÄR DU VERONICA KERR? NU ÄN MINDRE ÄN NÄR DU REAGERADE 2011!

OCH DU MATTIAS LARSSON SOM TROR PÅ MINA UPPGIFTER.

(Var är du Veronica Kerr, KD:s gruppledare? December 2011 hade du en interpellation i Kommunfullmäktige när det minskats från 1250 till 1000 kvm. Men kommunledningen lovade mer och du accepterade det. Se skiss och ritningar här och du får ny anledning att interpellera, även för att du blev lurad på fel ytor).

(Och du Mattias Larsson, C, och med i badbolagsstyrelsen tror på att kan mätt rätt, inte godkänner du väl halverat äventyrsbad mot Lerstenens?)

DAGS ATT SÄTTA STOPP FÖR DESSA ALLT KATASTROFALARE BADPLANER?

 

Umeå Sämsta (igen) SIM-förslag med halverat publikutrymme – 700 ger inga SM (50.a/25:a) – och läktare utan sikt, är simkatastrof!!

Av , , Bli först att kommentera 2

Umeå Sämsta (igen) SIM-förslag med halverat publikutrymme – 700 ger inga SM (50.a/25:a) – och läktare utan sikt, är simkatastrof!! 

UPPDATERAT 18:18

FÖRST OM RÖRA OCH OSÄKERHET KRING EKONOMIN, KAN VARA DYRARE

(Först, ang. badhusbolagets uppgifter igår, se www.umeabadhus.se om c:a 400 mkr,  som i fjol fast det är nästan 30 % mer ytor nu, känns osäkert. Var det så dålig kalkyl i fjol och nu rätt? Ser man på Linköping som utreder en liknande, men kring 8 000 kvm beräknas 500 mkr, som med ytökning och markkostnader man missat är på över 600 mkr. Driften där ligger på c:a 40 mkr/år och nu hoppas Umeåpolitikerns på 25 mkr/år. Så billigare än beräknat kan vara precis tvärtom. Och varför offentliggörs kalkylen nu? För några veckor sedan var det tvärtom. sifforna kunde inte visas för att det skulle vägleda de anbudsgivande företagen. Så det är inte bara röra i innehåll, utformning och storlek, utan även kring ekonomin. Återkommer i  kommande blogg meD fler jämförelser från övriga Sverige)

DEN INTRESSERADE AV LINKÖPING KAN SE PÅ http://www.linkoping.se/badhus

VARKEN LÅNGBANE-SM ELLER KORTBANE-SM!

Båda utropstecknen står för att varken långbane-SM (50 m) eller kortbane-SM kan klaras med detta, hittils, sämsta simförslag under dessa drygt sex år av planerande.

Så här krävde Umeå kommuns politiker, i enighet som man brukar säga, av de privata aktörerna för siminnehållet. Ur Prospekt 2008-02-15:

Vill du göra norra Sveriges mest spännande fastighetsinvestering?

Om innehåll i p 3.6.2 om 50-metersbassängen står bl a:

Denna skall kunna användas för 25- respektive 50-metersbanor och i övrigt uppfylla Svenska Simförbundets krav på en tävlingsanläggning.

Viktigt krav här är publik-, ledar/tränar/deltagar-utrymmen. För dessa gäller enligt SSF och kan läsas på www.simarena.se

Tävling
Publik
Aktiva/tränare*
Antal banor

SM/JSM (50 m) 2000

SM (25 m) 1000

JSM (25 m) 500

Sum-Sim (50 m) 1500

Sum-Sim (25 m) 800

Grand Prix (50 m) 300-1000

2 000

1 000

500

1 500

800

300 – 1 000

500

300

300

400

300

300

8

8

8

8

8

8

 

UTRYMME SÅ ATT TÄVLINGSFUNKTIONÄRERNA INTE STÖRS

* handlar bl a om att det ska finnas utrymmen kring bassänge så att logistiken fungerar när simmare och publik rör sig där och att tävlingsfunktionärerna inte störs, dvs simmare, främst, ska ha ytor för vistelse mellan passen, inomhus och helst utomhus.

Så här ser det ut för 50×25:an och för publikutrymmet i nu lagda förslag. 860 platser totalt med fasta och tillfälliga läktare.

GALENSKAP OCH EN OMÖJLIGHET

Här ses en galenskap och en omöjighet i praktiken.

Galet är att de flesta på den tillfälliga läktaren med 180 platser ser inte 25:a bassängen, se pilarna, c:a 160 försvinner, så blir det 700 kvar.

Omöjligt i praktiken är den tillfälliga läktaren över andra delen av 50:an, på 27×8 m och i 10 nivåer. Det blir en svår spännvidd att klara, det blir besvärligt att bygga den, den blir dyr och riskfylld. Om vattenytan täcks, än värre och så försvinner avsimningsytor.

36 000 KILO ELLER 36 TON SKA LÄKTAREN ÖVER VATTNET BÄRA

Och med 480 platser och 75 kg i snitt blir det 36 000 kg, 36 ton, denna läktare ska bära. Har konsulterna och badbolagets styrelse granskat detta, värderat problem, kostnader och risker, så svara gärna i kommentar. Men det  kommer fler missat, se under skissen.

MISSTAGEN INTE SLUT HÄRMED

Misstagen är som sagt inte slut härmed. Den brygga som finns är till för tävlingsfunktionärerna för vändningar i 25:an. Enligt kraven, se högre upp, asterisken, ska funkitonärerna kunna arbeta obehindrat.

Hur går det om publiken, kanske med simmare där också, rör sig upp och ner ut/in på bryggan? Eller ska de klättra på kortsidorna upp och sedan tränga sig fram till sina platser?

BÄTTRE I NORDMALINGS OCH HOLMSUNDS SIMHALLAR!

Ett ytterligare urymmesproblem är att bara 100 platser är fasta och i golvnivå, övriga 250 är ett halvt till ett plan upp, och på olika ställen, vilket försvårar än mer tävlingsarrangemang.

T o m i Nordmaling har man  mer utrymme i golvnivå vid bassängen och ännu bättre i Holmsunds simhall, båda 25:or.

GOTT OM UTRYMME I UMEÅ SIMHALL, 43 ÅR GAMMAL!

Och så här gott om utrymme ges idag i Umeå simhall, 43 år gammal! Då förstod man sig på simning och ville bra för tävlingar utifrån kraven då som kommunen såg till att uppfylla. Så att Umeå SS kunnat arrangera följande SM-tävlingar 1972 – 2006.

Normal
0

21

false
false
false

SV
JA
X-NONE

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Normal tabell”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;}

1972   70-iadens riksfinal

1972   Inomhus-SM

1973   Post-SM

1974   Handikapp-SM

1974   Junior-SM

1977   Junior-SM

1979    Handikapp-SM

1981   Sumsims riksfinal (ungdoms-SM)

1987   Junior-SM

1988   Masters-SM

1990   Sumsims riksfinal

1994   Junior-SM

2001   Junior-SM

2003   Junior-SM

2006   Junior-SM

Men med badbolagsförslaget nu är det stopp för all framtid i ett Nannbad! 

BADKATASTROF MED HALVERAT ÄVENTYRSBAD, I NÄSTA BLOGG

Så därför gäller det att vi som vill simningen väl nu och i framtiden arbetar för nytt och bättre, Om detta kommer i morgondagens blogg. Förutom om en BADKATASTROF genom halverat äventyrsbad!

Hur kunde det bli så illa i denna över sex år långa bad- och simplanering?

TÄNKTE INTE PÅ DET, ÄR NOG DET TROLIGASTE SVARET PÅ VARFÖR DET ÄR SÅ ILLA NU!.