Etikett: sjukvård

10 nya coronamiljarder

Av , , Bli först att kommentera 3

Jag kan konstatera att det är bra att vi har en regering som prioriterat sunda statsfinanser och välfärden framför omfattande skattesänkningar. Det har rustat oss väl inför pandemins år.

I går kom beskedet att regeringen, utöver de tio redan aviserade miljarderna, delar ut tio nya coronamiljarder för att täcka ökade kostnader för sjukvård och omsorg till följd av pandemin. Det är mer än vad som begärts från Sveriges kommuner och regioner för att täcka utgifter för övertidsersättning för personalen och ökad användning av sjukvårds- och skyddsmaterial.

Det är bra. Vi behöver marginaler i dessa tider. Beslutet har fattats tillsammans med samarbetspartierna och klubbades formellt i dag som en extra ändringsbudget.

Historisk satsning ger 145 miljoner till välfärden i Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 2

I går presenterade regeringen en sjujäkla satsning på välfärden i regioner och kommuner. Utöver de 26 miljarder som presenterats tidigare i år tillförs nu ytterligare 15 miljarder till välfärd och äldreomsorg.

Sedan den gemensamma skattkistan dränerades under Alliansregeringen har situationen för välfärden i kommuner och regioner varit ansträngd. Efter regeringsskiftet vände det, men inte tillräckligt snabbt. Jag har under flera års tid enträget fört fram att statens engagemang för välfärden i våra kommuner måste växlas upp snabbare. Och nu börjar vi se resultat.

Coronapandemin ställde välfärdsfrågan på sin spets. Vi har sett hur brister i äldreomsorgen i moderatstyrda Stockholm bidragit till smittspridning bland äldre. Så kan vi inte ha det.

Vi behöver en stark välfärd för att kunna hantera pandemier och andra kriser. Men vi behöver också en stark välfärd när normalläge råder, för att alla medborgare ska kunna känna trygghet och frihet. För att alla människor ska kunna växa och utvecklas.

För Umeås del innebär det förslag som lades fram i går ett tillskott på 145 miljoner kronor. Det är väl behövda pengar. Det kommer inte att eliminera det ansträngda läget för välfärden i vår kommun. Men det är ett stort steg i riktning mot att ge oss utrymme att stärka och utveckla välfärden.

Vi socialdemokrater sätter alltid välfärden först. Så länge vi inte kan styra ensamma måste vi dock förlita oss på kompromisser. Men när vi förhandlar med andra partier så kommer en starkare välfärd alltid att vara vår prioritet. Den historiska satsning som presenterades i går är ett kvitto på detta.

En historiskt viktig vårändringsbudget

Av , , Bli först att kommentera 1

Coronakrisen sätter hela samhällsapparaten under stora påfrestningar. Fokus är och måste vara att skydda människors liv och hälsa och att begränsa smittspridningen. Samtidigt har virusutbrottet långtgående verkningar på samhällsekonomin som parallellt måste hanteras.

Människors jobb och trygghet måste säkerställas. Vi måste lindra de samhällsekonomiska effekterna så att ekonomin kan återhämta sig på så kort tid som möjligt när vi tagit oss igenom detta.

Gällande prognoser för ekonomins utveckling visar tydligt de menliga effekter coronakrisen kommer att ha. Det kommer sannolikt att krävas ytterligare åtgärder längre fram, inte minst för att sätta fart på ekonomin när vi tagit oss igenom krisen.

Därför är de historiskt kraftfulla åtgärdspaket regeringen fortlöpande lanserat sedan början på mars av oerhörd vikt.

Jag kan konstatera att om vi hade haft ett annat politiskt läge och om förra mandatperioden tillåtits präglas av fortsatt enorma skattesänkningar, så hade vi varit mycket sämre rustade för att klara den här krisen.

Men nu är det inte så. Föregående och innevarande mandatperiod har ägnats åt att stärka statsfinanserna och återupprätta styrkan i det gemensamma, inte minst välfärden. Redan innan krisen återstod mycket att göra. Men tack vare starka statsfinanser har regeringen och samarbetspartierna kunnat agera snabbfotat och resolut.

Av särskild betydelse för Umeå kommun är det extra medel som tillförs välfärden i Sveriges kommuner och regioner.

Regeringen väljer att avsätta 20 nya miljarder tillförs 2020, varav 12,5 miljarder kronor utgör ett permanent tillskott till kommunsektorn. Resurstillskotten bidrar till en god tillgång till vård, skola, omsorg och kollektivtrafik av hög kvalitet.

Övriga samhällsproblem upphör inte att existera, vilket regeringen adresserar i vårändringsbudgeten. Brottens orsaker ska angripas och den organiserade brottsligheten ska knäckas. Därför stärker regeringen rättsväsendet med tillskott till bland annat Kriminalvården, Rättsmedicinalverket, Statens institutionsstyrelse och Sveriges Domstolar, inklusive Migrationsdomstolarna. Medel tillförs även Säkerhetspolisen, Datainspektionen och Tullverket.

Vidare har regeringen avsatt medel för att bekämpa det våld i nära relationer som den ökade isoleringen till följd av coronaviruset riskerar att ge upphov till.

De totala ändringsåtgärder för 2020 som regeringen föreslagit eller föreslår i denna vårändringsbudget uppgår till 107 miljarder kronor. Dessutom beräknas garantier för lån omfatta 230 miljarder kronor, medan de åtgärder som ska förstärka likviditeten i företagen beräknas omfatta 335 miljarder kronor.

Nedan följer en sammanställning av den huvudsakliga fördelningen av extra medel i vårändringsbudgeten:

Fullständig fördelning kan man ta del av här.

Vi vet ännu inte hur pandemin kommer att utvecklas och den extraordinära situation vi befinner oss i kan komma att kräva fortsatt kraftfulla åtgärder. Ett hinder för att vidta nödvändiga åtgärder är i dagsläget det s.k. utgiftstaket. Detta föreslog regeringen därför en höjning av för 2020 med 350 miljarder kronor till 1 742 miljarder kronor.

Regeringens hittillsvarande arbete med att bekämpa coronaviruset inger förtroende. Jag hoppas att vi när vi tagit oss igenom detta kan ha en fortsatt diskussion om hur vi stärker vårt samhälle för att hantera liknande och andra kriser och utmaningar över tid. 

Vi valde ny färja istället för väntan i tusentals år

Av , , Bli först att kommentera 7

Vi tänker inte vänta i de tusentals år som återstår innan landhöjningen leder till att Vasa och Umeå, Västerbotten och Österbotten, växer ihop. Vi behöver gränsöverskridande samarbete och utbyte i dag. Därför var dagens aktiviteter väldigt glädjande. De markerar en historisk dag för vårt långvariga arbete med att knyta samman Umeå och Vasa.

I dag genomfördes alltså kölsträckningsceremonin för den nya färjan Aurora Botnia som Umeå, via kommunkoncernen, tillsammans med Vasa beställt. Jag var på plats med bl.a. Vasa stadsfullmäktiges ordförande Joakim Strand för att titta på färjebygget.

Kölsträckning är ett byggskede som innebär att kölen läggs på stapelbädden. Den har en ceremoniell betydelse och enligt tradition fick jag och Tomas Häyry, stadsdirektör i Vasa, lägga ner varsin lyckoslant från Umeå och Vasa under kölen på den nya färjan.

Färjan ska vara klar i april 2021 och kommer att långsiktigt garantera den viktiga förbindelsen över Kvarken. Den kommer att ytterligare knyta samman Vasa och Umeå, Österbotten och Västerbotten. 

Den nya färjan – som tack vare avancerad teknik kommer att vara den mest klimatsmarta i sitt slag i världen – är viktig för jobben, företagen och utvecklingen av våra regioner.

Den stärker och knyter samman våra arbetsmarknadsregioner, förbättrar förutsättningarna för samverkan vad gäller högre utbildning, sjukvård och besöksnäring. Den innebär att våra industrier och företag får den infrastruktur de behöver för att expandera och på så sätt säkra befintliga jobb och nya jobb i såväl Umeå som Vasa.

Men inte minst; den ökar förutsättningarna för mellanmänskliga förbindelserna mellan oss och våra finska grannar. Det är verkligen inte att förringa i tider när världen polariseras. Vi måste möta tendenser till isolation med mer av samarbete, gemenskap och ömsesidig utveckling.

Läs mer om den nya färjan i mina tidigare texter här, här , här och här

S i Umeå har lanserat valmanifest!

Av , , Bli först att kommentera 1

I dag höll jag och mina kamrater presskonferens och torgmöte där vi presenterade Socialdemokraterna i Umeås valmanifest. Valmanifestet är ett destillat av den politik vi går till val på, där vi lyfter fram de allra viktigaste punkterna för oss socialdemokrater.

Under nästa mandatperiod ska vi:

  • Prioritera  investeringar i välfärden framför stora projekt i centrum och skattesänkningar.

Denna prioritering avspeglades inte minst i vår senaste budget, där renoveringar i centrum fick anstå till förmån för investeringar i välfärden.

  • Göra en kraftig utbyggnad av förskolan och grundskolan för att möta behoven.

Inom den närmaste tioårsperioden förväntas antalet barn i förskolan öka med cirka 1 500 och drygt 2 000 fler kommer behöva plats i grundskolan. Alltså totalt omkring 3 500 fler barn och elever. Detta motsvarar ökade behov på nästan en förskoleavdelning per månad och en grundskola vartannat år. Det kräver investeringar, som vi är beredda att göra.

Mot detta står moderata skattesänkningar som skulle innebära att våra barn och ungas utbildning fick stryka på foten. Moderaterna i Umeå vill sänka skatten med 284 miljoner, vilket motsvarar 2 000 heltidsplatser inklusive lokaler och mat m.m. inom förskolan. Det motsvarar också omkring 570 förskolepedagoger.

  • Trygga en väl fungerande äldreomsorg, hälso- och sjukvård i hemmet och ökat samarbete med sjukvården.

Här fordras också stora investeringar och satsningar på personalen. Vi vill befästa rätten till heltid fullt ut så att personalen kan göra ett bra jobb under trygga arbetsvillkor. Vi vill se till att såväl personalen som de äldre vår en bättre situation. Detta går hand i hand. De skattesänkningar Moderaterna föreslår skulle göra det otroligt svårt att möta de växande behoven. Deras skattesänkningar motsvarar kostnaden för sju vård- och omsorgsboenden eller att anställa 600 undersköterskor. Det går inte ihop!

  • Driva på arbetet med att korta vägen till jobb och delaktighet i samhället.

Människor som kommer till Umeå ska så snabbt som möjligt, även under asylprocessen, få lära sig språket. Därefter ska vi se till att de som behöver det får en utbildning som matchar arbetsmarknadens behov. Här finns mycket att göra och det kräver satsningar. Dessa satsningar ger dock återbäring när fler kan bli produktiva samhällsmedborgare ännu snabbare. Och vi behöver fler i Umeå! Den närmsta tioårsperioden kommer vi att behöva nyanställa ungefär lika många som det antal som i dag jobbar inom kommunen. Vi är beroende av att människor kommer till Sverige och Umeå, vi behöver varenda en för att lösa rekryteringsbehoven!

  • Skjuta till resurser så att alla tillsvidareanställda medarbetare i kommunen kan erbjudas heltid.

Heltidssatsningen är otroligt viktig. Ofrivillig deltid är en kvinnofälla som renderar i lägre pensioner och större ojämlikhet mellan könen. Detta är en av många åtgärder som måste vidtas för att förbättra arbetsvillkoren och öka jämställdheten.

  • Använda AB Bostaden för att bygga hyreslägenheter och fler trygghetsboenden för äldre.

Våra kommunala bolag är en otrolig resurs som vi kan använda till nytta för umeborna. Bostadsbristen bland äldre är ett allvarligt problem som vi måste komma till rätta med. Efter utförsäljningen av en liten andel av AB Bostadens bestånd har vi nu möjlighet att bygga nya seniorboenden för att möta äldres behov av bostad. Det är mycket bra. Mindre bra är att Vänsterpartiet blockerade byggande av hyresrätter för äldre på kvarteret Lodet, till förmån för bostadsrätter som vanligt folk inte har råd med. Det är skamligt!

Målet för vår politik är ett jämlikt, jämställt, hållbart, tryggt och framtidsinriktat Umeå! I vår vision för Umeå är alla fria att forma sitt liv utan att ens bakgrund sätter hinder. När Umeå växer vill vi att hela kommunen ska växa och utvecklas. Att alla delar av kommunen växer är viktigt för att bygga ett Umeå som håller ihop. Därför satsar vi på kommundelarna och prioriterar en bättre välfärd före skattesänkningar.

Nu är det 24 dagar kvar till valet och jag hoppas på en sjyst debatt, både lokalt och nationellt fram till valdagen. Min förhoppning är givetvis att du som läser detta ska lägga din röst på Socialdemokraterna – för ett Umeå som håller ihop!

Sjukvård för alla kan inte tas för givet

Av , , Bli först att kommentera 2

Under 1:a maj i år var jag med om något som fick mig att inse betydelsen av en allmän välfärd som finns där för att fånga upp oss när vi blir sjuka och svaga. Under pågående demonstration nåddes jag av beskedet att min far blivit akut sjuk och fått åka in till Norrlands universitetssjukhus.

Han fick snabb och god vård, vilket medförde att han snart kunde åka hem igen.

Det var såklart trots detta en omskakande upplevelse för mig. När ens förälder blir sjuk uppstår såklart en stor oro. Samtidigt kunde jag känna mig trygg i att min pappa fick den vård han behövde.

I många andra länder kan man inte ta denna rätt till vård för given. På många håll är den första fråga man får när man uppsöker vården huruvida man kan betala för den eller om man har en privat sjukvårdsförsäkring.

Detta är mer regel än undantag. Vi kan inte ta vår solidariskt finansierade sjukvård för given. Den är inrättad efter hård kamp av föregående generationer – rätten till hälsa har varit, och är fortfarande i många fall, en klassfråga.

Trots att vi har en i det närmaste avgiftsfri sjukvård för alla så skiljer sig fortfarande medellivslängden med flera år, mellan personer i kommuner med låga inkomster och personer i kommuner med höga inkomster.

Under den borgerliga regeringen genomfördes en privatiseringsvåg i svensk sjukvård som regeringen hejjade på. Riskkapitalisterna i systemet blev rikare, sjuka och behövande fattigare med sämre tillgång till vård.

Vi måste ta strid mot denna utveckling. I dag har en akademisk examen och inkomstnivå större inverkan på livskvalitet och medellivslängd än fysisk träning. Så ska det inte vara. Alla människor, oavsett klass, ska kunna leva ett gott och långt liv!

Detta stärker mig i min socialdemokratiska övertygelse. En god välfärd för alla är till syvende och sist en fråga om liv och död. Om hälsa och ohälsa.

När välfärden slås i spillror genom stora skattesänkningar för de som redan har det gott ställt, så får de mest behövande betala med sin hälsa. De klyftor som följer i spåren av moderata skattesänkningar är det som i sanning skapar otrygghet, ett samhälle som dras isär – där solidariteten och gemenskapen tunnas ut.

Får oss Socialdemokrater går allas vår rätt till sjukvård före stora skattesänkningar. Det är vad valet kommer handla om i höst.

Ökad katastrofmedicinsk beredskap

Av , , Bli först att kommentera 4

Sverige har under lång tid varit förskonat från krig och riktigt allvarliga naturkatastrofer. Men i takt med att klimatet förändras och med tanke på att situationen i vår omgivning kan förändras snabbt, finns såklart goda skäl för oss att se över hur vi ska hantera katastrofsituationer. Regeringen beslutade därför förra veckan att ge Socialstyrelsen i uppdrag att stödja landstingen i deras arbete med katastrofmedicinsk beredskap och planering för civilt försvar inom hälso- och sjukvården.

På senare år har flera utredningar lyft behovet av att stärka traumavården, utveckla och förbättra samordningen mellan landstingen samt att på nationell nivå ansvara för utbildning och övning.

Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 4 000 000 kronor under 2018. I uppdraget ingår det att:

• göra en förstudie av vilka kunskapsunderlag som landstingen har behov av som stöd för sin planering. Förstudien ska särskilt fokusera på frågan om förutsättningarna att ta fram kunskap om vårdprinciper i kris och krig utifrån hälso- och sjukvårdslagstiftningen.

• analysera landstingens behov av övnings- och utbildningsinsatser.

• ta fram förslag till upplägg för en utvecklad nationell utbildnings- samt övningsverksamhet för hälso- och sjukvården i frågor som rör katastrofmedicinsk beredskap och civilt försvar.

• beskriva hur de föreslagna övnings- respektive utbildningsinsatserna bör organiseras.

• presentera plan för övnings- respektive utbildningsinsatser för de kommande fem åren (2019–2024). Planerna ska omfatta såväl hälso- och sjukvårdens roll i det civila försvaret som katastrofmedicinska insatser i fredstid, t.ex. terrorismhändelser eller hälsohot.

• stödja landstingen i frågor som identifieras inom ramen för överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om hälso- och sjukvården och civilt försvar.

Uppdraget ska genomföras i samverkan med landstingen och med Sveriges Kommuner och Landsting. Socialstyrelsen ska under arbetet även inhämta synpunkter från Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket, E-hälsomyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Försvarsmakten, Polismyndigheten samt Säkerhetspolisen.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 juni 2020.

Regeringen har visat föredömlig handlingskraft i att stärka Sveriges försvarsberedskap. Det tycker jag är bra. Under Alliansregeringen blev både det militära och civila försvaret lidande av att statens resurser främst prioriterades till skattesänkningar.

Nu blir det billigare att gå till tandläkaren!

Av , , Bli först att kommentera 1

Glada nyheter! I dag fördubblas det allmänna tandvårdsbidraget för alla!

För unga upp till 29 och äldre över 65 innebär det att bidraget nu är 600 kronor om året.

Genom denna höjning vill den socialdemokratiskt ledda regeringen att fler ska kunna besöka tandvården regelbundet.

Regelbundna kontroller med egenvårdsråd är en viktig insats för att förebygga allvarligare tandohälsa. Ingen ska behöva avstå dessa kontroller för att man inte har råd!

Regeringen har också aviserat en höjning från 22 års ålder till 23 års ålder för den helt avgiftsfria tandvården. Denna höjning sker den 1 januari 2019. 

Detta är ett viktigt steg för att motverka klasskillnader i tandohälsa. Det ska inte behöva synas i munnen om man är fattig eller rik. 

För gruppen som är mellan 22 och 29 år och för dem som är 65 år eller äldre blir det årliga bidraget, från den 15 april 2018, 600 kronor. För gruppen som är mellan 30 och 64 år blir bidraget 300 kronor per år. Före reformen var beloppen 300 respektive 150 kronor. 

Praktiskt fungerar det allmänna tandvårdsbidraget på samma sätt som tidigare. Bidraget brukar vanligtvis dras av automatiskt vid betalning av tandvårdsbesök. Reformen beräknas kosta 750 miljoner kronor per år fullt utbyggd, och 531 miljoner kronor 2018.

Än en gång visar regeringen vad vi faktiskt får ut av en generell välfärdspolitik, av den svenska modellen. Att värna och stärka välfärden för alla, håller ihop samhället. Det minskar klyftorna, något vi alla tjänar på.

En god tandvård och sjukvård är många gånger viktigare än skattesänkningar. 

Vi vill fortsätta satsa på äldres välfärd – både lokalt och nationellt

Av , , Bli först att kommentera 2

Häromveckan skrev jag och äldrenämndens ordförande Janet Ågren ett debattinlägg i Västerbottens-Kuriren där vi framhöll de socialdemokratiska visionerna för en politik som möter våra äldre medborgares behov. Det är viktigt för oss att fortlöpande framhålla att äldres välfärd är ett prioriterat område för den socialdemokratiska politiken. Såväl lokalt som nationellt.

Vår socialdemokratiska utgångspunkt är enkel. Man ska kunna åldras tryggt i Umeå och i Sverige och åtnjuta en god livskvalitet när man blir pensionär. Detta är en rättvisefråga; den som bidragit till samhällets uppbyggnad under ett helt liv måste kunna påräkna en god ålderdom.

Därför har vi tagit krafttag i regeringsställning för att avskaffa den orättvisa pensionärsskatt som den borgerliga regeringen instiftade. Pension är uppskjuten lön och ska därför inte beskattas högre än just lön. Vi har i regeringsställning slutit skattegapet mellan lön och pension. Vår avsikt är att helt avskaffa den orättvisa pensionärsskatten till 2020.

I ett växande Umeå är det viktigt att säkra bostadsförsörjningen för våra äldre umebor. Lokalt har vi genom ett beslut om försäljning av en liten del av AB Bostadens bestånd frigjort kapital för att satsa på nybyggnation av seniorbostäder. Det var inget lätt beslut att sälja. Men möjligheten att satsa på seniorbostäder uppvägde i detta fall nackdelarna med beslutet. Bostadsförsörjningen för äldre måste helt enkelt vara god i Umeå och då måste vi aktivt verka för nybyggnation. I plan ligger bland annat 80 nya seniorlägenheter på Mariehem och 180 nya seniorlägenheter i kvarteret Lodet (nuvarande busstation). Utöver detta; 300 lägenheter på Västteg varav 130 bostäder är förlagda till ett äldrecenter med äldreboende, 100 lägenheter i ett seniorboende och 70 vanliga lägenheter för äldre. Härutöver ska nya bostäder tillskapas i kvarteret Focken på Haga, enligt ett liknande koncept som på Västteg (äldrecenter).

Äldres livsvillkor är en fråga om grundläggande mänsklig värdighet. Ett samhälles grad av anständighet kan mätas i hur man behandlar de medborgare som har störst behov. Både Sverige och Umeå står inför demografiska förändringar med en växande äldre befolkning. Detta beror i hög grad på att människor lever längre – tack vare en hygglig levnadsstandard och stora framsteg inom det medicinska fältet.

Det innebär också stora utmaningar för ett välfärdssamhälle, utmaningar som vi socialdemokrater är fast beslutna om att möta. När människor lever längre och överlever sjukdomar som tidigare var dödliga så ökar behovet av en hälso- och sjukvård samt omsorg som fungerar.

I regeringsställning har vi tillskjutit 10 nya välfärdsmiljarder till kommuner och landsting som under 2019 blir 15 och 2020 20 nya välfärdsmiljarder. Vi har också genomfört en historiskt stor satsning på hälso- och sjukvården genom 5,5 miljarder öronmärkta kronor i satsningar för bara 2018, med syftet att öka antalet anställda och korta vårdköerna. Vi har också satsat på fler sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor samt beslutat om att bygga ut läkarutbildningen i Sverige.

Dessa reformer har varit möjliga för att vi prioriterat välfärden framför skattesänkningar. Vi vill fortsätta detta arbete även efter valet i höst.

På ett nationellt plan har vi därför lovat 14 000 nya jobb inom vården och en bättre arbetsmiljö för de som arbetar inom vården under nästa mandatperiod. Vi vill också satsa på en bättre ambulanssjukvård i hela landet. Detta berör såklart inte bara äldre. Men med åldern löper vi alla en högre risk för akuta sjukdomstillstånd och sjukdomar överlag. Inte minst äldre som bor i glesbygden känner ovisshet inför tillgängligheten till ambulanssjukvård. Där behövs satsningar.

Här i Umeå vill vi socialdemokrater fortsatt säkra finansieringen för den satsning på en rätt till heltid för vård- och omsorgspersonal som vi genomfört i kommunen. Det är vårdpersonalen som bär välfärden på sina axlar. För att kunna göra ett bra jobb krävs att de har goda och trygga arbetsvillkor.

Det finns dock ingen anledning att slå sig för bröstet. Vi kan inte vara nöjda förrän vi kan säkerställa bästa möjliga service, vård och livsvillkor för våra äldre medborgare. Därför är det otroligt viktigt att vi även efter valet kan genomföra en politik där välfärd och investeringar prioriteras framför skattesänkningar. I Umeå har Moderaterna gått ut hårt för kommunala skattesänkningar på 1 krona. Det kan framstå som marginellt, men totalt motsvarar det mer än 220 miljoner i minskade skatteintäkter för vår kommun. En sådan skattesänkning går såklart inte obemärkt förbi och kommer inte minst att drabba kvaliteten på den välfärd vi kan erbjuda våra äldre.

Trygg cancervård istället för skattesänkningar

Av , , Bli först att kommentera 1

Inför valet lovar vi Socialdemokrater att prioritera en god välfärd och vård framför stora skattesänkningar. Stefan Löfven befinner sig därför på en vårdturné just nu där han presenterar våra löften inför valet. Ett av dessa är en satsning på cancersjukvården om 500 miljoner kronor per år under nästa mandatperiod. Syftet med satsningen är bland annat att korta väntetiderna.

Vi vill också satsa på barncancervården, arbeta tidigt med upptäckt av hudcancer och stärka primärvårdens kompetens på cancerområdet.

Under mandatperioden har den socialdemokratiskt ledda regeringen gjort stora satsningar på vården. Det som presenteras nu är alltså en fortsättning och utveckling av dessa satsningar, för att göra vården tryggare och människors liv bättre.

Varför är detta viktigt?

Prognoser från Folkhälsomyndigheten visar att omkring år 2040 kommer antalet personer som insjuknar i cancer att ha ökat kraftigt jämfört med i dag. Det förväntas 100 000 nya fall per år jämfört med cirka 64 000 fall i dag. Detta beror såklart i hög grad på befolkningsökningar och att människor som drabbas av cancer lever längre i takt med att diagnosticering och behandling av cancer blir bättre. Att människor lever längre och att den medicinska vetenskapen går framåt är såklart bra, men det ställer också höga krav på att vården och rehabiliteringen av cancerpatienter fungerar ännu bättre.

Ett samlat arbete med att korta väntetiderna och utveckla cancervården i stort görs under 2015–2018 bland annat genom införandet av standardiserade vårdförlopp. 31 cancerdiagnoser har idag gällande standardiserade vårdförlopp som kortar väntetiderna. Satsningen har hittills visat på positiva resultat.

Efter 2018 tar dock satsningen slut, trots att mycket utvecklingsarbete återstår. Dels måste arbetet med standardiserade vårdförlopp fortsätta och hållas i för att tillvarata potentialen och effekterna av gjorda investeringar, dels finns det påtagliga problem med kompetensförsörjningen inom cancervården. Bland annat därför behövs fortsatta statsbidrag till landstingen för cancerarbetet.

Vad innebär vårt förslag?

Vi socialdemokrater vill avsätta 500 miljoner kronor per år 2019-2022 på en ny och utvecklad cancersatsning. Fokus ska bland annat vara att fortsätta att korta väntetiderna och fortsätta den statliga finansieringen av Sveriges sex regionala cancercentrum.

Vi vill bygga vidare på de satsningar som gjorts under mandatperioden och höja ambitionsnivån.

Vi vill prioritera barncancer, tidig upptäckt av malignt melanom (hudcancer) och kompetensuppbyggnad om cancer i primärvården. Pengarna kan också användas för att stärka t.ex. vården vid prostatacancer.

Vad har den S-ledda regeringen gjort hittills?

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har satsat stort på sjukvården ända sedan vi tog över regeringsmakten. Satsningarna är nu uppe i 13 miljarder kronor. Detta innehåller satsningar för att förbättra för personalen, anställa fler och stärka patienternas situation. Regeringen gör också riktade satsningar där behoven varit som störst, bland annat inom cancervården, förlossningsvården och psykiatrin. Bara mellan 2017 och 2018 gör vi historiskt stora satsningar på 5,5 miljarder kronor.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen arbetar med förslag om legitimation för kuratorer inom sjukvården, en utredning för att stärka undersköterskeyrket och en ny läkarutbildning. Regeringen har tillfört resurser som motsvarar 2 600 nya utbildningsplatser för sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor. Antalet utbildningsplatser för bland annat vårdbiträden och undersköterskor har ökat med 20 000 inom ramen för kunskapslyftet. Vi fortsätter att bygga ut läkarutbildningen.

Slutord

Vi har nästan alla någon i vår närhet som drabbats av cancerns helvete. För oss socialdemokrater är det viktigt att samhället finns där för den som drabbas så att hen kan bli så frisk som möjligt så snabbt som möjligt. En cancervård att lita på innebär också ett bättre liv för anhöriga och närstående.