Högerns omfamnande av arbetslinjen ökar människors utsatthet

Av , , Bli först att kommentera 5

 

 
I ett försök till försvar av regeringes avsaknad av arbetsmarknadspolitik påstås av många allianspolitiker att framgången till arbete är att sänka restaurangmomsen! De framhärdar också att a-kassan och sjukförsäkringen är bidrag, vilket är fel. De verkar handla efter devisen att ju fler gånger en osanning sägs så blir det tillslut en sanning.
 
A-kassan och sjukförsäkringen är en försäkring som betalas in av arbetstagarna genom skatt och genom arbetsgivarnas arbetsgivaravgifter. Detta så att man ska ha rätt till en försäkring mot inkomstbortfall för arbetslöshet och sjukdom.
 
Det är märkligt att regeringen vill fortsätt i sin favoritgren att försämra för de sämst ställda utifrån argumentet att det kommer göra livet lättare för de mest utsatta. Sänkningarna i arbetslöshets- och sjukersättningen skulle minska ”utanförskapet”. Istället har arbetslösheten ökat sedan 2006. Däremot har de som drabbats av sjukdom och arbetslöshet fått betala priset.
 
De borgeliga politikerna lyfter även fram den nya gymnasiereformens yrkesförberedande program som ett bra exempel på regeringens politik. Där kan vi dock konstatera att ca 30 % färre elever söker sig till de yrkesförberedande programmen nu jämfört med tidigare, vilket grundar sig i att regeringen har tagit bort den obligatoriska behörigheten till högskola. Även om regeringen i sten vägrar lyssna på oss socialdemokrater borde de i alla fall lyssna på ungdomarna som tydligt gjort ett aktivt valt genom att välja bort dessa program.
 
Att det saknas politiska prioriteringar och en vilja på arbetsmarknadsområdet är tydligt då regeringens senaste försök till jobbsatsning för ungdomar är sänkt restaurangmoms. Genom att subventionera tornedå på krogen, ska regeringen försöka styra ungdomarna dit, men vore det inte klokare att ge ungdomarna utbildning och praktikplatser? Det är mer än omtvistat om restaurangbranschsatsningen överhuvudtaget kommer att ge några nya jobb, mer än att det blir billigare att gå på krogen för de som redan har råd.
 
Det vore bättre att investera i kunskap och utbildning så att våra unga kan söka de nya jobben när konjunkturen vänder. Som socialdemokrater kan vi nämligen inte som regeringen känna oss nöjda med att vi har en av Europas högsta ungdomsarbetslöshet samtidigt som vi kanske har Europas starkaste ekonomi?! Strategiska satsningar på våra ungdomar måste till, även från statligt håll. Det innebär mer pengar, inte mindre. Därför är det mer än olyckligt som regeringen nu väljer att göra då man bara för Umeås del drar bort 8,2 miljoner i statsbidrag till gymnasiet i och med minskat anslag till yrkesvux.
 
Vissa av regeringspartierna vill dessutom sänka ytterliggare ingångslönerna, alltså de lägsta lönerna då man hävdar att det kommer att göra att fler ungdomar får jobb. Det finns det ingenting som visar på! Det enda vi vet med säkerhet är att det kommer att leda till är att lägstalönerna sjunker för de som redan har lägst lön.
 
Högern hävdar att vi kan acceptera låga löner för unga då de sedan kommer att gå vidare i karriären. Men många är faktiskt kvar på sina jobb och i samma yrke länge och vissa kanske hela livet. Sänkta ingångslöner innebär därför i praktiken att en spärr mot ökad fattigdom tas bort. Sänkta lönegolv skapar i förlängningen ett permanent utanförskap. Just detta som högerpartierna gick till val på att minska.
 
Regeringsföreträdarna försöker göra en poäng av att de numera omfamnar den svenska arbetsmarknadsmodellen. Men den svenska modellen har till skillnad från andra länder som lyfts fram som goda exempel av alliansföreträdarna hållit stånd mot framväxten av en låglönesektor. Man måste kunna leva på sin lön. Vi socialdemokrater vill inte ha en grupp som är ”working poor”. Det gynnar ingen, varken unga eller någon annan.  
 
Hans Lindberg (s)

Vi måste bli bättre på att stimulera lärandet i skolan

Av , , Bli först att kommentera 3

 

 I dagens skoldebatt handlar allt mer om betyg och bedömning. Enligt forskare, bl.a. Peter Gärdefors som skriver om detta i en artikel, borde skolan prata mer om lusten att förstå, lusten att lära. Det är många hejropare som vill ha mer betyg som ett kvitto på om eleven är godkänd eller icke-godkänd. Men varför vågar vi inte i samma omfattning lyfta diskussionen kring hur och på vilket sätt vi framgångsrikt skapar kunskap hos eleverna? Hur får vi eleverna att förstå sammanhang, kritiskt granska information och vidmakthålla elevernas lust att lära?
 
Vi vet att elever som intensivpluggar inför varje prov inte kommer ihåg innehållet i provet efter bara några veckor. Är det då inte viktigare att jobba med vad som skapar framgångsrikt lärande än att prata betyg som snarare är slutprodukten och ett eventuellt misslyckande.
Vi socialdemokrater anser att skolutvecklingen ska baseras på lärande och på forskning och evidens. Vi ska inte såsom alliansen sätta på oss skygglappar inför vad som är framgångsrikt lärande.
 
Hans Lindberg (s)
 
 
 

Till salu…

Av , , Bli först att kommentera 10

Hela välfärden är till salu och regeringens orsak kan man fundera på.

Senaste försäljningen som även Lennart Holmlund lyft upp är svenska bilprovningen. Från att vara statligt monopol till att bli ett privat monopol. Hur mycket konkurrens blir det då som regeringen haft som motiv med försäljningen när det blir privat monopol. För mig som skattebetalare blir det dyrare att besikta och vi får inte nationell spridning på bilprovsstationerna. Landsbyggden drabbas här återigen.
Allt verkar vara till salu även om de statliga bolagen ger klirr i kassan och pengarna går in i stadsbudgeten som vi skattebetalare kan få till godo på ett eller annat sätt. Även skolor har i borgligt styrda kommuner reas ut och sedan sålts vidare med god profit.
Det handlar om våra skattepengar men regeringens syfte är att rea ut våra statliga bolag som vi med skattemedel byggt upp och vinsten handlar i Svenska bilprovningens fall utomlands.
Det här faller inte i min smak och tror att fler med mig blir upprörd när svenska modellen reas ut! Tycker att vinsterna i de statliga bolagen ska hamna i folkets händer istället!
 
Hans Lindberg(s)

Där vill jag leva och bo

Av , , Bli först att kommentera 5
I ett seminarium under Almedalsveckan lyfte Region Västerbotten upp attraktiva regioner och städer.
Mycket handlade om att lyfta blicken och våga utmana gamla kulturer och nyficket titta på nya.
Det måste finnas nyckelplatser i en region. Det ska finnas bra kommunikation så att man kan jobba i en stad och bo på lansbyggd om man vill. Bygg även staden högre och tätare med en puls som stimulerar kultur och möten mellan mäniskor.
Visioner, drömmar och spänning måste finnas som en långsiktig plan för att utveckla attraktiva livsmiljöer. Företag måste samarbeta ännu mer med varandra och bilda kluster för nå ut ännu mer på världsmarkanden. Jobba vidare med produktförädling som utvecklar företagen och arbetstillfällen. Kommuner i länet måste samverka ännu mer för att skapa förutsättningar för en bättre medborgarservice. Vi måste även jobba med skolan där dialogen om framtidens utmaningar ska vara med i undervisningen. Intellektuell kompitens är en förutsättning för länets utveckling.
Omvärldsbevakning är en förutsättning för att skapar förändring.
Vi behöver utveckla företagen och arbetstillfällena i Västerbotten och då behöver vi jobba på bredare front. Det innebär att vi ska ha attraktiva livsmiljöer, bra kommunikation, utbildningsväsende som skapar förändring från grundskola till universitet, ökad forskning inom olika områden, riskkapital för nya idéer, ökad samverkan mellan företag, ökad samverkan mellan kommuner, ökad kompetensutveckling i arbetslivet.
Om vi lyckas med det är det där jag vill leva och bo.
Hans Lindberg (s)
 

Sjukvården

Av , , Bli först att kommentera 5

Såg en film för några dagar sedan som fick mig att känna olust. Filmen handlade om en lite kille som föll ihop på idrottsplanen och behövde akutsjukvård. Det visade sig att pojkens liv stod på spel och att operation var nödvändigt för att klara hans unga liv. Familjen hade en privat sjukförsäkring men det betalades bara ut på antalet  timmar pappan jobbat. Det saknades pengar och insamlingar i bl.a. kyrkor fick föräldrarna kämpa med. Det räckte dock inte utan pistolhot blev den enda utvägen för att tvinga sjukhuset att operera den sjuke pojken.

Film är bara film, men det beskriver USA:s sjukvårdssystem där privata sjukförsäkringar är finansieringen av sjukvården för den enskilde. Blir illa berörd av filmens spegling och ser även med oro över hur Sveriges sjukvård utvecklas med minskade stadsbidrag av regeringen. För Västerbotten del handlar det om ett par hundra miljoner på några års sikt i minskade stadsbidrag.
Om vi inte ändrar politikisk inriktning i Sverige kommer privata sjukförsäkringar att öka då våran gemensamma sjukvård nedmonteras av regeringen. Den privata försäkringspremien beräknas på bl.a. om släkten haft cancer eller hjärta och kärlsjukdomar. Vissa kanske inte ens får teckna en försäkring på grund av deras sjukdomsbild anses som högrisk.
Jag tycker att den svenska sjukvården ska vara till för alla och hjälper alla oavsett sjukdomsbild eller ekonomiska förutsättningar.
Våran välfärd bygger på att vi betalar skatt efter bärkraft och det är den solidariska modellen. Ökade samhällsklyftor och egna försäkringar gör inte att sjukvården i Sverige blir bättre.  
Regeringen gör medvetna val och i detta fall nedmontera vår allmänna sjukvård. Det kommer att bli en klassfråga att få sjukvård. Vill vi det?
Hans Lindberg (s)

Satsar på småföretagens export

Av , , Bli först att kommentera 5

 

Skattebetalarnas pengar ska användas effektivt för att skapa fler jobb. Därför vill vi rikta ett anslag på 100 miljoner kronor under fyra år för att stärka exporten för de små och medelstora företagen lyfte  Stefan Löfven upp i Almedalen i Lördags.
Regeringens politik har nu prövats i såväl hög- som lågkonjunktur. Den har inte lett till fler jobb. Arbetslösheten har fastnat på historiskt höga nivåer, och är nu över 8 procent. Trots detta lade regeringen fram en vårbudget utan förslag för fler jobb.
Vi socialdemokrater vill använda skattebetalarnas pengar effektivt och föra en politik som stärker tillväxten och skapar förutsättningar för fler jobb.
Vår politik för fler jobb bygger på tre fundament:
          Det första är ordning och reda i de offentliga finanserna.
 
          Det andra fundamentet är en aktiv näringspolitik som banar väg för att fler entreprenörer kan starta nya företag och att befintliga företag kan växa. Näringslivet är inget särintresse.
 
          Det tredje fundamentet i vår jobbpolitik är kunskap och kompetens. Företagen betonar vikten av att kunna rekrytera kompetent personal. Trots att det råder massarbetslöshet i Sverige så har många företag svårt att hitta rätt personal. När företagen inte hittar den kompetens de efterfrågar tvingas de i många fall tacka nej till order. Matchningen på arbetsmarknaden måste förbättras. Vi måste stärka utbildningen från grundskolan hela vägen genom arbetslivet. Utbildningsinsatserna måste svara mot företagens behov. Det stärker den enskilde och det stärker Sveriges näringsliv.
Det finns en nyfikenhet att förändra politiken i Sverige och skapa jobb och tillväxt för alla vilket Sverige behöver när idetorkan växt sig fast i regeringskansliet.
Hans Lindberg (s)
 

Världens bästa hälsa 2020

Av , , Bli först att kommentera 4

 

I Almedalen förra veckan hade Landstinget Västerbotten seminarium världens bästa hälsa 2020. Tycker att målsättningen är bra och tar höjd för bättre folkhälsa i länet. Det handlar om att förändra attityder och livsvanor. Motion och bra kost tillsammans med tillräcklig sömn skapar förutsättningar för ett friskare liv.
Det är dock viktigt att inte börja träna för hårt när man bestämt sig. Många börjar röra på sig 4-5 gånger i veckan och då är det lätt att skada sig då kroppen inte van belastning. Ta det lugnt i början och öka träningen sedan stegvis.
Tror nog att det blir att ta en löpar-runda i eftermiddag utifrån folkhälsa, men gruvsamt måste jag erkänna att det känns.
Hans Lindberg (s)

2,8%……

Av , , Bli först att kommentera 6

 

Igår talade Kristdemokraternas Göran Hägglund i Almedalen. Stora delar av talet handlande om att beskriva Socialdemokraterna som fiender eller mer specifikt som en cirkus. Måste erkänna att jag blev lite besviken av att politiken kom lite på skymundan.

Den stora händelsen var på vilket sätt man skulle fördela barnbidrag mellan mamman och pappan vid separation. Visst är den viktig fråga men…men Göran beskrev ända stora delar av talet socialdemokraterans politik.
Den borgerliga alliansen har styrt Sverige i ca 6 år. Det är fortfarande stor ungdomsarbetslöshet, dåliga resultat i skolan, barnfattigdomen ökar, bostadsbrist i storstäderna, dåliga ersättningsnivåer för arbetslösa och sjukskrivna. Man kan säga att Sverige glider isär på många sätt.
Göran Hägglunds förklaring var att det är socialdemokraternas fel. Men snälla nån är det inte den borgerliga regeringen som styr Sverige och måste ta ansvar genom att skapa konstruktiva reformer som utvecklar Sverige till det bättre.
Stefan Löfven pratade om framtidens utmaningar  som skulle mötas upp med offensiva satsningar och undvek att beskriva sina politiska motståndare som ett cirkusgäng.  Det tyckte jag var smakfullt och ansvarsfullt.
Kristdemokraternas politik ger i  olika opinionsmätningar  2,8 % av väljarnas

 förtroende och det kanske visar att cirkusfokus måste flyttas till Idefokus men frågan är om de vågar?
 
Hans Lindberg (s)

Pyspunka

Av , , Bli först att kommentera 3

 

I början av veckan talade Miljöpartiet i Almedalen. Miljöpartiet gick ut tidigt i år på offensiven och lovade att höja lärarnas löner och nu var förväntan på något nytt i deras politik stora i Almedalen. Det främsta förslaget som kom fram var att man ska göra avdrag på skatten vid cykel-reparationer och därigenom ställt upp i tävlingen med moderaterna om vem som kunde göra mest avdrag på våra skatter. För mig går skola vård och omsorg före innan jag ska göra avdrag på skatten vid reparationer av cykeln.
Tror inte att miljöpartiet vill ta av skola vård och omsorg men kanske tvingas när skattemedlen inte räcker till alla politiska förslag. Vi får inte den positiva miljökonsekvensen som miljöpartiet tror med förslaget då stora delar av Sverige har långa avstånd mellan hem och arbete och då är cykeln inte ett alternativ. Då skulle en satsning på kollektivtrafik ge bättre resultat än avdrag på cykelreparationer. Det känns som förslaget har fått pyspunka.
 
Hans Lindberg (s)

Vem blir nästa års hjältar och förlorare

Av , , Bli först att kommentera 3

 

Mina förväntningar på Moderaternas tal i Almedalen var konstruktiva förslag på hur vi skulle minska ungdomsarbetslösheten, satsningar på utbildning och så vidare.
Mycket av talet handlade om att beskriva arbetslivet i Sverige. Kändes lite som att Fredrik hade fått ett uppvaknande över att träffa vanliga arbetare med vanliga jobb. Hans nya hjältar var de som jobbade kvällar och nätter. Vilka ska bli hjältar nästa år kan man fråga sig? Varför blev inte ungdomarna hjältar som kämpar för att få utbildning, kämpar för att få bostad, kämpar för att få ett jobb. Genom att beskriva arbetslivet lite utifrån ett djurparks-perspektiv kan det från Moderaternas sida vara ett sätt att dölja sin avsaknad av konstruktiva reformer och idéfattig politik.
När det gäller ungdomsarbetslösheten kom Fredrik Reinfeldt med en lösning att sänka ingångströsklarna på arbetsmarknaden. Får lite dålig smak i munnen när lägre ingångströsklar på arbetsmarknaden har mycket handlar om dåliga ungdomslöner och sämre anställningstrygghet.
I skolan har vi en ny gymnasiereform, ny skollag och ny lärarutbildning. Vi har utvecklat en modern kunskapsskola säger Fredrik Reinfeld. Alla yrkesförberedande program får sänkta kunskaper i Svenska och Engelska och som lök på laxen inte ger obligatoriskt behörig att söka universitet och högskola. Det utvecklar inte näringslivet och Sverige att sänka kunskapen när vi lever i en global konkurrens.
Att utse vissa grupper som prioriterade hjältar lämnar även många andra grupper utanför, arbetsskadade, sjukskrivna, pensionärer och så vidare. Välfärdens kärna brukar moderateran prata om och det omfattar bara vissa grupper och talet igår var inget undantag.
Vi behöver en politik med reformer som skapar tillväxt och arbete och då behövs det mer än allmän beskrivning av Moderaterna hur en vanlig arbetsplats ser ut och fungerar, för det vet vi redan!
Hans Lindberg(s)