Etikett: Storuman

Vindkraftsmotstånd

Av , , 1 kommentar 7

Det har idag blivit i stort sett omöjligt att bygga landbaserad vindkraft genom den kommunala vetorätten. Diskussioner om att avskaffa denna vetorätt har trots löften på riksnivå runnit ut i sanden. Här står vi nu mitt i behovet av snabbt utbyggbar elenergi och en tillståndsprocess som i stort sett avstannat. Mycket av motståndet bland befolkningen har sin grund i buskpropagandan på sociala medier med en kumulativ eländeskatalog som byggts på under lång tid. Inga överdrifter bortfaller och nya tillkommer.

Motstånd mot förändringar är ett begrepp inom organisationsteori och det är naturligtvis något som förekommer även när det gäller vindkraftsutbyggnad. Stöds motståndet genom desinformation på sociala medier blir det svårt. ”Allt ska vara som det alltid har varit”! Alltid i detta fall handlar förstås ”alltid” om den egna livstiden på denna planeten. En av strategierna för att minska motståndet mot förändringar handlar om att involvera personalen på ett tidigt stadium. I ständigt krympande glesbygdskommuner borde det ha börjat med ett omfattande studiearbete bland befolkningen. Hur är läget för kommun om inget nytt händer? Hur ser framtiden ut i vår kommun om vi inget gör? Vilka möjligheter finns att bryta den reella och uppenbara negativa utvecklingen?
Studiecirklar som förr i tiden när vi skulle gå med i EU!

Nu har Storumans politiska partier börjat i totalt fel ände och tar tidigt ställning mot vindkraftsprojekt utan att ha redovisat de effekter på kommunens ekonomi, sysselsättningen som förevarande projekt skulle ge. En förlängdamärgsreaktion? Kommunens politiska partier borde redovisa följande inför folket.

1. Hur många tillkommande sysselsättningstillfällen är det fråga om vid driften av vindkraftsverken?
2. Hur många arbetstillfällen är det fråga om vid snöröjning och vägunderhåll?
3. Hur många arbetstillfällen är det fråga om vid vätgastillverkningen?
4. Vad betyder dessa arbetstillfällen för sysselsättningen i övrigt när det gäller butiker och annan service i kommunen, inklusive kommunens skatteintäktsökning?
5. Vad betyder sysselsättningsökningen i vindkraft och vätgas för den kommunala ekonomin, t ex skatteintäkter?
6. Vad betyder den stora inkomstökningen till de privata markägarna för den kommunala ekonomin, t ex skatteintäkter?
6. Vilka utbildningsinsatser behövs för att möta vindkraftsbolagets och vätgasfabrikens behov.
7. Vilka diskussioner med markägarna Svea Skog och Statens Fastighetsverk har kommunen fört angående möjligheterna att dessa statliga företag avstår en rejäl del av vindkraftsarrendet till
kommunen och föreningslivet?

Hur mycket av dessa självklara beräkningar har de politiska partierna, som tidigt deklarerade sitt stora motstånd mot förändringarna-vindkraften, genomfört? Är det bara ryggmärgsreflexer? Var är svaren på frågorna 1-7? Det jag hittills sett av våra politiska partier är inte seriöst! Jag har i gott minne slöseriet på eget flyg för ett årtionde sedan som kostade skattebetalarna tiotals miljoner och som medförde en minskning av kommunens likviditet till farliga nivåer. Nu vill jag se era beräkningar om nej till vindkraft och vätgasproduktion! Tack.

Vindkraftsmotståndet

Av , , 1 kommentar 3

Folkomröstningar om vindkraftsetableringar, som endast är rådgivande, blir allt vanligare i glesbygdskommuner som under en 60-årsperiod förlorat minst hälften av sin befolkning. Storumans kommun är ett exempel på den utvecklingen. Senaste årets tapp är nästan 90 invånare. Befolkningsminskningen har under lång tid främst drabbat den östra kommundelen medan Tärna-Hemavanområdet de senaste årtiondena inte minskat alls. Det innebär att östra kommundelen förlorat betydligt mer än hälften av sina invånare. En viss uppbromsning har skett de senaste åren tack vare flyktinginvandring men nu tar tydligen folkminskningen fart igen. Flyktingarna som kommit återfinns främst inom vård och omsorg som skulle fått stora problem utan detta tillskott.

I detta läge kommer planer på en vindkraftspark på uppåt 167 verk som oräknat uppbyggnadsfasen ger minst 30 heltidsjobb som vindkraftstekniker och därtill ett antal jobb för årlig väghållning, speciellt vintertid. Till detta kommer att privata skogsägare, som alltså är företagare och som ofta bor och betalar skatt inom kommunen, kommer att få flerfaldig förstärkning av årsinkomsten från sina fastigheter. Dessa inkomster beskattas inom kommunen och ökar kommunens skatteintäkter och omsätts i konsumtion och investeringar som befrämjar näringslivet i vår kommun.
Kombinationen med vätgasfabriken innebär också ett större antal arbetstillfällen som så väl behövs i den ständigt krympande östra kommundelen.

Nu har jag sett förslag på att skogsfastighetsägarna-företagarna skall råka ut för hembesök med syfte att påverka dem att säga nej till flerfaldiga inkomstförstärkningar. Det är ett synnerligen osmakligt försök att peka ut nya folkfiender. Tänk tanken att kommunens övriga företagare får besök av personer som tycker att deras verksamhet syns, låter, luktar och rör på sig och därför vill att de lägger ned verksamheten. Sovjetunionen och Gulag låter nära.

Jag tycker att kommunen bör förhandla med vindkraftsföretaget om pengar som går rakt ned i kommunkassan till skillnad från de småsummor som kommer från vattenkraften och som fördelas till investeringar i privata projekt inom föreningslivet.

Nuvarande generationer ser inte ut att veta ett dyft om uppoffringarna som gjordes på 1950-talet när vattenkraften byggdes ut. Sjöarna, älvarna och byarna som förstördes eller försvann betraktas väl som ”natur”, så har det ju alltid sett ut. Folket fördrevs från sina jordbruk, butiker och bönhus och finns nu under vatten utom en kort tid under våren. Man kan sitta i båten och säga: ”Hej, hej där nere på sjöbotten bodde vår familj och våra grannar före 1960 och där fanns byns affär och bönhus, man kan se husgrunderna vid vindstilla”. Det nuvarande gnället om något som rör på sig vid horisonten får mig att må illa när jag tänker på de uppoffringar som gjordes.

På ”nätet” finns en kumulativ eländeskatalog om vindkraft som byggts på under 20 år och som innehåller grova felaktigheter och förvanskningar som tycks leva ett evigt liv. Dessa villfarelser används som ”fakta” i debatten. Ett exempel är ”oljudet” från vindkraft. Det finns gränsvärden för bostäder och det är ljud som klart understiger ljudet från kylskåpet i köket. Oljudet från vägtrafiken är mångdubbelt större för alla som bor nära trafikerade vägar. När man tittar på älgvandringen i TV hör man ofta ett infernaliskt oväsen från trafiken hundratals meter bort. Är det omöjligt att bo 1 km från ett vindkraftverk måste vi väl i så fall riva alla byar efter E12 mellan Umeå och Riksgränsen. Eller hur? Är ljudet från vindkraft ett stort problem sitter nog problemet snarare inuti huvudet än utanför detsamma.

Det finns en gren inom organisationsteori som brukar handla om ”motstånd mot förändringar. Detta motstånd är olika hos oss människor. En del får panik av minsta lilla förändring och en del bejakar förändringar, t ex entreprenörer. Det finns metoder för att hantera detta problem inom organisationer.

Vår kommun fortsätter obönhörligt sin tillbakagång invånarmässigt. Vad har vindkraftsmotståndarna för skarpa alternativ till denna tänkta industriella satsning på vindkraft som skulle vara en injektion för vårt näringsliv? Är tystnaden, osynligheten och att inget rör på sig svaret på frågan? Är jättelika grisuppuppfödningar ett alternativ. Oljudet är ju inte särskilt besvärande och man kan sätta upp väggar så att man inte ser att något rör på sig. Hemska tanke.

Butikslokaler gapar tomma i centralorten. Folkdräneringen pågår för fullt och större delen av gymnasisterna på de teoretiska linjerna sticker efter examen. Få återvänder.

Observera att jag inte har någon berörd skogsmark så jag talar inte i egen sak!

Storumans äldreomsorg i valet

Av , , Bli först att kommentera 2

Storumans Kommun gör rekordresultat för 2021 med + 27,8 miljoner. I föregående blogg har jag förklarat varför resultat (vinst) i kommuner inte ska jämföras med resultat i företag. Det är naturligtvis bättre med överskott än underskott i kommunens bokslut vilket stärker kommunens ekonomi och säkerställer förmågan att betala löner och fakturor men att kontinuerligt försämra villkoren för personalen och ståta med långa köer till äldreomsorgsplatser då är jätteöverskott som + 27,8 milj stötande. Politikerna har till uppgift att skapa bra verksamhet för de pengar som levereras av skattebetalarna, inte att t ex slösa 10-tals miljoner på flyg som den ledande konstellationen med C i spetsen höll på med för bara 12 år sedan och som ödelade kommunens ekonomi. De pengar som skattebetalarna levererar ska användas till avsedda ändamål.

Årets val är förstås intressant och jag har läst vad de olika partierna vill de kommande 4 åren med sorgebarnet äldreomsorgen som kontinuerligt ålagts stora besparingar varje år den tid jag kan överblicka d v s 24 år trots att antal äldre-äldre ökat kraftigt och vårdtyngden därmed också ökat. Vi lever allt längre men får därmed också fler krämpor och sjukdomar.

C Trygg och aktiv ålderdom. En till intet förpliktande floskel! Min kommentar: Fixa det själva om ni kan!

L Göra om Vikbacka till trygghetsboend. Min kommentar: Omvandla äldreboende till trygghetsboende innebär färre platser med omsorg som omvandlas till platser med t ex indragen nattbemanning. Trygghetsboende var avsedd för lite yngre äldre som är krya men som vill bo närmare sjukvård mm i centralorten och sådana som tycker att egen villa är för betungande.
I övrigt ingenting alls om arbetsförhållanden för personal, vårdköer mm.

M Bättre villkor och förutsättningar för vårdens medarbetare. Min kommentar: Faktiskt ett mätbart mål. Händer något med delade turer, procentanställningar mm otyg som gör rekrytering till omsorgsyrken svår. Min eloge!

S Alla (inklusive åldringar förstås) ska känna sig trygga. Fadderverksamhet i skola och omsorg återinföras. Min kommentar: Till intet förpliktande förutom fadderverksamhet som förstås innefattar äldreomsorgen.

KD Seniorernas kunskaper och erfarenheter är en resurs för oss alla, men de ska också få+ stöd utifrån sina behov. Min kommentar: Till intet förpliktande allmänna fraser. Kanske en och annan senior skulle kunna ge aktiva kommunpolitiker lite idéer om vad de borde ta tag i för frågor.

V Mer personal i välfärden. Min kommentar: Faktiskt ett mätbart mål. Vad jag sett av uttalanden från V:s representanter i kommunen vill V ha bort delade turer och ofrivilliga procentanställningar.

Kommunlistan Hittar ingen information i mina papper.

SD Hittar ingen information om omsorgspolitiken i mina papper. Jag har fått valsedlar i alla fall. Om informationen förkommit tar jag gärna emot info, t ex som kommentar till detta inlägg.

Gostaf Faaasa. Nazist i Storuman

Av , , Bli först att kommentera 8

På Realskolan i Storuman på 1950-talet hade vi ett märkligt lärarpar. Han var f d tysk överste som hörde till förband som följde efter anfallsstyrkorna på östfronten vid invasionen av Sovjetunionen. Han uttalade vår kung Gustav Vasa enligt rubriken, han var ju tysk. Hans hustru saknade en arm och var lärare i tyska. Hon hade förfrusit och förlorat armen vid en dödsmarsch västerut från ett koncentrationsläger i Polen i början på 1945. Hon var tuff mot ouppfostrade elever som placerades längst bak i klassrummet. Vi, just det, fick lära oss tyska bäst vi ville, vi var osynliggjorda.

Ett i högsta grad omaka par. Översten var hygglig mot oss pojkar, vad det nu berodde på. Nu hände det förstås saker våren 1956 som föranleder mig att fundera skriftligt. En elev på skolan blev med barn och det omaka paret, som inte gillade vår rektor, förmådde flickan ifråga att anklaga rektorn för att ha gjort henne med barn. Det blev förstås ett fruktansvärt liv i tidningar och radio. Sedan tvingades flickan i polisförhör erkänna att det var ett påhitt att rektorn var den skyldige. Den skyldige var en av skolans elever! Lärarna från Tyskland sades upp med omedelbar verkan och försvann utan att vi hann säga adjöss.

Översten berättade gärna att han var mera av en hygglig civil organisatör i kölvattnet efter de framrusande pansardivisionerna.  Några elever fick privatlektioner i överstens bostad och det hände då att han tog emot iförd sin gamla översteuniform. Efter vad som nu är känt om nazisternas framfart vet vi att SS-förband som följde bakom anfallsförbanden genast tog itu med att identifiera och samla ihop lägre stående människor som judar, romer m fl. Massavrättningar ägde rum bakom fronten med allehanda metoder. Män, kvinnor och barn sköts på kanten av massgravar de själva fick gräva. Avgaser från bilar och inbränning i byggnader var ett sätt att spara på ammunition och soldaternas psykiska hälsa. Jag har svårt att komma ifrån tanken att den f d översten inte var så oskyldig som han försökte inpränta i oss elever.

Hur den nästan ihjälplågade koncentrationslägerfången och nazistöversten kom att bli ett par är fortfarande svårt att begripa. Kan någon skriva en roman på detta tema?

Storuman behåller brandstationen

Av , , Bli först att kommentera 8

Jag gissade fel och vi skattebetalare hade tur. Denna gång. Svindlande affärer med eget flyg och försäljning av billig el med jätteförluster m m  har varit en plåga för skattebetalarna under främst de senaste 11 åren. Om detta har jag bloggat! En något överraskande dom idag. Om en köpare har gjort ett smart köp av en fastighet, lite för smart kanske, så brukar säljaren få stå sitt kast såvida inte köparen utnyttjat köparens oförstånd p g a demens, bakfylla eller bara ren dokumenterad dumhet. Det torde framgå av domen hur tingsrätten resonerat. En överklagning vore intressant att följa men köparen har nu förlorat en mille och det är ju fråga om han vill riskera ännu mer. Den som lever får se.

Såld brandstation

Av , , Bli först att kommentera 1

Idag faller domen om den ”av misstag” sålda brandstationen i Storuman. Jag väntar som många andra med spänning på domen. Så här ett par timmar innan domen passar jag på att gissa. Min gissning är att lagt kort ligger. Har man gjort en fastighetsaffär och kontraktet är underskrivet och köpebrevet kvitterat kan man inte komma efteråt och säga ”att det och det var inte avsikten”.

Jag lovar inte att äta upp min högra sko vilket kan ha hälsoeffekter vid min ålder med tanke på all intorkad fotsvett. Grundtipset är alltså att kommunen får köpa tillbaka brandstationen till begärt pris eller göra om det nedlagda äldreboendet Tranan C till brandstation.

 

Nu har domen fallit. Tur att jag villkorade uppätandet av min högra sko!

Folk är galna

Av , , 4 kommentarer 7

Folk är galna.

Ja inte alla förstås,  men tyvärr en hel del människor. Det finns ju otroligt nog fortfarande nazister, kommunister, religiösa extremister, vetenskapsförnekare och andra stollar. Jag såg igår 2019-04-26 ett program om Ryssland i SVT. Det handlade om den obegripliga Stalin-kult som växer fram, där människor med jättelika blombuketter i famn gråtande stapplar fram mot Stalinmausoleet för att hylla folkmördarens födelsedagar. Andra ryssar berättar om Gulag, angiveri, skenrättegångar, nackskott, folkmord på flera miljoner Ukrainare etc men argumenten biter inte. Mer än 90 % av Stalins regering avrättades som ”folkets fiender”. Den huvudsakliga förklaringen till denna blindhet hos folket är att kommunismen är en religion, en tro, och att förmå troende att ändra på sig med sakliga argument är som alltid mission impossible. Religionen kommunismen har allt. En Gud Karl Marx, en bibel Das Kapital och en Jesus Lenin och aposteln  Josef Stalin. Mao får väl också räknas till apostlarna men han hädade genom att utse sig själv till Gud. Jättelika foton överallt i Kina visar upp ett gudalikt, skinande, fernissat ansikte.

Ett av argumenten framför Stalins mausoleum är att Stalin vann det stora fosterländska kriget. För de gråtande gråterskorna började nämligen 2:a världskriget i juni 1941 när Hitler anföll Sovjetunionen. Om tiden 1939 – 1941 råder största möjliga tystnad, även hos bokstavsvänstern i Sverige. Det var år 1939 som Stalin tillsammans med Hitler träffade ett avtal som delade in Europa i intressesfärer där var och en fick fria händer att överfalla och erövra. Bläcket på avtalet hade knappt torkat när Stalin överföll Finland i det s k Vinterkriget 1939 och senare tvingade Baltstaterna att offra sin frihet och bli delstater i Sovjetunionen. Efter grova hot marscherade Röda  Armén in och ockuperade Estland, Lettland och Litauen.  Polen styckades i två delar, den östra ockuperades av Stalin och den västra av Hitler. Stiliga grabbar, Stalin och Hitler, som fått en efterföljare i Putin!

Finland förödmjukade Sovjetunionen genom sin hjältemodiga kamp och behöll sin frihet men fick ge bort delar av Karelen. Den ”store krigaren” Stalin hade tidigare förstört Rysslands militära förmåga genom att avveckla en stor mängd högre officerare genom arkebusering och nackskott. Usel  rysk ledning kostade ett par hundra tusen ryska soldater livet i Vinterkriget, många av dem Ukrainare!  Stalins usla ledarskap räddade dock Finland. Efter världskrigets slut var Baltstaternas öde beseglat fram till befrielsen omkring 1991. Ryssland var en av segrarna i 2:a världskriget trots Stalins s k ledarskap.

Den stora fighten i Storuman i mitten på 1950-talet

Enskilda individer kan också vara ganska galna. Jag minns en skolkamrat från Realskolan i Storuman som efter varje slöjdlektion infann sig i skolbussen med en trasselsudd indränkt i Thinner. Där satt han i ett hörn i bussen och inhalerade thinner tills ögonen började peka åt alla håll. Vilken tur att det var rökförbud i bussen! Vi andra passagerare kunde ju ha hamnat ute i geografin om gaserna exploderat. Det hände också att han sniffade bensin. Han intygade att den gav ännu häftigare reaktioner. Han var ju experten på området.

Vid Pressbyråkiosken nere vid järnvägsstationen i Storuman häckade vid samma tid dagligen samhällets buse nummer ett. När kioskpersonalen vände ryggen till och glömde stänga luckan nådde a-lagarens långa fingrar in och knep cigarretter och godis. Klart att sniffaren och a-lagaren skulle få syn på varandra. Det blev slagsmål och sniffaren förlorade. Nu startade sniffaren hårdträning för att få revansch. Han tränade med skivstång och han hängde upp en egentillverkad sandsäck i ladugården och slog och slog på den säcken i timtal varje dag så knogarna blödde. Eleverna på Realskolan följde utvecklingen med spänning och frågade nästan varje dag om han var redo för revanschfighten. När det gått 3-4 månader kom äntligen det efterlängtade beskedet att nu skulle samhällsbusen få stryk! Efter skollunchen tågade så sniffaren ned mot Pressbyråkiosken med nästan hela Realskolan i släptåg, inalles uppåt 200 elever. Busen var där! De 200 eleverna bildade ring runt kämparna och efter sedvanligt utbyte av invektiv och kränkningar började slagväxlingen. Vår skolhjälte hamnade efter en stunds fight i underläge och damp i backen. Det oerhörda hände att trots all boxningsträning förlorade ”vår man” slagsmålet.  Ett sus av besvikelse gick genom den 200-hövdade åskådarskaran och vi gick med tunga steg tillbaka till vår skola. Till saken hör att vår man var betydligt mindre till växten än busen. Men har man självförtroende så har man! Nåja, skolans slagskämpe nummer ett blev en rekorderlig medborgare i vuxen ålder!

Brandstationen som försvann i Storuman mm

Av , , 3 kommentarer 30

Jag väntar med brandstationen till slutet av detta inlägg.

Mitt första möte med Storumanpolitiken var ett årsmöte med Folkpartiet omkring 1996 sedan jag efter 40 år flyttat tillbaka till kommunen. På mötet ifråga förevisade en styrelseledamot i Storuman Energi overheadbilder på affärerna. Bolaget är hälftenägt av kommunen. Alla kurvor pekade uppåt, uppåt och det förutspåddes att de framtida aktieutdelningarna skulle bli stora bidrag till skola, vård och omsorg mm.  Jag blev häpen över att Storumans politiker använde skattebetalarnas pengar som riskvilligt kapital i företag som sålde el till Stockholmare och Skåningar så jag kunde ju inte vara tyst. Efter föreställningen ställde jag en försynt fråga om det var förenligt med folkpartistisk ideologi att kommunen med skattepengar som riskkapital bedrev elhandel på marknaden.  Det hör till saken att jag hade dystra erfarenheter av kommunalt företagande i Arvidsjaur men även i Vilhelmina. Tystnaden blev öronbedövande och jag var tydligen glädjedödare med min fråga.  Politikern och styrelseledamoten i energibolaget var senare ordförande i valberedningen i partiet och efter detta partimöte hade jag en svuren fiende visade det sig. Jag  hamnade dock snart på valbar plats till fullmäktige och var vice ordförande i omsorgsnämnden i  ca 10 år. (1½ år som ordförande). Jag tog senare upp aktieägandet i Storuman Energi på snart sagt varje bokslutsfullmäktige (kommunen ägde hälften).  Några års stora förluster i bolaget på sammanlagt över 30 miljoner fick mig att agera och jag föreslog i fullmäktige avyttring av kommunens aktier. Jag vann  omröstningen i juni 2014 om avyttring av aktierna med någon rösts övervikt genom att ett par ledamöter gick mot sin partilinje i s-partiet. Denna avyttring avses  ske hösten 2018 enligt pressmeddelande.

En annan stridsfråga var flyget i Gunnarn. På ett fullmäktige i Hemavan i början på finanskrisen  föreslog ordföranden i flygplatsbolaget att kommunen skulle upphandla flyg på Gunnarn trots att staten uppenbarligen drog in sitt driftsbidrag. Jag och några andra modiga ledamöter argumenterade emot och ville fälla förslaget med tanke på sannolikt mycket stora förluster för skattebetalarna. Vi blev sannspådda. Vid omröstningen var vi endast 7 st ledamöter  från olika partier som reserverade oss mot beslutet. Namnen på dessa modiga borde ristas in på en kommunal stentavla utanför kommunalhuset! För det visade sig att kommunens finansiella reserver tömdes på 25 miljoner på bara 1½ års flygning. Omsorgen jagades för att spara pengar på plasthandskar och blöjor mm mm. Ändå sjönk kommunens likviditet till nivåer som skulle skrämt slag på banken om det vore fråga om ett privat företag. Ändå!! Ville en minoritet bestående av C,L (utom jag), M och KD fortsätta med den totala galenskapen in i det s k kaklet. Det var också tal om misstroendevotum mot den socialdemokratiska ordföranden som denna gång inför kommunalekonomisk apokalyps tillsammans med sitt parti satte klackarna i marken! Numera tickar väl flygplatsen  i Gunnarn ett par miljoner per år och Lycksele fortsätter med att vilja såga ned träden på sin begravningsplats.  Ännu en gång blev jag alltså serieglädjedödare i mitt parti och valberedningen uppskattade  inte mina försök att bespara skattebetalarna förluster på tiotals miljoner.

När valberedningen var klar med nomineringarna till fullmäktige inför perioden 2010 – 2014 hade den puttat ned mig till en plats långt ned på listan med en minst sagt skruvad poängräkning.  Ett av ”mattesnillena”  i valberedningen var den jag retat upp om elbolaget och ett annat ”snille”var från min hemby Långsjöby!!  Medlemmarnas rangordning i provvalet hade valberedningen delat upp i tre grupper så att t ex en kandidat som av medlem placerats på 5:e plats fick samma poäng som en kandidat som  placerats på första plats. Jag råkade ha många förstaplatser i provvalet men nöden är uppfinningarnas moder även i valberedningar.  Ett par partivänner erbjöd dock spontant sina platser på listan till mig och jag kom på det sättet högre upp. I 2010 års val kryssades jag av väljarna in på första plats för Liberalerna i fullmäktige! Till valberedningens nesa och förtvivlan. Jag skulle därmed automatiskt ha blivit gruppledare i fullmäktige för partiet, men se det blev jag inte och jag blev därför  ”politisk vilde” men fortfarande en äkta liberal!

Efter att jag slutat som aktiv politiker blev jag som skattebetalare upprörd när kommunen beslutade att bygga butikslokaler åt XL-Bygg för ca 20 miljoner. Företaget är en stor butikskedja och skulle utan vidare kunna bygga lokalerna själva men problemet för XL-Bygg  (och kommunen) är att butikslokalerna genast efter färdigställandet skulle ha ett marknadsvärde på kanske 2 miljoner. Storuman har tyvärr ett överskott på butikslokaler. Kommunens skattebetalare avsågs alltså ta den ekonomiska risken för en butikskedja genom att bygga och hyra ut lokaler. Detta tilltag av de styrande i Storuman strider mot alla principer för kommuners möjligheter att hjälpa företag inom handeln varför jag skrev ett överklagande som flera andra kommunpolitiker skrev på. Vi vann i två instanser och då gav kommunstyrelsen upp. Jag vill här poängtera att jag inte har något emot XL-Bygg som företag utan är tvärtom glad att vi har en stark butikskedja inom byggvaror i centralorten.

Så till försäljningen av brandstationen. Jag vet bara vad jag sett i media men kan konstatera följande. Orsaken uppges bero på att brandstationen och kommunförrådet med beteckningen Förrådet 1 tidigare slagits ihop med industrifastigheten Montören 1. När Montören 1 (inklusive brandstationen) nu sålts till en företagare i Umeå uppmärksammade kommunen inte att brandstationen ingick. Nu vill kommunen ha tillbaka brandstationen men köparen har ju köpt den och vill inte bara ge tillbaka den utan vidare. Hela fastighetsförsäljningen uppges röra sig om 4 miljoner. Enligt mediauppgifter vill nu företagaren i Umeå ha 10 miljoner för att sälja tillbaka brandstationen till kommunen förebärande gjorda investeringar. Företagaren tycks sitta med trumf på hand. Jag tror att denna fatala miss är något som hängt med i papperen från början och ingen i beslutsprocessen har förstått att brandstationen försvann  i rök och damm. En sådan här egendomsförsäljning bör ha passerat fastighetsbolag, bolagskoncernen, kommunstyrelsens au, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Kommunpolitikerna har digra luntor att gå igenom inför varje sammanträde och ingen har reagerat MEN jag funderar om inte en fastighetskarta bifogats försäljningsavtalet där det framgår vilka byggnader som ingår i fastighetsförsäljningen! Det brukar vara kutym i fastighetsaffärer. Alla som bor i östra kommundelen vet nog exakt var brandstationen ligger väl synlig från äldreboendet Tranan. Det var väl inte där affären gjordes upp??

De flera 10-tals miljoner som skattebetalarna förlorat genom kommunpolitikernas tillkortakommanden i föregående  svindlande ”affärer” är kanske värre eftersom penningsprättandet skett fullt medvetet och i brist på kompetens! Kanske dags att anlita mig som konsult??

 

Kapa tallar på en begravningsplats

Av , , 2 kommentarer 6

Flygplatsen i Lycksele kräver alltmer utrymme och för sin överlevnad tycks det vara nödvändigt att kapa tallarna på den närbelägna begravningsplatsen. Kritiken mot tilltaget är massiv och frågan är om en sådan åverkan på en begravningsplats kan vara laglig.

Det leder mig in på den gamla diskussionen om antalet flygplatser i Södra Lappland. På en befolkning på under 40 000 själar finns i dagsläget 3 st flygplatser. För några år sedan var det 4 st flygplatser men efter förluster på några tiotal miljoner fick Storumans kommunfullmäktige nog och lade ned den kommunalt drivna flygtrafiken. Den nuvarande kommunledningen ville väl att märka fortsätta mångmiljonrullningen vilket hade resulterat i katastrof för den kommunala ekonomin. Egen flygtrafik med ett befolkningsunderlag på 4 500 invånare är inte rimligt. Den stora katastrof för näringslivet i Storuman som förutspåddes av ett antal potentater och tillkallade ”experter” vid en nedläggning av flygtrafiken har inte inträffat. Storumans näringsliv blomstrar som aldrig förr enligt kommunledningen.

Om södra Lappland hade haft gemensamt beslutsfattande torde det vara uteslutet med mer än EN flygplats och lokaliseringen av den skulle om man studerar befolkningskartan och drar diverse radiella streck ytterst sannolikt ha hamnat i närheten av Gunnarn. Som av en händelse finns en flygplats med banor för mycket stora flygplan där i form av ett militärt krigsflygfält. En annan tanke vore att Region Västerbotten hade beslutsrätten hur  flygplatsstrukturen ska se ut. Eller staten som har pungat ut med någon miljard till byggande och utbyggnader och trafikerande av 4 st miniatyrflygplatser. När det kommunala självstyret urartar till navelskådande med stora samhällskostnader som följd går det för långt.

Det leder mig in på ena annan aspekt på frågan.Staten satsar i Västerbottens län stora belopp varje år på infrastrukturutbyggnader, på flyg, på järnväg, på vägar mm. Om inte den galna suboptimeringen av flygverksamhet hade funnits hade motsvarande belopp kunnat satsas på t ex vägnätet. Vi kunde alltså ha haft en E 12 godkänd för minst 100 km/tim mellan Lycksele och Umeå med förbifarter förbi alla byar med dagens 50- och 70-begränsningar. Med 1½ timmes körtid mellan Lycksele  och Umeå finns inga vettiga flygbehovsargument för egen flygplats som inkräktar på en stor begravningsplats. De stora infrastrukturbeloppen hade också räckt till snabb vägförbindelse från Vilhelmina till Gunnarn. Bara för att ta några exempel.

När gorillor får problem gräver de nervöst i sin egen navel. De hittar inte lösningen på sitt problem där!

Kommuner som företagare

Av , , 1 kommentar 6

Lika med bocken som trädgårdsmästare! Spåren förskräcker! På den privata marknaden fungerar det förenklat på följande sätt. Kapitalägare satsar pengar i aktiebolag och tillsätter styrelse som i sin tur tillsätter VD. Ägarna fastställer avkastningskrav på sitt satsade kapital som styrelsen skall leverera. Styrelsen fastställer i sin tur avkastningskrav som VD:n skall leverera.  Styrelsen har ägarna i hälarna och VD:n har styrelsen i hälarna.

En VD som  inte levererar det styrelsen kräver åker ut med omedelbar verkan och ny VD tillsätts. LAS (Lagen om Anställningsskydd)  är inget för VD:ar.  En styrelse som inte levererar enligt avkastningskraven åker ut med omedelbar verkan och ny styrelse tillsätts.

Är hela affärsidén fel avvecklas bolaget så snart som möjligt för att rädda åtminstone en del av pengarna. En privatkapitalist som satsat sina 20 miljoner i ett företag  kan ju inte bara sitta på ändan och se hur årliga förluster på 5 miljoner på bara 4 år förbrukat allt kapital.

Men se det kan kommuner som aktieägare. Det är bara att taxera ut miljon efter miljon från oss skattebetalare i all oändlighet. Kommuner drabbas ofta av en sjuka som kallas för syltburksgrävande och kameraderi vilket ytterligare försämrar ett vettigt hanterande av de av medborgarna levererade skattepengarna.

Vi skattebetalare är alltså aktieägare i kommunala bolag men företräds av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige borde då åtminstone fungera som bolagsstämma men i praktiken utses ett par stycken ur kamratgänget att utgöra bolagsstämma. Denna miniminibolagsstämma utser bl a styrelse för de kommunala bolagen enligt partiuppgörelser  och ska väl i teorin bevaka att inte satsat kapital går upp i rök genom förluster.  Men tyvärr bara i teorin!

Denna politikerstyrelse utser och avsätter VD samt sätter upp mål för verksamheten, t ex avkastning på satsat kapital mm. Med utgångspunkt i det komunala bolaget Storuman Energi kan konstateras att ingenting fungerat.  VD:n och styrelsen har levererat stora förluster.  T ex åren 2011 – 2014.

2011 – 16,5 milj

2012 – 6,5 milj

2013 – 4 milj

2014 – 3,5 milj

VD:n sitter kvar och ännu har ingen i styrelsen tvingats avgå!!!!

  1. Ägarna via fullmäktige har inte uppfyllt sitt ansvar!
  2. Styrelsen har inte uppfyllt sitt ansvar. Mest anmärkningsvärt är att uppgiften att avsätta och tillsätta VD har misskötts.
  3. VD:n har inte levererat de överskott som krävts utan i stället stora förluster.

Storuman Energi ägs av Storumans kommun 50 % och Helgelandskraft 50 %. Till saken hör att Helgelandskraft också är politikerstyrt eftersom bolaget ägs av Helgelands Fylke. Jag har lång politisk erfarenhet från Arvidsjaurs  och Storumans kommuner men har även bott och verkat i Vilhelmina där jag var kommunrevisor och även var ledare för en utbildning av företagare i styrelsearbete. Vad jag lärt mig är att kommuner inte ska syssla med företagande på marknaden. T ex försäljning av elström, skidstavar, fritidskläder etc etc. Allt sådant har erfarenhetsmässigt gått åt fanders inklusive några kommuners drift av hotell- och restaurangverksamhet. Bocken som trädgårdsmästare som det heter!

Tror någon att fullmäktige ska göra något åt Storuman Energi i morgon tisdag 19 april? Eller bara svälja bokslutet och gå vidare?