Kategori: Försvaret

Gemensam träff med Marinen och länsstyrelsen

Av , , Bli först att kommentera 0

Förra veckan drog marinen nog till sig många nyfikna blickar när de kom på besök till centrala Umeå med en av sina stora svävare. Besöket var en del av en övning som genomfördes tillsammans med SkyddC i Umeå. Jag fick tillsammans med landshövdingen också möjlighet att genomföra ett möte med Marinen. Det blev ett värdefullt tillfälle att föra en dialog hur vi tillsammans bygger säkerhet i dag och i morgon.

Jag och våra tjänstepersoner på Umeå kommun fick också tillfälle att berätta mer om förhållanden i Umeå av betydelse för Marinens verksamhet i området.

Vi lyfte bland annat betydelsen av täta kontakter med Vasa, vår gemensamma satsning på den nya färjan Aurora Botnia och det fördjupade samarbete Umeå och Vasa har inom en mängd områden. Jag tog också upp den finska regeringens initiativ till att på nytt undersöka möjligheterna till en fast förbindelse över Kvarken, något som också kan komma att kräva engagemang från Marinen.

Det finns ett stort behov av att öka den fredsbevarande förmågan i Sverige så att vi även i framtiden kan leva i ett öppet samhälle. Marinens besök visar att försvaret har uppmärksammat att det finns ett behov av fredsbevarande resurser, men också att det finns förmåga att förstärka dem efter hela kusten och i öst-västlig riktning under årets alla årstider. 

Sverige ska ha ett starkt folkförsvar!

Av , , Bli först att kommentera 1

I dessa tider är det uppenbart att den linje den borgerliga regeringen bedrev med en total avveckling av värnpliktsförsvaret var fel väg att gå. Därför gläder det mig nu att försvarsministern Peter Hultqvist (S) aviserar att vårt parti går till val på kraftiga förstärkningar av försvaret. Vi vill se en ökning av antalet värnpliktiga till minst 10 000 och försvarsanslagen ska öka till 2 procent av BNP så snart det är praktiskt möjligt och senast till 2028.

Vi går till val på:

 • Anslagen till det militära försvaret ska nå 2 procent av BNP så snart det är praktiskt möjligt och senast år 2028. Det innebär att anslaget behöver växa med cirka 20 miljarder kronor under nästa mandatperiod.
 • Antalet värnpliktiga i grundutbildning ska öka för att säkerställa att Försvarsmaktens förband har tillgång till utbildad och övad personal. Antalet värnpliktiga ska öka till 8 000 år 2025. Därefter fortsätter ökningen till minst 10 000 som nästa etappmål. Antalet personer i krigsorganisationen ska öka från 60 000 till minst 100 000 år till och med år 2030.
 • Antalet officerare och civilanställda ska öka. De frivilliga försvarsorganisationernas roll ska stärkas och vara en viktig del av försvaret.
 • Luftvärnsförmågan stärks, bland annat genom Patriotsystemet och nytt robotluftvärn på Visbykorvetterna.
 • Antalet ubåtar ökar från 4 till 5. Ytterligare förstärkningar av undervattensförmågan är aktuella.
 • Långräckviddig bekämpningsförmåga anskaffas.
 • Cyberförsvarsförmågan ska förstärkas.
 • Stärk svensk försvarsindustri, inte minst inom stridsflyg och undervattensförmåga.
 • Finansieringen av de ökade anslagen kommer att kräva ytterligare åtgärder om inte andra viktiga offentliga åtgärder som vård, skola och omsorg ska trängas undan. Vi vill därför införa en så kallad beredskapsskatt för de allra rikaste.
 • Arbetet mot cyberhot ska intensifieras och samverkan inom ramen för cybersäkerhetscentret ska utvecklas under mandatperioden.
 • Arbetet för att stärka allmänheten mot desinformation och propaganda ska stärkas.
 • Befolkningsskyddsrummen ska rustas upp.
 • Ökade resurser för att bygga beredskapslager för sjukvården.
 • Ökad beredskap i transportsektorn.

Bygg ut Försvaret i Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 4

Jag har i dag, tillsammans med kommunstyrelsens vice ordförande Anders Ågren, undertecknat en skrivelse till Försvarsmaktens högkvarter där vi uttrycker Umeå kommuns stöd för en utbyggd försvarsverksamhet. Skrivelsen har skickats i dag till Försvarsmaktens generaldirektör Peter Sandwall och föranleds av Försvarsberedningens betänkande där en expansion av Försvarsmaktens grundorganisation föreslås.

Försvarsberedningen lämnade i sin slutrapport ett antal förslag. Två regementen föreslås återupprättas: Norrlands dragonregemente (K4) i Arvidsjaur samt ett regemente i Göteborg. Två regementen föreslås därtill etableras för utbildning av territoriella förband. Försvarsberedningen skriver att bl.a. Falun, Härnösand, Sollefteå och Östersund har visat intresse för etablering av försvarsmaktsverksamhet.

När Försvaret nu föreslås rustas för en ny säkerhetspolitisk verklighet så vill jag betona Umeås strategiska betydelse och möjligheterna till expansion av befintlig verksamhet i Umeå. Försvaret är viktigt för Umeå och ett starkt försvar i Umeå är viktigt för Sverige.

I skrivelsen understryks att Umeå kommun har en tydlig vilja att Totalförsvaret SkyddC:s regionala samverkansformer ska stärkas. Det redan etablerade samarbetet i regionen uppfattas som viktigt ur både ett nationellt och internationellt perspektiv. Härutöver sker även samverkan i Umeå i dag med Totalförsvarets Forskningsinstitut, Umeå universitet, Polisen, Räddningstjänsten och sjukvården samt Organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW) och andra internationella aktörer. Detta utgör goda förutsättningar, i kombination med en väl utbyggd infrastruktur i övrigt, för en utökad verksamhet för Försvarsmakten i Umeå.

Skrivelsen har skickats i dag till Försvarsmaktens generaldirektör Peter Sandwall.