Etikett: sjuksköterskor

”Gör din plikt, att vara sjuksköterska är en livsuppgift och inget som försvinner bara för att du nu arbetar med någonting helt annat. Och det vet ju alla, i äldreomsorgen är det ju inte så noga.”

Av , , 2 kommentarer 18

Hade saker varit som de brukade vara så skulle min helg vara fullt uppbokad med att förbereda mig för budgetfullmäktige på måndag. Siffror, förslag och uppdrag allt samlat i ett budgetförslag med tillhörande budgetanförande tar sin tid. Nu är ju förstås inget som det brukade vara och det blir inte heller något budgetfullmäktige på måndag. Än en gång blir det ett halverat och förkortat fullmäktige som är klart till lunch.

Interpellationer och frågor är bortprioriterade och debatteras inte, men vi har blivit lovade att de som skickas in kommer att få skriftliga svar. Med det löftet skickade jag in en enkel fråga till Personalnämndens ordförande Thomas Wennström enligt nedan:

 

Till Personalnämndens
ordförande Thomas Wennström (s)

 

Beredskap för omdisponering av personal

I kommunstyrelsens rapport över läget i kommunen januari till april står det att en kompetensinventering har påbörjats och att en rutin är framtagen för omdisponering av personal inom och mellan förvaltningar. Detta kan bli nödvändigt om sjukfrånvaron eller smittspridningen blir omfattande med tanke på pågående Corona pandemi och det är bra att en plan och rutin togs fram i god tid.

Det har varit känt sedan länge att det råder brist på sjuksköterskor i äldreomsorgen inför sommaren och rekryteringsinsatser har gjorts, men trots det saknas personal. Nu har personer från andra verksamheter beordrats att infinna sig för introduktion och tjänstgöring inom äldreomsorgen med hänvisning till att en pandemi råder. Detta trots att det i skrivande stund finns ingen smitta i äldreomsorgen.

 

Med anledning av detta ställer jag följande fråga:

  • Anser du att det är rätt att kommunen beordrar ut personal från andra förvaltningar för att täcka upp i äldreomsorgen när personal saknas? Har berörda personer involverats i ett tidigt stadium för att vara förberedda på att de ska byta arbetsplats under sommaren?

 

Veronica Kerr (KD)
1:e vice ordförande i Äldrenämnden

************************************************************************

Läget är tufft trots att vi idag INTE har en smitta i äldreomsorgen, dvs personer som varit smittade har tillfrisknat och smittan har INTE spridits vidare på boendena. Det som är tufft är att det kan snabbt förändras samtidigt som äldreomsorgen ännu inte har tillsatt alla schema rader för sjuksköterskor. Växer sjukfrånvaron kommer det att bli problem.

Sjuksköterskor är ett av de absolut mest attraktiva och eftertraktade kompetenserna på arbetsmarknaden just nu. Nu blir det en omdisponering av kompetens med nya arbetssätt och som här, de som är utbildad till sjuksköterska (oavsett hur länge sedan hen var verksam) kan nu beordras att börja arbeta i äldreomsorgen. ”Gör din plikt, att vara sjuksköterska är en livsuppgift och inget som försvinner bara för att du nu arbetar med någonting helt annat. Och det vet ju alla, i äldreomsorgen är det ju inte så noga.”

SÅ FÅR DET INTE VARA. Jag ska inte föregå svaret från Thomas för jag vet faktiskt inte vad svaret blir, men helt klart är det att Umeå kommun som stor arbetsgivare inte ska beordra utan att i förväg haft konstruktiva samtal med de som berörs. Det måste finnas en frivillighet och inte uppfattas som ett tvång hos personer som en gång utbildat sig sjuksköterska, kanske fortfarande arbetar som sköterska, men inte inom vård och omsorg. Det bör finnas en ödmjukhet hos en arbetsgivare och med tanke på att pandemin har pågått sedan i mars så bör frågan om bemanning varit klar tidigare utan tvång. Och tro aldrig att det är klart att vem som helst är lämplig och kan arbeta i äldreomsorgen så länge som heltid erbjuds. Frågan om bemanning är större än så.

TILL SIST vill jag säga att jag är så oerhört glad och tacksam för de personer som idag har lämnat sjuksköterskeyrket, men som har kvar kompetensen och vill komma till äldreomsorgen för att täcka upp behoven. Detta trots att tvång måste kännas som ett hån. Jag är också tacksam och full av beundran för de som idag arbetar som sjuksköterska och fortsätter att göra det trots det svåra läget. Jag hoppas och vill att Umeå kommun är en god arbetsgivare som ni vill stanna kvar hos. LÄNGE.

Synen på sjuksköterskor och civilsamhället

Av , , Bli först att kommentera 10

Under den senaste veckan har media än en gång uppmärksammat det löneuppror som startades i våras om sjuksköterskestudenters lönekrav på 24000 kr/mån i ingångslön. Det ansågs vara ett misslyckande eftersom inget av de största sjukhusen i något av landstingen hade anställt någon med ingångslön på 24 000 kr.

Det må så vara, men många av dessa nyutexaminerade sköterskor sökte sig istället till andra arbetsgivare som t ex kommunen där man har fått sina krav tillgodosedda. Det är omöjligt för mig att säga vilken lön som är lämplig oavsett yrkesgrupp, men för mig är det absolut självklart att har man högre utbildning ska det synas i lönekuvertet. Synen på sjuksköterskan har i många avseenden varit att det är ett kall och inte ett yrke och att lönen på så vis skulle vara mindre viktig. Kanske var det så förr, men vi får inte fastna i den bilden.

Det är inte bara tack vare löneupproret som sjuksköterskan har uppmärksammats i nyheterna på sistone. Socialstyrelsen skriver i ett PM från 2011 att "det finns mycket litet utrymme att insatser som ges av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bedöms som annat än hälso- och sjukvårdsuppgifter. Detta även om legitimerade personal utför uppgifter inom den s k frivilligverksamheten".
Detta betyder i klartext att en sjuksköterska alltid är sjuksköterska och yrkesutövande på sin fritid. Detta även om hon eller han arbetar som volontär i frivilligorganisationer utanför ordinarie anställning. I praktiken innebär det att varje gång en legitimerad sjukvårdare nyttjar sitt yrkeskunnande så ska de dokumentera sina insatser – oavsett var och när. Även om de "bara" utför första hjälpen utan läkemedel och medicinsk utrustning. Detta gäller förstås även läkare.
Alla som är engagerade i Röda Korsets första hjälpen grupper har samma utbildning och utför samma uppgifter, men är man sjuksköterska eller läkare kan man inte arbeta ideellt med olycksfallsberedskap. Konsekvensen av Socialstyrelsens pm och strikta tolkning blir nu att ca 150 av 600 frivilliga i Röda Korsets första hjälpen gruppen slutar i höst eftersom organisationen inte åtar sig vårdgivaransvar. Med vårdgivaransvar kommer skyldighet att föra journaler och att utöva tillsyn vilket organisationen inte klarar av.
Röda Korset och frivilligorganisationer är en viktig del av det civila samhället och stor resurs inte minst inom idrottsrörelsen och en avlastning för sjukvården. Det må vara att tanken bakom tolkningen var god, men konsekvensen blir en byråkratisk tungkloss och ett hinder för den vårdpersonal som vill arbeta och hjälpa andra på sin fritid.
Det är bra att orimliga konsekvenser uppmärksammas och socialminister Göran Hägglund lovat se över regelverket. Jag hoppas på ändring, onödiga hinder i det civila samhället ska elimineras.