Etikett: AFA

Torftig nyhetsrapportering

Av , , Bli först att kommentera 6

Om man följer mig på Twitter kanske man har sett att jag ibland uttrycker frustration över nyhetsrapportering från antingen presskonferenser eller fullmäktigesammanträden. Det blir en påminnelse om att vad vi politiker många gånger tycker är jätteviktigt inte ens är värd en notis nästa dag. Årsredovisningen för 2012 var en sådan punkt. Papperskorgar ansågs visst mer intressant om man läser dagens morgontidningar..

Igår behandlades årsredovisningen för 2012 samt avsättningar i 2012 års bokslut. Det var ett bokslut som visade på 111 miljoner kr i överskott varav 92 miljoner är AFA pengar som jag tidigare skrivit om. Det kändes dock lite märkligt att debattera denna fråga som behandlades redan i december månad i budgetberedningen.

Kristdemokraterna har hela tiden varit tydliga med hur vi vill hantera dessa pengar, en uppfattning som vi har varit ensamma om, men igår fick vi stöd från oväntat håll -Arbetarpartiet och det var stundtals en märklig debatt där Vänstern envisades med att ge mig åsikter som jag aldrig uttryckt.

Detta var vårt yrkande:

"Vi yrkar att de 92 miljoner kr (91,7 ) som Umeå kommun får tillbaka från AFA ska fördelas tillbaka till verksamheterna utifrån antal anställda.
– Att resterande summa, 19 miljoner kr, avsätts i en resultatutjämningsreserv inom ramen för det egna kapitalet, om det behövs kan dessa reserver användas under 2014 eller 2015."

Alla verksamheter har utifrån antalet anställda betalat in försäkringspremier till AFA. När dessa inbetalningar nu visat sig vara för höga ska återbetalningen av medlen naturligtvis återgå till de verksamheter som redan tagit kostnaden. Dessa pengar ska inte vara ett tillfälle eller en möjlighet för politiker att vinna poäng på att ge vissa verksamheter si eller så mycket eller genomföra en egen ide. Beslutet som togs innebär i princip att man tar pengar från socialnämnden och skolan för att exempelvis fördela pengar till snöröjning/takskottning under 2012. Att speca vad pengarna exakt ska användas till är att begränsa nämnderna och verksamheterna.

AFA pengarna är en återbetalning av för mycket inbetald försäkring och därmed måste det anses tillhöra respektive nämnd. Därför skall man inte starta en ny budgetprocess med anorlunda fördelning än den tidigare beslutade fördelningen. Vårt förslag skulle innebära att de mest personalintensiva verksamheterna också får mest. Skolverksamheten och den sociala verksamheten. Debatt, votering och reservation, men tydligen var detta inte tillräckligt intressant för varken Folkbladet eller VK. Trist.

 

Vad är en garant?

Av , , Bli först att kommentera 11

För den vane läsaren av politiska bloggar på VK kan man inte ha undgått att se att Alliansens svar på Vänsterpartiets debattartikel var publicerad idag. Både Anders Ågren (M) och Peder Westerberg (Fp) har skrivit om den.

Vänsterpartiets debattartikel var menad som ett försvarstal till deras gruppledare Tamara Spiric samtidigt som det var riktat med anklagelser och kritik mot Alliansen. Något annat kan jag inte tolka det som, men när man läser deras debattartikel igen kan man även tyda en kritisk hållning gentemot samarbetspartiet Socialdemokraterna.  Eller vad menar dessa vänsterpartister egentligen med orden att Tamara är "en garant för en bättre äldreomsorgspolitik"? Om äldreomsorgen brister i Umeå kommun är det då Tamara som brustit som garant och är det till henne anhöriga och brukare ska vända sig till? Stora ord, kan inte låta bli att undra vad Socialnämndens ordförande Eva Andersson (s) säger…

Vård i livets slutskede och AFA pengarna

Av , , 2 kommentarer 13

Under gårdagens socialnämnd fick vi en redovisning över de siffror som har rapporterats in till palliativa registret när det gäller dödsfall i kommunens särskilda boenden med anledning av de artiklar som varit i VK. Det var en mycket intressant redovisning där man i staplar kunde visa om den boende i dödsögonblicket varit ensam eller haft sällskap av en anhörig eller personal. I Umeå kommun var det 9,7 % av alla dödsfall där den boende fått dö ensam.

Om man bara vill tala siffror och jämföra statistik med riket kan man anse det vara bra (90,3 % hade någon närvarande hos sig jämf med 85,2 % i riket), men jag tycker att här gör man det lätt för sig. Bakom varje siffra finns en människa med en historia och anhöriga och man kan aldrig ta ifrån dem deras upplevelser. Vi kan inte, och får inte, slå oss för bröstet och säga att vi alltid uppfyller kvalitetsdeklarationerna eller att kommunens egna boenden alltid är bättre jämfört med andra privata boenden. 

Det är naivt att tro att brister inte finns i kommunala boenden bara för att man inte talat om dem.Avvikelser i kommunala boenden ska rapporteras och personalen ska aldrig vara rädda för att påtala när de ser eller upplever brister i vården. I de här fallen som VK har skrivit om verkar det ha funnits en rädsla för att tala öppet om när vårdpersonal sagt att extra personal bör sättas in och det är olyckligt.

Äldreomsorgen och AFA pengarna

Vid gårdagens presskonferens ställdes frågan att nu måste ni väl vara glada för att socialnämnden får 25 miljoner extra till äldreomsorgen? Jublet har jag inte märkt av ännu, kanske för att i detta fall verkar det i huvudsak vara en detaljstyrningsresurs för personalen och inte för äldreomsorgen i stort. Jag påtalade att Kristdemokraterna hade ett annat förslag vilket definitivt skulle gett betydligt mer pengar till både socialnämnden och till skolan. Det är verksamheternas pengar som nu omfördelas igen efter politikers vilja att detaljstyra och där kanske inte alltid brukarnas bästa kommer främst. Fördelningen av AFA pengarna har blivit ytterligare en budgetprocess efter en princip jag inte alls delar. 

 

AFA pengar tillbaka till verksamheten!

Av , , Bli först att kommentera 10

AFA försäkringar betalar tillbaka 92 miljoner kronor till Umeå kommun, det är något som varit känt sedan länge. Spekulationerna i stadshuset har varit många över vad dessa pengar ska användas till och det är många som har ansett sig veta vad som ska prioriteras.

Idag presenterar majoriteten sitt förslag, men för Kristdemokraterna är uppfattningen klar, pengarna ska tillbaka till verksamheten! Återbetalningen från AFA sker pga av att man har betalat in för mycket till försäkringen och därmed måste pengarna tillhöra respektive nämnd. Det blir obegripligt om man nu startar en ny budgetprocess med annorlunda fördelning än den man tidigare har beslutat om.

           ***********************************************************

Pressmeddelande 121218

AFA pengarna ska betalas tillbaka till verksamheterna

– De 92 miljoner kr som Umeå kommun får tillbaka från AFA ska fördelas tillbaka till verksamheterna utifrån antal anställda.

­– Alla verksamheter har utifrån antalet anställda betalat in försäkringspremier till AFA. När dessa inbetalningar nu visat sig vara för höga ska återbetalningen av medlen naturligtvis återgå till de verksamheter som redan tagit kostnaden.

 

Detta säger Kristdemokraternas gruppledare Veronica Kerr i samband med att S och V idag presenterar sitt förslag om vad AFA-pengarna ska användas till.

 

– Hur respektive verksamhet ska använda de återförda resurserna är upp till varje nämnd att avgöra utifrån den verksamhet de är satt att sköta. Att hantera frågan på annat sätt innebär i praktiken en omfördelning av tidigare beslutade budgetramar, fortsätter Kerr.

 

Det var i våras som det stod klart att AFA-försäkringar betalar tillbaka

11,7 miljarder kr till kommuner och landsting för inbetalda premier åren 2007 och 2008 eftersom sjukskrivningstalen har sjunkit. För Umeås del betyder det 92 miljoner kr som man får tillbaka i år.

 

De övriga allianspartierna som sitter i budgetberedningen presenterade redan i förra veckan sitt förslag till vad AFA pengarna ska användas till. Kristdemokraterna har dock en annan syn i frågan.

Kristdemokraternas förslag innebär att de mest personalintensiva verksamheterna också får mest. Skolverksamheten och den sociala verksamheten.