Corona-överens med kommunalråd om att begränsa smittrisker i fysiska kontakter – även i förskolemiljöerna?! Se Arbetsmiljöverket för checklista…

Av , , Bli först att kommentera 0

Den 26 mars 2020 inledde M-kommunalrådet Anders Ågren så här på sin blogg:

I dagens VK skriver jag för ovanlighetens skull tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S), med anledning av den pågående coronapandemin. Det är viktigt att vi håller ihop och samlas över blockgränsen i insatserna mot viruset, och dess följdverkningar. Debattartikeln bifogas nedan.

Tre dagar före, den 23/3 hade jag debattinlägg i VK om dagismiljöer och smittrisker och 27/3 en blogg med nedan bl a nedan budskap:

”Stress, buller, dålig luft + smitta i ”Sjuka och friska planlösningar i barnstugemiljöer”, mitt examensarbete 1993 – högaktuellt idag i virustider… + ett Funktionsprogram som ”mår bra” av revidering i de störande miljöerna pga många genomgångsrum, se föregående bloggar.”

Så här avslutade kommunalråden sitt ”corona-inlägg” i VK:

Således ”begränsa de fysiska kontakterna” och ”av smittspridningsskäl”, dvs i samma anda som jag ser för de fysiska miljöerna i förskolemiljöer i Umeå. Och för ett par veckor sedan skrev om i e-brev till Kommunstyrelsens ledamöter, men än har  ingen reaktion kommit.

Se här, olika förskoleutformningar med störande genomgångsrum och/eller avd. som delar kapprum, allt med större smittrisker, Umeås sådana i mittenkolumn överst och underst. Mina modeller i mitten som gav campusförskolan Professorn, nu Glaciärenl, nederst t h, och utan genomgångsrum till torg plus egna kapprum/hall per avd., således mindre smittorisker.

Därför vill jag påminna om mitt debattinlägg + e-brevet och påvisa att K-råden HL och AÅ verkar ändå ”corona-överens” med mig kring fysisk distans. Kanske finns  hopp om att KS nu ser sitt ansvar i att se över kommunens förskolebyggande – ”av smittspridningsskäl”?!

OCH vikten i att smittrisker uppmärksammas syns i nedan skrivning från Arbetsmiljöverket:

Arbetsmiljöverket arbetar med arbetsplatsens utformning såsom bl.a. buller, akustik, inomhusmiljö, smittrisker, luft och ventilation, städning, lokalernas storlek och arbetsskador. Arbetsmiljölagen reglerar skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, till exempel regler om skyddsombudens verksamhet. Arbetsmiljöverket har sammanställt en checklista med exempel på vanliga arbetsmiljöfrågor inom en förskola.

LIKSOM att genomgångsrummens störningar syns i allt fler krav på förskolemiljöer runt om i Sverige. Så om Umeås politiker, här de två kommunalråden Hans Lindberg (S) och Anders Ågren (M), följer mina ”råd och rekommendationer” här, finns möjlighet att bli föregångare i Sverige. Så att smittrisker pga utformning kommer med i ”checklista” för en förskola.

Bli först att kommentera

30 år av Umeås förskolehistoria + Innovativ Förskola = lokalproducerade tjänster kommunen nu ”köpt”och ger friska planlösningar i coronatider…!

Av , , Bli först att kommentera 0

1989 beslöts om förskola på kv Missionären efter min modell UBBI i typbarnstuge-projekt med Umeå. Vännäs och Nordmaling byggde också liknande. SFL-facket

förordade korridor förbi lekhallen, stöddes av politiken, men togs bort av byråkratin. 1994 utvärderade jag alla typmodeller i Umeå på kommunens uppdrag utifrån min C-

uppsats om sjuka/friska planlösningar. Där blev Missionären ”klart bäst” med överblick, mm och icke-störande passager. Och den kom med som exempel i Umeås 

”Funktionsprogram förskola”. I andra, Blåkulla – Skattelden är korridorer med, men långa/trånga och genomgångsrum finns, som ger ”störningar, buller och stress” och 

enl. F-programmet ger sjuk planlösning. Missionärenidén utvecklade jag 2010 till 2-plansmodell och icke-störande passager, nedan t h och lik Torget i F-programmet.

Men Umeå kommuns 2-plansförskolor har störningar i hopslagna entréer/kapprum, ”skolhallar” och galleri/torg i ”korridorrum” likt ”Gatan” ovan t v = sjuk planlösning.

1988 – 2020 är 30-talet år av Umeås förskolehistoria, från UBBI-modell till ”Innovativ Förskola” som gav campusförskolan Professorn i projekt genom Uminova Innovation. 

Nu i kommundrift som förskolan Glaciären och därmed lokalproducerade tjänster av mina dagisidéer kommunen ”köpt”och ger friska planlösningar – viktigt i coronatider!

Bli först att kommentera

Umeå kommun ”glömde” hemma-referenser och riksdito i förskole-riktlinjer – fick sjuka planlösningar – men campusförskolans blev ”frisk”

Av , , 2 kommentarer 0

UMEÅ KOMMUNS RIKTLINJER I FUNKTIONSPROGRAM FÖRSKOLA ”GLÖMDE”

I SINA REFERENSER (NEDAN) DE SOM FANNS PÅ HEMMAPLAN OCH PÅ RIKSDITO:

SOCIALSTYRELSENS RÅD (AV MIG), MIN C-UPPSATS OCH UMEÅ-UTVÄRDERINGAR,

MEN  I REFERENS ”LÄRANDE OCH FYSISK MILJÖ” PÅ RIKSNIVÅ FINNS DE ”GLÖMDA”

HEMMA-REFERENSERNA MED MINA C-UPPSATSRESULTAT OM FLÖDESSCHEMA

OCH SJUKA PLANLÖSNINGAR KRING GENOMGÅNGSRUM MED STRESS, BULLER

OCH DÄLIG LUFT + RUM UTAN FÖNSTER MED OTILLRÄCKLIGT DAGSLJUS, SAMTIDIGT

SOM KOMMUNFÖRSKOLOR NU FÅTT STRESS-BULLER OCH ”ODAGSLJUS”, MEDAN

CAMPUSFÖRSKOLA MED MINA IDÉER/RESULTAT HAR FRISKA PLANLÖSNINGAR-GULA!

2 kommentarer

Överytor och sjuk planlösning fick Umeå kommun att lyssna. Sedan dyrare och sjukare – trots att frisk planlösning finns = mer ekonomisk…

Av , , Bli först att kommentera 0

.I förra bloggen, 30/11, om ”Osanningar…..” visade jag på e-postsvar från fastighetsansvarig i Umeå kommun med bl a:

Tack för ditt mail, jag vet du är en engagerad Umeåbo och förskoledebattör och det är bra med engagemang!

Mitt engagemang för Umeå och förskoledebattör startade redan ett par år efter förskollärarexamen (1973) som anställd på Berghems barnstuga/daghem/förskola (beteckningen har ändrats genom åren). Med ekonomiutbildning dessförinnan reagerade jag på fördyringar genom överytor (över bestämd norm) och som ”visselblåste” (begreppet obekant då) till VK kom nedan reportage för idag 44 år sedan.

Avslöjandet fick effekt omgående och normalytor för 15-barngrupper byggdes åter därefter. Något erkännande för ”bra med engagemang” kom inte, ej heller någon be-löning för sparandet som har blivit sedan – i närmare ett halvsekel ifall överytorna fortsatt…

MEN i en ny förskola i början på 2003 upptäckte jag som inbjuden barnomsorgskonsult till fastighetsansvariga och dito för förskolan i Umeå kommun, igen överytor efter egen analys. Detta visste inte ansvariga politiker i för- och grundskolenämnden om.

Okännedommen bekräftas, indirekt, i utdrag här ur examensarbete på Förskollärarutbildningen vid Umeå universitet då, ”Och så blev en ny förskola till”. Blåkulla på Tomtebo och fyra avdelningar, se utdrag härunder.

OCH HÄR ovan ur e-brevsvar efter förtydligande om överytorna (efter att dessförinnan i möte gett poltiker informationen första gången), svarar ordföranden M Rönngren om att ”bygga så klokt och billigt som möjligt”.

Så skedde, men trots inbjuden som yrkesmänniska då, både till politiker och tjänstemän, har det, än, inte gått att få dialog med kommunbyråkratin om ersättning för sparande av kommunpengar…

MEN IGEN, fem år senare granskar jag på eget intiativ en ny förskola, till stora delar påminnande på Blåkulla, en 6-avd. förskola, Skattelden, också på Tomtebo. Här avslöjade jag både överytor och ”sjuka planlösningar” (se föregående bloggar) i VK den 24/4 2008.

ÄVEN här kände inte kommunen till ytökningen, se närmare slutet på insändaren här nedan. Notera min analys utifrån begreppet ”sjuk planlösning” (se tidigare bloggar om C-uppsats här), ”stress, buller och dålig luft”, se ovanför insändaren.

SE också hur jag uppmärksammar det då pågående arbetet med ”funktionsprogram för förskolan” och härunder del av försättsblad i materialet något år senare.

OCH här den text som visar att man tagit med om störningar, buller och stress pga genomgångsrum, just de begrepp jag arbetat med då sedan 1988-89 i typbarnstugeprojekt med bl a Umeå kommun (finns mer om i tidigare bloggar) och i C.uppsatsen 1993.

MEN, ÅTER ingen konkret förändring i de modeller som kom in på 2010-talet för förskolor i 2 plan, här nedan de senaste, tre med 3+3 avd och en med 4 + 4, och beskrivs närmare i tidigare bloggar, än mer ”sjuka planlösningar” och syns tydligt ifall flödesscheman görs på ritningarna. F ö finns i hittils utgivna F-program inga anvisningar för 2-plansmodeller..

OVAN t v är den pedagogiska modell som många av Umeås förskolor följer och ingår i F-programmet, Reggio-Emilia-lösning från Kalmar.

SAMTIDIGT, i början på 2010-talet, startade planerna på en fleravdelningsförskola i två plan i innovationsprojekt vid Uminova Innovation för en Campusförskola. Ovan gula ritningsidéer som jag tog fram i ett material kallat ”Innovativ Förskola”, fick personalkooperativet Professorn arbeta med i projektet ihop med byggföretaget Peab AB här i Umeå.

Tillsammans med fastighetsbolaget Hemfosa AB stod förskolan om åtta avdelningar klar våren 2016. Så här finns. justerat något från min grundidé) en förskola med”frisk planlösning”, ej med stress och buller som kommunens i genomgångsrum, här i delade kapprum/hallar mot kommunens ihopslagna och mer störande.

DOCK, än inget kommunalt intresse att studera denna ”innovationsförskola”, i studiebesök eller kontakt med mig som upphovsman. Detta fast den nu är kommunens, förskolan Glaciären, följer F-programmmet, har ”frisk planlösning” och är mer ekonomisk än en ”sjuk”, extra viktigt i coronatider och smittorisker i utformningar med många genomgångsrum.

Bli först att kommentera