Glädjande befolkningstillväxt – Umeå nu fler än 127 000 invånare!

Umeås befolkningstillväxt fortskrider i en fortsatt hög takt! Enligt SCB:s senaste sammanställning av befolkningsstatistiken som presenterades i går har Umeås befolkning ökat med 2039 personer under 2018. Umeås befolkning uppgår därmed till 127 119 personer.

Antalet födda var 1 481 personer, vilket är en bit över genomsnittet. Födelsenettot uppgår till 574 personer.

Ett viktigt trendbrott är att Umeå under de senaste fyra åren har uppvisat ett positivt inflyttningsnetto från övriga Sverige. Det innebär att fler flyttar hit från bl.a. andra större städer i förhållande till hur många som flyttar ut. Detta är i sig en positiv bieffekt av Umeås tillväxt – i takt med att vi växer och får en mer diversifierad och avancerad arbetsmarknad blir Umeå attraktivt för fler.

Den främsta förklaringen till befolkningsökningen är ökad inflyttning från utlandet, även om denna faktor är mindre än tidigare år till följd av det nationellt sett minskade flyktingmottagandet.

Jag har förståelse för riksdagens och regeringens åtgärder för att strama åt mottagandet. Men både jag och mina partikamrater i Umeå hade önskat att fler hade fått möjlighet att komma till Umeå och bli en del av vår växande kommun. Vi behöver varenda människa!

Växande befolkning viktig för Umeå och Västerbotten

Befolkningstillväxten är viktig av flera skäl.

Som professor Lars Westin, forskare vid Centrum för Regionalvetenskap vid Umeå universitet, ofta påpekar behöver Norrland och Västerbotten växande städer för att hela regionen ska frodas. Det krävs för att minska utflyttningen från de nordligaste länen och för att vi i norr ska ha den ekonomiska bärkraft som fordras för att förse medborgarna med god service, välfärd och möjligheter till ett gott liv. Det är också en förutsättning för att vi inte ska tappa representation i riksdagen och för att vi ska kunna hävda Norrlands intressen över tid, när resten av Sverige växer.

Det är mot denna bakgrund Umeå kommunfullmäktige beslutat om målet om 200 000 invånare i Umeå kommun innan 2050. 

När vi tittar på den utmaning med kompetensförsörjning vi står inför blir behovet av fortsatt befolkningstillväxt ännu tydligare.

I dag arbetar knappt 12 000 personer för Umeå kommun. De närmsta tio åren kommer kommunen behöva rekrytera drygt 9 000 personer på grund av bland annat pensionering och tillväxt.

I hela Västerbotten är det 40 000 yrkesverksamma människor som lämnar arbetsmarknaden mellan 2015 och 2025. Med en lågt räknad jobbtillväxt så innebär det ett behov av omkring 44 000 nya anställningar.

Självklart ska befolkningstillväxten ske med ekologisk hållbarhet i åtanke. Därför satsar vi på ekologiskt hållbart byggande, elektrifiering av kollektivtrafiken och bättre förutsättningar för hållbart resande. Umeå har i dag en av Sveriges snabbast växande kollektivtrafik.

Med en växande befolkning ökar dessutom möjligheterna att ersätta förorenande transportmedel med hållbara sådana.

När man talar om hållbar utveckling är det dock viktigt att inte glömma de sociala och ekonomiska dimensionerna.

För att uppfylla målet om hållbar utveckling måste vi ha en kommun som är bra att leva i, där vi tillsammans kan säkra välfärd, möjligheter till utveckling och självförverkligande för medborgarna. Med en växande befolkning ökar möjligheterna att uppfylla dessa behov och bygga ett Umeå där framtidstron är fortsatt hög.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.