N6 initiativet- det moderna, urbana och kreativa norra Sverige

Av , , Bli först att kommentera 3

Som jag bloggat om tidigare har de politiska ledningarna för Sundsvall, Östersund, Örnsköldsvik, Umeå, Skellefteå och Luleå tagit ett initiativ för att försöka förändra bilden av Norra Sverige i media och hos beslutsfattare. Vi kallar det för N6 initiativet. Vi är eniga om att bilden av det moderna, urbana och kreativa norra Sverige behöver synliggöras. Vi behöver en alternativ och korrekt berättelse om norra Sverige.  Att förändra bilden av norra Sverige är en stor utmaning och kan inte göras av en enskild aktör. Därför har vi -sex kommuner- enats om att tillsammans anta utmaningen.

Måndag- tisdag denna vecka träffades vi för ett möte i Sundsvall för att diskutera just detta.  Vi konstaterade att det är viktigt att vi bygger  synliggörandet av norra Sverige på att vi är en del och en lösning av ett nationellt system , inte en isolerad motpart och ett särintresse. Vi måste beskriva oss själva och inte förlita oss på eller lämna över till andra att göra det utifrån deras prioriteringar och uppfattningar. Vi ska inte kommunicera problem och de fördomar som finns om norra Sverige, om vi gör det finns en klar risk att vi bara förstärker dessa fördomar. Vi måste visa att vi är en vinnande häst för att få andra att spela på oss!

De sex största städerna i norra Sverige är starka transportnoder, såväl nationellt som internationellt, vi är expansiva marknader och städer, vi har likheter i utmaningar, geografi och utveckling, vi är unika men kompletterande centralorter, vi är kunskapsstäder med hög innovationsgrad, vi har en hög urbaniseringsgrad, vi har stor inomregional interaktion, vi har internationella etableringa och  vi har en tydlig avgränsning. Det är om detta vi ska kommunicera! Närmast vid det frukostseminarium som N6 anordnar i Almedalen samt vid det Runda bordssamtal vi ska har tillsammans med Näringsdepartementets statssekreterare.

 

Förslag om begränsad detaljplan

Av , , Bli först att kommentera 4

I  Översiktsplaneutredningen (SOU 2017:64) föreslås nu att kravet på detaljplan ska begränsas. Det är bra! Vi behöver titta på alla möjligheter som gör det lättare att tillgodose behovet av bostäder. Översiktsplaneutredningens förslag är en del av genomförandet av regeringens 22-punktsprogram för fler bostäder

I dag finns krav på att ny sammanhållen bebyggelse i stort sett alltid ska prövas genom en detaljplan. Utredaren Inger Holmqvist som arbetar vid Mark- och miljööverdomstolen, föreslår alltså nu att ny sammanhållen bebyggelse i vissa fall ska kunna prövas direkt genom ett bygglov. Bland annat ska det vara möjligt att avstå från att göra en detaljplan när bebyggelse kompletteras eller förändras inom ramen för den befintliga gatustrukturen.

Möjligheten att pröva ett byggprojekt genom ett bygglov, i stället för en detaljplan, innebär att tiden från idé till färdigt projekt i vissa fall kan kortas. Det är sannerligen önskvärt.

.

 

 

 

Konstruktiva samtal i Vasa

Av , , Bli först att kommentera 3

Hans m Kim Berg VasaSitter just nu på färjan från Vasa till Umeå och summerar de möten jag har haft med våra finska kollegor.

Vi har diskuterat utvecklingsfrågor och samarbeten. Det har naturligtvis handlat om såväl hamnutveckling som Kvarkentrafiken/ färjan.

Det har varit mycket konstruktiva och framåtsyftande diskussioner med såväl Joakim Strand, Svenska folkpartiet samt Kim Berg, Socialdemokraterna.

Det var naturligtvis extra roligt att odla kontakten med Kim Berg (S) som är stadsstyrelsens nya ordförande i Vasa. Se bilden. Vi enades om att fortsätta vår konstruktiva dialog löpande och  samverka för utvecklingen av våra två städer.

Vi måste stärka bilden av Norra Sverige.

Av , , Bli först att kommentera 7

Bygge p backa strand/backa sgI dag åker jag till Sundsvall och ett två-dagars möte kring bilden av Norra Sverige. Som jag bloggat om tidigare har de politiska ledningarna för Sundsvall, Östersund, Örnsköldsvik, Umeå, Skellefteå och Luleå tagit ett initiativ till att försöka förändra bilden av Norra Sverige i media och hos beslutsfattare.

Vi menar unisont att bilden av Norra Sverige under en lång tid har präglats av felaktigheter och av klichéer kring en tärande, omodern landsända på tillbakagång. Samtidigt är det tydligt att de fyra nordligaste länen är en region med stora möjligheter. Nya spännande företag byggs, människor utvecklas och tar framtidsinitiativ, kreativa stadsmiljöer står starka och norrländskt näringsliv står för en mycket stor del av investeringarna och exporten i Sverige. De nya norrländska tjänsteföretagen utvecklas i snabb takt.

Vikten av att förändra den felaktiga bilden blir som tydligast när nationella statliga resurser fördelas. Fördomar hos nationell media, enskilda beslutsfattare och politiker gör att Norrland under den senaste 20-årsperioden missgynnats vad gäller infrastrukturinvesteringar, statliga jobb m.m. Dessa fördomar måste brytas!

Delvis beror den felaktiga bilden på vårt eget agerande. Offermentalitet och krav på bidrag är något som vi ofta lyft fram själva. Denna process och vår egen dialog skall fokusera på varför det är en god investering för Sverige att satsa i norr.

Vi är eniga om att bilden av det moderna, urbana och kreativa norra Sverige behöver synliggöras. En alternativ och korrekt berättelse om norra Sverige behövs! Att förändra bilden av norra Sverige är en stor utmaning och kan inte göras av en enskild aktör. Därför har vi -sex kommuner- enats om att tillsammans anta utmaningen.

Vid Sundsvallsmötet ska vi ta del av resultatet från den undersökning som vi initierat kring bilden av Norra Sverige och planera inför framtiden, t ex det frukostseminarium vi genomför i Almedalen och det Runda-bords-samtal som kommer med Näringsdepartementets statssekreterare.

Bedrövliga insinuationer av VKs grävande journalistteam

Av , , Bli först att kommentera 34

VKgranskatI dag försöker VK:s grävande journalistteam insinuera att jag -genom att min familj valt att hyra och sedermera köpa ett hus på Teg- ”ordnat” så att kommunen skjutit fram planerna på en G/C-väg vid älven på Tegssidan. Man tar sig för pannan! Jag har anmält jäv i ärendet eftersom jag bor närliggande och varken deltagit i diskussioner eller beslut kring detta specifika ärende G/C-väg på Teg.

Anledningen till att projektet skjutits fram är naturligtvis inte detta utan det handlar om kommunens ekonomiska läge. De flesta investeringar är framskjutna i den budget som S- och MP presenterade för 2018 och som kommunfullmäktige nu antagit. Vi har prioriterat hårt och investeringarna ligger inom välfärden -förskolan, skolan, LSS-boenden- samt nödvändiga åtgärder för att inte skapa kapitalförstöring inom Tekniska nämndens område. 

Fakta i ärendet är:

  • Min familj har under en tid hyrt ett hus på Teg, ett hus som vi sedermera köpt och börjat renovera. Min fru skötte förhandlingarna kring husköpet.
  • Kommunen har långsiktiga planer på en G/C-väg vid älven på Tegssidan
  • Jag har i kommunalrådsberedningen anmält jäv i frågan då jag bor närliggande och har därför inte deltagit i varken diskussioner eller beslut
  • Planerna på G/C-vägen har skjutits på framtiden

Genom dessa fakta försöker alltså VK:s grävande journalister få ihop en ”story” om att min familjs boende påverkat kommunen till att G/C-vägen på Tegssidan skjutits på framtiden. Jag kan inte tycka annat än att det är bedrövliga insinuationer som inte bara påverkar mig utan hela min familj.

Om den svenska modellen

Av , , Bli först att kommentera 4

I vårt land har vi Inom arbetarrörelsen arbetat fram den svenska modellen. Det har lett till att Sverige, i internationell jämförelse, har ett högt och jämlikt fördelat välstånd.

Den svenska modellen är en politisk strategi för inkluderande tillväxt. Målet är att välståndet ska öka och komma alla till del samtidigt som medborgarnas självständighet och oberoende värnas.

Regeringen har nu tagit fram en mycket läsvärd rapport För är att beskriva den svenska modellen -en strategi för inkluderande tillväxt.

 

Trevlig läsning!

Den svenska modellen (pdf 380 kB)

 

AB Bostaden utvecklar Umeå

Av , , Bli först att kommentera 7

I går beslutade kommunfullmäktige att ställa sig bakom förslaget från AB Bostaden om att minska något på Bostadens lägenhetsinnehav och med de frigjorda resurserna renovera, nyinvestera och utveckla Umeå med ökat bostadsbyggande.

AB Bostaden kommer även efter avyttringen att vara den största och dominerande aktören på Umeås hyresmarknad och umeåborna kommer  att tillsammans äga mer av Bostaden -efter avyttringen än innan- då skuldbördan minskas. AB Bostaden har i avtal och diskussioner med Heimstaden Bostad AB försäkrat sig om att det inte kommer att bli någon förändring för hyresgästerna.

Genom det frigjorda kapitalet kan Bostaden vidta renoveringsinsatser, genomföra en storsatsning på boende för äldre samt fortsätta nyproduktionen i oförminskad takt vilket handlar om 900 lägenheter på fem år.

I den budget som kommunfullmäktige antagit för 2018 har vi budgeterat med en avkastning på 1 % vilket i reella pengar är ett överskott på cirka 60 miljoner. Skulle vi ta ännu mer lån i Kommuninvest skulle vi behöva göra ett överskott på mellan 3 och 4 % för att klara av situationen. Det innebär att vid nya lån inom kommunkoncernen skulle kommunen behöva budgetera med ett överskott på ca 200 miljoner till. 200 miljoner som vi behöver för verksamheterna. Skulle vi välja att lånefinansiera för AB Bostadens behov skulle det begränsa det ekonomiska utrymmet för de stora välfärdsnämnderna.

Det är inte rimligt att låna till AB Bostaden och samtidigt dränera våra stora välfärdsverksamheter på resurser. Vi behöver satsa mer på förskolan och skolan, vi behöver satsa mer på Individ- och familjenämnden och vi behöver satsa mer på de äldre.

Felaktig nyhetsrapportering

Av , , Bli först att kommentera 10

Vårdförbundets Helena Forss Johansson och Ethel Henriksson som är facklig företrädare Kommunal i Umeå har reagerat starkt över Anne Petterssons artikel i Folkbladet där det står att Kommunal och Vårdförbundet protesterar mot socialdemokraternas och MP:s budgetförslag.

De har -enligt dem själva- inte protesterst och inte heller överlämnat någon protestskrivelse. De ville inför KF belysa situationen inom äldreomsorgen men de protesterade inte mot S och MP.

Helena och Ethel tog enligt egen utsaga direkt kontakt med Anne Pettersson på Folkbladet och bad henne om en rättelse. Pettersson var dock tveksam då hon såg detta som en protestaktion. Pettersson har dock nu ändrat i såväl rubrik som text.

 

Det är skrämmande att en journalist på nyhetsplats hävdar protester som aldrig ägt rum. En journalist måste hålla sig till fakta.

 

Moderaterna kallar kulturen för en fetisch

Av , , Bli först att kommentera 3

I dagens budgetdebatt kallade Anders Ågren (M) kulturen för en fetisch. Det är bra att Moderaterna är så tydliga med hur de ser på kulturen. För oss Socialdemokarter är kulturen en naturlig och viktig del av välfärden. Kulturen har varit och är en viktig del av Umeås utveckling och tillväxt. Vi kan konstatera att vi lyckats bra så här långt. Umeås tillväxt är stark under förra året ökade vi med över 2000 medborgare.

En av anledningarna till att Umeå utsågs till årets superkommun bland täta städer var just tillväxten, byggandet och förmågan att attrahera nya invånare bland annat genom kultursatsningar. Dagens Samhälles motivering till priset var ”När alla andra regioncentra i Norrland stått still eller minskat sin andel av landets befolkning har Umeå ökat den. Förmågan att attrahera nya invånare bidrar till topplaceringen, tillsammans med förbättrade skolresultat, gynnsam demografi, företagsamhet och omfattande kultursatsningar.”

Vår Socialdemokratiska ambition är att nå tillväxt genom att vara en attraktiv kommun. Människor ska vilja flytta till Umeå eftersom vi har ett bra och brett utbud av t ex arbeten, bildning, omsorg, kultur och fritid. Även om vår tillväxt även leder till stora utmaningar så behöver vi även sånt som ger människor mervärden t ex kultur.

 

Hans Lindbergs budgettal i KF

Av , , Bli först att kommentera 3

​Budget 2018

​Tal av Hans Lindberg (S)KS ordförande

​Det talade ordet gäller

 

Herr/fru ordförande, ledamöter och åhörare,

Idag skall vi debattera och besluta om budgeten för Umeå kommun 2018. Jag vill börja med att yrka bifall till Socialdemokraternas och Miljöpartiets budgetförslag i sin helhet.

Kommunernas ekonomi är till stor del beroende av hur det går för landet Sverige. I fredags kunde vi ta del av Ekonomistyrningsverkets nya prognos för svensk ekonomi. Den visar väldigt tydligt på urstarka offentliga finanser. Den röd-gröna regeringen med finansminister Magdalena Andersson i spetsen har md besked vänt underskott till överskott.

OECD har även de nyss släppt sin rapport ”EconomicOutlook”. Den prisar svensk ekonomi men de påtalar även att vi måste fortsätta arbeta för ett mer jämlikt samhälle med minskade klyftor. Det är precis det viplanerar att göra!

Den rödgröna regeringen vill använda statens överskott till att investera i välfärden. Under förra veckan aviserade därför vår socialdemokratiska finansminister att regeringen i höstens budget lägger minst fem nya miljarder till skola, vård och omsorg för nästa år. Och igår kom beskedet att ytterligare 1,5 miljarder ska investeras i skolan under 2018 för att skapa en jämlik skola med höga kunskapsresultat.

-Detta mycket välkomna besked för oss kommunpolitiker!

Jag kan konstatera att de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna på nationell nivå har varit mycket tydliga kring att de istället vill använda överskottet till att sänka skatter. Även här i Umeå kan vi konstatera att Moderaterna föreslår en skattesänkning för 2018. Det är om detta den stora striden i svensk politik står såväl på nationell nivå som här i Umeå.

 

Herr/Fru ordförande,

Vi har en röd tråd i vårt politiska arbete som utgår från den strategiska plan som kommunfullmäktige fastställt för 2016-2028. Det övergripande målet i denna strategiska plan är att Umeå ska bli 200 000 invånare år 2050. Vi har även beslutat att denna tillväxt skall ske med social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet. Vi vill nå tillväxt genom att vara en attraktiv kommun.

Människor ska vilja flytta till Umeå eftersom vi har en bred arbetsmarknad och ett brett utbud av bildning, omsorg, kultur och fritid. Vi kan konstatera att vi lyckats bra så här långt. Umeås tillväxt är stark under förra året ökade vi med över 2000 medborgareoch vi har samtidigt lyckats med att vända det ekonomiska underskottet från (2015) på -42 miljoner till dagens överskott (2016) på 85 miljoner kronor.

Under 2018 förväntas Umeå växa med ytterligare 2300 invånare och vi kan konstatera att det är vissa grupper som uppskattas växa mer än andra.

Äldregruppen växer kraftigt fram till år 2027 och även gruppen unga ökar.

• Barn i åldern 1-5 år förväntas öka med 776 personer mellan 2017-2021 och med 1494 mellan 2017-2028.
• Barn och ungdomar mellan 6-15 år förväntas öka med 1718 personer mellan 2017-2021 och med 3137 mellan 2017-2028.
• Vi vet även att Individ- och familjenämnden har kö till de lagstadgade LSS-boendena. 31 mars 2017 stod 44 personer i kö och under 2016 betalade vi 5 miljoner i viten.

Umeå kommun delar tillsammans med de andra tillväxtkommunerna en besvärlig lånesituation. I den budget som vi Socialdemokrater tillsammans med Mp presenterat finns en avkastning på 1 %, vilket i reella pengar är ett överskott på cirka 60 miljoner. Skulle vi ta ännu mer lån i Kommuninvest skulle vi behöva göra ett överskott på mellan 3 och 4 % för att klara av situationen. Det innebär att kommunen vid nya lån skulle behöva budgetera med ett överskott på ca 200 miljoner till. 200 miljoner som vi behöver för verksamheterna.

 

Den befolkningstillväxt som Umeå har, förväntas ha och önskar medför stora investeringar av flertalet aktörer som bidrar till företagstillväxt, fler anställda och i förlängningen bidrar till att skapa utrymme för välfärdsinvesteringar. Att vi blir fler i Umeå och att fler verksamheter utvecklas ska bidra till att säkra medborgarnas livskvalitet och göra så att nya livschanser kan etableras. Det handlar om ett helhetsperspektiv där alla delar samverkar mot samma mål.

 

Herr/Fru ordförande,

Vi socialdemokrater har etablerat ett bra och väl fungerande samarbete med Miljöpartiet. Jag vill tacka Miljöpartiets gruppledare Nasser Mosleh och partiets fullmäktigegrupp för konstruktiva samtal och ett gott samarbete.

Våra partier delar ambitionen om en stark välfärd och behovet av att göra mer för jämställdheten. Genom samarbetet med Miljöpartiet har även miljöfrågorna fått ett större utrymme vilket Nasser kommer att berätta mer om i sitt anförande.

I vårt budgetförslag för 2018 har vi Socialdemokrater tillsammans med MP kraftsamlat för välfärden. Vi föreslår att 259,2 miljoner kronor fördelas i en budget på totalt ca 7 miljarder. Vi föreslår ökade resurser till samtliga nämnder men vi har prioriterat mest till tre av de stora välfärdsnämnderna. Individ- och familjenämnden får med vårt förslag en ökning med 6 % (ramökning 69,9 mkr), För- och grundskolenämnden en ökning med 5 % (ramökning 80,1 mkr) och Äldrenämnden en ökning med 4 % (ramökning 38,2 mnkr).

Även när det gäller investeringarna prioriterar vi hårt. Vi priorietera de investeringar vi har råd med till förskolan, skolan och LSS-boenden samt det absolut nödvändiga underhållet för att inte orsaka kapitalförstöring inom Tekniska nämndens område.

Med vårt förslag till budget klarar vi så väl förskoleutbyggnaden fram till 2021 och att bygga bort bristen på LSS-boenden. När det gäller löner har vi budgeterat med en löneökning inom kommunen på 3,04 % under 2018.

 

Herr/Fru ordförande,

Vi lägger även ett antal uppdrag för att klara tillväxten och bli mer effektiva i användandet av våra gemensamma resurser. Vi vet att vi måste fortsätta arbetet med att utöka mängden byggklar mark. Men vi behöver även utveckla investeringskalkylerna så att de är ett bättre stöd för planering och prioritering. Vi vill även revidera dagens lokalförsörjningsdirektiv för att utveckla lokalförsörjningsprocessen och minska såväl investerings- som driftskostnader ochoptimera användningen av kommunens lokaler. Vi lägger även uppdrag om att kommunen ska ta fram standarder för typlokaler med syfte att korta byggtider samt minska investerings- som driftskostnader.

Vi behöver även effektivisera tidsåtgången från uppstått lokalbehov till faktiskt inflyttning med fokus på LSS-boenden samt förskolor och skolor. Vi poängterar även i ett uppdrag vikten av att samhällsplaneringen syftar till att bygga Umeå mer jämlikt och jämställt, bland annat ska vi dra nytta av erfarenheter i den kommissionen för social hållbarhet som tillsatts efter förslag av oss Socialdemokrater och Mp i juni förra året.

För att bättre kunna styra och granska hur vi prioriterar våra resurser lägger vi även ett uppdrag om att göra jämställdhetsanalyser på budgeten. I dagsläget finns det inte en klar modell för hur man bäst går tillväga. Men arbetet med att göra en jämställdhetsanalys på investeringsbudgen är påbörjad, och det arbetet ska vi dra lärdom av och hitta nya sätt för att göra analyser på hela kommunens budget till 2019.

Vi är i Umeå kommun duktiga på att planera klokt och långsiktigt, och på att skapa områden att bo i utan att skapa motsättningar och segregation. Men vi vill på ett ännu tydligare sätt lyfta in jämställdheten som metod i vår stadsplanering, för att kunna arbeta normkritiskt, inkluderande och få alla människor att mötas. Det handlar om att skapa en miljö där människor trivs, och där man känner sig välkommen. Nu när Umeå kommun fortsätter utvecklas, med förtätningar i staden, i kommundelarna och på landsbygden, är det viktigt att vi har en förstålse för hur föreställningar om kön och vilka som nyttjarplatser påverkar hur de planeras.

 

Jag är stolt över att vi Socialdemokrater tillsammans med Mp kan presentera ett budgetförslag med så tydliga välfärds-, jämställdhets- och miljöprioriteringar som vi gör. Det är tuffa tider och det är oerhört viktigt att vi använder våra gemensamma resurser på allra bästa

Med det vill jag än en gång yrka bifall till Socialdemokarternas och Miljöpartiets budgetförslag i sin helhet.

5