Hamnarna en viktig del av infrastrukturen

Av , , Bli först att kommentera 4

wasalineIdag har jag föreslagit till regionfullmäktige att i den nationella planen tilllägga hamnarnas betydelse i infrastrukturen i Västerbotten. När transporter ska gå till och från Västerbotten är det viktigt att alla transportslag beskrivs. Sjöfarten är en viktig länk för infrastrukturen i Västerbotten vilket vi efter mitt förslag nu har förtydligat.

Statens ambition är att överföra mer gods från väg till järnväg och sjöfart. Stora investeringar har gjorts och fler planeras i det öst-västliga stråket E12/Tvärbanan inklusive regionens TEN-hamn i Umeå och Skellefteå Hamn. Detta tillsammans talar naturligtvis för att trafik-och sjöfartsverket ska prioritera studier av farleder, kapaciteter- och säkerhetsaspekter för sjöfarten till regionens hamnar. Detta måste klargöras ifall flaskhalsproblem kan uppstå för sjöfarten som reducera nyttan med regionens infrastrukturinvesteringar.

 

Digitaliseringen och dess utmaningar

Av , , Bli först att kommentera 4

Regionråd

Umeåregionen har idag seminarium i Bjurholm om digitalisering. Digitaliseringens framfart de senaste decennierna har varit snabb och haft stor betydelse för samhällsutvecklingen. Det enorma förändringstryck som digitaliseringen ger gör det oerhört viktigt för oss politiker att hänga med för kunna motsvara medborgarnas förväntningar och att såväl nyttja som erbjuda bättre och smartare lösningar.

Digitaliseringen skapar nya möjligheter för oss att kunna erbjuda bättre service till medborgarna. Något som varit framgångsrikt är t ex den nya lösningen att medborgarna kan skicka in bygglovshandlingar digitalt till Umeå kommun. Det är enklare för medborgaren och ger en snabbare handläggningen. Det  finns fler områden där vi kan digitalisera för att dels öka servicen till medborgarna och dels för att klara av kompetensförsörjningen.

Digitaliseringen är en kunskapsresa för oss alla och det är viktigt att vi nyfiket ser på möjligheterna. Men det är också viktigt att vi har en sansad inställning till nya digitala lösningar. Vi får inte drabbas av digitaliseringspanik och fatta ogenomtänkta beslut där digitaliseringens effekter inte är säkra eller leder till förbättring. Vi måste vara medvetna om de it-hot som finns och uppmärksamma på att det ständigt dyker upp nya. Vi måste därför arbeta genomtänkt, ta fram handlingsplaner och alltid ta mycket stor hänsyn till säkerhetsaspekterna.

 

Säkra tryggheten och säkerheten i en växande stad

Av , , Bli först att kommentera 7

E0CC5FE7-E652-4651-B021-072A84B09A6DI går hade vi en mycket bra och engagerad debatt i kommunfullmäktige om hur vi ska möta de tendenser till social oro som uppmärksammats inom vissa stadsdelar i vår kommun. Det är viktigt att påtala att det endast är tendenser och att Umeå inte har något område som klassas med social oro i kommunen.

Vi Socialdemokrater har längre pratat, och jag har bloggat, om vikten av Umeå måste växa tryggt och säkert. Vi har redan många delar av detta arbete igång, t ex att vi arbetar med jämställdhet som metod för att begränsa våld och kriminalitet, vi har utökat antalet fältare, fritidsgårdarna gör ett bra jobb och vi planerar staden med blandade upplåtelseformer och genomtänka trygga miljöer. Vi har ett mycket gott samarbete med Polisen och UmeåBrå är vår samverkans arena.

Polisen har efter sommaren 2017 sammanställt en lägesbild för situationen på de östra stadsdelarna. Polisen har efterfrågat en kommunal samordning för att möta upp den långsiktiga satsning som polisen sjösatt. Den brottsförebyggande insatsen förselsås framförallt ske på en sekundär nivå utifrån kartlagda individer med ett riskbeteende.

Ansvaret går inte att lägga på ett särskilt kommunalt verksamhetsområde, inte heller kan vi förväntas oss att andra myndigheter som polisen eller kriminalvården ensamma kan stävja problematiken. Det här är ett kommunövergripande ansvar där samverkan med myndigheter, civila samhället och näringslivet är avgörande

I dag på KSAU tog vi ytterligare steg för att säkra tryggheten och säkerheten i en växande stad. Den gemensamma förvaltningen ska säkerställa en struktur för systematiskt arbete i syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten samt motverka tendenser till social oro i östra stadsdelarna. För detta avsätter vi 1 600 000 kr för 2018 dels  till en samordningstjänst (600 tkr) och dels till verksamhetsmedel (1000 tkr). Detta reserveras i kommunstyrelsens arbetsutskotts anslag för oförutsedda behov.

Umeå ska växa med trygghet och säkerhet, när vi ser den här typen av tendenser måste vi omedelbart agera. Jag är glad över att fullmäktige i går visade ett stort stöd för detta arbete och att debatten visade på engagemang och värme för vårt växande Umeå.

 

 

Hållbarhetsbokslut en naturlig fortsättning

Av , , Bli först att kommentera 4

IMG_0005Till dagens kommunfullmäktige har Nasser Mosleh (Mp) lämnat in en fråga till mig gällande hållbarhetsbokslut för Umeå kommun och dess helägda bolag.

Bakgrunden till frågan är att Regeringen i år infört en ny lag om hållbarhetsredovisning, kravet omfattar företag med antingen över 250 anställda, mer än 175 miljoner kronor i balansomslutning eller mer än 350 miljoner kronor i nettoomsättning. Hållbarhetsboksluten ska omfatta upplysningar inom fem specifika områden dvs miljö, sociala förhållanden, personal, mänskliga rättigheter och antikorruption. Inom större börsbolag ska man också redovisa om sin mångfaldspolicy som bolaget tillämpar när det gäller sammansättningen i styrande organ och hur detta efterlevs.

I den Strategiska planen för 2016–2028 som kommunfullmäktige godkänt slår vi fast det gemensamma målet att Umeås utveckling och tillväxt ska ske med social, ekologisk, ekonomisk och kulturell hållbarhet med visionen om 200 000 medborgare år 2050. Umeå kommun har en budget på kring 7 miljarder och cirka 11000 anställda.

Att Umeå kommuns arbete med att utveckling och tillväxt ska ske med social, ekologisk, ekonomisk och kulturell hållbarhet gör som jag ser det hållbarhetsbokslut till ett naturligt nästa steg i kommunens arbete.

Masters SM i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 1

USSI går hade jag förmånen att tillsammans med Umeå Simsällskaps vice ordförande Anna Säfvestad Albinsson inviga Masters SM i simning som går av stapeln här i Umeå i helgen.

 

Den första SM-tävlingen i simning i Umeå  genomfördes 1972 i den då nybyggda gamla simhallen. Efter det har SM även genomförts 1977 och nu 2017 i vår nybyggda 50 meters bassäng i Navet.

Jag är glad och stolt över att vi nu äntligen har en 50 meters bassäng i Umeå. Vi har lyssnat in simsportens behov och i god samverkan med USS genomfört projektet. Jag vill rikta ett stort tack till Umeå simsällskap för god samverkan och för att de nu tagit Masters SM till Umeå.

Helgens Mästerskap har en stor bredd, den äldsta som tävlar är född 1933 och den yngsta 1994. Det genomförs nästan 867 individuella stafetter. Om Ni har möjligt rekommenderar jag varmt ett besök i Navet i helgen för att ta del av dessa välorganiserade Mästerskap.

Besök på Japans ambassad

Av , , Bli först att kommentera 2

IB0D60333-2B41-401A-BA1B-0BAA67407874 går besökte jag tillsammans med kommunfullmäktiges ordförande Marie-Louise Rönnmark (s) den japanska ambassaden i Stockholm för att fira den Japanska nationaldagen.

Det var många inbjudna gäster bl a från andra ambassader och olika myndigheter. Det var en mycket trevlig tillställning där vi passade på att berätta och samtala om Umeå. Många hade redan god kännedom om Umeå och samtalen kom att beröra såväl Kulturhuvudstad, Uminova, Universitet, Bildmuseet, Norrlandsoperan som den hållbara staden och Komatzos produktion i Umeå.

Det är viktigt att ha en bra dialog med Japan då vi har gemensamma intressen som t ex  Komatzo fabriken i Umeå. Jag är glad att vi fick tillfälle att berätta mer om Umeå och skapa ett starkare intresse för vår kommun.

Besvikelse över beslutet om fjärrledning av flyget

Av , , Bli först att kommentera 11

Umeå Airport2Avtalet är undertecknat. Umeå Airport ska fjärrstyras från en flygledarcentral vid Arlanda, det har Luftfartsverket och Swedavia bestämt. Jag är mycket besviken. Med beslutet om att fjärrstyra flygledningen flyttas arbetstillfällen från Umeå till Stockholm. Självklart reagerar jag över det. Sen finns det även en säkerhetsfaktor i frågan som inte är tillräckligt analyserad.

Vi har under senaste åren fått erfara att flyget i hela landet lamslagits då en dator på Arlanda havererat. Det är inte rimligt att våra nationella flygplatser är beroende av en centralt placerad dator. I en omvärld som ter sig allt mer otrygg och osäker är det av stor vikt att vi i varje läge analyserar säkerhetsaspekterna med nya digitaliserade lösningar.

Vi lever i en värld med hot och terror och vi måste försäkra oss om att alla nya system är säkra. Innan dagens beslut om att fjärrleda flygledningen från Stockholm har myndigheterna inte kunnat visa att det är tryggt och säkert. Visst finns det stora möjligheter med digitaliseringen och dem ska vi naturligtvis ta tillvara men låt oss aldrig glömma säkerhetsaspekterna. Vi måste kunna vara trygga med framtidens lösningar.

Läs gärna mina tidigare bloggar i frågan:

http://blogg.vk.se/hans-lindberg/2016/05/19/kaos-i-flygtrafiken-behall-flygledningen-lokalt/, 

http://blogg.vk.se/hans-lindberg/?p=2134

28 miljoner till Umeå i byggbonus

Av , , Bli först att kommentera 5

Kranar ver VvenRegeringen har fattat beslut om ett statsbidrag till kommuner för ökat bostadsbyggande. Bidraget ska stimulera bostadsbyggandet för de kommuner som ansöker och uppfyller villkoren. Statsbidraget beräknas till 1,8 miljarder för 2017 och därefter 1,3 miljarder årligen.

Umeå kommun tillfdelas i år 28 miljoner kronor i byggbonus utifrån att vi har 1338 bostäder som fått startbesked. Det är ett värdefullt tillskott till kommunkassan.

Tack för förtroendet!

Av , , Bli först att kommentera 9

E0CC5FE7-E652-4651-B021-072A84B09A6DI söndags genomförde vi Socialdemokrater vårt nomineringsrepskap. Jag är oerhört stolt och ödmjuk inför att ha partiets förtroende att nomineras till första kommunalråd inför ännu en mandatperiod. 

inför innevarande mandatperiod gjorde vi Socialdemokrater en rejäl generationsväxling. Jag är stolt och nöjd över det arbete vi gjort gemensamt.

Umeå växer så det knakar, prognosen visar på cirka 2300 nya medborgare i år. Vi har lyckats vända ett underskott på cirka 45 miljoner 2015 till ett överskott i år på cirka 200 miljoner.

Umeå blev utsedd till Årets superkommun 2017 med motiveringen ”När alla andra regioncentra i Norrland stått still eller minskat sin andel av landets befolkning har Umeå ökat den. Förmågan att attrahera nya invånare bidrar till topplaceringen, tillsammans med förbättrade skolresultat, gynnsam demografi, företagsamhet och omfattande kultursatsningar.”

När individer och familjer väljer vart de ska leva och bo vet vi att barnomsorg, skola, äldreomsorg tillsammans med kultur och fritidsaktiviteter har stor betydelse för vart man väljer att bosätta sig. När företagen i Umeå behöver kompetent arbetskraft ska vi locka dem till vår kommun med en god välfärd samt ett inspirerande och engagerande fritids- och kulturliv. Just detta uppmärksammades Umeå kommun för då vi kom på andra plats i Fokus utnämning av vart i landet som det är bäst att leva och bo i kategorin stadskommuner 2016.

Via nedanstående länk kan Du ta del av samtliga nomineringar.

http://umesosse.se/2017/11/21/partimedlemmarna-har-faststallt-kommunledning-och-listor/

Margareta Rönngren (s) tog emot FNs pris för grön finansieringsmodell

Av , , Bli först att kommentera 4

EEB19006-EE43-4086-9228-97DF84D4076FMin kommunalrådskollega Margareta Rönngren (S) var i veckan i Bonn tillsammans med Björn Bergström som är Hållbarhetschef på Kommuninvest för att ta emot FNs-pris för grön finansieringsmodell.

De deltog även i en fördjupad diskussion inom området Financing for Climate Friendly Investment Seminariet hade cirka 500 besökare på plats och via webbsändning.

Det är hedrande och roligt att Umeå så ofta uppmärksammas såväl nationellt och internationellt för vårt arbete i kommunen.