Om demokrati och ansvarstagande i KF

Av , , Bli först att kommentera 6

Igår hade vi kommunfullmäktige i Umeå. Förmiddagen ägnade vi åt att informera oss om de olika kommunala bolagen. Då vi har mycket verksamhet i de olika kommunala bolagen är det av stor vikt ur såväl demokratiskt som verksamhetsmässigt perspektiv att såväl kommunstyrelsen som kommunfullmäktige kontinuerligt är välinformerade.

Under gårdagen fastställde vi även investeringsbudgeten för innevarande år. Investeringsbudgeten för 2017 fastställdes till 856 miljoner kronor. Då vi är mitt i en förändring av investeringsprocessen blir det lite annorlunda i år. Vid junisammanträdet kommer vi att fastställa investeringsbudgeten för 2018-2021. Endast Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna röstade emot investeringsbudgeten för 2017.

Det som för mig var mest slående under gårdagens sammanträde är att samtliga partier börjar ledsna på Vänsterpartiet och deras metoder. Vänsterpartiet fick utstå kritik från såväl Arbetarpartiet, oss Socialdemokrater som Alliansföreträdare. Det handlade om allt från bristande ansvarstagande för beslut de varit med och fattat, t ex Väven, till kritik om att de inte har respekt för demokratiskt fattade beslut utan fortsätter driva sin linje efter att beslut fattats, tex skolfrågan i Bullmark.

En enig För- och grundskolenämnd (samtliga partiet var alltså överens, även Vänsterpartiet) har fattat beslut om förskola och F-6 skola i Bullmark. Trots detta har V tagit upp frågan vid varje kommunfullmäktige sedan beslutet fattades. Under gårdagens debatt drev V att en sammanhållen skola F-6 ska byggas i Bullmark trots att detta redan finns beslutat. Det finns naturligtvis inte behov av ytterligare en F-6 skola i Bullmark så detta är ett rent populistiskt agerande från V.

Anders Ågren (M) bloggade igår insiktsfullt om kommunfullmäktiges arbetsformer. Debatterna drar ut mer och mer på tiden och fler och fler ärenden får på grund av detta skjutas fram. Flera partier har satt i system att skicka upp talare efter talare i varje ärende, och dessa talare använder talartiden till sista sekund och drar gärna över istället för att vara korta och koncisa. Det står naturligtvis dessa partiet fritt att göra så enligt våra demokratiska spelregler. Men tyvärr får de andra negativa effekter som även påverkar demokratin när ärenden inte hinner hanteras.

Ringleden måste färdigställas för luftkvalitetens skull

Av , , Bli först att kommentera 2

27BDB506-92BB-4302-8E22-A1E8FC48C246-29778-00000F913A8D22DE_tmpLuftkvaliteten i Umeå når fortfarande inte upp till de nationella miljökraven. Det är ett problem! Ett problem vi länge varit medvetna om i Umeå och som vi gör vad vi kan för att lösa. Mätningarna för 2016 visar att de genomsnittliga utsläppen under den senaste 5-årsperioden ligger lägre än den tidigare 5-årsperiodens mätningar. Det är bra, men inte bra nog.

För att komma tillrätta med luftkvaliteten i Umeå måste ringleden färdigställas via den nu kvarvarande delen västra länken. Det är oerhört frusterande att vägprojektet försenats gång på gång.

I väntan på ringleden jobbar vi vidare med våra satsningar på elbussar och att öppna upp för andra alternativ än bilen. Kollektivtrafiken i Umeå har ökat markant de senaste åren och det är vi glada och stolta över, likaså att Umeåborna är duktiga på att ta cykeln. Men dessa åtgärder räcker inte. Ringleden måste till för att lösa Umeås luftkvalitetsproblem.

Business Arena en succé i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 6

I går genomfördes Business Arena här i Umeå för tredje året i rad. Över 900 personer deltog i arrangemanget som kommit att bli Nordens största mötesplats för aktörer med ledande befattningar i fastighets- och samhällsbyggnadssektorn. Programmet var omfattande och fokuserade på aktuella frågor, trender och framtidsfrågor som är avgörande för vårt lands utveckling. Business Arena genomförs årligen i Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå och under Almedalsveckan.

Jag fick som kommunstyrelsens ordförande i Umeå under gårdagen möjligheten att tala inför åhörarna om norra Sveriges fyra största städer som alla växer. I Luleå, Umeå, Skellefteå och Örnsköldsvik skapades det 3 000 nya företag. Vi kan glädjas åt att våra städer när det gäller ”Social progress index” som egentligen är ett bättre mått än BNP så ligger vi i Övre Norrland på 1:a plats av EU:s alla 272 regioner. Indexet mäter våra grundläggande behov, hur bra vi mår och vilka möjligheter vi har. Det känns oerhört bra att kunna konstatera. För våra fyra nordliga städer är kommunikationer en avgöranda faktor. Våra städer förbinds samman med t ex Botniaban, Norrbotniabana, Kvarkenfärjan och våra flygplatser.

Jag är mycket stolt över Umeå och vår fantastiska utveckling och talade naturligtvis även om detta. Jag konstaterade att UMU och NUS är motorer i tillväxten som blir allt viktigare för oss och att det genomförs stora investeringar i vår kommun. Vi byggde 1300 bostäder år 2016, och vi har beslutat att öka volymen till över 2000 för år 2017. Befolkningsökningen är mycket starkt i Umeå kommun och under förra året blev vi över 2000 personer fler, det är den sjätte största ökningen i kommunens moderna historia. Nu är vi 123 000 Umeåbor och på god väg mot målet 200 000 invånare år 2050.

Många uttryckte under gårdagen att de var imponerade över Umeås tillväxt och utveckling. Det gör mig naturligtvis glad att Umeå ligger så bra till. Just tillväxtfrågorna är oerhört viktiga för att vi även fortsättningsvis ska kunna leverera en god välfärd till kommunens invånare. Och då menar jag inte bara vård, skola och omsorg utan även det som skapar andra mervärden för vår kommun som kultur, idrott och fritid. Vi har naturligtvis en del utmaningar att arbeta med som till exempel cirka 500 nya elever i varje årskull under några år framöver och den större gruppen äldre som behöver mer stöd och hjälp. Men dessa växtvärksproblem blir betydligt lättare att hantera med ekonomisk tillväxt, när vi blir fler Umeåbor och företag som betalar skatt i kommunen. I politiken hänger allt ihop och vi måste vara skickliga på att se helheten för att få de enskilda delarna att fungera.

Om västra länken. Demokratiska rättigheter, skyldigheter och ansvar

Av , , Bli först att kommentera 6

Igår kommenterade jag till media det faktum att vägprojektet västra länken har överklagats. Även om vi har räknat med en överklagan och tagit med det i tidsplanen så känner jag frustration. Se min blogg från den 31 januari i år angående processen. http://blogg.vk.se/hans-lindberg/?p=2161

Som de flesta vet är Västra länken den sista delen i ringleden runt Umeå och det är först när denna del är färdig som ringledsprojektet når sin fulla effekt. (Västra länken ska enligt plan stå färdig 2021). Jag känner frustration över fördröjningen eftersom jag vet att en ringled runt Umeå är helt nödvändig då den tunga trafiken genom centrala Umeå orsakar både trafikproblem och dålig luft. Vi har redan väntat länge nog på den västra länken. I och med överklagan så blir konsekvensen nu en längre process och att ringledens fulla effekt nås senare vilket påverkar Umeås luftkvalitet negativt.

Centerpartiets företrädare i Umeå har under dagen kritiserat mig genom ett skriftligt uttalande för att jag uttryckt denna frustration. Sven-Olov Edvinsson och Mattias Larsson känner sig även manade att påtala att det är en demokratisk rättighet att överklaga. De slår sig även för bröstet om att Centerpartiet minsann står upp för demokratin. Jag är naturligtvis väl medveten om att det är en demokratisk rättighet att överklaga. Men man får aldrig glömma bort att med demokratiska rättigheter följer även skyldigheter och ansvar. När man väljer att använda sin demokratiska rättighet till en överklagan har man även ett ansvar för att processer fördröjs. Precis som Centerpartiets företrädare värnar jag om demokratin och är både glad och stolt över Umeåbornas samhällsengagemang.

I Umeå kan vi konstatera att rättigheten att överklaga nyttjas väl av medborgarna, det gör att såväl bostadsbyggande som miljöförbättrande åtgärder försenas. Jag kan konstatera att dessa överklaganden fördröjer och ibland även hämmar tillväxt och miljöambitioner. När man väljer att använda sin demokratiska rättighet att överklaga är det viktigt att ha ett allmän intresse för ögonen och inte bara se till sin egen del. Om alla skulle företräda sitt egenintresse skulle Umeå inte kunna utvecklas och växa.

 

 

Granskningen efter VKs artikelserie klar

Av , , Bli först att kommentera 5

revisionen3I dag vid kommunstyrelsens arbetsutskott fick vi ta del av resultatet från den granskning som genomförts efter VKs artikelserie som hävdat ett omfattande slöseri inom Umeå kommun. Kommunrevisionen har haft tillgång till samma material som VK, en del ytterligare dokument samt de styrdokument som finns i relation till vad VK har rapporterat om.

Revisonen konstaterar i sin rapport ” Erhållet material styrker inte uppgifter om att kommunen skulle ha drabbats av oskäliga kostnader.” Revisionen går igenom samtliga av VK påtalade avvikelser och kan efter granskning avfärda dessa. Se bild ovan. Kommunrevisionen tycker dock att kommunens regler för representation respektive studieresor kunde vara tydligare. Bedömningen är att ”Regler för förtjänstgåvor och kommunala uppvaktningar” är tillräckliga, och att de inte är relevanta i fallet med surfplattorna, eftersom dessa är arbetsredskap och inte gåvor

För ökad tydlighet beslutade vi därför i KS AU att uppdra till stadsdirektören att genomföra en översyn av samtliga övergripande policys inom kommunen för att uppdatera och förtydliga där det behövs. Stadsdirektören fick även i uppdrag att skapa en uppförandekod för Umeå kommun som samlar upp de övergripande riktlinjerna. Det är viktigt att påpeka att den kommande uppförandekoden kommer att bestå av regler men också beakta vikten av att alltid bedöma vad som är rätt och fel. Till detta ska även metodiken kring visselblåsare -som vi redan fattat beslut om- knytas.

Det är bra att vi nu lyfter upp och fokuserar på våra riktlinjer, de bör helst uppdateras årligen. Umeå kommun är en stor arbetsplats med över 11000 anställda, de kräver att vi arbetar systematiskt. Vi ska bli ännu bättre på att arbetar strukturerat och systematiskt genom att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och ständigt förbättra verksamheten.

 

 

 

Umeå växer mer än förväntat

Av , , Bli först att kommentera 3

Umeå växer mer än vad vi förväntat oss. Under förra året växte Umeå kommun med över 2 100 Umeåbor. Det är den största ökningen vi haft sedan 1993.

Vid årsskiftet hade Umeå enligt SCB 122 981 invånare, vilket innebär att kommunens befolkning ökade med 2 114 personer under 2016. Det är oerhört glädjande att det stora lyftet kommer av att betydligt fler än vanligt från övriga landet  -utanför Västerbotten- väljer att bosätta sig i Umeå, Detta nettot är positivt för andra året i rad.

Umeås befolkning har inte ökat så här mycket sedan 1993, Då berodde ökningen till stor deL av att Umeå universitet expanderade. Nu växer Umeå starkt trots att antalet platser vid universitetet är oförändrat.

Just detta är verkligen ett bevis för att Umeå är en attraktiv stad. Här ingår många delar, till exempel skola, omsorg, kultur, fritid och andra kommunalaverksamheter, ett framgångsrikt näringsliv och satsningar på en hållbar utveckling.

Umeås starka tillväxt understryker vikten av att vi når det politiska målet om 2 000 nya bostäder per år, för att både bygga bort bostadsbristen och tillförsäkra att det finns boende för den växande befolkningen.

Nya utstationeringsregler

Av , , Bli först att kommentera 3
I förra veckan presenterade regeringen nya utstationeringsregler. Det innebär bl a att Lex Laval rivs upp genom att den så kallade bevisregeln tas bort. Den nya lagstiftningen syftar till att utveckla den svenska arbetsmarknadsmodellen så att den ska ge ett bättre skydd för utstationerade arbetstagare.
Kollektivavtalens ställning ska stärkas och svenska fackförbund ska alltid kunna kräva ett svenskt kollektivavtal, ytterst med stöd av stridsåtgärder. Det ska också bli lättare för utländska arbetsgivare att ta reda på vilka villkor som gäller på svensk arbetsmarknad.
Genom lagändringarna skapas ett mer effektivt och ändamålsenligt system för skydd av utstationerade arbetstagares rättigheter enligt EU:s utstationeringsdirektiv och det så kallade tillämpningsdirektive

Public service har ett viktigt uppdrag

Av , , Bli först att kommentera 10

Edward Riedl moderaternas riksdagsledamot från Umeå menar att Sveriges Television och Sveriges Radio inte ska tillåtas konkurrera med nyhetsredaktioner som Aftonbladet och VK på nätet. Han menar att det  är en osund konkurrens. Man tar sig för pannan!

Public service uppdrag är att garantera medborgarna ett brett utbud av program. Utbudet ska präglas av demokratiska och humanistiska värden, folkbildningsambitioner, mångfald och kvalitet och det ska vara tillgängligt för alla oavsett förutsättningar och bakgrund. Framförallt ska utbudet vara opartiskt och sakligt.

I en tid när vi behöver oberoende fakta och public service mer än någonsin vill moderaterna begränsa SR & SVTs nyhetsförmedling på nätet. Det är sannerligen fel väg att gå.

Elektrifiera järnvägen mellan Hällnäs och Storuman

Av , , Bli först att kommentera 10

elektrifieringIgår genomförde vi kollektivtrafiksutskottet i regionen. Vi fick riktigt positiva nyheter då strukturfonden nu öppnar upp för att även kunna finansiera elektrifiering av järnväg.

Vår målsättning är att elektrifiera hela sträckan mellan Hällnäs-Storuman etappvis. Det skulle innebära en stor satsning på mötesstation i Åmsele under 2018-2019 samt elektrifiering Hällnäs-Lycksele till en kostnad av 160-220 miljoner kronor och Lycksele -Storuman för 290-420 miljoner kronor.

Dagens problemet är att dieseldrift är mycket dyrt och att det krävs dubbla system eftersom all trafik- såväl persontrafik som gods- på banan ingår i större system där eldrift är basen.

Vi har nu inlett en process för strukturfondfinansiering. Det finns medel i fonden för projekt som ska vara slutförda 2020-21. Vi vet att såväl den regionala som den nationella transportplanen fastställs under 2018 och att Trafikverket i grunden är positivt inställds till projektet.

Detta är ett mycket viktigt projekt att flera anledningar, lokala såväl som regionala och nationella. Ni som läser min blogg vet att jag brinner för att förstärka den öst-västliga transportkorridoren. Från Ryssland, via Finland och Vasa genom Umeå och Västerbotten vidare till Mo i Rana  och Narvik.

Det är viktigt att vi griper denna möjlighet nu, om vi inte tar chansenriskerar vi att det dröjer många år innan nästa möjlighet till finansiering kommer.

Stor utvecklingspotential för besöksnäringen i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 2

Rdhusparken med Vven i bakgrunden Igår besökte jag olika företag under fullmäktiges näringslivsdag. Det är alltid värdefullt och utvecklande att besöka företag som är aktiva i kommunen och resonera med dem och möjligheter och utmaningar.

När vi besökte Företaget Heja pratade vi om b la platsen Norrland och platsen Umeå. Frågor som naturligtvis är högaktuella även inom politiken. Vad är synen på Umeå och på Norrland och hur blir vi än mer attraktiva? Umeå är idag en kommun med stark tillväxt och där de flesta kurvor pekar rätt. Men alla har inte en rättvisande bild av Umeå och Norrland. Vi jobbar därför tillsammans med ett antal norrlandskommuner för att ge en mer rättvisande och mindre negativ bild av Norrland. I diskussionen med företrädare för Heja diskuterade vi bl a vikten av att vara en attraktiv stad och kommun. Vi pratade om hur viktigt det är att det händer någonting. Vi kan konstatera att Kulturhuvudstadsåret gav Umeå fler besökare och bidrog till att fler människor fick upp ögonen för att såväl flytta till Umeå som till viljan att investera i vår kommun. Fjolårets höga inflyttning visar med kraft att Umeå är en attraktiv kommun.

World Economic Forum rankar Sverige på en nionde plats när de mäter turismsektorns konkurrenskraft. Undersökningen bedömer turismens potential att skapa tillväxt och sysselsättning i framtiden, och identifierar faktorer som hindrar utvecklingen. Besöksnäringens utvecklingspotential bedöms i Sverige vara mycket stor.  Redan idag är besöksnäringen i vårt land Sveriges största tjänstenäring och har sedan år 2000 bidragit med 37 000 nya jobb i vårt land.

Vi kan konstatera att besöksnäringen och turismen även i Umeå är växande och en viktig bransch för kommunens utveckling. Vi har därför i ett fullmäktige uppdrag beslutat att ta fram en strategi för hur besöksnäringen ska utvecklas. Målet är att vi ska gå från dagens dryga 1 miljard i omsättning inom turismen till 2 miljarder. Men det innebär såväl hårt arbete som mer samverkan mellan alla aktörer.

 

.